Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління організацією >
« Попередня Наступна »
Юрій Миколайович Лапигін. Теорія організації. М.: Инфра-М. - 311 с. , 2007 - перейти до змісту підручника

12.1. Проблемна ситуація

загрузка...

Різноманітність, привнесене в організацію, збільшує її потенціал. Але разом з тим внесення різноманітності знижує стабільність організації і призводить до відхилень від норми. Коли вони набувають потворну форму, то мова ведуть про патологію. Патологи-етичні зміни виникають не відразу, а в результаті системних відхилень від норми.

Організація зазнає патологічні зміни в силу нездатності робіт-ників адекватно сприймати відбуваються в ній зміни. Неадекватність восприя-ку обумовлена ??як їх минулим досвідом та іншими соціокультурними факторами, так і фізіологічними здібностями кожного працівника.

Починаються патологічні зміни з порушень взаємодії всередині системи. Іноді вони активно підтримуються працівниками, хоча можуть викликати інші потворні відхилення від норми.

Джерела відхилень від норми можуть перебувати не тільки на кордоні між зовніш-ній середовищем і системою (на вході і виході), але й у складі самої системи і, крім того, на лініях зв'язків між елементами системи .

На вході в систему патологія виникає як реакція на вплив зовнішнього середовища і регу-лирующие впливу керуючої системи. На виході з системи патологія проявляється в невідповідності очікуванням зовнішнього середовища і реальних потоків ресурсів з системи.

Зв'язки між елементами системи як місце зародження патології відображають боротьбу, що відбувається усередині системи за різні ресурси (час, енергію, інформацію, фінанси і т. д.).

Образно кажучи, щоб лікувати захворювання організації, необхідно з'ясувати джерелом нік виникнення патології та причини, які сприяють її збереженню.

Як показують спостереження за організаціями, переважна кількість патологічних-ських змін знаходиться всередині самої системи, а не на межі розділу її з зовнішньої середовищем.

Що ж стосується внутрішніх патологій, то більша їх частина зосереджена на лініях зв'язків між працівниками організації.

Ознаки патології на вході і виході з організації обумовлені реакцією на зовніш-ню середу, яка може бути неадекватною, поспішною або, навпаки, запізнілою, а також формальною. Патологія виявляється у формальному характері змін до організа-ції, за наявності прихованих змін за відсутності явних, у відсутності нововведень, що запобігають старінню організації.

Деякі симптоми патології моделі складу організації наведено в табл. 12.1. З неї випливає, що зміст відхилень від норми різнобічно і залежно від особливостей конкретної організації може доповнюватися специфічними проблемами.

Таблиця 12.1

Патології моделей складу

Проблеми організації проявляються в процесі виконання функцій, при реалізації внутрішніх організаційних зв'язків і функціонуванні структури, здійсненні діяль-ності, виробленні рішень та виконанні внутрішніх правил організації. Проблеми і конфлікти, що виникають в процесі життєдіяльності організації, наведено в табл.

12.2.

Таблиця 12.2

Патології моделей структури

Особливість проблемних змін в організаціях полягає в тому, що причиною їх виникнення є діяльність людини, який безперервно створює сам собі і оточуючим проблеми, без вирішення яких неможливо розраховувати на оздоровлення організації та її розвиток.

При описі проблемних ситуацій необхідно виявити повний обсяг знань про потреби організації і можливих засобах її задоволення. Збір інформації не може тривати до нескінченності і повинен бути підпорядкований кінцевої мети - вирішення проблеми. Тому протягом всього процесу збору інформації доцільно коректив-ровать опис проблемної ситуації, що дозволяє відсікти надлишкову інформацію і скоротити пошук.

Процес опису проблемної ситуації складається з наступних етапів:

- фіксація проблемної ситуації (недостатня і невпорядкована інформація про ситуацію);

- попередній опис проблемної ситуації (впорядкування наявної інфор-мації і усвідомлення її недостатності);

- інформаційний пошук (одержання додаткової інформації призводить до її разупорядоченності);

- повний опис проблемної ситуації (отримання достатньої і впорядкованої інформації про ситуацію). Проблемна ситуація виникають в процесі пізнавальної діяль-ності суб'єкта, спрямованої на якийсь об'єкт, коли суб'єкт зустрічає якесь затруд-ня або перешкоду. Графічна модель такої ситуації наведена на рис. 12.1.

Рис. 12.1. Графічна модель проблемної ситуації

Проблемну ситуацію слід розглядати як розрив у діяльності, рассогласуются-вання між цілями і можливостями суб'єкта. Проблемна ситуація являє собою умови, які породжують проблему.

Проблемні ситуації виникають в результаті умов, представлених на рис. 12.2.

Рис. 12.2. Поєднання факторів проблемної ситуації

Для коректної постановки проблеми необхідне розуміння проблемної ситуації, яке трактується як засвоєння сенсу і здатності її відтворення.

Тут потрібно адаптація загального знання до конкретного об'єкта. Перегрупування та адаптація інформації, як правило, виступають у вигляді переформулювання опису про-проблемної ситуації, тому що опис виявляється суперечливим. При переформулі-ровке треба врахувати, що опис проблемної ситуації фіксує не тільки елементи і структуру, а й емпіричний базис, цільові установки. Корисно задати питання про те, як

ще можна скласти опис проблемної ситуації, якими засобами, з урахуванням якихось мотивів і установок.

Необхідною передумовою для використання наявної інформації з метою отримання додаткової або нової інформації про проблемної ситуації є спо-собность постановника проблеми до особливої ??перегрупування та адаптації інформації, що міститься в описі проблемної ситуації.

Графічною ілюстрацією подібної процедури є зображене на рис. 12.3 перетворення первісної структури опису проблемної ситуації (стан А) в ієрархічно систематизовану структуру (стан Б).

Рис. 12.3. Модель перетворення опису проблемної ситуації в ієрархічну структуру

У результаті або опис проблемної ситуації доповнюється новими питаннями, які виникають у процесі аналізу опису, або сукупність питань системати-зіруется допомогою виявлення нових відносин між ними. Оперуючи першим або вто-рим прийомами, працівники організації можуть знаходити нові елементи і структури про-проблемної ситуації.

Виявлення проблемних ситуацій лежить в основі проблеми прийняття рішень, кото-раю розбивається на ряд обов'язкових етапів:

- визначення мети дослідження або системи підцілей;

- визначення критеріїв їх досягнення;

- формулювання конкретних завдань;

- вибір способів, прийомів, методів і засобів рішення. Фундаментом прийняття рішен-ня є залежність, що зв'язує мета рішення із засобами її досягнення. Така залежність визначається на основі законів і наукових знань. Якщо теорії на момент вирішення проблеми не існує, то висувається наукова гіпотеза. Розвиваючи її, разраба-розробляються концептуально-імітаційна модель, за допомогою якої може бути досягнуто потрібного стан системи.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =