Головна
загрузка...
Головна >
Маркетинг, реклама і торгівля >
Маркетинг >
« Попередня Наступна »
Мурашкін Н.В., Тюкіна О.Н., Сеник Н.М., Мурашкін А.Н., Ялла В. А.. Маркетинг: Навч. посібник для вузів; Під загальною редакцією проф. Мурашкіна Н.В. Псков, 361 с. (Підручники та навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів)., 2000 - перейти до змісту підручника

11.4.2. Методичні рекомендації до технології економічних досліджень при комплексній оцінці інвестиційних проектів

загрузка...

Загальновідомо, що в основі процесу прийняття управлінського рішення інвестиційного характеру лежить економічна оцінка обсягу передбачуваних інвестицій на стадіях замовлення на розробку проекту, його створення та впровадження у виробництво .

В умовах ринкової економіки можливостей для інвестування у підприємства досить багато і в теж час воно має обмежені вільні фінансові ресурси, доступні для інвестування. Тут має місце також фактор ризику і різний рівень відповідальності, пов'язаної з прийняттям рішень інвестиційного характеру.

Це, в свою чергу, висуває вимоги до організації комплексних економічних обгрунтувань ефективності їх розробки, виробництва і споживання. При правильній організації комплексної оцінки ефективності, розробки, реалізації інвестиційних проектів повинен передбачатися на всіх етапах єдиний порядок розрахунків і

230

обгрунтувань (економічних досліджень). Організацію і проведення економічних досліджень за комплексною оцінкою ефективності цих проектів надолужити методично здійснювати послідовно по етапах: підготовчому, інформаційного, аналітичного, творчого, дослідницькому, рекомендаційному і етапу впровадження.

Рекомендована методична організація економічних досліджень за комплексною оцінкою ефективності інвестиційних проектів на кожній етапі його життєвого шляху цілеспрямовано координує всі елементи і ресурси виробництва на досягнення поставленої мети. У зв'язку з цим процес оцінки економічної та іншої ефективності проекту стає керованим і об'єктивним.

Розглянемо зміст кожного етапу. 1.

Підготовчий етап. Основною метою робіт на цьому етапі є проведення організаційних заходів, необхідних для здійснення об'єктивних досліджень з оцінки ефективності розробки та експлуатації передбаченого об'єкта (впровадженого проекту).

Видається розпорядження (письмове або усне) з організаційних питань проведення оцінки передбаченого об'єкта; даються додатки до розпорядження: склад виконавців та експертів, графік проведення, приблизний перелік техніко-економічної та іншої інформації.

Зміст робіт визначається метою проведення оцінки передбаченого об'єкта. Вихідними матеріалами для проведення робіт на даному етапі є тематичні плани, цільові комплексні програми, стандарти, інформація про передовий вітчизняний і закордонний досвід і досліджень галузевих та інших НДІ і КБ, плани об'єднань і підприємств з розвитку науки і техніки.

2.

Інформаційний етап. Основна мета роботи - збір і вивчення техніко-економічної інформації про об'єкти, що підлягають порівнянню і обгрунтуванню.

Зміст робіт: підготовка службами підприємства (організації) необхідних інформаційних даних; збір технічної, економічної та іншої інформації про умови розробки, виробництва і споживання і про матеріальні об'єкти, що піддаються оцінці; підбір інформації, якою володіють фахівці , які залучаються до роботи з оцінки ефективності нової техніки; збір відомостей про недоліки досліджуваних об'єктів або небажаних (негативних) ефектів; попереднє вивчення технологічного процесу і досліджуваних об'єктів з метою визначення основних напрямів досліджень на наступних етапах. Розробляється структурно-елементна модель комплексної оцінки ефективності впроваджуваного проекту.

Таким чином, на інформаційному етапі здійснюються підготовка та збір оптимальної кількості інформації для визначення істоти досліджуваного об'єкта та його аналогів. Потім над всією інформацією здійснюються: систематизація, обробка, узагальнення інформації та її вивчення; вивчення технології виготовлення (сфера виробництва) та застосування (сфера експлуатації) нової і аналогової техніки; визначення можливих витрат на розробку, створення та функціонування в сфері споживання нових об'єктів та їх аналогів; вивчення можливих умов виготовлення та застосування їх. 3.

Аналітичний етап. Основна мета роботи - формування завдань, що підлягають вирішенню на творчому етапі.

Зміст роботи: встановлюються зміст і глибина економічних досліджень у відповідності з поставленими завданнями; виявляється наявність недоліків в досліджуваному об'єкті; виявляється значимість досліджуваних функцій і витрат (функціонально необхідних витрат і завдається господарству шкоди); формуються пропозиції ( завдання) за технологією виготовлення (сфера виробництва) та застосування (сфера експлуатації); формуються пропозиції з метою підвищення ідеальності об'єкта нової і аналогової

231

техніки; встановлюються чинники зниження витрат на розробку, виробництво і споживання досліджуваного об'єкта (носіїв непотрібних, допоміжних і корисних функцій). Таким чином, на аналітичному етапі здійснюються: вивчення, попередній аналіз і класифікація функцій ефективності проекту з прийнятим критеріям значимості: побудова ідеальної моделі об'єкта і технологічних процесів; оцінка витрат, пов'язаних з реалізацією передбачених функцій і принесеного економічного збитку в результаті функціонального застосування; формування завдань вдосконалення досліджуваного об'єкта для подальших етапів економічних досліджень.

4.

Творчий етап. Основна мета роботи - рішення задач, сформованих на аналітичному етапі та підготовка пропозицій, спрямованих на оптимізацію ТЕП та ефективності розробки, експлуатації досліджуваного об'єкта.

Зміст робіт: класифікація задач по наявності в них протиріч (не бажаю функцій); формування пропозицій щодо усунення недоліків у досліджуваному об'єкті, тобто рішення задач, що не містять технічних протиріч.

На творчому етапі здійснюються: пошук і формування більш ефективних способів здійснення основної та допоміжної функцій досліджуваних об'єктів, сформульованих на аналітичному етапі; вироблення пропозицій щодо вдосконалення функцій і фізичного стану досліджуваного об'єкта; аналіз і попередній відбір пропозицій для реалізації; формування остаточних пропозицій по досліджуваному проекту; завершується пошук остаточного варіанту розробки або виробництва, або застосування досліджуваного об'єкта; виявляються основні позитивні і негативні фактори, що відповідно вплив на ефективність досліджуваного об'єкта; розробляються нові технічні рішення з використанням індивідуальних та колективних методів інженерного пошуку. 5.

Дослідницький етап. Мета роботи - вибір з суми (комплексу) пропозицій на творчому етапі найбільш перспективних пропозицій для розгляду на рекомендаційному етапі, для чого проводяться всебічні багатоваріантні економічні дослідження об'єкта.

Зміст робіт: відбір бажаних пропозицій з урахуванням прогресивності технічних рішень, очікуваного зниження технологічної собівартості, складності впровадження; визначення очікуваних економічних характеристик, які надалі на етапі впровадження уточнюються: обсяг витрат на впровадження, технологічна собівартість і можливості її зниження, принесений збиток в результаті простоїв з технічних причин і т.п.; економічний ефект тощо; готується документація для експертизи. Даний етап характерний комплексною оцінкою за критерієм забезпечення максимальної ефективності, за якою розробляються алгоритм і програма досліджень. 6.

Рекомендаційний етап. Основна мета роботи - прийняття рекомендацій з досліджуваного об'єкта та затвердження плану впровадження розробок.

Зміст роботи: складається перелік пропозицій щодо впроваджуваного об'єкта, розробляється і затверджується план (план-графік) впровадження досліджуваних розробок. Таким чином, на рекомендаційному етапі оформляються результати проведення економічних досліджень, складається проект (план-графік) впровадження і ці документи подаються на розгляд експертам і керівництву підприємства (об'єднання). 7.

Етап впровадження. Мета роботи - впровадження заходу або нової техніки, контроль за доглядом впровадження, підготовка звітних документів.

Зміст робіт: включення рекомендацій до плану роботи підприємства; впровадження рекомендацій у виробництво відповідно до плану; контроль за впровадженням заходи (авторський нагляд за реалізацією заходів), реалізація прийнятих рекомендацій у відповідності з існуючим порядком виконання робіт .

232

На цьому завершальному етапі впровадження економічних досліджень за проектом затверджуються керівництвом підприємства рекомендації щодо вдосконалення технології, засобів виробництва, організації праці та управління і т.п. і план впровадження заходів в якості складової частини плану підвищення ефективності організації виробництва і управління; оцінка економічної ефективності, соціальної та екологічної забезпеченості заходів.

Пропоновані методичні підходи щодо проведення комплексної оцінки інвестиційних проектів та інших заходів, пов'язаних з підвищенням економічної ефективності виробництва на розглянутих етапах життєвого шляху виробництва продукції підвищать відповідальність виконавців за об'єктивність і достовірність їхніх досліджень в організації розробки впровадження інвестиційного проекту .

Оцінка ефективності проекту, як і організація виробництва, повинна бути строго скоординована на принципах наукової організації, що не передбачає діюча практика економічних досліджень.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =