Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
А. Ю. Крупський, Л. А. Феоктистова. Інформаційний менеджмент: Навчальний посібник-М.: Видавничо-торгова корпорація «Дашков і К °». - 80 с., 2008 - перейти до змісту підручника

1.2.1. Формування технологічного середовища інформаційної системи

загрузка...
Як було зазначено вище, інформаційна система є основним елементом інформаційного менеджменту. З визначення інформаційної системи випливають такі її функції: збір, зберігання, обробка, пошук, видача інформації, необхідної в процесі прийняття рішень.

На малюнку 1.1 показані основні процеси, що протікають в інформаційній системі. Відзначимо, що інформаційна система немислима без персоналу, що взаємодіє з комп'ютерами та телекомунікаціями. У цьому сенсі персонал - це невід'ємний і, більше того, основний елемент інформаційного менеджменту.

Рис. 1.1. Процеси в інформаційній системі

Незважаючи на велику кількість типів інформаційних Пр систем, можна виділити наступні властивості, притаманні, в загальному випадку, будь-якій системі:

12

- будь-яка інформаційна система може бути піддана аналізу, побудована і керована на основі загальних принципів побудови систем;

) - інформаційна система є динамічною і розвивається;

- при побудові інформаційної системи необхідно використовувати системний підхід;

- вихідний продукцією інформаційної системи є інформація, на основі якої приймаються рішення.

I Інформаційну систему слід сприймати як че-

Ловек-машинну систему обробки інформації.

В якості технологічного середовища інформаційної системи можна розглядати види забезпечення, наведені на

Кожен з видів забезпечення інформаційної системи є предметом самостійного вивчення дисциплін, які є суміжними по відношенню до інформаційного менеджменту . Тому нижче розглядаються лише самі основні моменти, необхідні для розуміння завдань інформаційного менеджменту.

Технічне забезпечення - комплекс технічних засобів, призначених для роботи інформаційної системи, а також відповідна документація на ці засоби і технологічні процеси.

13

Комплекс технічних засобів становлять:

- комп'ютери будь-яких моделей;

- пристрої збору , накопичення, обробки, передачі та виведення інформації;

- пристрої передачі даних і ліній зв'язку;

- оргтехніка й пристрої автоматичного знімання інформації;

- експлуатаційні матеріали та ін

Документації оформляються попередній вибір технічних засобів, організація їх експлуатації, технологічний процес обробки даних, технологічне оснащення.

Математичне та програмне забезпечення - сукупність математичних методів, моделей, алгоритмів і програм для реалізації цілей і завдань інформаційної системи, а також для нормального функціонування комплексу технічних засобів.

До засобів математичного забезпечення відносяться: I

- засоби моделювання процесів управління;

- типові завдання управління;

- методи математичного програмування, математичної статистики, теорії масового обслуговування та ін |

До складу програмного забезпечення входять общесистемное і спеціальне програмне забезпечення (які включають технічну документацію).

До загальносистемного програмного забезпечення відносяться комплекси програм, орієнтовані на користувачів і призначені для вирішення типових завдань обробки інформації. Вони служать для розширення функціональних можливостей комп'ютерів, контролю та управління процесом обробки даних.

Спеціальне програмне забезпечення являє собою сукупність програм, розроблених при створенні конкретної інформаційної системи. До його складу входять пакети прикладних програм (ППП), що реалізують розроблені моделі різного ступеня адекватності, що відображають функціонування реального об'єкта.

14

Технічна документація на розробку програмних засобів повинна містити опис завдань, завдання на алгоритмізацію, економіко-математичну модель задачі, контрольні приклади.

Інформаційне забезпечення - сукупність єдиної системи класифікації та кодування інформації, уніфікованих систем документів, схем інформаційних потоків, що циркулюють в організації, а також методології побудови баз даних.

Уніфіковані системи документації створюються на державному, республіканському, галузевому та регіональному рівнях. Головна мета - це забезпечення порівнянності показників різних сфер суспільного виробництва. Розроблено стандарти, де встановлюються вимоги:

- до уніфікованих систем документації;

- до уніфікованих форм документів різних рівнів управління;

- до складу та структури реквізитів і показників;

- до порядку впровадження, ведення та реєстрації уніфікованих форм документів.

Схеми інформаційних потоків відбивають маршрути руху інформації, а також її обсяги, місця виникнення первинної інформації та використання результатної інформації. За рахунок аналізу структури подібних схем можна виробити заходи щодо вдосконалення всієї системи управління. Побудова схем інформаційних потоків, що дозволяють виявити обсяги інформації й провести її детальний аналіз, забезпечує:

- виключення дублюючої і невикористаної інформації;

- класифікацію й раціональне подання інформації.

Методологія побудови баз даних базується на теоретичних засадах їх проектування. Для розуміння концепції методології приведемо основні її ідеї у двох послідовно реалізованих на практиці етапах:

15

1-й етап - обстеження всіх функціональних підрозділів фірми з метою: I

- зрозуміти специфіку та структуру її діяльності;

- побудувати схему інформаційних потоків;

- проаналізувати існуючу систему документообігу;

- визначити інформаційні об'єкти й відповідний склад реквізитів (параметрів, характеристик), що описують їх властивості і призначення.

2-й етап - побудова концептуальної інформаційно-логічної моделі для обстеженої на 1-му етапі сфери діяльності. У цій моделі повинні бути встановлені й оптимізовані всі зв'язки між об'єктами і їхніми реквізитами. Інформаційно-логічна модель є фундаментом, на якому буде створена база даних.

Для створення інформаційного забезпечення необхідно:

- чітке розуміння цілей, завдань, функцій всієї системи управління організацією;

- виявлення руху інформації від моменту виникнення і до її використання на різних рівнях управління, представленої для аналізу у вигляді схем інформаційних потоків;

- вдосконалення системи документообігу;

- наявність і використання системи класифікації та кодування; |

- володіння методологією створення концептуальних інформаційно-логічних моделей, що відбивають взаємозв'язок інформації; I

- створення масивів інформації на машинних носіях, що вимагає наявності сучасного технічного забезпечення.

Організаційне забезпечення - сукупність методів і засобів, що регламентують взаємодію працівників з технічними засобами і між собою в процесі розробки і експлуатації інформаційної системи.

Організаційне забезпечення реалізує наступні функції: 'I

16

- аналіз існуючої системи управління організацією, де буде використовуватися ІС, і виявлення завдань, що підлягають автоматизації;

- підготовка завдань до вирішення на комп'ютері, включаючи технічне завдання на проектування ІС та техніко-економічне обгрунтування її ефективності;

- розробка управлінських рішень по складом і структурою організації, методології рішення задач, спрямованих на підвищення ефективності системи управління.

Правове забезпечення - сукупність правових норм, що визначають створення, юридичний статус і функціонування систем, що регламентують порядок одержання, перетворення і використання інформації.

Головною метою правового забезпечення є з7крепленіе законності.

До складу правового забезпечення входять закони, укази, пос-^ тановления державних органів влади, накази, інструкції-^ ції та інші нормативні документи міністерств, відомств, ^ організацій, місцевих органів влади. У правовому забезпеченні ^ можна виділити загальну частину, регулюючу функціонування будь-якої інформаційної системи, і локальну частину, регулюючу функціонування конкретної системи.

Правове забезпечення етапів розробки інформаційної системи включає нормативні акти, пов'язані з договірними відносинами розробника і замовника і правовим регулюванням відхилень від договору.

Правове забезпечення етапів функціонування інформаційної системи включає:

- статус інформаційної системи;

- права, обов'язки і відповідальність персоналу;

- правові положення окремих видів процесу управ-, лення;

- порядок створення і використання інформації та ін

В умовах швидкого розвитку засобів технічного, програмного та інших видів забезпечення інформаційних систем множаться варіанти можливі * уй ^ г ^ н ^ ї *: в - вбяАСз: і формування технологічного середовища інформаційних систем. При цьому маються на увазі не проектні роботи зі створення систем і її елементів, а ті рішення, які приймає менеджер в якості представника замовника. З позицій інформаційного менеджменту щодо видів забезпечення інформаційних систем необхідно з'ясувати наступні важливі питання:

- чи потрібно завжди прагнути використовувати тільки новітні засоби інформатизації і при цьому ризикувати через їх незавершеності;

- який ступінь децентралізації інформаційних систем необхідно вибрати;

- чи слід довіряти прийнятим і прийнятою міжнародним нормам (у тому числі тим, які тільки ще починають вводитися) або віддати перевагу норми (нормативи) одного певного виробника.

1.2.1.1. Вибір технічного забезпечення

При виборі технічних засобів у загальному випадку керуються такими основними факторами:

- технічні засоби повинні бути здатними підтримувати функції управління, важливі щодо виконання розв'язуваних інформаційною системою завдань ;

- засоби спілкування людини з комп'ютером повинні відповідати сучасним ергономічним вимогам;

- швидкісні та інші характеристики процесорів повинні бути достатні, щоб гарантувати своєчасний відповідь на запит. Крім того, вони повинні бути готові до майбутніх уве-личен навантаження;

- засоби введення-виведення інформації комп'ютерні механізми повинні дозволяти здійснювати операції введення і виведення пристроями, відмінними від клавіатури. Користувачі краще ставляться до систем, керованим голосом і з сенсорними екранами;

- телекомунікаційні засоби повинні забезпечувати зв'язок користувачів з інформацією відділеннями, що знаходяться на видаленні;

18

- до складу технічних засобів повинні бути включені такі системи, необхідні для аналітика інформації, як поштові системи, факсимільне оснащення, голосова пошта та системи відеоконференцій.

Вибір засобів інформатизації для розвитку інформа-I ційних систем з нових пропозицій постачальників або з вже присутніх на ринку виробів здійснюється, як правило, по тому стратегічному критерієм, значення якого найбільш повно відображає роль інформаційної системи для підприємства . Наприклад, підприємство може прагнути мати протягом аналізованого стратегічного періоду єдиний технологічний парк, з тим щоб використовувати як внутрішні (нагляд, навчання), так і зовнішні (умови при купівлі, солідне супровід) його переваги.

Для вибору технічного забезпечення інформаційної системи необхідні ретельне вивчення ринку, бесіди з постачальниками, скрупульозне збирання досвіду як власного підприємства, так і інших користувачів, що складає сутність маркетингу. Все це потрібно перетворити на практичні рішення з вибору засобів інформатизації. Слід також регулярно аналізувати, якою мірою ті чи інші послуги повинні забезпечуватися самотужки, а в якій - тим чи іншим зовнішнім виконавцем. Аналіз показників господарської діяльності (наприклад, аналіз вартості ремонту в одиницю часу) може вимагати заміни технічних чи програмних засобів.

1.2,1.2. Вибір програмного забезпечення інформаційної системи

При виборі програмного забезпечення інформаційної системи необхідно керуватися наступними міркуваннями.

 Багато компаній використовують наступний, в принципі цілком можливий, варіант вибору або розробки програмного забезпечення. Вони стверджують: "Ми маємо в штаті програміста, і він може запрограмувати все від самого початку до [самого кінця на базовому мовою С + + або Delphi". 

 19 

 Звичайно, такий підхід має право на існування, оскільки знайти порівняно дешевого програміста ще не складає труднощів, але, на думку фахівців, він представляється безперспективним, хоча б з двох причин. 

 По-перше, на стандартне програмне забезпечення, існує на ринку, витрачені багато людино-роки, причому не тільки на написання самих програм, а й на їх налагодження. 

 По-друге, програміст може в будь-який момент звільнитися і понести з собою все "know-how", і систему в подібних випадках часто доводиться переписувати практично "з нуля", в той час як при ліцензійному програмному забезпеченні такі ситуації можуть бути виключені. Більше того, як показує практика, основні недоліки "самопальних" систем з'ясовуються часом вже на етапах їх експлуатації і ведуть до руйнівних наслідків, оскільки виправлення помилок вимагає великих витрат часу і грошей. А найсумніше - необхідно зупиняти систему на невизначений термін, що тягне за собою фактичне загальмування бізнесу у відповідних напрямках. 

 Можна сформувати ряд критеріїв, якими слід керуватися при підборі системи програмного забезпечення: 

 - Система повинна бути саме системою, тобто зміна в одній її частині (скажімо, зміни запасів на складі) повинні автоматично змінити показники в інших її розділу (скажімо, в бухгалтерських проводках). Це властивість системи називається називати інтегрувального. 

 - Процедури в автоматизованих системах повинні бути дійсно автоматизовані. Справа в тому, що не завжди після впровадження системи кількість процедур зменшується, просто раніше вони виконувалися, наприклад, на папері, а зараз робиться все те ж саме, але на комп'ютері. 

 - Система повинна давати керівнику можливість отримувати оперативну інформацію для прийняття рішень. 

 - Система повинна бути легка в навчанні і використанні (дружня), щоб рядовий співробітник міг навчитися виконувати свої обов'язки при її допомозі за максимально короткий час. 

 20 

 - У системі повинна бути закладена можливість без допомоги програміста редагувати всі необхідні звіти і документи, змінювати їх форму і створювати власні формати. 

 - У системі повинні бути закладені процедури контролю, що зводять помилки до мінімуму. 

 - Система повинна давати можливість відстежити, хто і коли вніс зміни в тому чи іншому файлі і яка запис була до цих змін. 

 - У системах середнього рівня і вище повинні бути присутніми надійні програми захисту даних і функції розподілу прав доступу. 

 1.2.1.3. Вибір (розробка) інформаційного забезпечення 

 Інформаційне забезпечення інформаційної системи має бути раціонально (ефективно), тобто вимагати мінімуму витрат на збір, зберігання і використання даних, і повинно забезпечувати комплексний аналіз будь-якого економічного явища чи процесу, що відбувається на підприємстві. З одного боку, для комплексного аналізу потрібно різнобічна інформація. З іншого боку, надлишок інформації подовжує процес її пошуку, збору та прийняття рішення. З цієї вимоги випливає необхідність вивчення корисності інформації та удосконалення інформаційних потоків шляхом усунення зайвих даних і введення необхідних. Основною вимогою до якості інформації є порівнянність по предмету і об'єктів дослідження періоду часу і методології обчислення показників. 

 Місце інформаційного забезпечення визначається організаційною моделлю підприємства. Спочатку існували функціональні підсистеми управління і підсистема лінійного керівництва. Далі із зростанням управлінського апарату, обсягу управлінських робіт, інформації та документообігу з'являються так звані підсистеми забезпечення управління, покликані організовувати і контролювати діяльність керуючої системи. 

 Функції інформаційного забезпечення на підприємстві можна розділити на первинні та вторинні. 

 21 

?

 До первинних функцій відносяться: 

 - організація масивів інформації; 

 - організація інформаційних потоків; 

 - організація процесів і засобів збору, зберігання, обра-1 ботки і транспортування інформації. 

 При організації масивів інформації використовуються уніфіковані системи документації і класифікатори, тобто інформаційні технології забезпечення управлінської діяльності. 

 Організація інформаційних потоків передбачає: визна-1 розподіл джерел і споживачів інформації у відповідності зі спеціальними функціями і завданнями управління; визначенні-1 ня складу інформації, періодичності її циркуляції і форм подання; розробку документообігу; використання комплексу технічних засобів для організації потоків інформації; встановлення порядку складання, оформлення, реєстрації, узгодження та затвердження документів. Організація процесів збору, зберігання, обробки і транспортування інформації передбачає: розробку забезпечення інформаційних процесів необхідними технічними засобами; розподіл між підрозділами та окремими виконавцями завдань з підготовки та передачі інформації від місця її виникнення до споживання. 

 Вторинної функцією інформаційного забезпечення є забезпечення управлінського персоналу науково-технічною інформацією про новітні вітчизняні та зарубіжні досягнення в науці, техніці, економіці, технології виробництва, 'про розвиток науки, техніки і технології управління, передовому вітчизняному та зарубіжному досвіді в галузі управління. Головним підрозділом по цьому блоку виступає відділ науково-технічної інформації, патентно-ліцензійний відділ і т. д. 

 При відсутності спеціальних підрозділів з інформаційного забезпечення системи управління координацію та методичне керівництво цими роботами доцільно покласти на підрозділ, відповідальний за організацію управління підприємством. I 

 22 I 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =