Головна
загрузка...
Event -менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика по менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Основи менеджменту >
« Попередня Наступна »
М.П. ПЕРЕВЕРЗЄВ Н.А. Шайденко Л.Є. Басовська. Менеджмент: Підручник. - 2-е вид., Доп. і перераб. / За заг. ред. проф. М.П. Переверзєва. - М.: ИНФРА-М. - 330 с. - (Вища освіта)., 2008 - перейти до змісту підручника

13.3. Забезпечення високої ефективності менеджменту на основі методу управління «стандарт-організації»

загрузка...

Суть методу «стандарт-організації» полягає в розробці базової моделі управління організацією (фірмою, корпорацією), стандартів по окремих видах діяльності і на їх основі - комплексної системи управління організацією (КСУО), положення та вимоги яких обов'язкові для всіх організацій. Базову модель КСУО слід розглядати як еталон системи управління організації та що до нього самостійних господарюючих суб'єктів ринку, що об'єдналися добровільно в мережу, що володіють високим ступенем динамізму, гнучкості та забезпечують конкурентоспроможність, самоокупність, самофінансування, самореалізацію і саморозвиток. Основу базової моделі складають принципи, що відповідають вимогам комплексності та системності: -

розробка більш досконалих організаційно-управлінських форм і методів; -

створення зацікавленості всіх учасників у високих кінцевих результатах підприємства-мережі; -

корінна перебудова психології і мислення в питаннях організації управління, вдосконалення професійної майстерності персоналу на всіх рівнях керівництва, стилю і методів їх роботи, активізації людського капіталу на всіх стадіях господарської діяльності.

Базова модель КСУО заснована на використанні таких методів: 1)

прогнозування для економічної та соціальної обгрунтованості постановки стратегічних завдань; 2)

бізнес-планування для вирішення тактичних завдань; 3)

ринковий механізм управління, який використовує конкуренцію та інші ринкові категорії; 4)

стандартизація на основі досвіду зарубіжних і вітчизняних підприємств, міжнародних стандартів ISO серії 9000; 5)

комп'ютеризація збору, обробки та зберігання управлінської інформації.

Стандарт організації являє собою нормативний акт з управління, в якому регламентуються основні параметри всього життєвого циклу створення продукції або послуги - маркетингу, технічної підготовки виробництва, досвідченого (пробного) і серійного виробництва, продажу, раціонального використання факторів виробництва, ефективності і якості роботи персоналу в процесах господарської та іншої діяльності організації (об'єднання).

Стандарт встановлює загальні положення, цілі, завдання, функції, організацію і технологію виконання роботи, оцінку ефективності та якості роботи, моніторинг, аналіз і відповідальність за функціонування окремих підсистем.

КСУО інтегрує в собі базову модель і окремі стандарти, забезпечуючи на їх основі комплексне і системне управління: -

на всіх етапах виробничого процесу (технічна підготовка виробництва, основне, забезпечує і обслуговуюче виробництва, матеріально-технічне постачання виробництва, збут продукції, гарантійне обслуговування продукції); -

на всіх етапах руху виробничих ресурсів (формування ресурсів, використання їх у процесі виробництва, відновлення втрачених властивостей, вибуття або утилізація що не підлягають відновленню і подальшому використанню матеріальних ресурсів і основних виробничих фондів); -

на всіх стадіях життєвого циклу продукції або послуги (дослідження, проектування, виготовлення, звернення, споживання або експлуатація та утилізація продукції) ; -

на всіх рівнях організаційної структури управління, по всіх періодах стратегічного і тактичного планування.

Таким чином, застосування методу «стандарт-організації» дозволяє створити ефективну організаційно-управлінську форму, що використовує принципи комплексності та системності в управлінні організацією.

Технологія розробки стандарту організації. У рамках КСУО і його базової моделі розробляються стандарти для окремих підрозділів, підприємств, технологій виконання процесів виробництва і продажів, які є організаційно-методичної, котра регламентує і правовою основою функціонування комплексної системи та її базової моделі.

Ці стандарти повинні бути складовою частиною Г паночку-жавної системи стандартизації, тому розробляються відповідно з державними та галузевими стандартами, міжнародними стандартами ISO серії 9000. Вони підлягають контролю як нормативні документи системи стандартизації, періодичному перегляду, обов'язкові для всіх підрозділів організації або є методичною основою для організацій корпорації, взаємно погоджуються один з одним.

Стандарти організації регламентують проведення організаційних, технічних, виробничих та економічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності виробництва, якості та конкурентоспроможності продукції, якості виробничих і керуючих процесів, встановлюють порядок дії та відповідальність кожного працівника за досягнення кінцевих результатів .

Стандарти організації поділяються на основні, загальні та спеціальні.

Основні стандарти поділяються на основоположний стандарт комплексної системи та основні стандарти по кожній підсистемі управління.

Основні стандарти по підсистемах визначають принципи їх функціонування, цілі, завдання, організаційну структуру, оціночні показники, відповідальність посадових осіб.

Загальні стандарти регламентують загальносистемні питання: -

порядок розробки, оформлення і затвердження, реєстрації стандартів підприємства; -

порядок перегляду та внесення змін до стандартів підприємства; -

інформаційне забезпечення стандартів і т. д. Спеціальні стандарти визначають загальні положення щодо

конкретного питання, об'єкт стандартизації, мета і структуру управління, послідовність і зміст виконання робіт, критерії оцінки ефективності та якості роботи, відповідальність посадових осіб, причетних до об'єкта стандартизації, контроль за функціонуванням.

Стандарти об'єднання, як правило, розробляються функціональними відділами холдингу, узгоджуються з основними виконавцями, відділом (службою) стандартизації та управління якістю та юридичним відділом та іншими структурними підрозділами КСУО.

Стандарти організації затверджуються радою директорів, який встановлює організаційно-технічні заходи, необхідні для впровадження стандарту: розмноження стандартів та забезпечення ними підрозділів, проведення навчання за стандартом підприємства, виготовлення бланків та форм, контроль за виконанням.

Необхідною умовою дієвості стандартів організації є встановлення ефективної системи моніторингу та аналізу.

Моніторинг дотримання вимог стандартів проводиться з метою забезпечення безумовного їх виконання, підтримання нормативно-технічної бази системи на високому науково-технічному, інноваційному та організаційному рівнях. Моніторинг здійснюється шляхом проведення в цехах і підрозділах планових та оперативних перевірок.

Комп'ютеризація та інформаційне забезпечення управління є основними засобами підвищення ефективності інноваційного виробництва і управління та грунтуються на сукупності: -

комплексу технічних засобів, представлених сучасними обчислювальними і аналоговими комплексами; -

економіко-математичних методів і моделей; -

інформаційних баз даних.

Автоматизація управління забезпечує: -

збір і реєстрацію інформації про планові та фактичні параметри розвитку або стану виробництва; -

передачу фактичної і планової інформації між органами управління і виробництвом, накопичення справочностатістіческіх та оперативних даних про виробничо-господарської діяльності кожного підприємства за різні періоди всієї мережі в цілому; -

обробку інформації з метою аналізу та контролю стану справ та визначення тенденцій розвитку; -

проведення різноманітних розрахунків з метою вибору оптимального рішення; -

об'єднання окремих систем (АСУП, АСУТП, САПР, СОІР і т. д.) в єдину інтегровану автоматизовану систему управління, що охоплює всі функції виробничо-господарської діяльності підприємства-мережі.

Об'єктами автоматизації є функції, процеси управління, процеси забезпечення і обслуговування виробництва.

Слід зазначити, що в АСУ поєднуються автоматизовані і неавтоматизовані системи управління. Ступінь автоматизації управління обгрунтовується виробничо-господарською необхідністю і економічною доцільністю. Вона повинна відповідати досягнутому рівню управління організаційними і виробничими процесами і можливостям обчислювальної та організаційної техніки.

Автоматизація управління не повинна призводити до зниження ефективності управління ні в одній з ланок виробничої та організаційної структури організації.

Використання методу «стандарт-організації» доцільно і ефективно здійснювати і в умовах ринкової економіки, оскільки дає можливість встановлювати відносно об'єктивну оцінку ефективності та якості праці всіх категорій менеджерів і фахівців, а також працівників виробничих підрозділів.

Наприклад, всі рівні управління підприємством, що входить в мережу, оцінюються за досягнутими показниками ефективності виробництва та якості роботи. Оцінка і матеріальне стимулювання ефективності і якості роботи за рівнями управління представлена ??на наведеному вище рис. 13.1.

Верхній рівень управління - керівництво підприємства оцінюється за результатами роботи підприємства, а робота осіб, що очолюють ці підсистеми, - виходячи з ефективності функціонування керованих ними підсистем. Коефіцієнт ефективності підсистеми є коефіцієнтом ефективності роботи відповідного керівника.

Коефіцієнт ефективності підсистем - це умовна величина, яка дає можливість кількісно оцінити результат роботи підприємства за основними напрямками діяльності в рамках КСУПС, вести аналіз ефективності функціонування підсистеми в динаміці для вироблення керуючого впливу на ці підсистеми.

Коефіцієнт ефективності повинен розраховуватися за допомогою спеціально розроблених показників ефективності. Система показників ефективності створює умови для вдосконалення елементів господарського механізму і в першу чергу - критеріїв оцінки та стимулювання високих результатів виробничої діяльності підрозділів підприємства в сучасних умовах господарювання.

Вибір показників ефективності функціонування підсистем проводиться виходячи із специфіки діяльності таким чином, щоб: -

забезпечити безумовне виконання технічних, технологічних організаційних та економічних показників і нормативів за обсягом виробленої та проданої продукції і послуг з урахуванням виконання внутрішньофірмових зобов'язань та поставок продукції, по зростанню продуктивності праці, зниженню собівартості продукції та основним завданням, наприклад з науки, техніки та іншими показниками інноваційної діяльності; -

охопити завдання, які вирішуються в кожній підсистемі; -

не збільшувати звітність служб заводу, встановлену бізнес-планом та контролюючими організаціями (податковою інспекцією, кредитно-фінансовою організацією); -

максимально використовувати наявні методики розрахунку одиничних показників ефективності; -

розроблені показники по кожній підсистемі мали кількісне вираження і можливість планування при складанні бізнес-планів.

Рекомендований перелік показників ефективності функціонування підсистеми і методики розрахунку показників наводяться в стандарті підприємства.

Ефективність функціонування кожної підсистеми визначається за наведеними у цій главі формулами.

Оцінка виконання (або невиконання) показника ефективності дається на підставі порівняння фактичного значення показника з базовим, встановлюваним щорічно наказом керівника. Управління даним конкретним видом діяльності вважається ефективним, якщо спостерігається стійка тенденція поліпшення показника.

Ефект від впровадження та функціонування КСУО за рік визначається часткою приросту прибутку від реалізації продукції, отриманої за рахунок вдосконалення організації управління на основі методу «стандарт-організації».

Розрахунок ефективності функціонування підсистеми і системи в цілому повинен проводитися щомісяця спеціалізованим підрозділом по КСУО на основі моніторингу.

 При невиконанні хоча б одного основного техніко-економічного показника (план за обсягом, номенклатурою, собівартості, продуктивності праці) Ке = 0. 

 Оцінюючи роботу підрозділу чи організації щодо якості та термінів виконання тих чи інших заходів або завдань, дотримання встановленого порядку і т. д., а головне, кінцевих результатів діяльності організації чи об'єднання, ефективності виконуваних ними робіт, можна добитися поєднання інтересів (у тому числі і матеріальних) окремих підрозділів з інтересами організації або організацій з об'єднанням (мережею) у цілому. 

 Приклад стандарту організації «Оцінка ефективності та якості роботи» (СТП 01-01-03) 1.

 Загальні положення 1.1.

 Оцінка ефективності та якості роботи представляє собою розробку і проведення єдиної політики в галузі планування і підтримки на заданому рівні ефективності і якості роботи. 1.2.

 Наукову основу оцінки ефективності і якості роботи складають безперервне підвищення науково-технічного рівня та ефективності розробок, скорочення термінів їх виконання з урахуванням використання останніх досягнень вітчизняної та світової науки і техніки. 1.3.

 Підсистема оцінки ефективності та якості роботи розроблена з таким розрахунком, щоб мати можливість оцінювати ефективність і якість роботи кожного працівника, кожного колективу та їх керівників. 

 Комплексна оцінка науково-виробничій (інноваційної) діяльності є одним з найважливіших показників роботи організації. 2.

 Цілі і завдання підсистеми 2.1.

 Основною метою підсистеми є забезпечення високого господарського ефекту від використання високоякісних робіт, виконуваних у всіх підрозділах організації. 2.2.

 Основними завданнями підсистеми для досягнення мети є: -

 планування показників якості роботи; -

 проведення комплексної оцінки якості роботи; -

 контроль виконавської дисципліни; -

 проведення претензійної роботи; -

 ув'язка розмірів матеріального заохочення з оцінкою якості роботи. 2.3.

 Структурна схема оцінки ефективності та якості роботи наведена на рис. 13.2. 

 Стандарт організації «Оцінка ефективності та якості роботи» 

 Відповідальний за функціонування підсистеми 

 Розв'язувані 

 завдання 

 Забезпечення високого господарського ефекту від використання високоякісних робіт, виконуваних у всіх підрозділах Планування показників якості роботи, що відповідають за своїми ТЕП досягненням НТП Комплексна 

 оцінка 

 якості 

 роботи Контроль 

 виконай 

 тельской 

 дисципліни Претензії 

 онная 

 робота Ув'язка розмірів матеріального заохочення з оцінкою якості Керівник підрозділу КСУО 

 Склад 

 виконавців 

 Керівники науково-технічного відділу, ОНТИ, планового відділу, головний бухгалтер, керівники відділу технічного забезпечення, відділу стандартизації 

 Основні 

 результати 

 дії 

 підсистеми 

 (Показники 

 ефективності) 

 Коефіцієнт ефективності та якості роботи Рівень виконавської дисципліни Рівень претензійної роботи Рівень дотримання вимог НТД Рівень стану трудової дисципліни 

 Своєчасне і якісне тиражування науково-технічної та організаційно-управлінської документації Своєчасне доведення документів до виконавців 

 Рис. 13.2. Структурна схема стандарту організації 3.

 Функції підсистеми 

 Оцінка ефективності та якості роботи, наприклад в НДІ і КБ, забезпечується реалізацією наступних функцій: -

 розробка і вдосконалення методів і засобів управління якістю роботи з метою підвищення відповідальності керівників, фахівців і виконавців за доручену ділянку діяльності; -

 розробка науково-технічної документації (НТД) з управління НДДКР; -

 визначення фактичного стану справ в інноваційній діяльності; -

 проведення аналізу функціонування підсистеми з метою виявлення необхідності перегляду розробки, анулювання, коригувань або перегляду діючої НТД; -

 розробка спільно з зацікавленими підрозділами плану з підвищення якості роботи; -

 чітке закріплення за кожним виконавцем та колективом показників і ступеня відповідальності за їх виконання; -

 контроль виконавської дисципліни; -

 поєднання форм матеріального стимулювання з результатами виробничої діяльності через коефіцієнти ефективності та якості роботи; -

 планування показників ефективності та якості роботи; -

 чітке закріплення за кожним виконавцем та колективом показників і ступеня відповідальності за їх виконання; -

 контроль виконавської дисципліни; -

 поєднання форм матеріального стимулювання з результатами виробничої діяльності через коефіцієнти ефективності та якості роботи; -

 організація функціонування підсистеми на всіх рівнях управління; -

 прийняття участі у претензійній роботі. 4.

 Організація робіт з оцінки ефективності та якості роботи 4.1.

 Комплекс стандартів організації та керівних документів, що регламентують функціонування підсистеми: 1.

 СТО «Основні положення». 2.

 СТО «Нормоконтроль технічної документації». 3.

 СТО «Порядок ведення діловодства». 4.

 СТО «Типові тексти службових листів». 5.

 СТО «День якості. Основні положення ». 6.

 СТО «Порядок пред'явлення взаємних претензій. Основні положення ». 7.

 СТО «Порядок розробки, оформлення, затвердження стандартів підприємства та їх впровадження в управлінні якістю робіт». 8.

 СТО «Оцінка ефективності та якості роботи». 9.

 СТО «Правила оформлення проектної текстової документації». 10.

 СТО «Правила оформлення керівних листів». 11.

 СТО «Порядок оцінки ефективності і якості роботи підрозділів, керівників і виконавців і їх преміювання». 12.

 СТО «Положення про матеріальне стимулювання колективів, керівників, інженерів і службовців НДІ і КБ». 13.

 СТО «Порядок збору, обробки інформації про якість роботи підрозділів». 4.2.

 Методи визначення показників оцінки ефективності по підсистемі «Оцінка ефективності та якості роботи» і вагомість показників наведені в табл. 13.1. 

 Таблиця 13.1 Показники ефективності по підсистемі «Оцінка ефективності та якості роботи» Найменування показника Весо 

 мость Рішення за показником Коефіцієнт ефективності та якості роботи, До 0,30 0,93 0,98 + Рівень виконавської дисципліни, К2 0,20 0,94 0,97 + Рівень претензійної роботи, К3 0,10 0,96 0,99 + Рівень дотримання вимог НТД, К4 0,20 0,40 0,40 + Рівень стану трудової і технологічної дисципліни, К5 0,20 0,50 0,60 + У таблиці наведено умовний приклад розрахунку коефіцієнтів ефективності, з якого видно, що всі показники ефективності оцінені позитивно. 

 Відповідно з цим висновком персонал підприємства отримує обгрунтоване, а не суб'єктивно залежне від начальника матеріальне стимулювання, що сприятиме зростанню продуктивності праці та якості роботи, що перевищує зростання оплати праці персоналу. 

 Контрольні питання і завдання 1.

 Дайте визначення поняттю продуктивності управлінської праці. 2.

 Дайте визначення якості управлінської праці. 3.

 Дайте визначення ефективності управлінської праці. 4.

 Показники та системи оцінки продуктивності, якості та ефективності управлінської праці. 5.

 Дайте характеристику соціально-економічним факторам ефективності праці. 6.

 Дайте характеристику психофізіологічним (ергономічним) факторам ефективності праці. 7.

 Яка методика ергономічного обстеження? 8.

 Здоровий спосіб життя менеджера як запорука його успіху в професійній діяльності. 9.

 Розкрийте сутність методу «стандарт-організації». 10.

 Наведіть і розрахуйте оцінки ефективності і якості роботи менеджменту, використовуючи для цього метод «стандарт-організації». 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =