Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управлінські рішення >
« Попередня Наступна »
Лапигін Д.Ю. Управлінські рішення: навч. посібник. - М.: Ексмо. - 448 с. - (Вища економічна освіта)., 2009 - перейти до змісту підручника

13.3. Ефективність операції

загрузка...

Діяльність будь-якої організації являє собою певний процес, що складається у виконанні взаємозалежних робіт і дій, об'єднаних загальним задумом і єдиною метою. Такі цілеспрямовані процеси називаються операцією.

Функціонування будь-якої організації можна представити як безліч операцій, що мають одну або кілька цілей. Необхідно, щоб всі операції були впорядковані, взаємопов'язані і спрямовані на досягнення загальних цілей організації. В цілому діяльність організації - операція, яка має певну глобальну мету, що складається з ієрархії приватних цілей і завдань.

Поняття «операція» може включати: керуючу діяльність людини, який організовує і проводить операцію; активні засоби (люди, техніка, матеріали та інші ресурси), що знаходяться в розпорядженні організації; інші засоби або системи, взаємодіючі з активними засобами в ході проведення операції. Під метою операції мається на увазі необхідний або бажаний результат, який передбачається досягти. Мета діяльності - основний фактор, який об'єднує різні дії в систему дій, тобто операцію.

Дійсний результат операції залежить від трьох чинників: корисного ефекту, витрат ресурсів і витрат часу. Час - це специфічний вид ресурсів, так як його можна тільки витрачати і не можна збирати і накопичувати про запас. Таким чином, мета операції можна задати у формі необхідного результату, який представляється як необхідний корисний ефект; необхідні витрати ресурсів; необхідні витрати часу.

Фактичний результат операції, що складається з трьох частин, описується як реальний корисний ефект (результативність); реальні витрати ресурсів (ресурсомісткість); реальні витрати часу (оперативність).

Всі можливі способи досягнення поставленої мети мають різною ефективністю. Порівняти ці способи між собою і вибрати найкращий, тобто такий варіант дій, який має найбільшу ефективність, непросто. Саме в цьому і полягає трудність прийняття управлінських рішень.

В даний час склалося стійке уявлення про те »що ефективність - це найбільш загальна властивість будь-яких цілеспрямованих процесів (операцій), яке в основному розкривається через поняття« мета операції »і об'єктивно виражається ступенем досягнення цієї мети з урахуванням витрат ресурсів і часу, тобто ефективність операції - ступінь досягнення мети операції.

Ефективність будь-якої операції необхідно оцінювати для вирішення наступних завдань. 1.

Прийняття рішення про можливість практичного вико вання деякого способу дії організації в тій чи іншій ситуації. 2.

Оцінки впливу різних факторів на загальну ефективність операції в організації. 3.

Визначення шляхів підвищення ефективності діяльності організації. 4.

Виявлення функціональних можливостей активних засобів організації, що використовуються в операції. 5.

Порівняння декількох альтернативних варіантів дій організації або залучаються активних коштів в організацію 1ля проведення операції.

Всі фактори, що впливають на організацію, за характером їх впливу на ефективність проведених операцій можна подрузі-1еліть на такі складові: якість активних засобів, спосо-ои застосування активних засобів та умови застосування активних засобів операції.

Активні засоби - це ресурси організації, використовувані ия проведення операції. У ролі активних засобів можуть виступати люди, а також матеріальні, технологічні, енергетичні, інформаційні та фінансові ресурси.

В даний час в теорії ефективності для визначення якості активних засобів використовуються два підходи. 1.

Якість як потенційна ефективність операції. Цей підхід пов'язаний з розглядом типової операції, в якій неко-юрий об'єкт чи суб'єкт - активний засіб досягнення постав-(снной мети. Потім визначається гак звана потенційна> Ффективность операції (ефективність системи), яка досягнень-Iастся при ідеальному способі застосування даного об'єкта або суб'єкта.

Недолік цього підходу полягає в тому, що його важко використовувати на практиці, оскільки не всеіш зрозуміло, як оцінити потенційну ефективне і »до> й чи іншої операції. Порожньому для визначення якості акшміих засобів організації , як правило, застосовують більш звичний підхід, заснований на виявленні їх корисних властивостей. 2.

Якість як сукупність внутрішніх властивостей системи.

(про гласно цьому підходу якість розуміється як набір внутрішніх властивостей системи, які чаракюрізуют її придатність удов-югворять певні потреби згідно своєму призначенню. Іншими словами, якість являє собою сукупність корисних властивостей об'єкта або еубьекта з точки зору досягнення цілей конкретної операції. Про рівень якості системи можна судити за ступенем вираженості у неї тієї чи іншої властивості.

Способи застосування активних засобів являє собою групу факторів, що впливають на ефективність операцій. Ці фактори характеризують порядок і прийоми використання ресурсів для вирішення поставлених завдань. Кожне активний засіб може мати безліч альтернативних способів застосування, з яких вибирається найкращий або прийнятний. Такий вибір являє собою вирішення однієї з ключових завдань при підготовці та проведенні операції. Зазвичай рішення приймається керівником організації.

Умови застосування активних засобів залежать від впливу зовнішнього і внутрішнього середовища організації на хід і результат операції. Серед них:?

Природні фактори;?

Активні дії інших учасників операції;?

Фізичні, ресурсні, економічні та інші обмеження.

Перераховані фактори роблять безперервне і спільна дія на ефективність діяльності людей і організацій, причому сила їх спільного впливу залежить не стільки від значень цих факторів, скільки від їх комбінації або поєднання в кожній конкретній ситуації.

Фактори, що впливають на ефективність операцій, поділяються на такі групи:?

Керовані і некеровані;?

Зовнішні та внутрішні;?

Визначені і невизначені.

Керовані фактори характеризуються тим, що керується!, Організації може впливати на них за своїм розсудом при підготовці та проведенні операцій. Як правило, до керованих фак * Торам відносять якість активних засобів і способи їх застосування * ня. Саме з безлічі значень керованих факторів відбувається формування управлінських рішень керівника.

Ті фактори, які не залежать від рішень керівників * називаються некерованими, тобто керівники не в силах целено правлінням міняти значення цих факторів і повинні лише врахо вать їх можливий вплив.

Так як організація - це відкрита система, то фактор ».! впливають на ефективність операцій в організації, можуть бьп ». зовнішніми і внутрішніми. Зовнішні чинники відбивають вліянж зовнішнього середовища, яке або сприяє успішному вирішенні »завдань організації (корисні фактори), або протидіє п цілям (шкідливі фактори). Внутрішні фактори пов'язані з взаємо впливом внутрішніх змінних і рушійних сил всередині організації в процесі її функціонування та розвитку.

Залежно від ступеня інформованості керівника організації про значеннях факторів, що впливають на ефективність операцій, виділяють певні і невизначені чинники. Визначені - це такі фактори, значення яких відомі з фебуемой точністю. Їх вплив на результат операції можна передбачити досить точно. Якщо в ситуації вибору наявні тільки певні фактори, то з кожною альтернативою можна зіставити деякий відомий результат. Такі ситуації називаються детермінованими, і в цьому випадку рішення приймається в умовах визначеності. Певні чинники включають: якість активних засобів, якщо воно відоме, поведінка партнерів і постачальників, якщо з ними укладені угоди, і деякі інші.

Однак в умовах визначеності застосовується порівняно мало управлінських рішень, оскільки фактично в будь-якій реальній ситуації вибору присутні невизначені фактори, значення яких не відомі або відомі не повністю. I акие ситуації називаються недетермінованими, і в цьому випадку рішення приймається в умовах невизначеності. У процесі управління організацією серед невизначених фак-Юров можна виділити: дії конкурентів, споживчий попит, відмови технічних систем, поведінка персоналу органі-1аціі і багато інших.

Для порівняння активних засобів між собою, а також способів і умов їх застосування необхідно вимір або оцінка> Ффективность операцій. Для цього використовують показники ефективності.

Для вибору найкращих або відповідних активних засобів, способів і умов їх застосування необхідно чітко знати мету проведення операції. Саме для цього використовуються критерії ефективності.

Показник ефективності являє собою міру ступеня юстіженія мети, тобто відповідності реального і необхідного резуль-1лгов операції. Показник ефективності можна задати як певну функцію, за значенням якої судять про ефективність проведеної операції.

У процесі прийняття конкретного рішення необхідно сформувати набір показників ефективності, значення яких тчно або наближено оцінюють альтернативні варіанти дей-<

I вий. Більш того, на основі реальних або прогнозованих значень показників можна провести порівняння будь-якої пари альтернатив і прийняти одне з трьох рішень: 1)

одна з альтернатив переважніше, ніж інша; 2)

обидві альтернативи однакові по перевагу; 3)

альтернативи непорівнянні між собою.

Таким чином, показники ефективності грають роль критеріїв порівняння альтернатив у процесі прийняття управлінських рішень.

При управлінні організацією відносно легко оцінити кількісні показники, наприклад очікуваний дохід, витрати або час виконання роботи. Однак багато важливі показники діяльності організації, наприклад репутація фірми або кваліфікація співробітників, об'єктивно висловити в числах неможливо. У таких випадках йдеться про якісні показники, значення яких виражаються людиною суб'єктивно на природній мові.

Для оцінювання якісних показників керівники організації вдаються до допомоги експертів. Якісні показники можна представити у чисельному вигляді побічно, вимірюючи деякий інший показник.

Показники ефективності, використовувані в задачах прийняття рішень, мають різний зміст і відрізняються за формою. Можна виділити такі основні форми показників ефективності: 1)

ймовірність досягнення мети. Якщо мета операції - деякий випадкова подія, то показник ефективності такої операції - ймовірність відповідного випадкової події; 2)

ймовірність отримання необхідного результату. Якщо результа! операції - випадкова величина, а мета операції полягає і досягненні необхідного результату, то показник ефективності - ймовірність отримання результату не гірше, ніж необхідне значення; 3)

середній результат. Якщо результат операції - випадкова НД личина, то показник ефективності - математичне сподівання ня цієї випадкової величини;

^ 4) ймовірносно-гарантований результат. Якщо резульпм операції - випадкова величина, то показник ефективності найгірший результат, подучается з певною ймовірністю, * 5)

гарантований результат. Якщо результат операції НЕ ян ляется випадковою величиною, але залежить від впливу неопредг лених факторів, то показником ефективності виступає нам найгірший, тобто гарантований результат, який можна доспіли нугь з урахуванням впливу 'Л їх факторів.

Кожен показник ефективності, використовуваний керівником для оцінювання варіантів дій, повинен відповідати певним вимогам: відповідність мети; змістовність; вимірність; мінімальність; повнота і т.д.

Перераховані вимоги багато в чому суперечать один одному. Справа в тому, що неможливо задовольнити всім вимогам відразу, наприклад, вимога змістовності суперечить вимозі вимірності, так як якісні показники не оцінюються об'єктивно за допомогою чисел і їх значення припадає описувати суб'єктивно; вимога мінімальності входить в протиріччя з вимогою повноти.

Правильний вибір показників ефективності, які удов-«етворяют зазначеним вимогам, - важке завдання, рішення ко-юрою залежить від досвіду, кваліфікації, знань і аналітичних здібностей керівника організації.

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =