загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управлінські рішення >
« Попередня Наступна »
Лапигін Д.Ю. Управлінські рішення: навч. посібник. - М.: Ексмо. - 448 с. - (Вища економічна освіта)., 2009 - перейти до змісту підручника

13.2. Ефективність управлінського рішення

загрузка...

Підвищення ефективності управління організацією тісно пов'язано із зростанням ефективності управлінських рішень на всіх рівнях ієрархії. Так як управлінське рішення спрямоване на підвищення ефективності діяльності організації, то саме ефективність виробництва повинна бути мірою ефективності прийнятих управлінських рішень. Прийняття рішень являє собою основний інструмент керуючого впливу, адже саме в розробці рішень, їх прийняття, організації та контролі полягає діяльність всього апарату управління. Однак завдання визначення ефективності управлінських рішень являє собою найбільш складну і спірну проблему управління й тому повністю ще не вирішена.

У випадку ефективність системи управління можна визначити через результати функціонування керованого об'єкта. Результати визначаються за ступенем досягнення поставленої мети. Оцінка рівня управління організацією може здійснюватися на основі обсягів виробництва товарів або послуг * продуктивності праці, обсягів продажів, отриманого прибутку, рівня рентабельності і т.п.

Однак такий метод, незважаючи на його логічну обгрунтованість і простоту, має і серйозні недоліки. По-перше, ефективність управління пов'язується тільки з ефективністю виробництва. Тим часом можна досягти однакових техні ко-економічних результатів і при різних рівнях організації управління. Тому оцінити зазначеним способом еффектіность ність кожної конкретної системи управління, а також її подра »поділів і окремих працівників нереально. По-друге, при такому підході не враховується фактор часу - певний часів ної лаг між керуючим впливом і його результатом, так як рішення може бути прийняте при одному керівнику, а рс зультат, який проявляється через деякий час, буде використаний іншим.

Оцінюючи безпосередні результати діяльності управ-шющей системи, необхідно виходити з того, що управління мережа певне виробництво, продукт праці в якому - управ-юнческое рішення. Таким чином, оцінюючи ефективність прийнятих рішень, оцінюється і ефективність керуючої системи.

Не можна ізольовано розглядати ефективність управлінського рішення і його реалізацію. Це пов'язано з тим, що ефек-швность рішення полягає не стільки в його абсолютної пра-нільності, скільки в тому, що, будучи реалізовано послідовно і в термін, воно досягне поставленої співали. Отже,> Ффективность управлінських рішень залежить як від якості самих рішень, так і від якості їх здійснення.

На ефективність управлінських рішень впливають безліч факторів технічного, організаційного, економічно-к> і соціально-психологічного характеру, вплив яких неоднозначно і проявляється на різних стадіях процесу розробки та реалізації рішень. Основними з них є:?

Мотивація виконавців;?

Ступінь інформованості особи, що приймає рішення;?

Компетентність і досвід роботи приймаючого рішення;?

Рівень колегіальності в процесі розробки рішення;?

Питома вага контрольованих рішень;?

Характер і ступінь відповідальності керівників за ре зуль-1аги рішення;?

Ступінь безпосередньої участі керівників та спеціа-Iістов, які розробляли рішення, в його реалізації.

Одні й ті ж цілі можуть бути досягнуті при різній величині мтрат, тому основний критерій ефективності рішення - відношення отриманого в результаті його реалізації ефекту, вираженого показником ступеня досягнення мети, до величини витрат 1 на розробку рішення та його здійснення. У таких ситуаціях одним з найбільш часто вживаних методів оцінки ефективності рішення є метод «витрати-прибуток», при ко юром> Ффективность кількісно характеризується одержуваної при-1ью на одиницю витрат, де під «прибутком» розуміється деяка сукупність критеріїв, що характеризують те чи інше рішення . До 1акім критеріям можуть бути віднесені як об'єктивні показу-1слі, наприклад потоки платежів, термін окупності, рентабельність, обсяг виробництва та інші, так і суб'єктивні оцінки, наприклад соціальна значимість проекту, імідж фірми тощо

Розумне зміна раніше сформульованих цілей істотно підвищує ефективність вирішення, яке спрямоване на усунення проблеми.

У загальному випадку це реалізується за рахунок використання більш ефективних засобів досягнення результату, але нерідко позитивний підсумок всієї роботи виходить завдяки зміні орієнтирів роботи організації. Для отримання якісного вирішення використовується повторюваний цикл формулювання проблеми, вибору кінцевих цілей, розробки шляхів досягнення цілей, оцінки їх ефективності, експериментальної перевірки, уточнення кінцевих цілей, розробки нових варіантів рішення і т.д. Іншими словами, принципово допустимо повернення з будь-якого етапу процесу підготовки, прийняття та реалізації рішення до попередніх етапів, тобто робота з управлінським рішенням повинна йти в итеративном режимі.

Природно, умови реальної діяльності, специфіка ситуації, що склалася і т.д. можуть не дозволити провести необхідні ітерації. Тому в ході роботи необхідно проявляти гнучкість. При виникненні нових чинників потрібна переоцінка отриманих результатів, а в деяких випадках - зміна ідей, що лежать в основі рішення. Неприпустимо постійно змінювати цілі, шляхи і засоби їх досягнення, оскільки це заважає чіткої орієнтації діяльності організації. Але також небезпечно і формальне ставлення до поставленого завдання, і наполегливе прагнення вирішити її за допомогою раніше вибраних засобів всупереч реальному ходу подій.

Серед інших можливостей досягнення високої ефективності діяльності можна виділити: підвищення ефективності процесу розробки рішення, оптимізацію структури організації і т.д.

Результативність діяльності організації може підвищуватися при деякому розумному паралелізм в роботі або при дублюванні робіт, які, однак, потребують певних додаткових людських, ресурсних і часових можливостей. Шукати ці можливості і ресурси, а також не концентрувати їх на единст кої роботі, на єдиному напрямку доцільно в тому випадку, коли «розпорошення» сил дозволяє отримати різноманіття ідей і потенційно перспективних напрямків майбутньої роботи.

Розглянемо загальні рекомендації психологічного та соці ального характеру, дотримання яких забезпечить проведення еф тивного менеджменту. Керівник організації сприяють досягненню її цілей, якщо:

я концентрує увагу колективу на роботі, а не на взаєминах всередині колективу при постановці завдання;?

Уникає грубого нав'язування власної думки співробітникам, слідуючи генеральній лінії в діяльності організації;?

Спонукає всіх членів колективу, включаючи опозиційну частину, брати участь в обговоренні завдань, що вирішуються колективом, ство-сподівається атмосферу, благоприятствующую вільному висловлюванню всіма співробітниками власної думки, не пов'язаного з міжособистісними відносинами;?

Використовує поточні, проміжні, успішні результати для створення сприятливої ??робочої атмосфери в колективі;?

Спонукає колектив повністю використовувати отримані результати у подальшій роботі, спонукає співробітників приймати рішення, адекватні цим результатам;?

Уникає передчасного прийняття рішень, коли ще не ясно, в чому полягає проблема;?

Стимулює перехід організації до все більш складним і масштабним справах з урахуванням реальних можливостей організації.

Реальна можливість підвищити ефективність управлінського рішення - пошук рішень, які лише досить близькі оптимальним, але такими не є. Подібний підхід забезпечує економію часу, а значить, дає можливість випереджати конкурентів, пропонуючи цілком гідний товар, у якого-ю ще немає суперників. Нарешті, ще одне важливе джерело підвищення ефективності робіт - «людський фактор». Еффск-швность здійснення рішення підвищується, якщо воно визнається тими, хто його здійснює, і тими, кого воно загра1і-маєт.

Дійсно, досвід передових і успішно працюючих компаній свідчить про велике значення не тільки матеріальної винагороди, а й заохочувальних нематеріальних стимулів для працівників. Ця обставина важливо тому, що по-южітельние впливу зазвичай викликають зміни поведінки та бажаному напрямку. Негативний вплив у вигляді угро-»и будь-яких санкцій змінює поведінку людей, але часто непередбачуваних і небажаним чином.

Одним з важливих факторів ефективності роботи орпшіза-пні також є атмосфера в колективі.

За наявності духу норовить змагання, взаємної підтримки і причетності кожного співробітника до спільного успіху результати роботи поліпшуються. І навпаки, обстановка суперництва, безперервної конкуренції, боротьби «за місце під сонцем» створюють нервозноеі> і складність у взаєминах і об'єктивні втрати в результативності роботи. Необхідна певна програма, що поєднує колектив. Небажано, щоб долю колективу і напрямок його розвитку визначав той, хто займає в ньому керівний пост. Якщо в організації є чітка програма дій, якщо кожен працівник має певне місце і роль, то нездорове суперництво сходить нанівець.

Управлінське рішення - це результат управлінської діяльності. Отже, для управлінського рішення також справедливі найважливіші показники, використовувані для характеристики звичайної продукції, - ефективність, результативність і продуктивність.

Ефективність будь-якої системи відображає співвідношення ефекту і витрат на його отримання. Результативність характеризує здатність організації виробляти продукцію, що задовольняє заданим тимчасовому або кількісними параметрами або перевершує їх. Продуктивність праці - це один з показників економічної ефективності трудової діяльності персоналу, який визначається як відношення кількості випущеної продукції до витрат на її виробництво.

Ефективність завжди знаходиться в основі формування та досягнення необхідних показників і є багатогранним поняттям, якщо врахувати, що слово «ефект» означає враження, вироблене ким-небудь на кого-небудь. Таке враження може мати різне забарвлення (організаційну, економічну, соціальну, технологічну, психологічну, правову, екологічну і т.д.). Ефект порівнюється з витратами в порівнянних поняттях, а потім аналізується ефективність якого процесу або явища. Ефективність може бути як позитивною, так і негативною.

Існує багато видів ефективності. Один її вигляд може змінюватися за рахунок іншого або частково його компенсувати. Ре зультірующая ефективність являє собою комплекс всіх видів ефективності.

Організаційна ефективність управлінського рішення - результат досягнення організаційних цілей за рахунок меньшіч зусиль, меншого числа працівників або меншого часу.

Економічна ефективність управлінського рішення ха рактеризуется співвідношенням вартості додаткового продукту, отриманого за рахунок реалізації конкретного управлінського ре ня, і витрат на його підготовку та реалізацію. Додатковий продукт може бути представлений у вигляді прибутку, зниження за-I рат, збільшення продуктивності, отримання кредитів і т.д.

Технологічна ефективність управлінського рішення -> то результат досягнення галузевого, національного чи світового технологічного рівня виробництва, запланованого в бізнес-плані, за більш короткий час чи меншими фінансовими витратами.

Соціальна ефективність управлінського рішення розглядається як результат досягнення соціальних цілей для більшої кількості працівників і компанії за більш короткий час, меншим числом працівників, меншими фінансовими витратами.

Психологічна ефективність управлінського рішення пов'язана з досягненням психологічних цілей для більшого числа працівників або населення за більш короткий час, меншим числом працівників або меншими психологічними витратами.

Правова ефективність управлінського рішення оцінюється ступенем досягнення правових цілей організації і персоналу за більш короткий час, меншим числом працівників або меншими фінансовими витратами.

Екологічна ефективність управлінського рішення являє собою результат досягнення екологічних цілей організації і персоналу за більш короткий час, меншим числом працівників або меншими фінансовими витратами.

 Ефективність управлінського рішення можна розділити за рівнями її розробки та реалізації, охопленням людей і компаній. Існує ефективність управлінського рішення на рівні виробництва та управління компанії, групи компаній, галузі, регіону, країни. Система кількісних і якісних оцінок па базі реальних показників, норм і стандартів здійснює управління ефективністю управлінського рішення. Ефективна від-швность управлінського рішення може проявлятися у різних напрямках діяльності компанії. 

 Важлива особливість управлінського рішення як продукції управлінської діяльності - його нематеріальна сутність. 

 Класичне співвідношення, що дозволяє оцінити економічну ефективність (Ее), має наступний вигляд: 

 д _ Вартість додаткового продукту \ 00% е. Витрати на створення додаткового продукту 

 Представлене у вигляді інформації управлінське рішення формує умови для створення продукції, інформації або знання. Більше того, до конкретної його реалізації проходить ще багато операцій управління та виробництва, кожна з яких може надати як позитивне, так і негативний вплив на кінцевий результат. Отже, прибуток від реалізації управлінського рішення розрахувати скрутно, витрати ж на підготовку і реалізацію управлінського рішення можна легко уявити по калькуляції витрат. 

 Позитивний економічний ефект від управлінського рішення впливає на позитивний економічний ефект від виробництва і реалізації продукції. Найбільш відомі методи оцінки економічного ефекту представлені нижче: ?

 непрямий метод зіставлення різних варіантів; ?

 метод за кінцевими результатами; ?

 метод по безпосереднім результатами діяльності. 

 Ці методи дають оціночні результати в деякому діапазоні, не претендуючи на сувору точність. 1.

 Непрямий метод зіставлення різних варіантів заснований на порівнянні економічних показників кінцевої продукції, отриманих від реалізації двох управлінських рішень при однаковому характері виробництва продукції. Він дозволяє використовувати ринкову вартість виробленої продукції і витрати на її виробництво замість ринкової вартості управлінського рішення. 

 Економічна ефективність розраховується наступним чином: До ГП2 ПД 13> з, Л де К - коефіцієнт пропорційності, що враховує частку ефективності, що припадає на управлінське рішення (звичайно); 

 Щ (П2) - прибуток від реалізації продукції при першому (другому) варіанті управлінського рішення; 

 3 {(32) - витрати на виробництво продукції при першому (другому) варіанті управлінського рішення. 2.

 Метод за кінцевими результатами пов'язаний з розрахунком ефективності виробництва в цілому і виділенням з неї фіксованій (статистично обгрунтованої) частини (К = 0,2-0,3): 

 е.., = П-^. юо%. 

 Він доцільний для керівників організації, оскільки дозволяє обгрунтовано виділити кошти для заохочення працівників апарату управління у зв'язку з отриманим прибутком. 3.

 Метод за безпосереднім результатами діяльності пов'язаний з оцінкою безпосереднього ефекту від управлінського рішення при досягненні цілей, реалізації функцій, методів та ін Основні параметри тут - тимчасові, ресурсні, фінансові та інші стандарти. 

 Оцінка здійснюється по кожному ресурсу (Ее), виходячи з наступного співвідношення: 

 Ее = -100%, р 

 I де С - стандарт (норма) на використання (трату) /-го ресурсу для підготовки та реалізації управлінського рішення; 

 Р - реальне використання (витрати) /-го ресурсу для підготовки та реалізації управлінського рішення. 

 Таким чином, ефективність організації в цілому складається з ефективності управлінського рішення, ефективності продукції, здатності компанії до виробництва нової продукції, високого іміджу серед постачальників, контрагентів і клієнтів. Ефективність управлінського рішення представлена ??в кожному виді ефективності та є їх важливою складовою. 

 Ефективність управлінського рішення являє собою частка від ділення нового ресурсу або приросту старого ресурсу внаслідок процесу підготовки або реалізації управлінського рішення в організації та витрат на цей процес. Серед ресурсів виділяються нові підрозділи організації, фінанси, матеріали, здоров'я персоналу, організація праці та ін Як витрати - старі підрозділи, персонал, фінанси та ін Ступінь задоволення потреб та інтересів людини, колективу і організації в цілому - важлива частина кожного виду ефективності , в тому числі і ефективності операцій. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =