Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління організацією >
« Попередня Наступна »
Юрій Миколайович Лапигін. Теорія організації. М.: Инфра-М. - 311 с. , 2007 - перейти до змісту підручника

12.5. Побудова «Дерева цілей»

загрузка...

Універсальних правил постановки цілей не існує. Основні вимоги фор-мулирования цілей зводяться до того, що цілі повинні бути конкретними, точними, пів-вими і несуперечливими.

Конкретність цілей забезпечується предметною спрямованістю, адресність та тимчасової визначеністю (задаються початок, кінець і порядок досягнення цілей).

Склад і повнота цілей залежать від специфіки об'єкта і умов зовнішнього середовища, кото-раю служить джерелом формування цілей.

Цілі мають розглядатися у взаємозв'язку з сполученими завданнями, для того щоб забезпечити їх несуперечність і узгодженість в прагненні раціонально рас-межі наявні ресурси.

Досяжність цілей перевіряється шляхом оцінки наявних економічних, юриди-чеських, соціальних, психологічних та інших перешкод.

Для оцінки ступеня досягнення мети необхідно забезпечити вимірність поставлений-ної мети, яка може бути як кількісної, так і якісної.

Гнучкість цілей проявляється у можливості її коригування у зв'язку з змінами, що відбуваються у внутрішній і зовнішній середовищі системи.

Розглядаючи мета як цілісний об'єкт, важливо встановити її структуру, графічна модель якої являє собою деревовидний граф («дерево цілей»). У цьому випадку мета декомпозіруется на підцілі, а число ієрархічних рівнів визначається суб'єктом цільових перевірок полагания виходячи з стоїть перед ним завдання.

Процедура структуризації мети полягає у виділенні базових елементів і встановлен-ванні зв'язків між ними, що дозволяє формалізувати проблемну ситуацію.

Процедура розробки «дерева цілей» являє собою тривалий процес з раз-особистими уточненнями і узгодженнями, а вибір самої процедури залежить від фахівця, вирішального проблему:

- починається побудова «дерева цілей» з формулювання головної мети, яка відображає в цілому проблемну ситуацію;

- дотримуючись принцип «від загального до конкретного», проводиться редукція (поділ)

мети на частини (на підцілі);

- ієрархічність цілей забезпечується тим, що цілі нижнього рівня випливають з вищестоящих цілей і підкоряються їм, тобто кошти до досягнення мети є її подце-лями і в свою чергу стають цілями для наступного нижчого рівня ієрархії;

- повнота декомпозиції повинна бути забезпечена тим, що на кожному рівні ієрархії повинен бути сформульований повний перелік підцілей. Зрозуміло, що кожна мета Деком-позує не менше ніж на дві підцілі;

- необхідно прагнути до того, щоб була можливість отримати загальну шкалу вимірювань для кожного рівня ієрархії;

- цілі, представлені на рівнях ієрархії, повинні бути гнучкими і предусматри-вать можливість коригувань та змін (і в процесі побудови «дерева цілей», і в процесі змін зовнішнього і внутрішнього середовища, і в процесі реалізації);

- завершується процедура побудови «дерева цілей» на тому рівні декомпозиції, на якому вдається розробити альтернативні способи досягнення мети.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =