загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економіка підприємства >
« Попередня Наступна »
Скобін. Економіка готельного, ресторанного та туристичного підприємства, - перейти до змісту підручника

11.2. Продуктивність праці: визначення, показники. Вироблення і трудомісткість, їх характеристика

загрузка...
Продуктивність праці характеризує ефективність, результативність затрат праці і визначається кількістю продукції / послуг, виробленої в одиницю робочого часу, або витратами праці на одиницю виробленої продукції або виконаних робіт.
Розрізняють продуктивність живої і продуктивність суспільної (сукупного) праці. Продуктивність живої праці визначається витратами робочого часу в кожному окремому провадженні, а продуктивність суспільної (сукупного) праці - витратами живої і матеріалізованої (минулого) праці. Розрахунок продуктивності суспільної (сукупного)
252
праці є дуже складним. Стосовно до всього народному господарству цей показник розраховується як національний дохід на одного зайнятого в галузях матеріального виробництва.
На підприємствах продуктивність праці визначається як ефективність витрат тільки живої праці і розраховується через показники виробітку (В) і трудомісткості (Тр) продукції / послуг, між якими є обернено пропорційна залежність.
Вироблення - це кількість продукції / послуг, виробленої в одиницю робочого часу або припадає на одного середньооблікового працівника або робітника за певний період (годину, зміну, місяць, квартал, рік). Вона розраховується як відношення обсягу виробленої продукції / послуг (ОП) до витрат робочого часу на виробництво цієї продукції / послуг (Т) або до середньооблікової чисельності працівників (Ч):
В = ОП: Т або В = ОП: Ч.
Аналогічно визначається годинна (Вч) і денна (ВДН) виробіток на одного робітника:
Вч = ОПМЕС: Тчас або ВДН = ОПМЕС: ТДН , де ОПМЕС - обсяг продукції / послуг за місяць (квартал, рік); Тчас, ТДН - кількість людино-годин, людино-днів (робочого часу), відпрацьованих усіма робітниками за місяць (квартал, рік).
При розрахунку годинниковий вироблення до складу відпрацьованих людино-годин не включаються внутрішньозмінні простої, тому вона найбільш точно характеризує рівень продуктивності живої праці.
При розрахунку денний вироблення до складу відпрацьованих людино-днів не включаються цілоденні простої і невиходи.
Обсяг виробленої продукції / послуг (ОП) може бути виражений у натуральних, вартісних і трудових одиницях виміру відповідно. Розрізняють три методи визначення виробітку: натуральний (умовно-натуральний), вартісної та трудової за нормованим робочим часом.
Натуральні показники вимірювання продуктивності праці найбільш достовірні і точні і більшою мірою відповідають її сутності, однак область їх застосування обмежена.
Порівняно з натуральним вартісний метод визначення виробітку враховує не тільки зміну витрат живої праці, а й значною мірою вплив технологічних змін у виробничій програмі, по
253
вання ресурсів, вплив цін і т.д. У грошовому вираженні вироблення на підприємстві залежно від галузі застосування даного показника можна визначати за показниками валової, реалізованої продукції / послуг.
Трудовий метод вимірювання продуктивності праці припускає використання показника трудомісткості в якості вимірювача надання послуг. На практиці він має обмежену сферу застосування. Як вимірювача продукції в більшості, випадків використовується величина нормованої технологічної трудомісткості, досягнута на початок року.
Залежно від одиниці виміру робочого часу розрізняють показники виробітку на один відпрацьований людино-годину (годинна вироблення), один відпрацьований людино-день (денний виробіток), на одного середньооблікового робітника на рік, квартал або місяць (річна, квартальна чи місячна вироблення) або на одного працюючого за ті ж періоди часу.
Річна продуктивність праці (річна виробіток на одного працюючого) є основним плановим і обліковим показником для підприємств.
Трудомісткість являє собою витрати живої праці на виробництво одиниці продукції / послуг. Показник трудомісткості (Тр), має ряд переваг перед показником виробітку. Він встановлює пряму залежність між обсягом виробництва і трудовими витратами і визначається за формулою:
ТР = Т: ОП,
де Т - час, витрачений на виробництво всієї продукції, людино-годин; ОП - обсяг виробленої продукції / послуг у натуральному вираженні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =