Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління проектами >
« Попередня Наступна »
І. І. Мазур, В. Д. Шапіро, Н. Г. Ольдерогге. Управління проектами, 2010 - перейти до змісту підручника

12.3. ДОГОВОРИ І КОНТРАКТИ

загрузка...
Види і структура договорів

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ Договір, угода, контракт - юридична угода між двома або більше сторонами, укладену відповідно до положень закону, згідно з яким одна сторона або кілька сторін отримують право на вчинення деяких дій або заборона третім особам вчиняти будь-які дії. Угода є результатом пропозиції та прийняття його, проте для того, щоб ця угода 'фебован °'' юридичну силу> необхідно, щоб воно задовольняло ряд інших

Повинно матися на увазі відшкодування (якщо контракт не оформлений у вигляді скріпленого підписами та печатками документа) - сторони повинні висловити намере-ие вступити в юридичні відносини; сторони повинні бути дієздатними мат заклейте ^ ення контракту (тобто вони повинні мати повноваження прини-з ь на себе юридичну відповідальність, бути повнолітніми, психічно чать ° ВЬШІ ж В моме укладення контракту тверезими); угода має відпові-ним / ВСем Ф ° Р ^ ьним правовим вимогам; угода має бути закон-топиуНе3аКОНни ^ контракт); угода не повинна містити пунктів, через ко-Р воно може бути визнано недійсним на підставі будь-яких по * ложений загального права або законодавчого права або якихось внутрішніх вад.

В цілому не існує будь-яких особливих формальностей для того, щоб укласти контракт, що має юридичну силу. Договір може бути усним, письмовим або частково усним і почасти письмовим і навіть може бути що маються на увазі, виходячи з поведінки. Однак деякі договори визнаються дійсними тільки тоді, коли вони оформлені у вигляді скріпленого печатками і підписами документа або письмово (наприклад, угода про покупку в розстрочку), переказні векселі, прості векселі, договори про продаж землі. Деякі договори, дійсні самі по собі, можуть придбати юридичну силу, тільки якщо вони мають підтвердження свідків, зроблене в письмовій формі.

Будівельний підряд, підрядний договір - договір, за яким одна сторона, підрядчик, зобов'язується виконати за завданням другої сторони, замовника 'певну роботу і здати її результат замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результат роботи і сплатити його . Договір підряду укладається на виготовлення або переробку товару, речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові. За договором підряду, укладеним на виготовлення речі, підрядник передає права на неї замовнику. При простроченні передачі або приймання результату роботи ризики несе сторона, яка допустила прострочення.

У договорі підряду вказуються початковий і кінцевий терміни виконання роботи. За погодженням між сторонами в договорі можуть бути передбачені також терміни завершення окремих етапів роботи або проміжні терміни. У договорі підряду вказуються ціна, вартість підлягає виконанню роботи або способи її визначення. У разі, коли робота виконується відповідно до кошторису витрат, складеної підрядником, кошторис набуває чинності та стає невід'ємною частиною договору підряду з моменту підтвердження її замовником. При істотному зростанні вартості матеріалів і устаткування, наданих підрядчиком, а також надають йому третіми особами послуг, які не можна було передбачити при укладенні договору, підрядник має право вимагати збільшення встановленої ціни, а при відмові замовника виконати цю вимогу - розірвання договору відповідно до закону.

У Додатку 12-1 наведена типова форма договору підряду.

Договір є невід'ємною частиною торгів, його результатом. Структурно договір може бути умовно розділений на чотири частини (13): 1.

Преамбула (або вступна частина). 2.

Предмет договору. 3.

Додаткові умови договору. 4.

Інші умови договору.

У таблиці 12.4.1 наведена структура типового договору.

Договору та контракти формуються на контрактній фазі проекту, коли проводиться укладання контрактів на проектування, закупівлі та постачання ресурсів і послуг, підрядні роботи та інше. Після стадії техніко-економічного ВОНС нувального проводиться складання кваліфікаційних вимог, що виявляють основою для підготовки контрактів і проведення робочого проектування.

Відбір потенційних виконавців, постачальників проекту проводиться, як правило, на основі вибору з декількох претендентів, які запрошуються для переговорів (торгів). Переговори веде група експертів, при цьому кожн ^ експерт оцінює претендента самостійно за наступними критеріями: архі ^. турне і функціональні достоїнства представлених передпроектних ярор струм, вартісні показники по майбутній будівництві, реальні архітектурні нерном) можливості фірми, надійність фірми як партнера за раніше осущ Влен проектам, фінансове становище. "Т_

^ На підставі результатів торгів оформляється ^ контракт з обраної ^ ної організацією. Вибір і оформлення відносин з підрядними органіеад і фірмами - останній етап контрактної фази проекту. Одночасно з ться чением контракту з проектною фірмою аналогічні заходи здійснювала

Таблиця 12.4.1. Структура типового договору Розділ Зміст розділу 1. Преамбула (вступна частина)? найменування договору;?

Дата підписання договору (число, місяць і рік підписання);?

Місце підписання договору (місто або населений пункт);?

Повне фірмове найменування контрагента;?

Посади, прізвища, імена і по батькові осіб, що укладають договір 2. Предмет договору? предмет договору, тобто про що конкретно домовляються сторони;?

Обов'язки сторін за договором;?

Ціна договору, порядок розрахунків і т. д.;?

Терміни виконання сторонами своїх зобов'язань 3. Додаткові умови договору? термін дії договору;?

Відповідальність сторін;?

Способи забезпечення зобов'язань;?

Підстави зміни або розірвання договору в односторонньому порядку;?

Умови конфіденційності інформації;?

Порядок вирішення спорів між сторонами;?

Особливості зміни осіб за договором 4. Інші умови договору? законодавство, що регулює відносини сторін;?

Особливості узгоджень між сторонами:

а) особи, повноважні давати інформацію і вирішувати питання, які стосуються виконання договору;

б) терміни зв'язку між сторонами;

в) способи зв'язку: телефон, факс, телекс, телеграф, телетайп із зазначенням їх номерів та інших даних;?

Доля переддоговірної роботи та її результатів після підписання договору;?

Реквізити сторін:

а) поштові реквізити;

б) місцезнаходження (адреса) підприємства;

в) банківські реквізити сторін (номер розрахункового рахунку, установа банку, код банку, МФО або дані РКЦ);

г) відвантажувальні реквізити (для залізничних відправлень, для контейнерів, для дрібних відправок)

Про кількість примірників договору;?

Підписи сторін з додатком кожної організації (підприємства) по залученню підрядних будівельних фірм, а також фірм - постачальників обладнання та матеріалів.

Існує велика кількість класифікацій (КОНТРАКТІВ) контрактів з найрізноманітніших ознаками, од-

нако серед них можна виділити найбільш важливі: ц сп ° соби встановлення ціни контракту;

характер взаємин учасників проекту і поділ відповідальності між ними. Р У

За способом встановлення ціни контракти діляться на: ром до К0НтРакти з твердою ціною. Такий контракт є угодою, при кото-оказан7 ^ 70 ^ ° ^ язУется здійснювати поставку матеріалів, проведення робіт і И0 ПОСЛУГ певну ціну, яка не може бути змінена в разі з-на співаючи Зат ^ ат 'Велика частка ризику при укладанні контракту цього типу лягає впливають ЯДЧІ1Са 'П0СК0ЛЬКУ будь-які відхилення від зазначених у контракті умов на його витрати, але і можливість отримання прибутку найбільш висока; подпяяКОНТ ^ акти ° ВОЗМе1Деніем витрат, які припускають відшкодування р дчіку частини витрат, пов'язаних з виконанням проекту. Відшкодування може

проводитися не за всім затратам, а тільки по тих з них, які положеннями контракту віднесені до відшкодовуваним.

Розрізняють такі основні види контрактів з відшкодуванням витрат, кожен з яких характеризується различ * ної ступенем ризику:?

Фіксований цінової контракт;?

Контракт з фіксованою ціною,?

Контракт з фіксованою сумою і умовою стимуляції;?

Контракт з фіксованою сумою і стимулюючої оплатою;

Про контракт з фіксованою цеіой і можливістю перегляду ціни в нікого * ром діапазоні;?

Контракт з націнкою;?

Контракт з оплатою витрат плюс фіксована винагорода;?

Контракт з оплатою витрат плюс заохочувальну винагороду;?

Контракт з оплатою витрат плюс відсоток від витрат.

Залежно від характеру взаємовідносин учасників проекту та розподілу відповідальності між ними розрізняють такі типи контрактів:

а) традиційні, що представляють собою угоду між замовником та генеральним підрядником про будівництво об'єкту по закінченому проекту; проектно-будівельні, передбачають відповідальність підрядника за проектування і будівництво; управлінсько-будівельні, пов'язані з участю менеджера проекту або керуючого проектом, які беруть на себе головні функції управління суміщеними в часі стадіями проектування і будівництва, залишаючи замовнику основний обов'язок - шукати на основі торгу підрядників і укладати з ними контракти;

б) контракт на будівництво «під ключ» з повною відповідальністю генпідрядника за введення об'єкту в експлуатацію.

Розглянемо коротко особливості кожного типу контракту.

Контракт з націнкою. Тип контракту, коли замовник погоджується иа збільшення вартості проекту в обмін на право мати більшу можливість контролювати проект і навіть брати участь в управлінні ним. У таких контрактах оплата послуг підрядника або фіксована, або обчислюється в певних відсотках від вартості всього проекту.

Контракт з оплатою витрат плюс фіксована винагорода. Контракт, що забезпечує підряднику / постачальнику відшкодування допустимих витрат, а також фіксовану винагороду.

Контракт з оплатою витрат плюс заохочувальну винагороду. Контракт, що забезпечує відшкодування витрат у залежності від базових характеристик товарів, робіт, послуг, а також заздалегідь певну винагороду за перевищення таких характеристик.

Контракт з оплатою витрат плюс відсоток від витрат. Контракт, ° ° ес ^ 'Чіва відшкодування допустимих витрат у зв'язку з наданими послугами плюс узгоджений відсоток від витрат як прибуток.

Фіксований цінової контракт. Контракт на одноразову суму, при цьому підрядник / постачальник зобов'язується поставляти продукцію мул надавати послуги з фіксованою ціною.

Контракт з фіксованою ціною. Контракт з твердою ціною, коли пост щик погоджується надати товари та послуги за фіксованою ціною.

Контракт з фіксованою сумою і умовою стимуляції. Тип 1С0НТР ^. з фіксованою сумою з умовою зміни прибутку і встановлення ито вартості контракту за формулою, заснованої на відношенні повної підсумково говорной суми і повної цільової суми. ^ "_ Кін.

Контракт з фіксованою сумою і стимулюючої оплатою. 1та »тракту, за яким покупець виплачує продавцю встановлену суму Ворен в контракті), а продавець може отримати додаткового п0.

Задовольнить певним критеріям по продуктивності. Забезпечимо ставщика тверду ціну за встановлений якість поставок плюс заздалегідь з ванне заохочувальну винагороду за більш високу якість. Договір (контракт) підряду з генеральним підрядником, контракт на будівництво «під ключ». Контракти з повною відповідальністю генерального підрядника за введення об'єкту в експлуатацію. Такий контракт може виступати у формі проектно-будівельного контракту. Ці контракти виконують в основному найбільш відомі промислові, будівельні, проектно-будівельні фірми та корпорації. Вони беруть ні себе всю повноту відповідальності перед замовником за розробку н реалізацію проекту. Недоліком цього типу контрактів є те, що замовник не може активно впливати на хід реалізації проекту, повністю покладаючись у всіх питаннях на фірму. Разом з тим слід підкреслити, що цей тип контрактів має безсумнівним гідністю для проектів, які потребують виключно високого ступеня, чіткості взаємодії та контролю всіх виконавців і дозволяє: поєднати окремі фази реалізації проекту; вводити об'єкти окремими технологічними лініями (пусковими комплексами); здійснювати контроль за ходом реалізації проекту та вносити до нього суттєві зміни; скоротити тривалість інвестиційного циклу. Контракти «під ключ» можуть укладатися за принципом «фактичні витрати плюс відсоток від прибутку», проте можливі й інші варіанти, наприклад, тверда ціна. Цей контракт передбачає фіксований термін будівництва при заданій якості. Крім основних зобов'язань, у контракті можуть міститися додаткові вимоги, такі, як технічна допомога на період освоєння об'єкта, сприяння у підготовці фахівців і так далі. Координація-діяльності при цьому виді контракту, як правило, здійснюється проектно-будівельною фірмою і керівником проекту (проект-менеджером). Використовується принцип поєднання проектування і будівництва.

 РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО Зміст договорів відрізняється один від одного і СКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ залежить від виду договору, але є ряд умов, які необхідно передбачити в будь-якому укладається договорі в процесі здійснення підприємницької діяльності: 

 Про при намірі укласти договір слід чітко знати, які цілі необхідно досягти при його реалізації та уточнити найбільш важливі моменти, пов'язані з його оформленням, підписанням і виконанням. Необхідно передбачити головні питання майбутньої роботи, а потім, переходячи від загального до приватного, розбити роботу на окремі етапи і продумати, що і як має бути зроблено на кожному етапі, а також оцінити можливість ризику (14 - 16); 

 ^ Проект майбутнього договору краще розробити самої зацікавленої організацією, ніж отримати проект від контрагента, так як при цьому можна уникнути всяких несподіванок, які можуть виходити від останнього, і по його зауважень простежити, в чому саме полягають його інтереси, на підставі чого представляється можливим запобігти включення в договір небажаних умов; і у випадку, якщо пропозиція про укладення договору надходить від невідомої організації, необхідно зібрати про неї якомога більше інформації. Зокрема, необхідно переконатися, що дана організація дійсно існує. Для цього слід ознайомитися з її установчими документами (уста-вом, установчим договором) та свідоцтвом про реєстрацію; рекомендується також звернути увагу на те, хто є її засновниками, який розмір її статутного фонду, місцезнаходження офісу (а не просто так на-иваемьш юридичний адреса), в якому банку обслуговується організація та аковьг її фінансове становище і комерційна репутація; як показує практика, нерідко недобросовісні контрагенти, не бажаючи підняти свої зобов'язання за договором і нести відповідальність, оголошують тому> що особа, яка підписала договір, не мало на те відповідних пол-тгш ° Ч ^ зв'язку з цим при підписанні договору необхідно переконатися в> що представник контрагента має юридичне право і повноваження на підписання документа. 

 Тому, вступаючи в переговори з представником комерційної організації про укладення договору, необхідно перш за все перевірити його реальні повноваження, коректно попросивши його представити відповідні документи. 

 Відсутність відповідних повноважень і підписання договору таким представником може спричинити згодом неможливість отримати оплату за поставлені товари чи домогтися повернення виплачених сум за товари, або товари будуть поставлені не в повному обсязі або з істотними недоліками. 

 Якщо представником контрагента виступає директор підприємства, який діє без довіреності, необхідно ознайомитися з наказом про його призначення (це в основному стосується державних підприємств) або ознайомитися з протоколом зборів засновників підприємства (для комерційних організацій).

 У тому випадку, якщо представник діє за дорученням, слід перевірити, чи є на довіреності підпис керівника організації та її друк, якого числа вона видана, термін її дії, обсяг повноважень за дорученням; ?

 при формулюванні умов договору не можна допускати двозначності, нечіткості фр ^) так як згодом у разі спору за умовами виконання договору контрагент намагатиметься будь-яку неточну формулювання інтерпретувати на свою користь. У процесі визначення умов про обставини, які звільняють від відповідальності (так званих «форс-мажорних застережень»), слід враховувати наслідки тієї чи іншої формулювання, що може привести до зниження або підвищення майнової відповідальності сторони договору; 

 При включенні в договір застереження, що передбачає конкретний перелік обставин, настання яких звільняє від відповідальності при порушенні зобов'язання, арбітражні суди, як правило, приймають рішення про стягнення з боку збитків, що з'явилися наслідком обставин, які перебували поза контролем, якщо вони не передбачені переліком, містилися в договорі; 

 Про коли проект договору буде готовий, його необхідно ще раз переглянути для того, щоб вловити подвійний зміст якої-небудь фрази або побачити яке-небудь недогляд. Враховуючи, що будь-який договір є правовим документом, його не можна складати без участі компетентних фахівців. Слід також пам'ятати, що до підписання договору його слід показати юристу для роз'яснення правових наслідків тих чи інших умов договору, пропозиції нових варіантів якого-небудь пункту і т. д.; державних і підприємницьких структур широко використовують різні форми договорів, зразки яких пропонуються в даний час у різних сумнівних збірниках і рекомендаціях. 

 Поряд з дуже короткими договорами, що містять мінімум умов (предмет договору, що включає найменування і кількість товару, ціна з зазначенням базису поставки, вимоги до якості, термін поставки, умови платежу), іеред ко полягають дуже докладні, багатосторінкові договори, предусматрівш щие значне число додаткових умов. 

 Висновок коротких договорів вимагає від організації чіткого уявлення про те, чим будуть компенсуватися прогалини договору. Арбітражна практика поки кість, що про це, на жаль, часто забувають і це призводить до завдано збитку. У той же час аналіз багатосторінкових докладних договорів не завжди приводить до позитивних результатів. 

 По-перше, нерідко такі договори складаються за трафаретом, недостаточ ^ враховує вид товару, що є предметом купівлі-продажу або дру виду угоди. і. 

 По-друге, договори приблизно однакового змісту становить не Сімо від того, з яким партнером вони полягають. 

 По-третє, прагнення передбачити в договорі умови на всі випадки, які можуть виникнути при його виконанні, ускладнює, з одного боку, пров _а ри при укладенні договору, а з іншого - призводить до обтяження до великим числом загальних і часом не кращих положень. 

 У зв'язку з цим, враховуючи, що договір - акт суворо індивідуальний, а універсальної форми, здатної надійно убезпечити вас і ваш бізнес, просто не існує, складати його надолужити для кожного випадку окремо. 12.4.1.

 Укладення, виконання і завершення договору 

 Укладення договору Порядок укладення договору полягає в тому, що одна зі сторін направляє іншій свою пропозицію про укладення договору (оферту), а інша сторона, отримавши оферту, приймає пропозицію укласти договір (акцепт). Відповідно особа, яка зробила пропозицію, є оферентом, а особа, яка прийняла пропозицію, - акцептантом (адресатом). 

 Під офертою розуміється пропозиція про укладення договору, що відповідає ряду обов'язкових вимог. 

 По-перше, пропозиція повинна бути достатньо виразною, тобто в ньому повинні бути зазначені істотні умови договору. 

 По-друге, пропозиція повинна бути зроблено одній або кільком конкретним особам. 

 По-третє, пропозиція повинна бути зроблено з наміром укласти договір з адресатом, яким буде прийнято пропозицію. 

 Оферта може бути представлена ??листом, телеграмою, факсом, а також проектом договору, розробленим стороною,. Що пропонує укласти договір. 

 Форма договору може визначатися за згодою сторін. У разі, якщо сторонами досягнуто згоди про певну форму договору, цей договір буде вважатися укладеним лише після його посвідчення нотаріусом або іншою уповноваженою посадовою особою. 

 Відповідно до Цивільного кодексу РФ (ГК РФ) оферта є безвідкличної. Це означає, що отримана адресатом оферта не може бути відкликана протягом строку, зазначеного для її акцепту, якщо інше не обумовлено в самій оферті або не випливає із суті пропозиції чи обстановки, в якій воно було зроблено. 

 У зв'язку з тим, що в оферті виражена воля всього лише однієї сторони, вирішальне значення має відповідь особи, що отримала оферту, про згоду укласти договір. Тому акцепт, тобто відповідь особи, якій була спрямована оферта, повинен бути повним і беззастережним. 

 Мовчання не визнається законом акцептом, якщо інше не випливає із закону, звичаю ділового обороту або з колишніх ділових відносин сторін. Під звичаєм ділового обороту розуміється склалося і широко застосовується в якій-небудь області-підприємницької-діяльності правило поведінки, не передбачене законодавством, незалежно від того, зафіксовано воно в якомусь документі. 

 Однак вчинення дій по виконанню зазначених в оферті умов у строк, встановлений для її акцепту (тобто відвантаження товару, виконання роботи, сплата відповідної суми), вважається акцептом, якщо інше не передбачено Аконіт, іншими правовими актами або не зазначено в оферті ( 13). г - Відповідь про згоду укласти договір на інших умовах, ніж запропоновано в оферті, не є акцептом. Така відповідь визнається відмовою від акцепту і в той же час - новою офертою. 

 У разі, коли в оферті визначений термін для відповіді, договір вважається за- 

 ченним, якщо акцепт отриманий особою, яка направила оферту, у межах зазначеного в ній терміну. 

 За відсутності в оферті терміну для акцепту договір вважається укладеним, акцепт отриманий особою, що спрямувало оферту до закінчення терміну, установ-ого законом або іншими правовими актами, іни Же СР0К для акцепту не визначено ні самої офертою, ні законом пли счита правовим актом, то обов'язковою умовою, при якому договір буде ться укладеним, є отримання повідомлення про акцепт його оферти в протягом нормально необхідного для цього часу (13). При цьому під нормально необхідним часом розуміється час, необхідний для проходження листа, телеграми або іншої кореспонденції в обидва кінці. 

 Договір вважається укладеним, якщо між сторонами в необхідній у належних випадках формі досягнуто згоди з усіх істотних умов договору. 

 Крім того, слід мати на увазі, що якщо в угоді беруть участь три сторони і більше, то договірні відносини можуть бути оформлені шляхом підписання всіма учасниками єдиного документа (наприклад, тристоронньої угоди) або шляхом підписання кількох двосторонніх договорів з посиланням в тексті кожного з них на зв'язаність з іншими договорами. Після підписання першого договору може з'явитися ціла серія договорів, субдоговоров або замовлень на закупівлю. 

 При укладанні договору, крім складання одного документа, що підписується сторонами, може бути і такий спосіб, як обмін документами за допомогою поштового, телеграфного, телефонного чи іншого зв'язку. Сторони також вправі використовувати факсимільне відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання та електронно-цифровий підпис. 

 ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ З моменту укладення договору сторони зобов'язані належним чином виконати встановлені в ньому зобов'язання відповідно до умов договору та вимог закону, інших правових актів, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту. 

 Виняток щодо зобов'язань, що виникають у зв'язку із здійсненням сторонами підприємницької діяльності, становлять лише випадки, прямо зазначені в законі або договорі. 

 Виконання договору може бути покладено боржником на третю особу, за винятком випадків, коли боржник повинен особисто виконати своє зобов'язання. У цьому випадку кредитор зобов'язаний прийняти виконання, запропоноване за боржника третьою особою. 

 Проте слід мати на увазі, що у разі невиконання чи неналежного виконання договору третя особа, як правило, не несе відповідальності перед кредитором, який змушений звертатися з відповідними вимогами безпосередньо до боржника. 

 Дотримання строку виконання зобов'язання за договором є найважливішим обов'язком боржника перед кредитором, і її порушення тягне за собою несприятливі наслідки. 

 Термін виконання зобов'язання може бути встановлений двома способами: ?

 вказівкою на день, коли дане зобов'язання має бути виконане, ?

 визначенням періоду часу, протягом якого виповнюється зобов'язання. 

 Можливість дострокового виконання зобов'язань допускається для громадян 

 ських договорів. Що стосується договорів, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, ТО ЇХ дострокове виконання МОЖЛИВО ЛИШЕ В ТОМУ слу чаї, коли право боржника виконати зобов'язання до встановленого ІМ / Р передбачено законом, іншими правовими актами, умовами договору яіо текает із звичаїв ділового обороту або суті зобов'язання. про 

 Важливе місце в регулюванні договірних відносин мають норми Г місці виконання зобов'язання. Місце виконання зобов'язання мо ределяться сторонами в договорі, що в значній мірі полегшує його ^ ня. Крім того, місце виконання зобов'язання може бути установл ном, а також випливати з істоти самого зобов'язання. С06амі 

 У тих випадках, коли місце виконання зобов'язання названими спо не визначено, необхідно користуватися наведеними нижче правилами. 

 Виконання зобов'язання має бути вироблено: інше ?

 за зобов'язанням передати земельну ділянку, будинок, споруду або 

 нерухоме майно - у місці знаходження майна; ?

 за зобов'язанням передати товари або інше майно, що передбачає його перевезення, - у місці здачі майна першому перевізникові і доставки його кредитору; ?

 за іншими зобов'язаннями підприємця передати товар або інше майно - у місці виготовлення або зберігання майна, якщо це місце було відоме кредиторові на момент виникнення зобов'язання; ?

 за грошовим зобов'язанням - за місцем проживання кредитора в момент виникнення зобов'язання, а якщо кредитором є юридична особа - в місці його перебування в момент виникнення обставини; ?

 за всіма іншими обставинами - в місці проживання боржника, а якщо боржником є ??юридична особа - в місці його перебування. 

 Законним платіжним засобом на території Росії є рубль, у зв'язку з цим сторони в договорі повинні висловити грошове зобов'язання в рублях. Тим часом для захисту від інфляції в ЦК України передбачено правило, згідно з яким у грошовому зобов'язанні може бути передбачена оплата в рублях у сумі, еквівалентній певній сумі в іноземній валюті, або в умовних грошових одиницях. Це дає можливість кредитору вимагати від боржника сплати в рублях суми, яка визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший курс або інша дата його визначення не встановлені законом або угодою сторін. 

 При укладанні договорів підприємці прагнуть застосувати правові засоби - забезпечувальні зобов'язання, що гарантують в тій чи іншій мірі виконання договірних зобов'язань. 

 Відповідно до ГК РФ існують такі способи забезпечення зобов'язань: ?

 неустойка; 

 Про заставу; 

 Про порука; 

 Про завдаток; 

 Про утримання майна боржника; 

 Про банківська гарантія. 

 ^ Всі зазначені способи забезпечення зобов'язань розрізняються за ступенем впливу на боржника і методам досягнення мети - спонукати боржника виконати зобов'язання належним чином. Тому від оптимального вибору кредитором способу забезпечення зобов'язання багато в чому залежатиме і поведінка боржника. 

 ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ З метою забезпечення стабільності договірних від-ДОГОВОРУ ношений в якості загального правила ЦК РФ уста 

 новлена ??презумпція, відповідно до якої підставою зміни та розірвання договору є з оприлюднення з торон, якщо інше не передбачено ГК РФ, іншими законами або договором (13). 

 Виняток ^ становлять випадки порушення іншою стороною умов договору, якщо дані дії можуть бути кваліфіковані як істотне порушення (. Т. е ^. Порушення, яке тягне для контрагента така шкода, що він в зна-ітельноі мірою позбавляється того, на що був вправі розраховувати при укладенні договору), а також інші випадки, передбачені законом або договором. 

 До числа істотних можуть бути віднесені наступні порушення умов дворів: передача продавцем покупцю товарів неналежної якості, сис-ематіческая або значна затримка оплати покупцем поставляється това-смпСВбРХ пРедУсмотРеннЬ1Х договором строків, невиконання позичальником передбачається-Трен кредитним договором обов'язків щодо забезпечення кредиту і т.д. Дружин дносгоРонній відмова від виконання договору (повністю або частково) возмо-тільки в тих випадках, коли це допускається законом або угодою сторін. Необхідною умовою зміни або розірвання договору за рішенням су-спопВЛЯеТСЯ з ° 6люденіе спеціальної досудової процедури врегулювання ра безпосередньо між сторонами договору. 

 Істота процедури досудового врегулювання полягає в тому, чт; про зацікавлена ??сторона до звернення до суду повинна направити іншій стороні пропозицію про зміну або розірвання договору. При цьому зацікавлена ??сторона може пред'явити позов до суду тільки в разі дотримання однієї з двох умов: ?

 одержання відмови іншої сторони на пропозицію про зміну або розірвання договору; ?

 неотримання відповіді на відповідну пропозицію в тридцятиденний термін, якщо інший строк не передбачено законом, договором або не містять в реченні змінити або розірвати договір. 

 Особливий випадок являє собою зміну і розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин. Істотним визнається така зміна обставин, коли вони змінилися настільки, що якби сторони могли це розумно передбачити, договір взагалі не був би укладений або був би укладений на значно відрізняються умовах. 

 Договір при цьому може бути змінений або розірваний судом на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно чотирьох умов: 1)

 У момент укладення договору сторони виходили з того, що такої зміни обставин не відбудеться. 2)

 Зміна обставин викликано причинами, які зацікавлена ??сторона була не в змозі подолати після їх виникнення при тому ступені обачності, яка від неї була потрібна за характером договору та умовами обороту. 3)

 Виконання договору без зміни його умов настільки порушило б відповідне договору співвідношення майнових інтересів сторін і по ^ - тягло б для зацікавленої сторони така шкода, що вона в значній мірі втратила б того, на що мала право розраховувати при укладенні договору. 4)

 Із звичаїв ділового обороту або суті договору не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =