загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління організацією >
« Попередня Наступна »
Тебекін А.В., Касаєв Б.С.. Менеджмент організації. М. - 260 с. , 2008 - перейти до змісту підручника

11.3. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ФІРМИ

загрузка...
Освіта фірми здійснюється юридичними або фізичними особами, які називали засновниками, з дотриманням національного законодавства. На засновників покладається майнова і кримінальна відповідальність за правильність проведення процесу установи (вироблення та подання установчих документів, формування капіталу, організацію органів управління, реєстрацію фірми).

Розрізняють засновників фірми і акціонерів. Акціонерами є всі юридичні і фізичні особи, які володіють акціями фірми.

Пакет установчих документів при утворенні фірми включає:

? договір, що відображає питання, пов'язані з діяльністю засновників у процесі створення та функціонування підприємства;

? статут, який визначає принципи діяльності і внутрішню організацію фірми.

Засновницький договір визначає права і обов'язки тільки засновників, а статут? всіх акціонерів.

У статуті визначаються: найменування фірми; предмет і цілі діяльності; місцезнаходження; склад учасників, представництво; розмір статутного (акціонерного або сплаченого) капіталу; розмір часток учасників (склад вкладу); види акцій, їх номінальна ціна і кількість; порядок формування статутного капіталу (внесення вкладу кожним учасником); число акціонерів; структура, склад і компетенція органів управління; порядок прийняття рішень; способи публікації інформації про фірму; порядок ліквідації фірми.

До статуту можуть включатися і додаткові умови (від прав і обов'язків учасників до порядку розподілу прибутку).

Статут фірми розробляється засновниками і затверджується при реєстрації фірми відповідними нотаріальними органами.

Статут фірми може бути змінений за спеціальним рішенням загальних зборів акціонерів, прийнятому кваліфікованою більшістю.

Реєстрація фірми надає захист виключного права на фірму, її найменування і товарний знак. Фірмове найменування може містити ім'я та прізвище одного чи декількох власників фірми, відображати характер діяльності фірми, або бути вигаданим.

Фірмове найменування повинне містити вказівку на характер об'єднання (правове становище фірми).

Освіта фірми здійснюється з дотриманням національного законодавства про компанії. При цьому реєстрації підлягають визначення правового становища фірми; статут фірми, що встановлює порядок заснування і функціонування фірми; освіту капіталу фірми; порядок емісії, придбання та передачі паїв або акцій; приналежності капіталу; організаційна структура фірми; порядок проведення зборів акціонерів; порядок звітності та задоволення вимог аудиторів; ліквідація фірми (її порядок і форми проведення).

Реєстрація фірми обов'язкова і здійснюється державним адміністративними органами з метою державного контролю діяльності фірми; регулювання підприємницької діяльності; здійснення оподаткування; надання шляхом публікацій відомостей про учасників підприємницької діяльності в підсумках їх господарської діяльності за рік.

Реєстрація фірм здійснюється занесенням їх в торговий реєстр із зазначенням основних даних. У торговий реєстр вносяться також зміни даних про підприємство, а також факт припинення діяльності фірми. Порядок реєстрації фірм грунтується на принципах: публічності (тобто відомості, що заносяться в торговий реєстр, підлягають публікації), загальновідомості (торговий реєстр доступний за певну плату) і достовірності (відомості торгового реєстру вважаються вірними).

Свої акції фірма може випускати тільки з моменту реєстрації.

Освіта і приналежність капіталу фірми визначається економічною формою власності: індивідуальної чи колективної.

Індивідуальна форма власності реалізується шляхом створення одноосібного підприємства, а колективна? шляхом створення об'єднання підприємців: товариств з обмеженою відповідальністю, акціонерних товариств, корпорацій.

Об'єднання капіталів здійснюється на основі пайовий або акціонерної форм власності.

Паїв форму власності мають товариства і товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ); акціонерну форму власності? акціонерні товариства (АТ) та корпорації.

Статутний капітал ТОВ, створюваний з внесків його учасників, ділиться на частки участі? паї, які розподіляються між засновниками без застосування публічної підписки і повинні бути обов'язково іменними. Про сплату паю учаснику пайового капіталу видається письмовий пайову свідоцтво, яке не є цінним папером, не може дробитися і не може бути продано без дозволу пайовиків іншій особі.

Пай дає право на участь у загальних зборах пайовиків, на отримання дивідендів та частини майна при ліквідації фірми. Обсяг наданих прав залежить від розміру паю.

Виплата дивідендів можлива, лише коли вартість майна товариства перевищує розмір основного капіталу.

ТОВ визнається юридичною особою, що несе виняткову майнову відповідальність за своїми зобов'язаннями в розмірах статутного капіталу, максимальний розмір якого не встановлюється. Учасник товариства несе відповідальність за зобов'язаннями товариства тільки в розмірі свого паю.

Для створення фірми необхідна підписка на весь статутний капітал.

Акціонерна форма власності передбачає утворення акціонерного капіталу шляхом випуску акцій, які є документами на пред'явника, можуть котируватися на фондовій біржі і вільно переходити від однієї особи до іншого.

Акції дають право на отримання частини прибутків фірми у вигляді дивіденду, а також право голосу на загальних зборах акціонерів. Право на дивіденди виникає лише при наявності прибутку і рішення ради директорів або загальних зборів акціонерів.

Статутний капітал АТ покликаний виконувати наступні функції:

? становити матеріальну базу діяльності фірми;

? гарантувати відповідальність за зобов'язаннями фірми в розмірі статутного капіталу;

? служити основою для розподілу прибутку між акціонерами відповідно до їх участю в статутному капіталі.

Розвиток акціонерної форми власності обумовлено, з одного боку, потребою концентрації фінансових коштів у великих фірмах, що вимагають постійного припливу капіталу, а з іншого? можливістю залучення коштів дрібних власників, вільних коштів індивідуальних осіб, що дозволяє підприємцям шляхом вкладення власних коштів в акціонерний капітал фірми контролювати господарську діяльність великих компаній. Дозволяючи оптимально поєднати особисті та групові інтереси, акціонерна форма власності стала домінуючою практично у всіх розвинених країнах.

У ряді країн на сучасному етапі набуло розвитку залучення як акціонерів працівників своєї фірми і перехід на групову (колективну) власність, що належить працівникам фірми. Участь працівників в управлінні стає об'єктивною необхідністю для фірм, що здійснюють програми участі персоналу в прибутках на основі володіння власністю (Employes Stock Ownership Plan? ESOP). Таке поєднання, коли працівник реально відчуває себе співвласником фірми, підвищує його ініціативність, зацікавленість у вирішенні виробничих питань.

Органи управління фірмою, їх характер і компетенція визначаються законодавством. Важливим органом управління є загальні збори акціонерів, через яке реалізуються їх права контролю діяльності фірми. Порядок проведення зборів акціонерів встановлюється в статуті фірми на основі законодавства з урахуванням правового становища фірми.

Припинення діяльності фірми санкціонується судом у таких випадках: коли фірма визнає себе банкрутом; при порушенні фірмою законодавства; при порушенні норм екологічної безпеки.

Суд визначає порядок і строки припинення діяльності фірми. Порядок ліквідації фірми обумовлюється в її статуті.

Рекомендація:

Для самоконтролю отриманих знань виконайте тренувальні завдання з набору об'єктів до поточного параграфу

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =