загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управлінські рішення >
« Попередня Наступна »
Лапигін Д.Ю. Управлінські рішення: навч. посібник. - М.: Ексмо. - 448 с. - (Вища економічна освіта)., 2009 - перейти до змісту підручника

13.5. Ефективність стратегічних управлінських рішень

загрузка...

У процесі вибору альтернативного варіанта стратегії з безлічі можливих виникає проблема оцінки альтернатив. Оцінюють альтернативи за критерієм ефективності - комплексному показнику ступеня досягнення цілей організації.

Наведемо ряд визначень, пов'язаних з даним питанням.

У Сучасному економічному словаре66 наводиться таке визначення термінів «ефективність» і «ефект», як складової частини визначення терміну «ефективність»:

«Ефективність - відносний ефект, результативність процесу, операції, проекту, який визначається як відношення ефекту, результату до витрат, витратам, що обумовили його отримання ».

«Ефект - досягається результат в його матеріальному, грошовому, соціальному (соціальний ефект) вираженні».

Таким чином, отримуємо наступне визначення.

Ефективність стратегічного управлінського рішення - це відношення результату (ефекту) виконання стратегічного управлінського рішення до витрат на його розробку та реалізацію.

Тепер спробуємо розібратися, що є результатом стратегічного управлінського рішення. Результат стратегічного управлінського рішення - досягнення мети організації, в тій чи іншій мірі характеризується загальними і в кожному конкретному випадку різними за складом параметрами:?

Частка ринку;?

Вартість організації;?

Науково-технічний потенціал організації;?

Ступінь задоволеності потреб співробітників організації по піраміді потреб (мається на увазі піраміда по-фебностей по А. Маслоу), починаючи від добробуту персоналу організації і закінчуючи самореалізацією співробітників;?

Ступінь визнання організації як відбулася в особі співтовариства;?

Імідж організації;?

Інші показники, що відображають ступінь виконання місії та досягнення цілей організації.

Витрати на розробку і реалізацію стратегічного управлінського рішення (СУР) доцільно розглянути окремо, тому що якщо витрати на розробку складаються з цілком визначених пунктів витрат, то склад витрат на реалізацію СУР різний для кожної організації, тієї чи іншої стратегії та заходів, проведення яких необхідно для її реалізації. 1.

Витрати на розробку стратегічного управлінського рішення (РСУР) включають:?

Витрати на аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища організації;?

Витрати на аналіз діючої стратегії;?

Витрати на залучення консультантів з управління для організації процесу РСУР;?

Витрати на оплату праці експертів та аналітиків, які залучаються до процесу РСУР;?

Витрати, що виникають внаслідок відволікання персоналу від виконання функцій, необхідних для реалізації існуючої на даний момент стратегії;?

Витрати на деталізацію РСУР і його оформлення.

2.

Витрати на реалізацію стратегічного управлінського рішення залежать в першу чергу від масштабу необхідних змін. Сама по собі нова стратегія є специфічна, систематизована, цілеспрямована і комплексна новація. Впровадження такої новації зачіпає всі сфери діяльності організації:?

Фінансову;?

Організаційну;?

Технологічну;?

Інноваційну;?

Маркетингову;?

Кадрову.

До витрат на реалізацію стратегії відносять всі витрати, що виникають від моменту початку реалізації СУР до моменту, в який проводиться контроль ефективності, якщо вести мову про реальну, а не планової ефективності. Планова, або оціночна, ефективність альтернативної стратегії може бути розрахована як відношення прогнозованого результату до суми витрат на плановані заходи. Під заходами в даному випадку розуміються всі дії, які необхідно вжити безпосередньо для реалізації стратегії, а також політик, програм і проектів у рамках розробленої стратегії.

Особливість СУР полягає в тому, що ефект від їх реалізації проявляється набагато пізніше, ніж здійснені витрати на розробку і реалізацію. Це пояснюється тим, що масштаб змін, що вносяться в організацію, а часто і в зовнішнє середовище (наприклад, рекламні кампанії, мета яких - формування нового ринку) досить великий. Реалізація тієї чи іншої стратегії передбачає здійснення ряду оперативних заходів, що вимагає значних витрат ресурсів. Як внутрішня, так і зовнішня середовище організації змінюється з деякою затримкою, яку назвемо періодом зміни.

Внесення зміни надають організації та середовищі властивості, поєднання яких призводить до виникнення синергічного ефекту, і стратегія починає приносити прибуток. Період від початку РСУР до моменту, коли окупляться всі витрати на розробку і реалізацію СУР, будемо називати періодом окупності СУР.

Динаміка приросту прибутку та ефективності СУР на різних етапах РСУР представлена ??на рис. 13.4.

Стратегічне управління передбачає цільову орієнтацію планування, отже необхідно, щоб ефективність в цьому випадку була також цільовий.

Розробка Впровадження Реалізація Коригування

Рис. 13.4. Динаміка приросту прибутку та ефективності СУР на різних етапах РСУР

Фактори, що впливають на ефективність стратегічного управлінського рішення

Збір вихідної ^ Аналіз вихідної? Синтез альтернатив.

Інформації інформації Повнота і достовірність вихідної інформації

Якість аналізу вихідної інформації

Якість розробки альтернатив - використання наукових методів збору інформації; -

компетентність інформаторів; -

репрезентативність вибірок; -

швидкість збору інформації (вплив тимчасових спотворень); -

кількість осіб, що беруть участь у передачі вихідної інформації; -

задіяність консультантів з управління в процес організації збору інформації, -

використання засобів комунікації при зборі вихідної інформації; -

використання різноманітних джерел інформації (Інтернет, періодичні видання, наукова література, чутки, плітки і т.

п.); -

перевірка вихідної інформації на достовірність; -

застосування засобів шпигунства;

Рис. 13.5. Фактори, що впливають на ефективність

Цільова ефективність - це ступінь досягнення цілей та виконання місії організації. Для оцінки прогнозної цільової ефективності альтернатив застосовують такі експертні методи, в основі яких лежить простий принцип: якщо одна людина може помилитися, то групі експертів це зробити набагато важче. Суть всіх експертних методів незалежно від варіацій укладена в оцінці альтернатив фахівцями, що володіють унікальним досвідом, і інтуїтивно, на рівні підсвідомості «знаючими» перевагу альтернатив. -

забезпечення безпеки вихідної інформації -

прогресивні наукові методи аналізу; -

задіяність консультантів з управління в організації процесу аналізу; -

створення управлінської команди та залучення найбільш досвідчених співробітників до процесу аналізу; -

залучення до процесу аналізу сторонніх експертів; -

аналіз досвіду ( як успішного, так і неуспішного) інших організацій (в тому числі конкурентів) -

застосування методів оптимізації творчого мислення; -

залучення в процес генерування альтернатив співробітників організації, експертів ; -

залучення до процесу організації генерування консультантів з управління Оцінка альтернатив ^ Деталізація рішення ^ Т,

г? 7 ^ ^ Контроль за виконанням

і прийняття рішення та його оформлення

Якість оцінки альтернатив і вибору рішень -

застосування наукових методів обгрунтування управлінських рішень; -

облік факторів ризику та розробка заходів щодо їх мінімізації (оцінка ризиків):

У оцінка ризиків;

страхування ризиків;

^ розробка заходів на випадок

виникнення

позапланових

дестабілізуючих

ситуацій,

деталізація їх до

посадових

інструкцій тощо; -

компетентність особи, що приймає рішення, чи групи таких осіб (якщо рішення приймається колегіально)

Якість подання рішень до виконання -

деталізація стратегії за рівнями ієрархії , заснована на принципі підпорядкування приватних функцій підрозділів і конкретних працівників функції організації як системи; -

облік статевовікових особливостей співробітників; -

облік псіхотіпологіі організації (оформлення рішення

у формі, зрозумілій всім співробітникам); -

компетентність осіб, що оформляють рішення; -

розробка параметрів для контролю за виконанням рішення

і відхиленнями стану організації від планованих

Якість контролю та корекції виконання рішення -

наявність каналу зворотного зв'язку, а також швидкість передачі інформації; -

швидкість реагування на відхилення контрольних параметрів рішення; -

компетентність і поінформованість менеджерів в загальній стратегії організації і в частині, що стосується виконання функції підрозділу, находящег ося в його підпорядкуванні, -

моніторинг змін зовнішнього середовища і своєчасна передача інформації в систему менеджменту, -

оперативність розробки корекційних заходів, заходів щодо згортання прийнятих стратегічних рішень і визначенню необхідності розробки нових стратегічних рішень стратегічного управлінського рішення

У зв'язку з обмеженими можливостями людської системи переробки інформації були розроблені методи, що дозволяють проводити оцінку «по частинах» (метод аналітичної ієрархії, наприклад, передбачає ієрархічний поділ всієї оцінюваної системи цілей, критеріїв і альтернатив по перерахованим рівням, а потім парне порівняння елементів кожного рівня та отримання показників якості альтернатив, що враховують як оцінки альтернатив, так і вагові коефіцієнти цілей, якщо їх декілька, і критеріїв).

Окремого розгляду вимагають фактори, що впливають на ефективність стратегічного управлінського рішення.

На малюнку 13.5 представлені фактори, що прямо впливають на якість стратегії і як наслідок - на її ефективність.

Фактори згруповані по етапах розробки і являють собою здебільшого керовані параметри процесу РСУР. Особливу увагу необхідно приділити забезпеченню інформаційної безпеки, так як витік інформації в конкуруючу організацію - це потенційна загроза.

При витоку інформації, особливо стратегічного характеру (а саме така і використовується при розробці стратегії), ефективність стратегічного рішення, як би якісно воно не було розроблено, може бути зведена до нуля вмілим використанням інформації конкурентами проти самої організації (розробкою або корекцією власної стратегії з урахуванням отриманих відомостей; попереджуючими тактичними заходами; дезінформацією; лобіюванням законодавчих актів, що перешкоджають реалізації стратегії, і т.п.).

Іншими словами, витік інформації може призвести до наслідків, що не відповідає очікуваним, і крім того, що мета РСУР не буде досягнута при тому, що ресурси витрачені, крім прямого збитку додасться безліч негативних факторів, таких як дискредитація ЛПР, консультантів, експертів, а також інших осіб, відповідальних за розробку і реалізацію СУР. Крім того, може бути зруйнований імідж організації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =