загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління організацією >
« Попередня Наступна »
Юрій Миколайович Лапигін. Теорія організації. М.: Инфра-М. - 311 с. , 2007 - перейти до змісту підручника

12.6. Стратегічна система цілей

загрузка...

І. Ансофф у книзі «Стратегічне управління», розглядаючи відмінні риси стратегії, призводить таке визначення стратегії та її орієнтира (бачення): «Орієнтир являє собою мету, якої прагне досягти фірма, а стратегія - засіб для досягнення мети ».

Але з теорії систем відомо, що засіб для досягнення мети є система. Звідси випливає, що стратегія - це система досягнення мети. Спробуємо обгрунтувати висунуту тезу шляхом аналізу структури цілей організації.

На початку 1980-х рр.. А. І. Пригожин, розглядаючи головні загальноорганізаційні мети, виділив три види цілей, не пов'язаних між собою ієрархією: цілі-завдання, цілі-орієнтації і цілі системи. Цілі-завдання повинні були відображати зовнішнє призначення організації (місія зовні). Цілі-орієнтації відповідали загальним інтересам працівни-ків, які могли бути реалізовані через організацію (місія усередину). Цілі системи реалізовували потреба структури в рівновазі, стабільності, цілісності (точніше було б сказати, цілі щодо забезпечення системності організації, яка характеризується насамперед структурою, сукупністю зв'язків між частинами системи) і т. д. Звідси випливає, що система цілей організації являє собою « системний конфігуратор »- систему, що складається з підсистем, представлених різними мовами опису.

Попит-емся уявити собі модель складу системи цілей стратегічного управління, кото-рую потім перетворимо в модель структури. Однак попередньо необхідно зробити кілька зауважень, керуючись положеннями системного аналізу.

Будь-яка діяльність носить цілеспрямований характер. Видів діяльності у орга-нізації, як правило, декілька, тому і цілей може бути декілька. Крім того, раз-відмінність цілей призводить до різних визначень одних і тих же явищ (під визначеннями тут розуміється мовна модель якої системи).

Все сказане свідчить про те, що цілі організації можуть лежати в неяк-ких пересічних площинах, причому точка (або лінія) перетину зазначених плос-кісток в загальному вигляді буде найбільшою мірою відображати місце знаходження сукупність- ної (інтегральної) цілі організації. Під метою тут розуміється «суб'єктивний образ (абстрактна модель) неіснуючого, але бажаного стану середовища, яке вирішило б проблему». Якщо тепер цей образ бажаного майбутнього спроектувати на середу, навколишнє досліджуваний об'єкт, то проекція буде являти собою сукупність-ність елементів середовища, використання властивостей яких дозволяє досягати мету.

Подоб-ная проекція - це засіб досягнення мети - система (сукупність взаємопов'язаних елементів, відособлена від середовища і взаємодіє з нею як ціле).

Міркуючи аналогічним чином і виходячи з раніше даних визначень, можна побудувати кілька підсистем, на різних мовах опису характеризують розглядає-ваемую мета (рис. 12.8).

Рис. 12.8. Структура системи цілей

Представлена ??система цілей показує, що бачення, місія, об'єктивна мета, стратегія характеризують одну і ту ж мету, розглядаючи її в різних площинах (А, Б, В

- див графічну модель на рис. 12.9). Причому зазначені характеристики мети займають один і той же (верхній) рівень ієрархії.

Рис. 12.9. Графічна модель цільового конфігуратора

Таким чином, рис. 12.8 і 12.9 ілюструють взаємозв'язку основних цільових харак-теристик організації та дозволяють зробити такі висновки:

1) стратегія є система досягнення мети організації;

2) зміст стратегії являє собою відображення, проекцію бачення і об'єк-єктивні цілі організації на саму організацію і навколишнє її середовище;

3) спрямованість стратегії визначається місією, зверненої в зовнішню по відно-шенню до організації середовище і всередину організації, в соціальну структуру і структуру, що забезпечує підтримання системних властивостей організації;

4) стратегія лежить в одній площині з оперативним управлінням організацією, кото-рої складається з елементів зовнішнього середовища і слабо структуроване;

5) мета організації - це система, підсистеми якої лежать у різних площинах, але об'єднані нею і через неї здійснюється зв'язок між елементами різних підсистем;

6) цілі організації, як і будь-якої системи, формуються під впливом багатьох факторів, про що свідчить рис. 12.10, з якого, зокрема, випливає, що цілі можуть бути різними за часом досягнення та орієнтації; по суб'єктах визначення мети й спрямованості в просторі; об'єктивними як властивості будь-якої системи, і суб'єктивних-вими як образ, до якого прагне організація. Ступінь досягнення мети визначається критеріями, вибраними для конкретного рішення.

Рис. 12.10. Розподіл факторів, що впливають на формування цілей

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =