Головна
загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економіка праці >
« Попередня Наступна »
Пашуто В.П.. Організація, нормування і оплата праці на підприємстві: навчально-практичний посібник / В.П. Пашуто. - М.: КНОРУС. - 320 с., 2005 - перейти до змісту підручника

11.3. Методичні положення по розробці нормативних матеріалів

загрузка...

Процес розробки нормативних матеріалів включає кілька основних етапов8. 1.

Підготовча робота, що передбачає вибір конкретних підприємств і робочих місць, де проводитимуться спостереження. Вибираються підприємства, найбільш типові для галузі (якщо мова йде про розробку галузевих нормативів) або ряду галузей (для розробки міжгалузевих нормативів). У число цих підприємств включаються передові підприємства з високим рівнем технічної оснащеності, організації праці та культури виробництва. Це забезпечить прогресивність нормативних матеріалів. У процесі визначення обсягу спостережень по кожному підприємству намічаються робочі місця, на яких повинні бути проведені спостереження. Кількість останніх залежить від числа варіантів організаційно-технічних умов виконання досліджуваної роботи, числа змінних факторів і їх значень, а також від конкретних виконавців. 2.

Дослідження трудових процесів та вивчення витрат праці на робочих місцях. На цьому етапі вивчаються зміст технологічного та трудового процесів на обраних для дослідження робочих жердинах, організація праці, обслуговування робочих місць, характеристики обладнання, пристроїв та інструменту. Усуваються зазначені недоліки і проводяться хронометражі, фотографії робочого часу й інші необхідні експериментальні дослідження. Основною роботою на цьому етапі є збір вихідних даних про необхідні витрати праці і чинниках, що визначають їх величину. 3.

Обробка та аналіз результатів вимірювання витрат праці, встановлення залежності величин витрат праці від впливають на них факторів, розробка проекту збірника нормативів. На цьому етапі виробляються угруповання і систематизація отриманих матеріалів безпосередніх досліджень. Вони піддаються математичній обробці, в ході якої визначаються залежно величин часу виконання окремих елементів трудового процесу від різних факторів. В результаті розраховуються нормативні значення часу в залежності від основних факторів, проектуються і заповнюються макети таблиць. 4.

Перевірка нормативних збірників у виробничих умовах низки підприємств. Для цього збірники нормативів розмножуються і розсилаються підприємствам для апробації у виробничих умовах. У ході цієї роботи підприємства висловлюють зауваження та пропозиції щодо проекту нормативів.

5.

Доопрацювання нормативних матеріалів за результатами перевірки, узгодження та затвердження. На цьому етапі в нормативні збірники вносяться зміни відповідно до зауважень, отриманими при їх апробації. Вони затверджуються профспілковими організаціями відповідного рівня для практичного застосування.

Основним і відповідальним етапом розробки нормативів є обробка вихідних даних, отриманих шляхом проведення спостережень і встановлення ступеня впливу на них різних факторів. При невеликій кількості факторів, що впливають на величину витрат часу (до двох-трьох), доцільно використовувати графоаналітичний метод. При великій кількості факторів - регресійний і дисперсійний аналіз.

Для виявлення закономірності впливу на нормативну величину кожного встановленого основного фактора по кожному з них визначають діапазон зміни і інтервал його зміни всередині діапазону. При великому різноманітті змін фактора його діапазон повинен відображати реальні виробничі умови. Наприклад, на слюсарних роботах на установку в лещата і зняття деталі, вага її становить від 0,5 до 15 кг. Кількість значень факторів всередині діапазону, при яких повинні бути проведені спостереження, можна визначити за емпіричною формулою

т = Лг ^ +3-

1 Ш1П

де т - число значень факторів, необхідних для визначення нормативної залежності;

Фшах, Фш, "- відповідно максимальне і мінімальне числові значення даного чинника в прийнятому діапазоні його змін.

У нашому прикладі необхідно мати дев'ять значень витрат часу:

т = +3 = 9.

При цьому інтервали між суміжними вимірами (якщо залежність носить прямолінійний характер) розраховуються за формулою

Ф-Ф

ТПУ запал

т-1

У нашому прикладі інтервал буде дорівнює:

15-0 * 5 І = - ^ = 1,6.

9

Отже, хронометраж потрібно проводити при встановленні і знятті деталі вагою (кг): 0,5; 2,1; 3,7; 5,3; 6,9; 8,4; 10, 0; 11,6; 13,2; 15,0.

Якщо досліджувана залежність носить статечної характер, то величина інтервалу визначається з відношення

т-1

Конкретні значення величини фактора в обраному діапазоні розраховують за формулою

Ф, = Фтіп + І (; - "або ^ Ф, = ^ фтіп + ^ І (і_ 1}.

Після отримання даних хронометражних спостережень, коли для кожного зі встановлених значень фактора визначена величина витрат робочого часу, за допомогою графоаналітичного методу знаходять нормативну лінію, яка показує залежність часу виконання операції від чинника, що впливає на її тривалість.

На графіку з рівномірними шкалами , на осі абсцис якого відкладаються значення фактора, а на осі ординат - значення часу, наносяться отримані за допомогою хронометражних спостережень дані у вигляді точок, які з'єднують лініями (рис. 11.2). У результаті виходить ламана лінія, на основі якої повинна бути побудована нормативна лінія.

У нашому прикладі умовно визначимо для кожного значення фактора такі значення часу: 0,5 2,1 3,7 5,3 6,9 8,4 10,0 11,6 13, 2 15,0 0,14 0,25 0,30 0,40 0,50 0,57 0,66 0,72 0,85 0,92 Використовуючи отримані дані, для побудови нормативної лінії знаходять координати точки А, через яку і пройде лінія. Вони рівні

_ 0,5 + 2,1 + 3,7 + 5,3 + 6,9 + 8,4 + 10,0 + 11,64-13,2 + 15, 0. 0ср = й): = 7.7 (кг); т =

ср

= 0,53 (мін.). 0,

14 + 0,25 + 0,30 + 0,40 + 0,50 + 0,57 + + 0,66 + 0,72 + 0,85 + 0,92

10 Точка А з координатами 7,7 кг і 0,53 хв. наноситься на графік і відзначає положення центру нормативної лінії. Для визначення положення нормативної лінії знаходять координати середніх значень точок, що знаходяться нижче точки А і вище неї:

: 3,7 (кг);

, 0,5 + 2,1 + 3,7 + 5,3 + 6,9

? ^ 0Д4 + 0,25 + 0,30 + 0,40 + 050 = 0,32 (хв);

= 11,6 (кг);

2 8,4 + 10,0 + 11,6 + 13,2 + 15,0 5

. 0,57 + 0,66 + 0,72 + 0,85 + 0,92

V = - 1 -: = 0,74 (мін.).

5

Відзначимо отримані точки Ві Спа графіці. Проведемо через три розраховані точки пряму лінію до перетину з віссю абсцис.

Рис. 11.2. Побудова нормативної лінії

190

Побудована пряма лінія виражає залежність часу встановлення деталі в лещата від її ваги. Математичне вираження цієї залежності можна представити формулою

у = ах + Ь.

Так як на осі ординат відкладалося час встановлення деталі, а на осі абсцис - вага деталі, то рівняння прийме вигляд:

? = А <2 + Ь,

де а - кутовий коефіцієнт прямої;

Комерсант - вільний член рівняння.

При лінійної залежності, яка виражається наведеної формулою, кутовий коефіцієнт дорівнює тангенсу кута нахилу нормативної лінії до осі абсцис, який при рівності масштабів шкал визначається за формулою

tga = -7

Вср-а;

Якщо масштаби шкал неоднакові, вводиться поправочний коефіцієнт, що враховує різницю масштабів:

а = tg а х К .

У нашому прикладі тангенс кута нахилу нормативної лінії до осі абсцис дорівнює 0,

74-0,32 пп_

а = = - = 0,05. 6

11,6-3,7

Вільний член рівняння дорівнює відрізку, який відсікається нормативної лінією на осі ординат (у нашому прикладі - 0,13).

Підставивши отримані значення у формулу, отримаємо

? = 0,05 (2 +0,13.

Користуючись цією формулою, можна визначати час на установку деталі в лещата при будь-яких значеннях ваги деталі в зазначених межах числових значень (0,5-15 кг) .

Якщо на час виконання роботи впливають два і більше фактори, то нормативну залежність знаходять окремо по кожному фактору.

Якщо нормативна величина залежить від двох чинників і ця залежність має лінійний характер, тобто

у '= + ь1 і у "= а ^ х" + Ь2, загальна нормативна залежність від обох факторів буде мати вигляд: у = а (Х' + а #! '+ ь3,

де АІ а2 - кутові коефіцієнти нормативних ліній кожного фактора.; х?, х "- незалежні змінні по кожному фактору;

ьі Ь2 , ь3 - вільні постійні, які в кожному рівнянні мають різне значення.

У даному випадку величина вільного постійного члена рівняння визначається за формулою

2

де Х'сот1 - постійне значення незалежної змінної, при якому вивчався вплив іншої незалежної змінної, тобто X ";

Х'с'опя - постійне значення фактора X", при якому вивчався вплив фактора X '.

Якщо на величину витрат часу впливають три фактори, то загальне рівняння нормативної залежності буде мати вигляд:

у = а1х '+ а ^ рс "+ а ^ з"' + Ьа.

Значення величини вільної постійної Ьа знаходиться за формулою

\ - (ВГС * + * Х: Ал) + Ь2 - (аХопЛ + АЗХ: ш) +

і + ь3 - (а1-^ сопучи + а2-^ зі | и)

де Х'тт1, Х "тя, Х" 'ПЛ - постійні значення впливових факторів, при яких проводилося дослідження.

Якщо нормативна залежність має характер статечної функції виду у = Ьха, ??де а Ф 1, то графічне побудова виконується в координатах з логарифмическими шкалами, так як в цьому випадку нормативна залежність апроксимується прямою лінією.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =