Головна
загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економіка праці >
« Попередня Наступна »
Пашуто В.П.. Організація, нормування і оплата праці на підприємстві: навчально-практичний посібник / В.П. Пашуто. - М.: КНОРУС. - 320 с., 2005 - перейти до змісту підручника

13.1. Оцінка рівня і напруженості норм праці

загрузка...
Норми праці для ефективного виконання своїх функцій повинні відображати прогресивні зміни в техніці і технології виробництва, що відбуваються на робочих місцях під впливом науч-но-технічного прогресу, реагувати на заходи з удосконалення організації праці, виробництва і управління, відображати досягнення трудових колективів і передових робітників. Вихідним є вимога забезпечити найбільш повну відповідність діючих норм реальним витратам в існуючих виробничих умовах. Повна відповідність норм реальним витратам часу слід розглядати як рівність, яке свідчить про високу якість норм. Однією з головних вимог до якості норм праці є забезпечення їх нормальної і рівної напруженості по всіх робочих місцях.

Для характеристики якості норм на підприємствах використовують такі показники: 1)

питома вага технічно обгрунтованих норм; 2)

середній рівень виконання норм; 3)

розподіл робочих за рівнем виконання норм.

Якщо розглядати ці показники в комплексі, то з їх допомогою можна отримати дані, що характеризують загальний стан нормування праці на підприємстві і в цехах, здійснити порівняльний аналіз роботи цехових служб, що займаються нормуванням праці.

Абсолютний показник, що характеризує питому вагу технічно обгрунтованих норм, дає лише приблизне уявлення

про якість діючих норм. Це пояснюється тим, що за великої різноманітності виробничих процесів, масштабів випуску продукції і форм організації праці та виробництва, різного рівня спеціалізації виробництва, уніфікації і нормалізації вузлів і деталей неможливо точно визначити, який тип нормативів повинен застосовуватися на даному підприємстві, щоб розраховані за ним норми могли вважатися технічно обгрунтованими. Розгляд його в динаміці дозволяє робити висновки про проведену на підприємстві за певний період часу роботі з підвищення якісного рівня діючих норм.

Середній рівень виконання норм являє собою величину, зворотну коефіцієнту напруженості норм, і визначається як відношення фактично витраченого часу на виконання операції (Гф) до нормованого часу (Гн):

ТС = Гф: Гн,

де К - коефіцієнт напруженості норм.

Незважаючи на те що такий показник має недоліки, наявними у показника середнього рівня виконання норм, на рівні підприємства та окремих цехів він певною мірою може характеризувати величину напруженості діючих норм.

Таким чином, коефіцієнт напруженості норм можна з відомою часткою точності визначити за співвідношенням:

Я = УН: УФ,

де У "і Уф - відповідно нормальний і фактичний рівні виконання норм.

Якщо значення цього коефіцієнта більше одиниці, то це свідчить про перенапряженності норм, менше одиниці - про недостатній рівень їх напруженості.

Оскільки немає науково обгрунтованих критеріїв, що дозволяють встановити нормальний рівень виконання норм, то можна з відомим ступенем точності прийняти запропонований НІІТруда оптимальний рівень виконання норм, заснований на даних передових підприємств з різними типами виробництва:

Поточно-масове виробництво 110%

Серійне виробництво 113%

Дрібносерійне і одиничне виробництво 117%

Проте в межах ділянки і окремих робочих місць об'єктивно оцінити напруженість діючих норм за допомогою такого показника не можна, так як в таких масштабах між фактичним і нормованим часом виконання операцій є істотні відмінності в результаті впливу конкретних особливостей і умов виробництва. Крім того, мала достовірність статистичного обліку відхилень від нормальних умов роботи, тобто простоїв робітників і устаткування, часу роботи в понаднормовий час, відхилень від вимог, передбачених технологічним процесом, виконання робіт робітниками нижчої кваліфікації, ніж передбачено технологією, відхилень від оптовості і т.д., не дозволяє точно визначити фактично витрачений час.

Важливим є і те, що досягнутий рівень виконання норм окремими робочими або групою робітників залежить від відмінностей у рівнях напруженості норм і індивідуальної продуктивності праці. Якби всі норми були равнонапряженность, то відмінності в рівнях їх виконання точно відповідали відмінностям у рівнях індивідуальної продуктивності праці. Крім того, при однаковій продуктивності праці робітників коливання в рівнях виконання норм відповідали б коливанням в їх напруженості.

Але оскільки ці обидва чинники на практиці діють одночасно, то і рівень виконання норм прямо не відображає ні одного з них. Тільки в масштабі підприємства індивідуальні відмінності в продуктивності праці значною мірою взаємно компенсуються і погашаються. Тому, чим більше анализируемая сукупність норм, тим точніше середній відсоток їх виконання характеризує напруженість цих норм.

Разом з тим, застосувавши теорію ймовірностей, можна визначити, якою мірою відхилення середнього відсотка виконання норм по підрозділу від аналогічного показника по підприємству в цілому викликані якістю діючих норм. З цією метою по кожному підрозділу розраховуються максимально допустимі відхилення в рівні виконання норм за рахунок відмінностей в індивідуальній продуктивності праці робітників (Д) за формулою <

д_п., "М ??

-Лооя '

де П "" - середній відсоток виконання норм по підприємству в цілому;

М - максимальне відхилення індивідуальної продуктивності праці окремих робітників від середнього рівня (приймається рівним 33% для машинних і машинно-ручних робіт і 50% для ручних робіт);

п - чисельність робітників-сделиціков в даному підрозділі, чол.

Якщо середнє виконання норм виробітку по підрозділу перевищує величину О, то це свідчить про низьку якість діючих норм.

Для судження про якість норм, що застосовуються на підприємстві, по їх напруженості навіть після проведення заходів з упорядкування обліку недостатньо мати дані аналізу за двома вищенаведеним показниками. Необхідно враховувати ступінь розсіювання чисельності робітників-сделиціков за рівнем виконання норм. При цьому потрібно відзначити, що на розсіювання будуть впливати не тільки ступінь рав-нонапряженності встановлених норм, а й існуючі організаційно-технічні умови, рівень кваліфікації робітників і час дії норм з початку їх введення.

Все це викликає необхідність використовувати закон нормального розподілу індивідуальних рівнів виконання норм в порівнянні з середнім значенням цього показника. Суть такого підходу полягає в тому, що досягнутий рівень виконання норм розглядається у вигляді випадкової величини, яка коливається в деяких межах по обидві сторони від її середньоарифметичного значення. Визначивши для кожної групи коефіцієнт варіації і середньоквадратичне відхилення індивідуальних рівнів виконання норм від середньої величини, можна охарактеризувати ступінь їх розсіювання і отримати характеристику неоднорідності норм за ступенем напруженості.

Логічний аналіз змісту цього явища дозволяє зробити висновок про те, що рівні виконання норм робітників, що працюють за якісним нормам, будуть мати менші значення показників варіації (однорідна сукупність) і більш компактний розподіл, в більшій мірі наближається до нормального. У той же час рівні виконання норм робітників, що працюють як за якісними нормам, так і неякісним (неоднорідна сукупність), будуть мати великі значення показників варіації і менш однорідне емпіричне розподіл, менш суворо відбиває нормальний закон.

Дане явище можна представити графічно (рис. 13.2).

При цьому, чим менше розсіювання, тим вище равнонапряженность норм. Коефіцієнт варіації (коефіцієнт колеблемости) визначається за формулою

і = ст: х або й = ЮОст: х,

де с - середньоквадратичне відхилення від середнього рівня виконання норм;

X - середній відсоток виконання норм.

Цей показник, характеризує ступінь розсіювання робочих за рівнем виконання норм, визначає певною мірою равнонапряженность діючих норм, тобто їх якість і, отже, рівень стану роботи з нормування праці на підприємстві.

Про У2 V, Рівень виконання У

норм,%

Рис. 13.2. Розподіл робітників за рівнем виконання норм:

Р Частота

розподілу

лінія 1 - розподіл робочих за рівнем виконання норм по всій сукупності аналізованих норм;

лінія 2 - розподіл робочих за рівнем виконання норм по однорідної сукупності якісних норм;

| ^ \ \ \ ^) - зона дії неякісних норм.

Таким чином, використовуючи вищезгадані показники в комплексі, можна оцінити якість діючих на підприємстві норм щодо їх обгрунтованості і рівню напруженості (прогресивності).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =