загрузка...
Головна >
Маркетинг, реклама і торгівля >
Маркетинг >
« Попередня Наступна »
Мурашкін Н.В., Тюкіна О.Н., Сеник Н.М., Мурашкін А.Н., Ялла В. А .. Маркетинг: Навч. посібник для вузів; Під загальною редакцією проф. Мурашкіна Н.В. Псков, 361 с. (Підручники та навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів)., 2000 - перейти до змісту підручника

11.7. Прогнозування можливого банкрутства (запобігання неспроможності) підприємства

загрузка...

Передбачення можливого банкрутства підприємства - завдання не з легких, але цілком здійсненна, тому що сучасна економіко-математична наука має у своєму арсеналі со-ответсвующіе прийоми і методи прогнозування фінансових показників (результатів).

Однак, для практичних цілей роботи підприємства найбільш поширеними є такі підходи: -

розрахунок за допомогою апарату мультиплікативного дискримінантного аналізу (запропонованого в 1968 р. західним економістом Альтманом) індексу кредитоспроможності; -

використання системи формалізованих і неформалізованих критеріїв (системи критеріїв), які можуть бути розраховані безпосередньо за даними бухгалтерської звітності та додаткової інформації організації; -

прогнозування (розгляд ) показників платоспроможності за затвердженою Урядом РФ системі критеріїв для визначення незадовільної структури балансонеплатежеспособних підприємств, що базується на показниках поточної ліквідності.

У загальному вигляді індекс кредитоспроможності за Альтману має вигляд:

К = 3,3 - х1 + 1,0 - х2 + 0,6 - х3 + 1, 4 - х4 + 1,2 - х5 (11.53)

де 3,3, 1,0, 0,6; 1.4; 1,2 були Альтманом розраховані за даними 66 підприємств;

показники х1, х2, х3, х4, х5 - розраховуються за формулами:

Прибуток до виплати податків, відсотків і т.п.

Х1 =

Усього активів

Виручка від реалізації

х2 =

Усього активів

Власний капітал (ринкова оцінка)

х3 =

Залучений капітал

Реинвестированная прибуток

х4 =

Усього активів

Власні оборотні кошти

х5 =

Усього активів

Критичне значення індексу "К" склало 2,675.

З цією величиною зіставляється значення індексу кредитоспроможності підприємства, що дозволяє висловити судження-

267

ня про можливе в найближчому майбутньому (до 3 років) банкрутство, якщо К <2,675, і досить стійкому фінансовому становищі підприємства, якщо К> 2,675. На скільки достовірно виправдовує себе даний метод в умовах стосовно до наших підприємствам, можна судити за даними компаній нафтогазової промисловості (див. "Економіка і життя" - 1995 р. № 2-стор.10)

Другий метод прогнозу заснований на прийнятті рішень багаторазової завдання, що містить 2 х рівневий перелік критичних показників для можливого банкрутства підприємства.

До першої групи показників відносяться: -

хронічна нестача обігових коштів; -

перевищення критичного рівня простроченої кредиторської заборгованості; -

надмірно широке використання короткострокових позикових коштів як джерела фінансування (інвестування) довгострокових проектів; -

хронічні втрати в основній діяльності; -

низькі значення коефіцієнтів ліквідності; -

перевищення обсягів позикових коштів над встановленими лімітами; -

невиконання зобов'язань перед інвесторами, акціонерами тощо відносно своєчасності повернення отриманих кредитів, виплати відсотків, девідентов тощо; -

високий рівень простроченої дебіторської заборгованості; -

погіршення відносин з податкової, банківської та т.п. системами; -

вимушене використання джерел фінансування на надзвичайно невигідних умовах; -

наявність погано реалізованих товарів і залежаних виробничих запасів; -

наявність втрат від довгострокових контрактів (договорів, угод) і несприятливі зміни в портфелі замовлень; -

використання у виробничому процесі економічно неефективних обладнання та технологій, слабо обгрунтованих цін і т.

д.

До другої групи критеріїв і показників відносяться наступні показники, значення яких за певних умов, при неприйнятті дійових заходів, можуть різко погіршити фінансовий стан підприємства:

Розглянутий перелік критеріїв вимагає кропітких маркетингових досліджень, спостережень, узагальнень.

Третій напрямок прогнозування пов'язане з умовами ряду Урядових постанов з цих питань (Постанова № 498 від 20.05.1994 р. "Про деякі заходи щодо реалізації законодавства про неспроможність (банкрутство) підприємств", Постановою № 598 і ряду інших). На підставі наведеної в постанові № 498 системи критеріїв приймаються рішення: -

про визнання структури балансу незадовільною, а підприємства - неплатоспроможним; -

про наявність реальної можливості підприємства-боржника відновити платоспроможність; -

про наявність реальної можливості втрати платоспроможності підприємства, якщо воно найближчим часом не зможе виконати зобов'язання перед кредиторами.

Поняття (за постановою № 598) незадовільної структури балансу характеризується таким станом майна і зобов'язань боржника, коли за рахунок майна не може бути забезпечено своєчасне виконання зобов'язань перед кредиторами у зв'язку з недостатнім ступенем ліквідності майна боржника.

Згідно з постановою показниками для оцінки задовільної структури балансу є:

268

коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами;

Власні оборонні засоби

К =

Оборонні кошти в запасах, витратах та інших активах -

коефіцієнт поточної ліквідності (покриття );

Оборонні кошти в запасах, витратах та інших активах

Кп =

Найбільш термінові зобов'язання -

коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності:

Розрахунковий К

п

К =

ус

Встановлений К

п

Використовуючи також ряд інших розрахункових показників, наприклад: Постійні витрати - а;

Змінні витрати - Ь;

Валова маржа (В) - В = А-В; де А - виручка від реалізації.

Коефіцієнт валової маржі (С):

В

с = - - 100%

А

Поріг рентабельності (Е)

а

Е = -100%

269

с Запас фінансової міцності (у грошовому вираженні, у відсотках) (Б).

Е

Б = А - Е Б = -100%

А

Прибуток (Н) - Б? с = Н

в

Сила впливу операційного важеля (У) - У = -

Н

Методичні положення щодо оцінки фінансового стану підприємства і встановлення незадовільної структури балансу, затверджених розпорядженням Федерального управління з справах про неспроможність (банкрутство) від 12.08.94 р. № 2 31-р (див. "Економіка і життя", - 1994 - № 44).

Прогнозування втрати підприємством платоспроможності пов'язано з зіставленням прогнозованих джерел покриття запасів і витрат.

Прогнозування кредитоспроможності підприємства добре поставлено в роботі Санкт-Петербурзької фірми "Аудит-ажур", де використовується методика моделювання грошового потоку для оцінки ефективності інвестиційних проектів та обгрунтування обсягів необхідних інвестицій (капітальних вкладень).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон