Головна
загрузка...
Event- менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Теорія управління >
« Попередня Наступна »
В.А. Василенко, В.І. Шостка. СИТУАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК, Сімферополь, 2003 - перейти до змісту підручника

11.4. Рольова поведінка менеджера в проблемних ситуаціях

загрузка...
У процесі своєї діяльності ситуаційний менеджер виступає в безлічі ролей. При цьому його особистість впливає на характер виконання ро

146

Чи, але не на її зміст - подібно акторові менеджер грає заздалегідь зумовлену роль, хоча і реалізує в ній свою персональну інтерпретацію.

Роль є лише окремо взятий аспект цілісного поведінки. З поняттям «роль» в управлінні пов'язані теорії рольових очікувань (Експект-ції), рольових конфліктів, рольової напруженості, міжособистісних відносин. Роль - це комплекс зразків поведінки, пов'язаних з виконанням будь-якої функції її виконавцем. Кожна роль пов'язана з іншими ролями. Їх оптимальне поєднання визначає ідеальну модель менеджера.

Можна скласти різні класифікації управлінських ролей залежно від критеріїв, покладених в їх основу, характер (форми) впливу в процесі управління. Наприклад, адміністративні та міжособистісні (неформальні). За характером виконання ролі вони можуть бути творчими і репродуктивними. За цільової спрямованості ролі діляться на прямі і непрямі. За тривалістю виконання ролі - короткочасні і постійні і т. д.

Одна з класифікацій - це класифікація за рольовим функцій [4]. Тут можна виділити чотири основні групи ролей:

- організаційні, пов'язані з реалізацією субординаційних відносин, повноважень і відповідальності в організації - керівник, дипломат, лідер, наставник;

- інфраструктурні (в ситуаційному управлінні це можуть бути процеси відновлення платоспроможності підприємства, реорганізації виробництва, реструктуризації системи управління) - кадровик, постачальник ресурсів і т.д.;

- економічні, що забезпечують раціональне використання ресурсів та максимізацію прибутку , - інноватор, фінансист, підприємець;

- інформаційні, пов'язані з передачею, обробкою, збором, поширенням інформації - дослідник-прогнозист та ін

146

У процесі своєї діяльності ситуаційний керуючий стикається з великим різноманіттям ситуацій, в яких йому доводиться виступати в конкретних ролях. Всі ці ролі нерозривно пов'язані між собою, але в конкретній ситуації найчастіше домінує одна визначена роль.

Кожна роль передбачає свої особливі прийоми, вимагає наявності відповідних особистісних якостей, встановлює етичні рамки. В якості основних (характерних) для менеджера рольових функцій з ситуаційного управління (СУ) можна виділити наступні.

Керівник - це одна з головних складових комплексу ролей в ситуаційному управлінні.

У цій ролі менеджер по СУ керує підприємством, розробляє його стратегію (стратег), визначає основні завдання реорганизационной політики (концептолог), здійснює делегування повноважень (організатор). При цьому йому часто доводиться виступати в ролі експерта в постановці завдань. Колектив кризового підприємства - благодатний грунт для виникнення різноманітних конфліктів - від виробничих до міжособистісних. Керівнику, безумовно, доводиться брати участь в їх врегулюванні, тобто виступати в ролі арбітра при вирішенні суперечок й усуненні напруженості в колективі. Основними принципами його поведінки в даній ситуації повинні бути інтереси справи і справедливість.

Лідер - ця роль визначає соціальний статус менеджера з СУ. Ситуаційний керуючий обов'язково повинен бути лідером. У стислих часових рамках, відведених йому законом, неможливо домогтися наміченого результату, не користуючись підтримкою всього колективу. Ось чому в процесі реорганізації виробництва йому необхідно створити згуртовану команду однодумців, сприятливу моральну атмосферу для кожного службовця. Саме роль лідера найбільшою мірою реалізує інтеграцію цілей.

147

Наставник. Відмітною ознакою даної ролі є та обставина, що в цьому амплуа менеджер по СУ повинен володіти максимальним потенціалом знань, мати професійну компетентність.

Віддаючи наказ чи доручаючи що-небудь підлеглим, він повинен виступити:

- в ролі консультанта, роз'яснюючи мету, завдання і способи їх вирішення;

- в ролі контролера, куратора, який регулює відхилення від правильного курсу в роботі, оцінює результати за якістю та кількістю.

Одна з основних функцій в менеджменті - активізація (мотивація) діяльності персоналу. Активізація лідера відрізняється від активізації наставника. Якщо перший надихає колектив загальною ідеєю, то другий зосереджує увагу на діяльності конкретної людини, підкреслюючи її значимість і результативність.

Дипломат. У цій ролі ситуаційний керуючий виконує функції фахівця зі зв'язків з громадськістю та представника. Перша пов'язана з соціально-психологічної складової в діяльності менеджера, друга з зовнішньою діяльністю організації (подання фірми, укладення договорів, ведення переговорів). У ролі представника ситуаційному керуючому нерідко доводиться виступати оратором і навіть публіцистом. Він - «обличчя» організації, і від його вміння виступити з промовою, дати інтерв'ю, вести переговори з кредиторами в чому залежить успіх ділових зустрічей і угод, пабліситі організації.

Слід зазначити, що роль дипломата - одна з найбільш неординарних ролей менеджера з АКУ, яка повинна супроводжуватися цілою гамою супутніх знань, наприклад в області психології особистості і ділового спілкування. Адже перш ніж прийняти рішення, він повинен відчути ситуацію, оцінити особистості беруть участь у ній і тільки після цього виробити поведінкову тактику.

Діяльність ситуаційного керуючого немислима без знання правових основ.

147

Підприємець. Роль підприємця відрізняється від професії тим, що остання визначає власника, а роль передбачає комплекс певних функцій. Специфіка даної ролі відображається в наступному:

- постачальник забезпечує безперебійне постачання підприємства для ефективного функціонування: матеріальними, кадровими, технічними, фінансовими ресурсами.

- маркетолог організовує збут готової продукції. Для цього йому необхідно знати кон'юнктуру ринку, оцінити конкурентоспроможність товару, визначити напрямки й адреси товаро-потоків.

- комерсант-фінансист служить сполучною ланкою між двома попередніми, забезпечуючи матеріальну основу збуту і поставок.

Пошук інвестицій, залучення інвесторів - невід'ємна частина плану зовнішнього управління.

Інноватор. Менеджер по СУ неодмінно повинен мати інноваційний склад мислення. Часто проблеми неспроможності підприємства полягають у застарілій технології виробництва. А адже конкурентоспроможність прямо залежить від технічного прогресу. У реалізації проекту з подолання кризової ситуації важливі здатність передбачати й уміння піти на ризик.

Дослідник-прогнозист. Ця роль дуже важлива в сучасному дослідженні, тому що в ній реалізується одна з основних функцій менеджменту. Значення досліджень важко переоцінити. Саме завдяки їм стає можливим оптимальне поєднання внутрішніх можливостей фірми і зовнішніх потреб ринку. Дослідження необхідні і при складанні прогнозів, що відіграють важливу роль у побудові тактики і стратегії організації.

Ситуаційна діяльність вимагає від менеджера аналітичних здібностей для швидкого визначення причин негативних явищ, вміння адекватно оцінити і передбачати наслідки прийнятих рішень.

148

Інформаційний центр. Інформація займає особливе місце в системі ситуаційного управління. Повнота, точність, своєчасність, достовірність зовнішньої і внутрішньої інформації відіграють вирішальну роль у кризовій ситуації. Крім цих властивостей інформація в ринковій економіці має ще один аспект - таємність, пов'язаний із збереженням комерційних інтересів фірми. Менеджер по СУ дійсно стає деяким вузловою ланкою на перетині різноманітних каналів інформаційних потоків.

На етапі фінасово-економічного аналізу йому доводиться стикатися з великими масивами даних, що характеризують параметри діяльності організації. Результати їх оцінки та обліку складають основу стратегії подолання кризи.

У процесі тактичної реалізації рішень інформаційний потік змінює напрямок. Менеджер по СУ стає розповсюджувачем інформації. Його завдання - відправити її в потрібний час і місце, щоб досягти узгодженості в діях власних підрозділів і зовнішніх структур.

Аналіз комплексу ролей менеджера з ситуаційного управління показує, що виконання конкретної ролі має на увазі, що в рамках кожної з них він повинен уміти раціонально організовувати різну за характером і змістом діяльність, враховуючи її специфіку. Здійснюючи підбір ролей у конкретній ситуації, менеджер по СУ створює найбільш сприятливу основу для реалізації поставлених цілей і досягнення результату.

Резюмуючи, можна виділити умови успішної реалізації ролей ситуаційного керуючого:

1. Ролі повинні бути взаємопов'язані і динамічні. Менеджер по СУ повинен розуміти, що рольова структура його діяльності недискретность: ролі невіддільні одна від одної і мають деякою цілісністю. Кожна з ролей

149

знаходиться в розвитку, постійно видозмінюючись, переходячи з однієї в іншу.

2. Рольова структура повинна будуватися на основі системного підходу. У будь-якій ситуації домінує певна роль. Оптимальний її вибір тягне за собою вибір відповідних поєднань (комплексу) ролей. Щоб попередити всілякі пробіли в рольовій структурі діяльності менеджера по СУ, на етапі його підготовки необхідно застосовувати методи оцінки та відбору з метою виявлення здатності виконання всього комплексу ролей.

При збігу реальних характеристик менеджера з СУ з необхідними управлінськими якостями, з урахуванням раціонального, збалансованого комплексу ролей професійної діяльності модель менеджера здобуває ідеальну форму.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =