загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління організацією >
« Попередня Наступна »
Юрій Миколайович Лапигін. Теорія організації. М.: Инфра-М. - 311 с. , 2007 - перейти до змісту підручника

12.3. Аналіз проблемної ситуації

загрузка...

Методи виявлення проблем різноманітні і вибираються виходячи з цілей досліджень-ня проблем і характеру джерел інформації. Основні методи дослідження проблем наведено в табл. 12.5.

Таблиця 12.5

Методи виявлення проблем організації

Особливу цінність структуризації проблемного поля представляє визначення глав-ної (кореневої, ключовий) проблеми, від вирішення якої залежать інші проблеми, а вона сама ні від однієї з них не залежить.

Формулювання проблем можливе на основі результатів аналізу розпорядник-ної, звітної та статистичної інформації, експертного опитування (працівників організації, споживачів продукції організації, конкурентів, власників і т. д.), спостережень за фактичною діяльністю організації і її оточення.

В організаційних системах істотне значення мають відносини при-чинно-наслідкового характеру, тому зв'язок між проблемами найчастіше підпорядковується діалектиці взаємовідносини «причина - наслідок».

Схема формування сукупності проблем організації (проблемного поля) приве-Дена на рис. 12.5, яка демонструє, як у міру зростання кількості та якості інфор-мації про проблемної ситуації в організації система з простого безлічі проблем (пер-первинних каталогу) трансформується в структуровану проблемну область.

Структуризація проблемного поля дозволяє виділити проблеми значущі (вузлові, які є причиною виникнення інших проблем) і проблеми, які вирішує-ються автоматично при вирішенні інших проблем каталогу (результуючі проблеми).

В результаті отримуємо граф проблем організації, з якого випливає, чим займатися організації в першу, другу і третю черги. Головна проблема організації вимагає стратегічних рішень.

Рис. 12.5. Схема формування проблемного поля

До достоїнств розглянутого підходу аналізу проблем організації слід відне-сти відносну простоту і швидкість його реалізації, але експертні оцінки, що лежать в основі підходу, несуть в собі похибки суб'єктивних суджень експертів.

Фахівці в галузі дослідження систем управління розглядають етапи поста-новки проблем у вигляді схеми, представленої на рис. 12.6, з якої випливає, що багато-крокова процедура складається з п'яти повторюваних етапів.

Етап 1 - загальне ознайомлення з проблемою; складання плану роботи, із зазначенням строку виконання, виконавців і основних джерел, які можуть бути використані.

Етап 2 - встановлення «симптомів», під якими розуміються деякі непрямі ознаки або характеристики, що вказують на наявність проблеми.

Етап 3 - збір фактів, що підтверджують «симптоми», виявлення причин виникнення-ня проблеми.

Етап 4 - тлумачення фактів (аналіз всієї релевантної (англ. relevant - відноситься до справи) інформації).

Наявність зворотних послідовних етапів роботи дозволяє направити процес формулювання проблеми в правильному напрямку і покращувати його у міру виявлення та накопичення фактів.

Рис. 12.6. Послідовність етапів «діагнозу» проблеми [37] Для з'ясування проблеми необхідно:

- зібрати і проаналізувати дані, які представляють недоліки системи;

- описати і проаналізувати підсистему, яка прямо породжує дані проблеми, зокрема оцінити вхід на повноту, частоту, узгодженість, надійність і точність;

- знайти зворотний зв'язок, який дає можливість судити про відхилення, величиною помилки або недоліку системи;

- постаратися вибудувати об'єкти і властивості підсистеми відповідно до їх очевид-ної, логічної або причинного зв'язком;

- постаратися представити повну систему, в якій дана проблема є тільки частиною;

- постаратися зв'язати між собою повну систему, що стосуються справи підсистеми, і проблему, як вона визначена.

Все це допомагає сформулювати проблеми. Етап 5 - формулювання проблеми включає:

- складання вихідної формулювання проблеми;

- осмислення цього формулювання по відношенню до різних частин проблеми;

- осмислення фактів, які стосуються проблеми;

- загальне уточнення вихідної формулювання проблеми. Формулювання проблеми називається вихідною, чи попередньої, постановкою тому, що в ході аналізу і на його підставі багато вихідні положення можуть бути переглянуті або уточнені.

Перелік проблем, що описують проблемну область, як правило, можна уперед-чить методом парних порівнянь, визначаючи наявність і спрямованість причинно-наслідкових-них зв'язків між проблемами. Приклад побудови графа проблем наведено на рис. 12.7.

Рис. 12.7. Виявлення кореневої проблеми підприємства: 18 - немає стратегії, забезпечують-вающей підготовку та підвищення кваліфікації кадрів; 34 - низька вимогливість і відповідальність керівників знижує економічні результати; 36 - система оплати праці недостатньо мотивує працівників; 37 - відсутність причетності до спільної справи не формує соціокультурні цінності ; 38 - нерівномірна завантаження ІТП, є «випадок-ні» люди; 39 - відділ кадрів не веде базу даних «кращих» сезонних робітників; 46 - рас-положення підприємства, що при підйомі економіки може вести до відтоку кваліфікованих ванних кадрів

В результаті отримуємо граф проблем організації, з якого випливає, чим і коли повинна займатися організація. Головна проблема організації вимагає стратегічних рішень, що зумовлює формулювання відповідних цілей.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =