загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економіка підприємства >
« Попередня Наступна »
Скобін. Економіка готельного, ресторанного та туристичного підприємства, - перейти до змісту підручника

11.5. Планування фонду оплати праці

загрузка...
Заробітна плата являє собою суму грошових виплат, вартість натуральної оплати за роботу, виконану за трудовим договором (контрактом), і за структурою складається з основної та додаткової заробітної плати.
Основна заробітна плата включає оплату праці працівників за діючими на підприємствах відрядними розцінками, тарифними ставками (посадовими окладами) і являє собою відносно постійну частину оплати, відповідну встановленій нормі.
Додаткова заробітна плата включає різні види премій, доплати за роботу в надурочний час, доплати за прогресивними розцінками, за відхилення від нормальних умов праці, оплату цілоденних і внутрісмен-них простоїв, доплати бригадирам і т.д .
Найбільш поширеними формами оплати праці в практиці роботи підприємств є відрядна і погодинна, які знаходять відображення в різновидах систем оплати праці. Всі різновиди форм і систем оплати праці базуються на тарифній системі і нормуванні праці.
Розрізняють такі різновиди відрядної форми оплати: пряма відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна, побічно-відрядна, акордна, акордно-преміальна.
При відрядній формі оплати праці заробіток працівника знаходиться в прямій залежності від кількості і якості виготовленої продукції або обсягу наданих послуг. Основою відрядної оплати праці є відрядна розцінка за одиницю продукції, робіт, послуг (Ред), яка визначається за формулами
РЕД = Тст: НЧвиРілі Ред = (Тст хТсм): НсмВиР, де Тст - годинна тарифна ставка виконуваної роботи, руб.;
259
Тим - тривалість зміни, год;
Нчвир, Нсм вир-норма виробітку відповідно за годину роботи, зміну, од. продукції / послуг.
Відрядна розцінка, а відповідно і відрядна форма оплати праці, може бути індивідуальною і колективною.
Якщо встановлена ??норма часу, відрядна розцінка визначається за формулою:
РЕД = Тст х Нвр,
де Нвр - норма часу на виготовлення продукції, робіт, послуг, ч.
При прямій відрядній системі оплати праця оплачується за відрядними розцінками безпосередньо за кількість виробленої продукції (операцій) за такою формулою:
Зед = Ред х В, де Зед - відрядний заробіток, руб.;
В - кількість (обсяг) виробленої продукції / послуг в од.
При відрядно-преміальній оплаті праці працюючому понад заробітку за прямими відрядними розцінками виплачується премія за виконання і перевиконання заздалегідь встановлених кількісних і якісних показників роботи:
Зсд.пр = Зед + Зпр або Зсд.пр = Зед х (1 + Ппр / 100), де Зед.пр - відрядний заробіток при відрядно-преміальній оплаті праці, руб.; Зпр - премія за виконання (перевиконання) встановлених показників, руб.; Ппр - відсоток премії за виконання показників преміювання.
Відрядно-прогресивна оплата, праці являє собою оплату праці за відрядними розцінками в межах встановленої норми, а за виконання роботи понад норму - за прогресивно зростаючим відрядними розцінками. Така оплата праці може вводитися на обмежені терміни на тих підприємствах, де потрібні додаткові заходи щодо стимулювання інтенсивності праці для досягнення прогресивних норм виробітку. При відрядно-прогресивній системі заробіток працівника зростає швидше, ніж його вироблення.
Побічно-відрядна оплата праці застосовується звичайно для оплати праці допоміжних робітників, які обслуговують основний виробничий процес. Заробітна плата при побічно-відрядній оплаті праці залежить від результату основного виробництва, а не від особистої виробітку окремого працівника допоміжної діяльності.
© На правах рукопису Скобкин CC , 260
При аккордной системі оплати праці загальна сума заробітку визначається до початку виконання роботи за діючими нормами і відрядними розцінками. Відрядна розцінка встановлюється відразу на весь обсяг робіт, які повинні бути виконані в строк. Іноді цю систему називають урочно-відрядній. Якщо при аккордной системі за термінове або якісне виконання робіт виплачується премія, то вона називається акордно-преміальної системою оплати праці. Акордна оплата праці стимулює виконання всього комплексу робіт з меншою чисельністю працюючих і в більш короткі терміни.
При колективній відрядній системі оплати праці заробіток кожного працівника поставлено в залежність від кінцевих результатів роботи всієї бригади, ділянки і т.д.
Погодинна форма оплати праці застосовується при неможливості або недоцільності встановлення кількісних параметрів праці; при цій формі оплати праці працівник отримує заробітну плату залежно від кількості відпрацьованого часу та рівня його кваліфікації. Розрізняють такі різновиди, погодинної, форми оплати праці: проста погодинна, погодинно-преміальна, окладная, контрактна.
Заробітна плата при простій погодинній системі нараховується за тарифною ставкою працівника даного розряду за фактично відпрацьований час. Може встановлюватися годинна, денна, місячна тарифна ставка.
Заробітна плата працівника за місяць (ЗПМ) при встановленій годинної тарифної ставки працівника даного розряду (Тч) визначається за формулою:
ЗПМ = Тч х Чф,
де ЧФ - фактично відпрацьований кількість годин у місяці.
Заробітна плата робітника за місяць при денній тарифній ставці визначається аналогічно.
При місячній оплаті розрахунок заробітної плати здійснюється виходячи з твердих місячних окладів (ставок), числа робочих днів, фактично відпрацьованих працівником у даному місяці, а також планової кількості робочих днів згідно з графіком роботи на даний місяць.
Почасово-преміальна система оплати праці являє собою поєднання простий погодинної оплати праці з преміюванням за виконання кількісних і якісних показників за спеціальними положеннями про преміювання працівників.
261
При окладної системі оплата праці проводиться не за тарифними ставками, а за встановленими місячним посадових окладів. Система посадових окладів використовується для керівників, фахівців і службовців. Посадовий місячний оклад - абсолютний розмір заробітної плати, встановлений відповідно до займаної посади. Окладная система оплати праці може передбачати елементи преміювання за кількісні і якісні показники.
На підприємствах будь-якої форми власності мають бути затверджені керівництвом підприємства штатні розписи, де вказуються посади працюючих і відповідні цим посадам місячні оклади.
Місячний оклад кожної категорії працюючого може бути диференційований залежно від рівня кваліфікації, вченого звання, ступеня і т.д. відповідно до положення про професії (посади).
Керівні працівники та службовці за результати фінансово-господарської діяльності можуть преміюватись з прибутку підприємства за затвердженими підприємством положенням.
Оплата праці керівників державних підприємств повинна обумовлюватися у трудовому договорі (контракті), тому вона отримала назву контрактної.
В умовах ринку принципово змінюються підходи до оплати праці, оплачуються не витрати, а результати праці, прибуток стає найвищим критерієм оцінки кількості та якості праці і основним джерелом особистих доходів працівників підприємств будь-яких організаційно-правових форм.
У ринковій економіці немає суворої регламентації в оплаті праці, кожен підприємець може застосовувати різні варіанти оплати праці, які відповідають цілям підприємства.
Планова величина витрат на оплату праці, або фонд оплати праці (ФОП), може визначатися різними способами укрупненно або диференційовано.
Укрупнено плановий фонд оплати праці (ФОТпл) можна розрахувати чотирма способами.
1. На основі нормативу заробітної плати на одиницю продукції / послуг (Нз пл):
ФОТпл = Qi х Нз пл,
де Qi-планований обсяг продукції / послуг у натуральному (вартісному) вираженні.
© На правах рукопису Скобкин CC , 262
2. На основі індексів змін заробітної плати і продуктивності праці:
ФОТпл = ФОТбаз х (Із.пл: Іп.тр), де ФОТбаз - базова величина фонду оплати праці у попередньому (звітному) році; З. пл і Іп. тр - індекси змін заробітної плати та продуктивності праці в планованому періоді.
3. На основі нормативу приросту фонду оплати праці за кожен відсоток приросту обсягу продукції / послуг:
ФОТпл = ФОТбаз + ФОТбаз (Нз.пл х К): 100, де К - приріст обсягу продукції / послуг; Нз . пл - норматив приросту заробітної плати за кожен відсоток приросту обсягу продукції / послуг.
4. Виходячи з чисельності працюючих (Псп) та їх річної заробітної плати з доплатами та нарахуваннями (ЗПгод):
ФОТпл = Псп х ЗПгод
При цьому методі ФОП може бути розрахований як в цілому по підприємству, так і по категоріях і окремим групам працівників.
Диференційований (детальний) розрахунок планового ФОП проводиться роздільно за категоріями персоналу по підрозділах, в цілому по підприємству і включає розрахунки тарифного, годинного, денного, місячного (річного) ФОП (табл. 11.1).
Тарифний ФОП включає оплату праці відрядників і погодинників.
ФОП відрядників (Зсд) за запланований обсяг робіт / послуг за відрядними розцінками розраховується за формулою:
Зсд = Р х N х К, де Р - відрядна розцінка за одиницю продукції / послуг; N - кількість (обсяг) продукції / послуг за програмою; К - коефіцієнт виконання планового завдання.
ФОП почасових (Зпов) за підмет відпрацюванні час за тарифними ставками визначається за формулою:
Зпов = Н х Тст х К, де Н - обсяг робіт, нормо- год; Тст - середня годинна тарифна ставка по виконуваній роботі; К - коефіцієнт виконання планового завдання.
Для отримання планового ФОП працівників до тарифного фонду додають суми доплат, що включаються в годинний, денний, місячний (річний) ФОП.
263 Відрядна Погодинна оплата оплата Доплати до годинного фонду (ДЧ) Доплати до денного фонду (Дд) Доплати до місячного фонду (Дм) Тарифний фонд оплати праці (Зт) 3 = 3 +3
т сд пов Часовий фонд оплати праці (ЗЧ) 3 = 3 + Д
ч т "ч

Денний фонд оплати праці (Зд) 3-3 + _Д
л ч - "л
Місячний фонд оплати праці (Зм) 3 = 3 + Д
м д Денний ФОП складається з годинного ФОП та передбачених виплат, пов'язаних з внутрізмінних перервами, наприклад, оплати перерв матерям, які мають немовлят; доплата підліткам (до 18 років) за скорочений робочий день.
Місячний (річний) ФОП включає денний ФОП та доплати за неробочі дні: черговий і додаткову відпустки; виконання державних обов'язків; вихідну допомогу.
Сума тарифного ФОП та доплат до нього називається основною заробітною платою.
Фонд оплати праці учнів (ФОП) визначається виходячи з чисельності учнів (г), місячного окладу (е) учня і терміну навчання (?):
ФОТуч = гх1хе .
До складу витрат на оплату праці (або фонд оплати праці) включаються всі витрати підприємства, установи, організації на оплату праці незалежно від джерела фінансування включаючи грошові суми, нараховані працівникам відповідно до законодавства за невідпрацьований час, протягом якого за ними зберігається заробітна плата, а також включає стимулюючі і компенсуючі виплати.
Часовий ФОП складається з тарифного ФОП та додаткової оплати за фактично відпрацьований час, в тому числі за нічний час, шкідливість, виплати по прогресивним системам оплати праці та преміальні заохочення.
Таблиця 11.1
Склад місячного (річного) фонду оплати праці
264
За рахунок частини чистого прибутку і заробітної плати на підприємстві утворюється також фонд споживання, який є основою доходів працівників підприємства і включає:
- фонд оплати праці (ФОП) - кошти, нараховані для оплати праці всіх працівників;
- доходи (дивіденди, відсотки), виплачувані по акціях трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства, установи, організації;
- грошові виплати і заохочення.
Розрізняють середній дохід і середню заробітну плату працівників.
Середній дохід працівників у цілому по підприємству, установі, організації нараховується виходячи з суми коштів, що спрямовуються на споживання, а саме: витрат на оплату праці, грошових виплат і заохочень, доходів (дивіденди, відсотки).
Середня заробітна плата працівників у цілому по підприємству, установі, організації нараховується виходячи з фонду оплати праці працівників, облікового складу (включаючи оплату праці сумісників), винагород за підсумками роботи за рік і одноразових заохочень працівників.
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон