загрузка...
Головна >
Маркетинг, реклама і торгівля >
Маркетинг >
« Попередня Наступна »
Мурашкін Н.В., Тюкіна О.Н., Сеник Н.М., Мурашкін А.Н., Ялла В. А.. Маркетинг: Навч. посібник для вузів; Під загальною редакцією проф. Мурашкіна Н.В. Псков, 361 с. (Підручники та навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів)., 2000 - перейти до змісту підручника

11.3.2. Гнучкість виробництва як економічна категорія

загрузка...

Гнучкість виробництва забезпечується можливостями застосовуваних систем машин і технології. Ось чому сьогодні стає аксіомою, воістину життєвою необхідністю створення машин і устаткування третього і бути може четвертого покоління, з новими компонувальними рішеннями і конструктивними підходами, які служитимуть гнучкою основою формування розглянутого виробництва, тобто техніки і технології її застосування, оснащеної гідрооб'ємними передачами і т.п., здатними передавати енергію на відстань і видозмінювати виробничий процес, постійно оновлюючи і покращуючи випускається вид продукції.

Перевагою, наскільки нам відомо, нового напрямку в створенні гнучких модульних систем машин і технологій, на відміну від першого і другого покоління, є різке підвищення їх продуктивності за рахунок нових компонувальних рішень, які, залежно від характеру умов, забезпечать оптимальну величину енерговитрат, маневреність з одночасним значним підвищенням рівня надійності цієї техніки та екологічної сумісності модульної системи машин з навколишнім середовищем, що підвищить соціально-економічну ефективність виробництва.

Як нам видається, нові конструктивні рішення і компонувальні підходи щодо створення модульних систем машин і технологій (виробництв) належить здійснювати на основі науково-економіко-обгрунтованих стратегічних і етапних завдань з проведенням ранжирування цілей і об'єктивних, достовірних соціально-економічних і техніко-економічних досліджень (обгрунтувань).

Варіанти рішень спочатку перевіряються на відповідність вимогам споживачів продукції (ринку), екологічної безпеки та соціальним цілям. Цілком можливо, що деякі з них виявляться невідповідні зазначеним вимогам. Порівнянні в економічній оцінці піддаються лише ті варіанти рішень, які виявилися самими виправданими по вищевідзначених ознаками.

218

Такий підхід принципово новий і необхідний в умовах ринкової економіки, коли у виробництві можуть одночасно знаходитися товари на різних етапах життєвого циклу, а також виготовляються на основі різних технологій .

У зв'язку з цим представляється доцільним розгляд поняття життєвих циклів попиту, технології та продукції (товарів). У загальних рисах ці цикли слід визначити як час, протягом якого та чи інша потреба чи потреба залишається актуальним (життєвий цикл попиту); час у перебігу якої попит на засоби задоволення потреб, що базуються на певній технології, залишається актуальним (життєвий цикл попит-технологія ); час протягом якого попит на засоби задоволення потреб, що базуються не тільки на певній технології, але і на конкретні товари (видах продукції), виготовлених з її допомогою, залишається актуальним (цикл попит-технологія-товар).

Зазначені цикли мають певні фази циклу попиту (див. рис. 11.1)

219

рис.11.1. Життєві цикли: а) попиту та попиту / технології;

б) попиту / технології / товару 1.

Зародження (Е) - бурхливий період становлення декількох підприємств, що прагнуть до завоювання лідерства в конкурентній боротьбі між собою. 2.

Прискорення зростання (в1) - період, коли конкуренти, що залишилися на ринку, пожинають плоди своєї перемоги. У цей період попит звичайно зростає, випереджаючи пропозицію. 3.

Уповільнення зростання (в2), коли пропозиція починає випереджати попит і з'являються перші ознаки насичення попиту. 4.

Зрілість (М), коли пропозиція може значно випереджати попит, якщо не звертати уваги на досягнення насичення попиту. 5.

Загасання (Б), коли відбувається різке зниження обсягу попиту з економічних або інших умов та темпами споживання даного виду товару.

Цикл: попит-технологія - аналогічно характеризує динаміку попиту на товари, які виробляються на базі певної технології. Наприклад, механізми з механічною системою управління (Р1), з гідравлічною системою управління (Р2) і з гідрооб'ємною або комп'ютерною системою управління і т.п. (Р3).

Цикл: попит-технологія-товар - відображає динаміку життєвих циклів, наступних один за іншим товарів, створених на базі однієї технології, яка була спочатку розроблена для задоволення попиту.

Таким чином, залежно від характеру ринку і його кон'юнктури, на підприємстві можуть розвиватися і діяти різні рівні мінливості технології: "стабільна", "плідна", "мінлива".

"Стабільною" називають технологію, що не піддається змінам протягом усього життєвого попиту на товар (рис.11.2.)

"Плідна" - це технологія, що застосовується без змін при виробництві кількох поколінь виробів продукції, що відрізняються один від одного поліпшеними параметрами і діапазоном застосування (ріс.11.3).

"Мінлива" технологія - процес, при якому в період життєвого циклу попиту на конкретний вид товару, з'являється новий товар і нова, сменяющая колишню, технологія (рис.11.4.).

У цих умовах створюються передумови виробничого різноманітності продукції. І підприємству, щоб вижити в цих умовах, належить мати технології з певним рівнем гнучкості, що забезпечує конкурентоспроможність і ефективність виробленого товару. Таким чином, під гнучкою технологією розуміється така виробнича система, яка економічно ефективно і без особливих труднощів забезпечує зміну об'єктів (видів продукції) виробництва. Звідси гнучкість виробництва як економічна категорія повинна відображати здатність технології (виробничої системи) до економічно ефективної її адаптації, що дозволяє ефективно змінювати об'єкти виробництва і широту свого профілю. При цьому максимальний ефект від зміни об'єкта виробництва забезпечується як для виробника (самої виробничої системи), так і для споживача.

Управління даним процесом здійснюється за допомогою формування товарного асортименту на основі проведення маркетингового вивчення кон'юнктури ринку, вибору кращих сегментів ринку і вироблення відповідної політики в області ціноутворення і конкурентно забезпеченості товару, стимулювання і розподілу збуту.

Результатом маркетингового вивчення ринків стає формування "низки вибору ринків", що включає: освоєння вироби основного виробництва підприємства; смеж-

220

Рис. 11.3. Плідна технологія

Рис. 11.4. Изменчивая технологія

221

ні товари та послуги; окремі елементи випускається виду товару; товари та послуги, легко освоюються у виробництві; нові товари та послуги, що базуються на нові технології і т.п.

Досягається дана мета за умови, якщо: -

мети виробничої системи відповідають змінам в кон'юнктурі ринку; -

ресурси виробничої системи відповідають мінливих цілям виробничої системи.

Звідси випливає, що управління гнучкістю процесу виробництва передбачає управління продукцією, і керування ресурсами виробничої системи. Останнє (управління ресурсами) здійснюється за їх видами: -

управління розвитком технічних і технологічних ресурсів; -

управління кадровим потенціалом; -

управління розвитком інформаційних ресурсів; -

управління розвитком просторових ресурсів; -

управління розвитком організаційно-виробничої структури.

Таким чином, підтримання необхідного рівня гнучкості профілю виробничої системи зводиться до постійного спостереження за змінами, що відбуваються у зовнішньому середовищі, і адекватній зміні характеру ресурсів, соспшлшощш; виробничу сис-

виробничої систе-

тему. Декомпозиція підтримки про: ггімЖшкй * і & вШ5і * 0 {Яфіля

ми здійснюється за такими рівнями. предстаЬлонним на схемі (див. схему! 1 | 1).

Види робіт за маркетингових дослідженнях

197 СЗГ-п

СЗГ-]

СЕХ- 2

1. Агреговані щілини

Схема 11.2. Декомпозиція головної мети СПТЕСРП

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =