Головна
загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економіка праці >
« Попередня Наступна »
Пашуто В.П.. Організація, нормування і оплата праці на підприємстві: навчально-практичний посібник / В.П. Пашуто. - М.: КНОРУС. - 320 с., 2005 - перейти до змісту підручника

12.8. Нормування праці в умовах гнучких виробничих систем (ГВС)

загрузка...

I Використання багатоопераційних верстатів з ЧПУ типу «обробний центр», в яких автоматизовані не тільки виконання технологічних операцій, а й забезпечення заготовками, заміна інструменту, контроль якості обробки, виявлення відмов, облік і регулювання виробництва, дозволило, об'єднавши їх в ділянки (цехи), створити гнучкі виробничі системи (ГВС). Робота вхідних в них компонентів (обладнання, транспортних і складських систем, ділянок комплектування програмами, інструментом, пристосуваннями, заготовками тощо) синхронізується як єдине ціле системою керування, що забезпечує швидку перебудову технологічного процесу при зміні об'єктів виробництва.

Найоптимальнішим для ГПС є цілодобовий режим експлуатації з регламентованими перервами для профілактичного обслуговування, налагодження та ремонту з відключенням окремих верстатів і механізмів.

Враховуючи особливості системи, до складу обслуговуючого персоналу входять інженери з обчислювальної техніки, технологи, програмісти, наладчики й оператори. Тому найважливішим завданням нормування праці на ГПС є розрахунок не тільки кількості кожної з перерахованих категорій працюючих, а й оптимізація їх співвідношення на базі встановлення раціональних форм поділу і кооперації праці. При цьому, щоб підвищити рівень надійності та ефективності функціонування ДПС, доцільно використовувати колективну форму організації праці, об'єднавши всіх зайнятих в комплексну наскрізну бригаду.

При нормуванні праці працівників, обслуговуючих ГПС, розраховують норми часу, обслуговування і чисельності.

Для розрахунку норми штучного часу нормовані витрати часу діляться на прямі і непрямі.

До перших належить час циклу автоматичної роботи верстата за програмою (Гца), яке визначається виходячи з встановлених режимів різання (див. розділ 12.7).

Непрямі витрати (Гі п) відносяться до всієї продукції, що виготовляється на ГПС, і тому включаються до нормовану тривалість операції пропорційно величині прямих витрат. Їх склад визначається конструктивними особливостями системи та умовами її експлуатації. У загальному вигляді вони включають не перекривається машинним часом тривалість налагоджувальних, регулювальних і перевірочних робіт, час простоїв обладнання, пов'язаних з регламентованим обслуговуванням механічних, електричних, електронних і інших підсистем, час виготовлення і контролю пробних деталей і т.п.

Величина Т "п не є сумою всіх непрямих витрат, що мають місце при обслуговуванні системи. Багато з робіт, що виконуються різними працівниками, суміщені в часі, так як виконуються паралельно. Тому що перекривається час має бути визначено і не включатися в величину непрямих витрат.

У всіх ГПС обслуговування обладнання не вимикається під час відпочинку робітників, яке має встановлюватися за змінним графіком. Тому час на відпочинок і особисті потреби до складу РНП не включається. Воно враховується при розрахунку оптимальних норм обслуговування і чисельності.

Формула розрахунку норми штучного часу має вигляд:

де Тт - плановий сумарний фонд часу ГПС, хв.

Якщо одночасно (паралельно) обробляється кілька деталей (к), то формула буде мати наступний вигляд:

Т Т

Т - Ц-а пл

шт Ь Т-Т

До 1ПЛ 1 н.п

де Кил - запланований коефіцієнт використання устаткування за часу автоматичної роботи.

Тоді формула розрахунку норми часу прийме наступний вигляд:

Т Т 1

ЛЛ ПЛ х

Т-Т т к *

пл н.п ц.а ла

Другий співмножник вищенаведеної формули для спрощення розрахунку можна виразити через коефіцієнт використання устаткування під час циклу автоматичної роботи обладнання (К3):

Остання формула зручна для практичного нормування, оскільки містить два параметра Гца й К1П1, використовуються в усіх основних технологічних та організаційно-планових розрахунках ГПС.

Величину Ка пл визначають виходячи з виробничої програми ГПС за формулою

к = ВД.а

де Рк - програма випуску продукції до -то виду;

Т'ц. а - час автоматичної роботи устаткування при виготовленні одиниці продукції к-то виду;

, Р0 - ефективний фонд часу одного верстата в плановому періоді;

N - наявне число верстатів (модулів).

Розрахунок коефіцієнта Кгпл може виконуватися або в цілому по ГПС, якщо верстати взаємопов'язані, або по окремих технологічних групах.

Норма обслуговування в умовах ГПС встановлюється для робітників, що займаються налагодженням модулів, і для робітників, що займаються обслуговуванням модулів в період їх автоматичної роботи. Як правило, ці роботи виконуються в різні зміни.

Норма обслуговування на наладку модулів дорівнює кількості модулів, які робітник може налагодити за зміну для їх подальшої автоматичної роботи.

При налагодження однорідних модулів норма обслуговування (Н ") визначається за формулою

Т-Т Т-Т

Н '= - ^ або Н = - га.,

° а ТСР

Т'СР / Ч? огач: 1 3 3

4 юо '

де Тсі - тривалість зміни, хв.;

^> тд - тривалість часу на відпочинок і особисті потреби протягом зміни, хв.;

7'ср - середній час зайнятості робітника при налагодженні одного модуля з однорідної групи, певне по всій заданій номенклатурі деталей на плановий період.

Времязанятості при цьому включає, як правило, витрати на підготовчо-завершальну роботу, наладку модуля, завантаження (розвантаження) тактового столу, а в окремих випадках і на оперативний контроль та організаційно-технічне обслуговування.

При налагодження різнорідних модулів норма обслуговування визначається підбором, при цьому має дотримуватися умова

Ут <т-т

/> Л 3 {СМ 01

отл *

1 = 1

м

де IX - сумарний час зайнятості робітника при налагодженні всіх разнород-i

= 1

них модулів, встановлених нормою обслуговування;

М - кількість модулів (норма обслуговування).

Кількість модулів (Н ^ 4), яке робітник може обслужить! в період автоматичної роботи, визначається за формулою

де Т "з - час циклу автоматичної роботи модуля, хв.;

Г, м - час зайнятості робітника обслуговуванням всього обладнання включеного в модуль, хв.

Час зайнятості при цьому включає, як правило, витрати на one ратівная контроль, організаційно-технічне обслуговування завантаження (розвантаження) тактового столу.

Чисельність бригади, яка обслуговує ГПС, визначається непо средственно через норми обслуговування. Кількість модулів, біля жащих обслуговуванню бригадою, ділиться на встановлену норм} обслуговування. Розрахунок ведеться окремо по наладці та обслуговування обладнання виходячи з норм обслуговування, встановлених по при веденні вище формулами.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =