Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління проектами >
« Попередня Наступна »
І. І. Мазур, В. Д. Шапіро, Н. Г. Ольдерогге. Управління проектами, 2010 - перейти до змісту підручника

11.6. ОГЛЯД ПРАКТИКИ ЕКСПЕРТИЗИ СПЕЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

загрузка...
Експертиза освітніх проектів

Розглянемо як одного з видів експертизи спеціальних проектів проекти в галузі освіти. В даний час йде інтенсивний процес перетворення системи освіти в Росії з метою приведення її до рівня розвинених країн відповідно до вимог розвитку Росії.

На новому етапі передбачаються глибокі зміни в діяльності освітніх установ. У докорінного оновлення потребують зміст і структура системи освіти. Належить створити умови для розвитку наукових досліджень, зміцнити систему соціальних гарантій, що надаються персоналу навчальних закладів, забезпечити поліпшення здоров'я учнів. Одним з ключових аспектів реформи виступає створення нового організаційно-економічного механізму, що відповідає умовам сучасної ринкової економіки і покликаного забезпечити залучення та раціональне використання ресурсів, необхідних для розвитку освіти.

Проект реформування системи освіти в Росії передбачається про суще ствлять в три етапи:?

Експериментальний, розрахований на рік і орієнтований на відбір лер перспективних нововведень;> я

Про короткостроковий, який охопить період до 2001 року включно і Оуд зосереджений в першу чергу на невідкладні заходи щодо стабілізації з Д ально-економічної ситуації у сфері освіти та створенню ° Рганіза? пси-них, кадрових, правових, фінансових і матеріально-технічних пред лок для повномасштабного розгортання реформи; кргпе-?

Середньостроковий, до 2005 року включно, коли передбачається про чить реалізацію основної частини намічених перетворенні.

В результаті реалізації проекту будуть досягнуті:?

Реалізація свободи вибору учнями та їх родинами як освітніх установ, так і форм отримання освіти (в тому числі сімейне, Екстер-натного, вечірнє, заочне і т. п.). Цей вибір буде гарантуватися механізмом нормативного фінансування в розрахунку на одного учня, вихованця і розвитком федеральної системи контролю якості освіти, включаючи національне тестування;?

Зміна принципів визначення державного замовлення і формування державних освітніх стандартів; поєднання державного замовлення на професійну освіту з розширюється практикою прямих договорів з підприємствами та сім'ями; виділення регіонального компонента державного замовлення у професійній освіті; поступове заміщення федерального фінансування регіонального замовлення фінансуванням з бюджетів суб'єктів Російської Федерації; залучення споживачів освіти до формування замовлення і стандартів;?

Стимулювання платоспроможного попиту на освіту, що дозволить визначити поточні (що проявилися) потреби в професійному і стиків у них вариативном (спеціалізованому) загальну освіту; доповнення бюджетного фінансування освітніх установ коштами, отриманими від ефективного управління переданої їм власністю . Проект реформування освіти припускає використання нових педагогічних технологій, науково-технічних інновацій.

У даному розділі не ставилося метою докладний виклад проекту реформи освіти, основні положення були приведені для характеристики специфіки проекту.

Експертиза освітніх проектів проводиться відповідно до Наказу Міносвіти від 23 травня 1997 р № 994, який затвердив Положення про систему незалежної експертизи з проблем інноваційної діяльності в сфері науки і наукового обслуговування вищої школи.

Незалежна експертиза у сфері науки і наукового обслуговування вищої школи з проблем інноваційної діяльності являє собою спеціалізовану оціночно-аналітичну та (або) дослідницьку діяльність, спрямовану на інформаційне забезпечення рішень по найважливіших видах інноваційно-оіноі діяльності.

Експертиза являє собою систему реалізації встановлених і регламентованих принципів і правил підготовки експертно-аналітичних даних з різних питань інноваційної діяльності в системі вищої школи.

Організаційна структура експертизи об'єднує Фонд сприяння розвитку інноваційної діяльності вищої школи (далі - Фонд), філії та госпо-нние суспільства цього Фонду, з якими взаємодіють незалежні експертні зап ^ нізації 'ради та комісії, створювані або залучаються головними організаціями за інноваційними науково-технічними програмами, вищими навчальними за-новами та іншими організаціями, підвідомчими Минобразованию Росії. Цілями експертизи є:

всебічний аналіз проектів, варіантів рішень, пов'язаних з вибором пріоритетів, "обгрунтуванням розмірів фінансування та розподілом коштів" окремим пріоритетним напрямам інноваційної діяльності вис-шиї школи;

створення конкурсних умов відбору об'єктів інноваційної діяльності вищої школи;

? об'єктивна оцінка науково-технічної та народногосподарської значущості на експертизу інноваційних науково-технічних програм і

^ Ет ЦТКА рекомендацій в частині фінансування інноваційної діяльності СОР І школи та підвищення ефективності контролю за витрачанням р дств, що виділяються на розвиток інноваційної діяльності вищих навч-а них закладів;

і мет ° дологическое забезпечення розвитку інноваційної діяльності вищої школи.

Експертиза будується на принципах:?

Системності організації експертної роботи та єдності її нормативно-методо-логічного забезпечення;?

Незалежності залучаються до роботи експертів і відсутності їх зацікавленості у викривленні отримуваних результатів;?

Відповідності використовуваної інформаційної та технічної бази умовам проведеної експертизи;?

Комплексності та наукової обгрунтованості експертних оцінок;?

Об'єктивності прийнятих висновків за результатами експертизи; гласності результатів експертизи.

Експертиза здійснюється у вигляді комплексної або спеціалізованої експертизи, яка організується і проводиться Фондом або експертними організаціями, радами і комісіями.

Комплексна експертиза включає в себе науково-технічну, фінансово-економічну, патентно-правову оцінки об'єктів інноваційної діяльності у сфері науки і наукового обслуговування вищої школи.

Спеціалізована експертиза включає в себе оцінку об'єктів інноваційної діяльності в ^ сфері науки і наукового обслуговування вищої школи по одному з напрямків: науково-технічному; фінансово-економічному; патентно-правовому. Крім того, при необхідності може бути проведена додаткова спеціалізована експертиза: юридична, екологічна, в галузі охорони праці, а також за іншими напрямами.

Науково-технічна експертиза об'єктів інноваційної діяльності повинна відображати науково-технічний рівень роботи (заявника), її новизну, чіткість розуміння заявником розв'язуваної проблеми і можливість її ефективного вирішення, включаючи в необхідних випадках правильність розуміння заявником стану ринку і прийнятої моделі вирішення проблеми збуту.

Фінансово-економічна експертиза об'єктів інноваційної діяльності повинна відображати ступінь економічної стійкості заявника, обгрунтованість фінансового плану, реальну здатність заявника зробити в установленому порядку необхідні відрахування коштів у Фонд.

Патентно-правова експертиза об'єктів інноваційної діяльності повинна відображати наявність авторських прав заявника на виконувану роботу (захищених авторськими свідоцтвами, патентами, оформленими «ноу-хау»), а в деяких випадках - наявність сертифіката якості або сертифіката відповідності продукції нормативним вимогам.

Об'єкти експертизи та характер проведених стосовно до них експертноаналітіческіх оцінок визначаються в кожному конкретному випадку її замовниками.

Об'єктами експертизи є подаються на конкурс пропозиції ^ проекти, розробки, програми у сфері інноваційної діяльності вищої школи, реалізація яких відповідає інтересам держави і вимагає залучення фінансових, матеріальних, інтелектуальних ресурсів.

До об'єктів експертизи можуть бути віднесені:?

Інноваційні науково-технічні програми та проекти вищої школи, що визначають пріоритети науково-технічного та технологічного розвитку,?

Проміжні та кінцеві результати виконання зазначених програм і проектів, починаючи з моменту організації досліджень і до пред'явлення го тового продукту;?

Нові наукові ідеї, сучасні технології, прийоми праці, способствующ зростанню ефективності виробництва, розвитку соціальної сфери, економно у витрачання ресурсів, поліпшення екологічної ситуації;?

Проекти і варіанти рішень, спрямовані на перетворення Викорис і створення нових інноваційних структур; розробки та пропозиції, ПР> ти нормативних, правових і законодавчих актів, що відносяться до про мам розвитку інноваційної діяльності вищої школи.

Організаційну основу експертизи складають відносини між її суо ^

тами - замовниками, заявниками, організаторами і виконавцями, взаимод вующими в рамках виконуваних ними функцій.

Експертний висновок служить підставою для приймання результатів експертизи замовником і входить до переліку документів, що розглядаються ним при підготовці рішень по об'єктах експертизи. Експертні висновки по об'єктах експертизи повинні бути позитивними або негативними. Позитивний висновок експертизи є одним з обов'язкових умов фінансування об'єкта експертизи. Наслідком негативного висновку експертизи є відмова від фінансування об'єкта експертизи. 11.6.1.

Експертиза науково-технічних проектів

В даний час в законодавстві Росії немає затвердженого правового акта про експертизу у сфері науки, проте існує безліч відомчих актів, що відносяться до цієї галузі діяльності .

У різні періоди часу в СРСР і Росії на підставі спеціальних рішень органів влади створювалися різні експертні ради та організації для забезпечення їх експертної діяльності в науки.

Закон «Про науку і науково-технічну діяльність» встановив самі загальні принципи експертизи наукової і науково-технічної діяльності, в яких встановлюється необхідність проведення таких експертиз в наступних напрямках:?

Вибір пріоритетних напрямів державної науково-технічної політики, а також розвитку науки і техніки;?

Формування наукових і науково-технічних програм і проектів;?

Проведення конкурсів на участь у наукових та науково-технічних програмах і проектах, контроль за їх здійсненням та використанням отриманих наукових і (або) науково-технічних результатів в економіці держави.

У законі тільки вказується необхідність експертиз, але не встановлюються принципи, порядок, об'єкти експертизи.

В даний час розроблений проект федерального закону про експертизу у науковій діяльності на основі статті 14 Федерального закону «Про науку і державну науково-технічну політику», який визначає предмет, форми, різновиди наукової та науково-технічної експертизи та порядок її проведення. У ньому передбачені права та обов'язки суб'єктів наукової і науково-технічної експертизи.

Наукова та науково-технічна експертиза є вид діяльності, що складається в організаційному, матеріальному, інформаційному забезпеченні та безпосередньому проведенні професійних досліджень і оцінок об'єктів, що мають науковий зміст, за узгодженими критеріями, відображає специфіку цих об'єктів.

Наукова та науково-технічна експертиза фундаментальних і прикладних ис-ппяД ° вання 'дослідно "конструкторських робіт, технологій (у тому числі на стадії їх рактічеські застосування) проводиться науково-дослідними організація-ПйМі установ> вищими навчальними закладами, іншими юридичними чи-ц мі незалежно від форм власності, що відповідають вимогам цього Закону, спеціально формованими колективами (експертними радами, група-і> комісіями), а також фізичними особами.?

? 0 . ювньші завданнями наукової та науково-технічної експертизи є: ц об'єктивне комплексне дослідження об'єктів експертизи;

роверка відповідності об'єктів експертизи вимогам і нормам дію-а ного законодавства;

оцінка відповідності об'єктів експертизи сучасному рівню наукових, тих-і технологічних знань, тенденціям і пріоритетам іаучно-техні-ТШ * ого Розвитку, принципам державної науково-технічної політики, Про Анапа ° ВаНд2? екологічної безпеки, економічної доцільності; ціял Е (РФектівності використання наявного науково -технічного потен-ГТП 0ценка результативності науково-дослідних робіт, дослідно-вряди-^ РУКТ0РСКІХ і технологічних розробок;

 скіу10311 ^ 08311116 «наУчно'техніческіх, соціально-економічних і екологічних Об'ектОСЛеДСТВІ ^ Реалізації програм, проектів, пропозицій, які є ?

 визначення доцільності бюджетного (позабюджетного) способу фінансу-вання експертіруемих об'єктів; ?

 підготовка обгрунтованих експертних висновків по всіх досліджуваних питань (у тому числі - рекомендацій інвестиційного характеру); ?

 залучення наукової громадськості до вирішення питань організації наукових досліджень та підвищення ефективності експертної роботи. Основними принципами наукової і науково-технічної експертизи є: ?

 компетентність і високий професійний рівень осіб, установ та організацій, що проводять експертизу; ?

 незалежність і правова захищеність учасників експертного процесу при здійсненні ними своєї діяльності; ?

 орієнтація на світовий рівень розвитку науки і техніки, норми і правила технологічної та екологічної безпеки, вимоги стандартів і міжнародних угод; ?

 системність організації експертної роботи та її нормативного та науково-методичного забезпечення; ?

 врахування громадської думки з предмету проведеної експертизи; ответсгвен-ність за достовірність, повноту і обгрунтованість рекомендацій експертизи; ?

 гласність експертизи. 

 Об'єктами наукової та науково-технічної експертизи можуть бути: ?

 проекти, програми, технології, пропозиції різного рівня і змісту, за якими необхідно провести науково обгрунтований аналіз і дати висновок про доцільність їх прийняття, впровадження, подальшого використання, розповсюдження; ?

 діючі зразки техніки (у тому числі військової), промислові об'єкти, споруди, природні утворення, діючі технології, щодо яких потрібно отримати науково обгрунтовані експертні висновки. Обов'язковій науковій і науково-технічній експертизі підлягають: ?

 державні федеральні і національні наукові, науково-технічні та технологічні програми; ?

 міждержавні наукові і науково-технічні програми, що реалізуються на основі міжнародних договорів Російської Федерації в межах її території; ?

 регіональні наукові, науково-технічні, технологічні програми та проекти, спрямовані на розвиток економіки та соціальної сфери суб'єктів Російської Федерації; '" 

 Про галузеві та міжгалузеві програми у сфері наукової, науково-техніческоі та технологічної діяльності; 

 Про інноваційні програми і проекти, що фінансуються з державного бюджету, державних позабюджетних фондів, бюджетів суб'єктів Російської Федерації; 

 ОС 

 дисертаційні дослідження, раціоналізаторські пропозиції, винаходи, проекти законодавчих, нормативних та адміністративних актів з регулювання діяльності в науковій та науково-технічній сфері. 

 З ініціативи організацій та установ, до компетенції яких належить вирішення відповідних питань, експертизі підлягають: ?

 окремі науково-технічні та технологічні проекти, а також науково-тех-нічних продукція; 

 науково-дослідні роботи (фундаментального і прикладного характе ра) різної спрямованості; ве 

 дослідно-конструкторські роботи і комплекси робіт, виконуваних на осн технічних завдань з метою розробки відповідної документації, 

 ^ Наукові роботи у вигляді спеціально підготовлених рукописів, доповідь> опублікованих монографій чи посібників; гтіпі- 

 3 техніко-економічні оооснованія, концепт-плани, бізнес-плани іівест 

 онних проектів; "А ттаочіе 

 ^ Процеси впровадження результатів наукових досліджень і розробок, пр види наукової, науково-технічної та технологічної діяльності; 

 Про дисертаційні дослідження, раціоналізаторські пропозиції, ізоорет » ?

 інші об'єкти наукової і науково-технічної діяльності, щодо яких виникає необхідність провести експертизу. 

 Фізичні особи, які здійснюють на постійній та (або) професійній основі експертну діяльність, і юридичні особи, в статутах яких передбачена така діяльність, повинні пройти обов'язкову державну сертифікацію і отримати сертифікат, що підтверджує кваліфікацію його отримувача в питаннях організації (проведення) наукової та науково-технічної експертизи. Порядок державної сертифікації, система сертифікації, форма сертифіката визначаються органом, уповноваженим Урядом Російської Федерації. 

 Наукова та науково-технічна експертиза може мати статус державної, громадської та спеціалізованої експертизи. 

 Державну наукову і науково-технічну експертизу проводять: 

 Про федеральні органи державної влади і управління; 

 Про органи державної влади і управління суб'єктів Російської Федерації; 

 Про органи місцевого самоврядування; 

 Про підприємства, установи та організації, спеціально створювані колективи, фізичні особи - за дорученням державних органів. 

 Громадська експертиза може проводитися в будь-якій сфері наукової і науково-технічної діяльності, що вимагає суспільної уваги і контролю, з ініціативи громадських об'єднань, трудових колективів, зборів акціонерів, окремих громадян на погоджувальній або договірній основі. 

 Спеціалізовану наукову і науково-технічну експертизу можуть проводити установи, підприємства та організації різних форм власності та підпорядкування, а також спеціалізовані експертні організації, статутна діяльність яких це передбачає, з ініціативи фізичних та юридичних осіб, зацікавлених в отриманні експертних висновків по приватних проблем. 

 Наукова та науково-технічна експертиза має різновиди: попередню, первинну, повторну, додаткову, контрольну. 

 Основними юридичними документами, що регламентують відносини між суб'єктами наукової та науково-технічної експертизи, є: ?

 договір на організацію експертизи (між замовником і організатором); ?

 договір на організацію та проведення експертизи (між замовником і орга-нізаторамі або між замовником, організатором і експертами); 

 і договір на проведення експертизи (між замовником та експертами або між організатором та експертами). 

 У договорі на організацію і (або) проведення наукової та науково-технічні-скоі експертизи визначаються: 

 І сторони-учасники договору; 

 ^ Предмет і об'єкти експертизи; 

 ^ Умови проведення експертизи; і права та обов'язки сторін; 

 Про терміни проведення експертизи; 

 термін, протягом якого висновки експертизи зберігають силу; порядок взаємних розрахунків, умови, що впливають на зміну або прекрагце-ня договірних відносин; 

 злодія * дальність за неВиполнет1іе илп неналежне виконання умов дого- 

 ^ ^ Етственн0сть за достовірність висновку експертизи, термін дії такої тветственності і конкретні особи, на які вона покладається стосовно окремих розділів або за експертизу в цілому; 

 Інші істотні умови, які випливають із специфіки об'єкта експертизи, е'гся ^ лючение державної наукової та науково-технічної експертизи є-вчить 66 замовника обов'язковим документом, що приймається до розгляду і за ппоабМИМ П * Ж Вира ^ отке рішень, для обгрунтування яких дана експерта- 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =