загрузка...
Event -менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика по менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління проектами >
« Попередня Наступна »
І. І. Мазур, В. Д. Шапіро, Н. Г. Ольдерогге. Управління проектами, 2010 - перейти до змісту підручника

13.5. ВПЛИВ РИЗИКУ І НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ПРИ ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ

загрузка...

У розрахунках ефективності проекту слід враховувати невизначеність і ризик. Під невизначеністю розуміється неповнота і неточність інформації про умови реалізації проекту, а під ризиком - можливість виникнення таких умов, які приведуть до негативних наслідків. Питання управлнія ризиками проекетов розглянуті докладно в главі 22.

З метою оцінки стійкості та ефективності проекту в умовах невизначеності і ризику Методичні рекомендації [5] містять чотири можливих методу (кожен наступний у списку метод є більш точним, хоча і більш трудомістким, і тому застосування кожного їх них робить непотрібним застосування попередніх): 1.

Укрупнену оцінку стійкості. 2.

Розрахунок рівнів беззбитковості. 3.

Метод варіації параметрів. 4.

Оцінку очікуваного ефекту проекту з урахуванням кількісних характери стик невизначеності.

Укрупнених ОЦІНКА При використанні цього методу з метою забезпечити стійкість ПРОЕКТУ ня стійкості проекту рекомендується:?

Використовувати помірно песимістичні прогнози техніко-економічних па ^ раметров проекту, цін, ставок податку, обмінних курсів валют та інших пара метрів економічного оточення проекту, обсягу виробництва та цін на пр дукцшо, термінів виконання та вартості окремих видів робіт та інше,?

Передбачати резерви коштів на непередбачені інвестиційні я ° П ^ Р. ційні витрати, обумовлені можливими помилками проектної орган ції, переглядом рішень у ході будівництва, непередбаченими задер ми платежів за поставлену продукцію та інше;?

Збільшувати норму дисконту на величину поправки на ризик.

Розмір премії за ризик встановлюється експертно. Як аналог можливе використання закордонних рекомендацій [9], наведених у таблиці 13.5.1. Таблиця 13.5.1. Рекомендований розмір премії за ризик 1 Група інвестицій Поправка на ризик (ПР) Заміщають інвестиції - категорія 1 (нові машини й устаткування, транспортні засоби тощо, які виконуватимуть в основному ті ж функції, що і старе обладнання, яке замінюється) 0 Заміщають інвестиції - категорія 2 (нові машини й устаткування, які замінюють старе обладнання, але є технологічно більш досконалими, вимагають більш високої кваліфікації працівників, інших виробничих підходів ІТ.

п.) 0,03 Заміщають інвестиції - категорія 3 (нові потужності, які заміщають старі потужності, нові заводи на тому ж або іншому місці) 0,06 Нові інвестиції - категорія 1 (нові потужності ШГН пов'язане обладнання, за допомогою якого будуть вироблятися або продаватися ті продукти, які вже проводилися ) 0,05 Нові інвестиції - категорія 2 (нові потужності, чи машини для виробництва або продажу виробничих лііій, які тісно пов'язані з існуючими виробничими лініями) ^ 0,08 Нові інвестиції - категорія 3 (нові потужності, чи машини або поглинання (придбання) інших форм для виробництва або продажу виробничих лінії, які не пов'язані з первісної діяльністю компанії) 0,15 Інвестиції в НДР - категорія 1 (прикладні НДР, спрямовані на певні специфічні цілі)? 0,10 Інвестиції в НДР - категорія 2 (фундаментальні дослідження, цілі яких можуть бути поки точно ие визначені і результат точно не відомий) 0,20 Таким чином, норма дисконту з урахуванням ризику представлятиме собою:

Ер = Е + ПР.

РОЗРАХУНОК КОРДОНІВ Ступінь стійкості проекту по відношенню до віз-

беззбитковості можна змін умов реалізації може

бути охарактеризована показниками кордонів беззбитковості та граничних значень таких параметрів проекту, як обсяги виробництва, ціни виробленої продукції та інше.

Рівнем беззбитковості УБТ на кроці т називається відношення «беззбиткового» обсягу продажів (виробництва) до проектного на цьому кроці. Під «беззбитковим» розуміється обсяг продажів, при якому чистий прибуток стає рівною ну-при визначенні цього показника приймається, що на кроці т: п ° л? 6М вироб ° дства дорівнює обсягу продажів;

обсяг виручки змінюється пропорційно обсягу продажів;

доходи від позареалізаційної діяльності та витрати за цією діяльності не залежать від обсягів продажів;

повні поточні витрати виробництва можуть бути розділені на умовно-по-постійні (не змінні при зміна обсягу виробництва) та умовно-ле-ремінні, що змінюються прямо пропорційно обсягам виробництва, асчет рівня беззбитковості здійснюється за формулою: у * д-су-рс *.

Сут

де Бт - - обсяг виручки на т-му кроці, Ст - повні поточні витрати виробництва продукції на т-му кроці, діб - умовно-змінна частина повних поточних витрат виробництва на т-му кроці, Ост - доходи від позареалізаційної діяльності за вирахуванням витрат по цій діяльності.

Всі ціни та витрати слід враховувати без ПДВ.

Зазвичай проект вважається стійким, якщо в розрахунках за проектом в цілому рівень беззбитковості не перевищує 0,6 - 0,7 після освоєння проектних потужностей. Близькість рівня беззбитковості до 1 (100%), як правило, свідчить про недостатню стійкості проекту до коливань попиту на продукцію на даному кроці.

Метод варіації параметрів (або аналіз чутливості) полягає в дослідженні змін інтегральних показників ефективності проекту в залежності від зміни окремих параметрів, таких, як:?

Інвестиційні витрати;?

Обсяг виробництва;?

Витрати виробництва;?

Відсоток за кредит;?

Індекси цін або індекси інфляції;?

Затримки платежів;?

Тривалість розрахункового періоду та інше.

Оцінка стійкості може проводитися шляхом визначення граничних значень параметрів проекту, тобто таких, при яких інтегральний комерційний ефект стає рівним нулю. Для оцінки граничних значень параметрів, мінливих по кроках розрахунку (ціни продукції, основного технологічного обладнання, обсяги виробництва, обсяги кредитних ресурсів, ставки найбільш істотних податків та інше), рекомендується обчислювати граничні інтегральні рівні цих параметрів, тобто такі коефіцієнти (постійні для всіх кроків розрахунку) до значень цих параметрів, при застосуванні яких ЧДД проекту (або учасника) стає нульовим.

ОЦІНКА очікуваного ефекту ПРОЕКТУ З УРАХУВАННЯМ КІЛЬКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

При ймовірнісної невизначеності по кожному сценарієм вважається відомої (заданої) ймовірність його реалізації. Імовірнісний опис умов реалізації проекту виправдано і застосовно, коли ефективність проекту обумовлена ??насамперед невизначеністю природно-кліматичних умов чи процесів експлуатації та зносу основних засобів. З певною часткою умовності коливання цін на вироблену продукцію і споживані ре сурси можуть описуватися також в імовірнісних термінах.

У випадку, коли є кінцеве кількість сценаріїв та ймовірності їх за дани, очікуваний інтегральний ефект проекту розраховується за формулою мат ної очікування:

де Еож - очікуваний інтегральний ефект проекту , Ек - інтегральний ефект (ЧДД) при к-м сценарії, Рк - можливість реалізації цього сценарію.

При цьому ризик неефективності проекту Ре і середній збиток від реалізації проекту у разі його неефективності Уе визначається за формулами:

к \ Рн

Р. = 2Р *; У. =-А-5-,

к * з

де підсумовування ведеться тільки щодо тих сценаріями до, для яких інтегральні ефекти (ЧДД) Ек негативні.

Інтервальна невизначеність оцінюється в разі, коли яка-небудь інформація про ймовірності сценаріїв відсутній (відомо, що вони позитивні і в сумі становлять 1), розрахунок очікуваного інтегрального ефекту здійснюється за формулою:

Еож = X х Етас + (1 - X) х Ети,

де Ешх і пов) п - найбільший і найменший інтегральний ефект (ЧДД) за розглянутими сценаріями, X - спеціальний норматив для обліку невизначеностей ефекту, що відображає систему переваг відповідного господарюючого суб'єкта в умовах невизначеності.

« Попередня

Наступна » = Перейти до змісту підручника =
= Перейти к содержанию учебника =