загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економіка підприємства >
« Попередня Наступна »
Скобін. Економіка готельного, ресторанного та туристичного підприємства, - перейти до змісту підручника

11.3. Планування продуктивності праці. Методика розрахунку. Гранична продуктивність праці

загрузка...
Підвищення продуктивності праці проявляється в тому, що частка живої праці в виготовленої продукції зменшується, а частка минулої праці збільшується, при цьому абсолютна величина витрат живої і матеріалізованої праці на одиницю продукції скорочується. Зміна продуктивності праці (індекс irrr) за певний період за показниками виробітку (В) або трудомісткості (Т) може бути визначено за допомогою наступних формул:
irrr = Під: СБ АБО irrr = ТБ: Т0; ПТ = (В0: СБ) х 100 або ПТ = (ТБ: Т0) х 100; АПТ = [(По - СБ): СБ] х 100 або ДПТ = [(ТБ - Т0): Т0 х 100, де Во і ВБ - вироблення продукції / послуг відповідно звітному і базисних періодах у відповідних одиницях виміру;
© На правах рукопису Скобкин CC , 254
Те і ТБ - трудомісткість продукції / послуг у звітному і базовому періодах, нормо-
годин або людино-годин;
ПТ - темп зростання продуктивності праці,%;
АПТ - темп приросту продуктивності праці,%.
Планування продуктивності праці по ділянках, цехах, робочих місць проводиться прямим методом за формулами, перерахованим вище. У цілому по підприємству планування продуктивності праці здійснюється за основними техніко-економічними факторами в наступному порядку:
- визначається економія чисельності від розробки і впровадження кожного заходу з підвищення продуктивності праці (3i);
- обчислюється сумарна економія чисельності (ЕЧ) під впливом всіх техніко-економічних чинників та заходів (ЕЧ = I3i);
- розраховується приріст продуктивності праці на підприємстві, що досягається під впливом всіх факторів і заходів (АПТ) за формулою:
АПТ = Ечх100: (Чр-ЕЧ), де Ч - чисельність персоналу, необхідна для виконання річного обсягу виробництва продукції / послуг при збереженні виробітку (продуктивності) базисного (минулого ) періоду, осіб.
Рівень продуктивності праці на підприємстві та можливості його підвищення визначаються низкою факторів і резервів зростання. Під факторами зростання продуктивності праці розуміються причини, що зумовлюють зміни її рівня. Під резервами росту продуктивності праці на підприємстві маються на увазі невикористовувані ще реальні можливості економії трудових ресурсів.
Фактори зростання продуктивності праці залежать від галузевої приналежності підприємства і ряду інших причин, однак загальноприйнято виділяти такі групи факторів:
- підвищення технічного рівня виробництва;
- поліпшення організації виробництва і праці;
- зміна обсягу виробництва і структурні зміни у виробництві;
- зміна зовнішніх, природних умов;
- інші чинники.
255
У сучасних умовах господарювання все більш широке поширення набуває концепція граничної продуктивності праці, згідно з якою додаткове збільшення чисельності працівників призводить до все меншого зростання граничного продукту. При цьому під граничним продуктом праці розуміється кількість додаткової продукції, яке отримає підприємство, наймаючи одного додаткового працівника.
Помноживши величину граничного продукту на його ціну, одержимо грошове вираження граничного продукту, або граничний (або додатковий) дохід від прийому на роботу останнього працівника.
У випадку, коли граничний продукт праці більше граничних витрат на оплату праці, необхідно збільшувати число зайнятих, при цьому загальний прибуток підприємства із зростанням числа зайнятих повинна зрости.
Якщо граничний продукт праці менше граничних витрат на оплату праці, то прибуток починає зменшуватися з останнім прийнятим працівником. Отже, можна збільшувати прибуток, лише зменшуючи число зайнятих.
Таким чином, максимізація прибутку можлива лише при такому рівні зайнятості на підприємстві, коли граничний дохід, що отримується в результаті роботи останнього прийнятого працівника, дорівнює граничним витратам на оплату його праці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон