Головна
загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Податки та оподаткування >
« Попередня Наступна »
І.А.Феоктістов, Ф.Н.Філіна. ВСЕ ПРО РОЗРАХУНОК, нарахування та оподаткування ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, 2008 - перейти до змісту підручника

1.2.6. Документування змін

загрузка...
Зміни, що вносяться до трудовий договір, повинні бути відповідним чином документовані. Ця вимога, зокрема, зафіксовано у згадуваній раніше ст. 57 Трудового кодексу РФ, відповідно до якої зміна умов трудового договору має проводитися у формі письмової угоди. У той же час до цих пір залишається відкритим питання про те, яким саме чином слід оформляти зміна умов трудового договору. Спробуємо, спираючись на відповідні положення вітчизняного цивільного законодавства, а також нормативних актів та організаційно-розпорядчих документів з діловодства, знайти задовільну відповідь на це питання.

Згідно ст. 452 Цивільного кодексу РФ угоду про зміну договору (містяться в ньому умов) повинне, як правило, вчинятися в тій же формі, що й договір. Тим часом раніше нами вже були розглянуті основні вимоги, пропоновані до форми трудового договору.

Таким чином, видається цілком припустимим розглядати вимоги до форми угоди про зміну умов трудового договору в контексті вищевикладених вимог до останнього. Ці вимоги стосуються насамперед змісту та оформлення відповідного документа, повна назва якого, згідно приводиться в Трудовому кодексі РФ формулюванні, має бути позначена як "угода про зміну умови (умов) трудового договору".

Зміст угоди про зміну умов трудового договору має бути сформульовано таким чином, щоб при ознайомленні з цим документом можна було б без утруднень усвідомити його суть. У загальному випадку зміст угоди про зміну умов трудового договору включає відомості про сторони, а також власне зміни.

За аналогією з трудовим договором відомості про сторони трудових відносин, які вказуються в угоді, повинні забезпечити ідентифікацію працівника і роботодавця. З цією метою в преамбулі документа повинні бути вказані ті ж відомості, що і в трудовому договорі (див. раніше).

Основу змісту утворюють відомості про зміни, що вносяться в умови трудового договору. Ці зміни можуть торкатися будь-які умови, включені в трудовий договір при його укладанні. Дану частину угоди рекомендується відкривати формулюванням: "Сторони (працівник і роботодавець) погодилися внести в трудовий договір від 00.00.0000 N 000 такі зміни ...".

Особливо ретельно (насамперед з правової точки зору) повинні бути сформульовані ті положення угоди, відповідно до яких змінюються істотні умови трудового договору.

Кожна формулювання повинна мати порядковий номер, посилання на конкретний розділ, пункт, підпункт, а в необхідних випадках - абзац або окрема пропозиція у змісті трудового договору, після якої викладається відповідну зміну, наприклад:

39

"... 2. Підпункт" б "п. 6 розділу" Права та обов'язки працівника "трудового договору в колишній редакції скасувати (повністю). Зазначений підпункт викласти в такій редакції:

II II

І т.д.

Якщо той чи інший пункт (підпункт тощо) підлягають виключенню з тексту трудового договору, то про це в змісті угоди робиться відповідна відмітка. Аналогічним чином слід діяти і в тих випадках, коли пункти (підпункти і т.п.) потребують доповнення. Наприклад:

"... 7. Пункт 3 розділу "Прикінцеві положення" трудового договору зі змісту останнього виключити ".

" ... 10. Розділ "Особливі умови" після слів "..." доповнити абзацом (пропозицією, формулюванням) такого змісту: "...".

І т.д.

При внесенні змін в умови, що визначають місце роботи, найменування структурного підрозділу або ділянки роботи має, як правило, відповідати відомостям, зазначеним у штатному розкладі (організаційній структурі) підприємства. У тому випадку, якщо структурний підрозділ, у який призначається працівник, розташоване в іншій місцевості, найменування останньої повинно відповідати прийнятому адміністративно-територіальним поділом.

Дата початку роботи відповідно до змінених умов - число, місяць і рік-вказується в угоді з таким розрахунком, щоб до початку фактичного виконання працівником дорученої йому роботи (трудової функції) ці умови фактично вступили б у силу. У необхідних випадках в угоді, крім того, може бути вказана дата набрання чинності відповідних змін, а також дата вступу в дію всього угоди в цілому.

Найменування посади (спеціальності, професії) із зазначенням кваліфікації, на яку відповідно до угоди призначається (переміщається) працівник, зазначається відповідно до штатного розкладу підприємства. У необхідних випадках може вказуватися найменування конкретної трудової функції, покладеної на працівника.

Зміни, що зачіпають права та обов'язки (повноваження) працівника (роботодавця), при необхідності перераховуються по пунктах (з підпунктами). Характеристики умов праці, а також компенсації та пільги, що встановлюються працівникові за роботу у важких, шкідливих і (або) небезпечних умовах з вступом в дію угоди про зміну умов трудового договору, формулюються в точній відповідності з законами (нормативно-правовими актами), визначальними такі характеристики (компенсації (пільги)), і з посиланням на них.

Відомості про режим праці та відпочинку зазвичай вказуються в угоді в тому випадку, якщо раніше відносно даного працівника діяли загальні правила внутрішнього трудового розпорядку, встановлені на підприємстві. У тому випадку, якщо відповідно до угоди раніше встановлений щодо даного працівника режим праці та відпочинку підлягає зміні, але при цьому як і раніше відрізняється від загальних правил внутрішнього трудового розпорядку, про це в змісті документа робиться відповідна відмітка.

Відомості про умови оплати праці працівника в необхідних випадках перераховуються по пунктах (з підпунктами): розмір тарифної ставки або посадового окладу, розмір доплат, розмір надбавок, розмір заохочувальних виплат і т.п. Види й умови соціального страхування, безпосередньо пов'язані з трудовою діяльністю працівника, здійснюваної ним після вступу в дію угоди, формулюються в точній відповідності з законами (нормативно-правовими актами), визначальними такі умови, і з посиланням на них.

Зупинимося далі на основних вимогах, що визначають оформлення угоди про зміну умов трудового договору. Для цього нам знову потрібно звернутися до положень Державного стандарту ГОСТ Р 6.30-2003 "УСД. УСОРД. Вимоги до оформлення документів".

Як і у випадку з трудовим договором, вимоги до оформлення угоди про зміну умов трудового договору поширюються, по-перше, на склад реквізитів документа і, по-друге, на порядок розташування реквізитів документа. Розглянемо ці вимоги докладніше.

Склад реквізитів угоди про зміну умов трудового договору може включати:

найменування організації (підприємства, установи) - автора (розробника) документа;

найменування виду документа;

дата документа;

реєстраційний номер документа;

місце складання або видання документа - вказується в разі, якщо визначення місця складання (видання) утруднено з реквізиту "найменування організації"; текст документа;

відмітка про контроль - вказується, якщо документ має додаток (додатки);

40

підпис (підписи);

гриф узгодження документа - вказується, якщо документ підлягає зовнішньому погодженням;

візи узгодження документа - вказується, якщо документ підлягає внутрішньому погодженням;

відбиток печатки;

відмітка про завірення копії документа - вказується тільки на копіях документа;

відмітка про виконавця;

ідентифікатор електронної копії документа;

відмітка про отримання працівником примірника угоди.

Як бачимо, представлений склад реквізитів угоди про зміну умов трудового договору лише незначно відрізняється від складу реквізитів трудового договору: в угоді не вказується реквізит "заголовок до тексту". Необхідності в застосуванні даного реквізиту не вбачається, оскільки його функцію в даному випадку фактично виконує інший реквізит - найменування виду документа.

Оформлення реквізитів угоди про зміну умов трудового договору проводиться відповідно до правил, викладених раніше. Виняток у цьому сенсі представляє, мабуть, лише згаданий реквізит "найменування виду документа".

З урахуванням специфіки функціонального призначення документа його найменування (найменування виду документа) повинно, на наш погляд, в точності відповідати зазначеному в ст. 57 Трудового кодексу РФ і при цьому доповнюватися посиланням на дату і номер того трудового договору, по відношенню до якого угода виконує підпорядковану (доповнює) роль. Наприклад: Угода про зміну умов трудового договору від 00.00.0000 N 000.

Оформлення угоди про зміну умов трудового договору рекомендується проводити на бланках підприємства - бланку конкретного виду документа або загальному бланку-або аркушах паперу формату А4 з використанням комп'ютерних програмно-технічних засобів. При цьому слід дотримуватися правил, викладених раніше відносно трудового договору.

Обсяг угоди про зміну умов трудового договору, як правило, не перевищує половини обсягу трудового договору і в загальному випадку становить від однієї до трьох сторінок. У тому випадку, якщо обсяг угоди перевищує одну сторінку, для оформлення першої сторінки документа застосовується бланк.

Наступні сторінки документа оформляються на аркушах паперу з відповідними характеристиками.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =