Головна
загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Організаційна поведінка >
« Попередня Наступна »
Г. Р. Латфуллін, О. Н. Громова. «Організаційна поведінка: Підручник для вузів»: ЗАТ Видавничий дім «Пітер»; Санкт-Петербург, 2004 - перейти до змісту підручника

11.3. Склад і зміст кар'єри працівника

загрузка...

Побудова та дослідження передбачає встановлення життєвого циклу працівника основних понять, виділення складових елементів кар'єри, їх взаємозв'язку і взаємодії протягом всього трудового періоду. До них, перш за все, відносять такі елементи, як відбір, підготовка, розстановка, стажування, власне робота на посаді, подальше просування, що здійснюється на основі отриманої освіти і накопиченого досвіду. Саме в цих елементах реалізуються і розвиваються розглянуті вище якості, навички, знання, культура, мистецтво професіонала, які, в свою чергу, і визначають його кар'єрне просування.

Планування оптимального кар'єрного зростання працівника в рамках трудового періоду життєвого циклу дозволяє найбільш ефективно спланувати використання його потенціалу та розвиток посадового просування, побудови кар'єри в умовах реальної організації. Кар'єрне зростання відображає напрямок, послідовність і динаміку розвитку службової кар'єри працівника, обгрунтовує логіку і перспективи професійно-ієрархічного просування в рамках всього трудового періоду життєвого циклу. Період кар'єрного зростання конкретного працівника виходить, як правило, за рамки однієї організації або компетенції її керівників, що обумовлює виділення в ньому окремих частин.

Однією з визначальних характеристик цього багатогранного, специфічного і багато в чому імовірнісного процесу стає циклічність. Періодичне повторення таких стійко осуществляющихся послідовностей, як підбір - підготовка - розстановка, робота - оцінка - просування, ресурс - резерв - склад і т. д. в чому визначає не тільки побудова власне кар'єрного процесу, а й здійснення основних процедур управління ім.

Дослідження, що проводяться вченими ГУУ на вітчизняних підприємствах і в організаціях, показують, що кар'єрне просування більшості працівників від посади до посади відображає повторювану послідовність основних складових елементів, процедур.

Це вказує на необхідність циклічного планування основних кар'єрних процедур, обумовлює введення такого поняття, як кар'єрний цикл працівника, який об'єднує періодично повторювану послідовність етапів кар'єрного просування. Склад і зміст етапів отримують різні найменування але, по суті, складають чітко задану послідовність, яку можна представити у вигляді кар'єрного циклу (рис. 11.3.1).

Рис. 11.3.1. Складові елементи кар'єрного циклу працівника

Кожна з виділених на рис. 11.3.1 процедур може проходити в різних формах, що забезпечують ефективне досягнення результату в конкретному випадку. Наприклад, підготовка може проводитися як в ході отримання загальної або спеціальної освіти, так і безпосередньо на робочому місці за спеціально розробленою для конкретних умов програмі, а адаптація - у вигляді стажування, виконання обов'язків, випробувального терміну, тимчасового заміщення посади. У будь-якому випадку назва кожного елемента лише в узагальненому вигляді позначає його спрямованість, орієнтує на зміст і результати. При цьому кар'єрний цикл працівника представляє досить чітку послідовність, що розкриває сутність, зміст і спадкоємність основних видів діяльності на всьому його протязі.

Весь цикл і його елементи стають об'єктом контролю, аналізу, оцінки і впливу керівництва організації, служби управління персоналом. Основою виділення і позиціонування завдань, планування і здійснення функціонування та розвитку є кар'єрний цикл працівника. Циклічність виділяється як конструктивної основи, принципу побудови та механізму функціонування об'єкта управління. З цього прямо випливає, що процедури проектування, розробки і здійснення цілеспрямованого впливу на кар'єрне цикл також повинні формуватися з урахуванням циклічності.

Прогнозування, планування, організація та супровід кар'єрного циклу здійснюються службою управління персоналом організації спільно з працівником і його безпосереднім керівником.

Склад і зміст цієї діяльності визначені, досить стійкі й багаторазово повторюються, що, в кінцевому рахунку, і обумовлює формування відповідного управлінського циклу. Його основою стають періодично повторювані послідовності, залежно, взаємозв'язку і, головне, професійне зміст дій, що відображають процедуру управління кар'єрним розвитком працівника в рамках однієї посади.

Цикл управління кар'єрою як періодично повторюється послідовність впливів керівника та служби управління персоналом на кар'єру працівника відображає структуру і послідовність завдань управління конкретним працівником, успішне вирішення яких забезпечується не стільки керівником або службою управління персоналом, скільки самим працівником. Це визначає найтісніший взаємозв'язок і необхідність конструктивної взаємодії циклу управління кар'єрою з кар'єрним циклом працівника. Розробка, уявлення та оптимізація комплексної моделі такої взаємодії багато в чому забезпечує ефективність проведення кар'єрних роботи в організації в цілому.

У 1998-2000 рр.. в ракетно-космічної корпорації «Енергія» вченими ГУУ була розроблена і впроваджена модель управління кар'єрним циклом менеджера. Вона дозволила створити універсальний механізм організації кар'єри менеджера на основі ефективного освоєння і здійснення етапів кар'єрного циклу, що взаємодіє з циклом управління кар'єрою (рис. 11.3.2).

Послідовність і взаємодія елементів даної моделі відображають процедуру відбуваються з менеджером або конкретним працівником перетворень, етапність і зміст розв'язуваних їм завдань, форми його самоорганізації та професійного управління нею.

Розглянута процедура циклічно і послідовно пов'язує організацію кар'єрного циклу менеджера з змістовним участю в цьому загальному процесі служби управління персоналом. Ці завдання ставляться і вирішуються в рамках комплексної моделі тісно взаємодіє з кар'єрним циклом працівника циклу управління кар'єрою.

Його побудова та використання грунтується на суб'єктному тиражуванні та періодичному повторенні сформованого складу операцій і дій, цілеспрямовано застосовуваних на відповідних етапах кар'єрного циклу менеджера.

Рис. 11.3.2. Модель управління кар'єрним циклом менеджера

Активно реалізуються сучасними компаніями програми адаптації та застосування моделювання кар'єрного просування працівника добре зарекомендували себе в якості процесуальної основи організаційно-методичного забезпечення реальної організації кар'єрного циклу менеджера. Вони також успішно застосовуються до побудови кар'єрних циклів фахівців, інтегрованих в систему управління персоналом корпорації, що об'єднує всю сукупність кадрових функцій підрозділів. Це дозволяє використовувати циклічне моделювання в якості універсальної основи прогнозування, планування та побудови кар'єри переважної більшості працівників організації.

Формування, здійснення та розвитку кар'єрного циклу засноване на об'єктній і змістовної структуризації його складу і конфігурації. Структуризація виражається в застосуванні службою управління персоналом триступеневої системи відбору, підготовки, апробації, висунення і розстановки працівника за схемою: «ресурс - резерв - склад», що реалізується в рамках трудового періоду життєвого циклу працівника. Перехід до кожної нової посади в цій системі передбачає висування, оцінку, професійну перепідготовку та підвищення кваліфікації менеджера, за результатами яких розробляється і здійснюється програма його кар'єрного просування. Така система об'єктивно стає основою побудови та орієнтації циклу управління кар'єрою працівника.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =