Головна
загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економічна теорія >
« Попередня Наступна »
Райзберг Б. А.. Курс економіки: Підручник / За ред. Б. А. Райзберг. - ИНФРА-М. - 720 с. ISBN 5-86225-387-4, 1997 - перейти до змісту підручника

11.5. Регульовані і нерегульовані ринки

загрузка...
Розрізняють ринки прямої, безпосередньої продажу товарів споживачам і ринки непрямої, опосередкованої продажу. У першому випадку виробник (володар) товару передає його покупцеві за допомогою прямого акту купівлі-продажу. Більш поширена ситуація, коли між виробником і споживачем товару стоїть третя сторона - торговий посередник. Найчастіше спостерігається багатоступінчате посередництво, при якому між виробником і споживачем товару стоять кілька посередників.

Нерозвиненість ринкового свідомості у більшості наших співвітчизників - причина негативного ставлення людей до торгового посередництва. Тим часом проміжні торговельні ланки між виробниками і споживачами неминучі, тому що виробнику найчастіше не під силу чи невигідно самому складувати, транспортувати, продавати товар, знаходити покупця, інформувати його, здійснювати торгове і післяпродажне обслуговування. Одночасно і споживач нерідко віддасть перевагу делегувати повноваження придбання товару на ринку іншій особі, яка теж стає посередником.

Відзначимо, що якщо згадані функції передані виробником і споживачем посередникам, то особи, які передали функції, взагалі не фігурують на ринку в явному вигляді і всі ринкові операції виконують посередники. Таким чином, ринковий процес в термінах взаємодії основних агентів просування товару від виробника до споживача малюється у вигляді ланцюжка «виробник - торгові посередники - споживач».

Залежно від характеру впливу держави в особі державних органів на основних учасників ринкового процесу та їх взаємодії на ринку розрізняють три типи ринків: нерегульований, регульований (частково регульований) і централізовано керований.

Нерегульований ринок в «чистому» вигляді існував лише на ранній стадії виникнення обміну. Це стихійний ринок, на якому обсяги продажів і ціни формуються в результаті прямих контактів, торгу між учасниками процесу купівлі-продажу. Практично відсутнє державне втручання в ринковий процес.

У сучасних умовах нерегульований ринок можна спостерігати лише у відомому наближенні у вигляді «товкучок», «блошиних ринків», інших локальних торговельних угод. Значною мірою нерегульований «тіньові» або «чорні», нелегальні ринки.

Протилежністю нерегульованого є централізовано керований ринок, в якому всі відносини знаходяться під наглядом і контролем невсипущого державного ока, розпорядчого образ дій кожного суб'єкта ринкового процесу. Схематично цей вид ринку може бути представлений в наступному вигляді (рис. 11.5.1):

На централізовано керованому ринку питання: «Що робити?», «Як робити?», «Для кого виробляти? »- вирішуються державними органами, видають односпрямовані планові або адміністративно-розпорядницьких вказівки.

Насправді за такої системи ринок перетворюється на інструмент державного розподілу, в якому за покупцем частково збережено лише право прийняття рішення,

92

коли і скільки купувати. Крім того, торгові посередники і споживачі можуть висловлювати свої побажання у формі попередніх заявок на виробництво і постачання продукції.

Держава

ї Виробник Торгові посередники - Споживач

«. ---

* ---

Рис. 11.5.1. Схема централізовано керованого ринку

Централізовано керований ринок має місце в умовах панування державної власності на основні засоби ринкових структур і на товар. Ринок підміняється фактично державною торгівлею, практично цілком керованої державними органами.

У державах з економікою ринкового типу діють регульовані ринки. Схема такого ринку зображена на рис. 11.5.2.

Держава т Виробник Торгові посередники Споживач

* -

- * -

Рис. 11.5.2. Схема регульованого ринку

Ринкове регулювання передбачає, що держава в особі законодавчих і виконавчих органів встановлює самі загальні правила поведінки учасників ринку, найчастіше у вигляді «м'яких» або «вузьких» обмежень, що стосуються видів товарів, умов продажу, цін. Відносини між державою і агентами ринкового процесу набувають двонаправлений характер, тобто можливе регулювання на основі договорів, угод, державних замовлень, контрактів. Для виключення диктату-якого суб'єкта ринкових відносин, особливо виробника, держава використовує антимонопольні заходи.

Існування регульованих ринків подібного типу пов'язано з переважанням в ринковому господарстві недержавних форм власності: приватної, групової, колективної, акціонерної. Тому можливості державного втручання в економіку обмежуються.

Відзначимо на закінчення, що поняття «регульований ринок» розглядається деякими авторами як з'єднання непоєднуваного і тому позбавлене сенсу, бо саме слово «ринок» передбачає саморегулювання на основі свободи дії ринкових механізмів, насамперед конкуренції, попиту та пропозиції, цін. Однак ринкове саморегулювання не виключає державного втручання там, де воно доцільно (більш докладно про це буде сказано далі). Проблема на практиці полягає у пошуку оптимального поєднання ринкових механізмів і державного регулювання.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =