загрузка...
Головна >
Маркетинг, реклама і торгівля >
Маркетинг >
« Попередня Наступна »
Мурашкін Н.В ., Тюкіна О.Н., Сеник Н.М., Мурашкін А.Н., Ялла В. А.. Маркетинг: Навч. посібник для вузів; Під загальною редакцією проф. Мурашкіна Н.В. Псков, 361 с. (Підручники та навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів)., 2000 - перейти до змісту підручника

11.2. Інвестиційна діяльність підприємств та її сутність, особливості інвестиційної діяльності в сільськогосподарських підприємствах

загрузка...

Кожне підприємство в тій чи іншій мірі пов'язано з інвестиційною діяльністю. Розробка та прийняття рішень по інвестуванню ускладнюється різними факторами: видом інвестицій; вартістю інвестиційного проекту; множинністю (багатоваріантністю розробки) доступності інвестиційних проектів; обмеженістю джерел фінансування (фінансових ресурсів), доступних для інвестування; ризиком, пов'язаним з прийняттям того чи іншого інвестиційного проекту (рішення ) і т.п. Удосконалення і розвиток виробничих процесів на підприємстві відбувається під впливом науково-технічного прогресу, темпи якого багато в чому залежать від характеру та обсягів виконуваних інвестиційних робіт, які загалом можна поділити на діючому підприємстві на наступні три види: технічне переозброєння підприємства (оновлення наявної матеріально-технічної бази); реконструкція підприємства (освоєння нових видів діяльності) і розширення діючого підприємства (нарощування обсягів виробничої діяльності). Перераховані види інвестиційної діяльності підприємства відрізняються від будівництва нового підприємства: обсягами інвестицій, темпами і обсягами одержуваного результату (ефекту), термінами інвестування тощо

При вивченні проблеми інвестиційної діяльності на підприємстві слід виходити з того, що в ході цих робіт повинні здійснюватися заходи (будівельні

209

роботи та їх фінансування) з впровадження новітніх досягнень науки і техніки з метою докорінного підвищення техніко-економічного рівня виробництва, соціально-побутових умов праці (життя) на виробництві та поліпшення якості продукції, що випускається (послуг, послуг).

З позицій організації інвестиційної діяльності та її фінансування трактування поняття "розширення діючого підприємства" (нарощування обсягів виробничої діяльності) не викликає складності. Під розширенням діючого підприємства розуміють створення (будівництво) нових додаткових виробництв на підприємстві існуючого профілю, а також будівництво нових і розширення існуючих окремих цехів та об'єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення на території діючого підприємства або примикають до нього майданчиках з метою створення додаткових або нових виробничих потужностей.

При вивченні проблеми оновлення і доведення організаційно-технічного створення підприємства до сучасного конкурентоспроможного рівня за допомогою освоєння призначених для цих цілей інвестицій, розглядаються такі види інвестиційної діяльності, як реконструкція підприємства (освоєння нових видів діяльності) та технічне переозброєння підприємства (оновлення наявної матеріально-технічної бази і технології).

Реконструкція багатогранна, вона необхідна для збільшення виробничої потужності підприємства за рахунок ліквідації диспропорцій у технологічних ланках, зростання продуктивності праці за рахунок високого рівня механізації та автоматизації виробничих і супутніх процесів; зниження виробничих витрат; поліпшення якості продукції; поліпшень умов праці працюючих та охорони довкілля тощо

п.

Загальноприйнята в народному господарстві поняття реконструкція діючого підприємства у вузькому сенсі означає напрямок інвестицій на оновлення основних фондів і розширення (виконання) або зменшення оборотних коштів підприємства, результатом якого є перевлаштування і переобладнання виробництв. У широкому тлумаченні словосполучення реконструкція діючого підприємства розуміють як міру, що приводить не тільки до перебудови виробництва та його запасів, а й до підвищення рівня організації виробництва, праці та управління. У свою чергу належить пам'ятати, що підвищення рівня організації виробництва, праці та управління на підприємстві може бути досягнуто і досягається іншими шляхами, без реконструкції.

Реконструкція діючого підприємства сполучена з додатковими, ніж при новому будівництві, труднощами: -

стисненістю на будівельному майданчику і обмеженими, відповідно, можливостями застосування потужної будівельної техніки; -

додатковими витратами на влаштування огорожі, навісів, настилів і т.д. і на проміжне складування і подальшу подачу в зону робіт будматеріалів; -

зупинкою основного виробництва і втратами (збитками) від припинення випуску продукції; -

підвищеної (а часом високою ) трудомісткістю робіт через неможливість або низького рівня механізації будівельних робіт тощо

Проте досягнення поставлених при реконструкції цілей здійснюється при чітко окреслених умовах і обмеженнях, викладених у визначенні самого поняття: під реконструкцією діючого підприємства розуміють перебудову існуючих цехів та об'єктів основного призначення без розширення існуючих будівель і споруд основного призначення, пов'язане з удосконаленням виробництва і підвищенням його техніко-економічного рівня на основі здійснення або впровадження досягнень науково-технічного прогресу і здійснюване за єдиним комплекс-

210

ному інвестиційному проекту ( плану).

У виняткових випадках при реконструкції діючого підприємства допускаються розширення окремих виробничих будівель, якщо цього вимагають габарити впроваджуваного обладнання і допускається будівництво нових і розширення існуючих цехів підсобного та обслуговуючого призначення, якщо наявні об'єкти не дозволяють повною мірою використовувати виробничу потужність підприємства по завершенню реконструкції.

В цілому проведення реконструкції підприємства, як правило, економічно доцільніше, ніж при новому будівництві аналогічного підприємства, тому здійснюється на обжитий території, вимагає менше інвестицій, не збільшує в таких розмірах чисельності працюючих, знижує виробничі витрати, підвищує рівень рентабельності і покращує інші техніко-економічні та соціальні показники підприємства.

Поряд з реконструкцією підприємства, техніко-економічний рівень виробництва підвищується за рахунок його технічного переозброєння. Основна мета технічного переозброєння підприємства - максимальне впровадження науково-технічного прогресу в даному виробництві і забезпечення всілякої інтенсифікації його, збільшення виробничої потужності і зростання обсягів і якості продукції на підприємстві.

Цілі при реконструкції та технічному переозброєнні близькі, але в першому випадку вони представляють більш рельєфно, масштабно і об'ємно. По суті, технічне переозброєння підприємства є в деякій мірі найбільш простий, обмеженої рамками окремо взятого виробничого об'єкта, різновидом реконструкції підприємства.

При технічному переозброєнні діючих підприємств виконується комплекс заходів щодо підвищення техніко-економічного рівня окремо взятого виробництва, цеху, дільниці на основі впровадження передової конкурентоспроможної технології і техніки.

У цій мірі відповідальності за прийняття інвестиційного рішення в рамках того чи іншого напрямку різну Так, якщо розглядається заміщення наявних виробничих потужностей, рішення може бути прийнято достатньо безболісно, ??оскільки керівництво підприємства досить ясно уявляє собі, в яких обсягах і з якими характеристиками необхідно нові механізми, машини, устаткування і т.п. Розгляд інвестиційного процесу значно ускладнюється, якщо мова йде про інвестиції, пов'язані з розширенням основної діяльності, оскільки в цьому випадку необхідно врахувати значно більше число нових факторів: доступність додаткових обсягів придбаних виробничих ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових і т.п.); можливість освоєння нових ринків або додаткове освоєння діючих ринків; можливість зміни положення підприємства на ринку товарів і т.д. На додаток, важливим є питання про розміри передбачуваних інвестицій. Так, наприклад, рівень відповідальності, пов'язаний з прийняттям проекту (рішення) вартістю 10 млн. руб. і 1000 млн. руб. - Різний. Відповідно, різна і глибина аналітичного опрацювання економічної сторони проекту (інвестиційного рішення), яка передує прийняттю рішення. Нерідко рішення повинні прийматися в умовах, коли є ряд альтернативних або взаємно незалежних проектів. У цих випадках необхідно зробити вибір одного або декількох таких проектів, грунтуючись на основних критеріях.

В умовах ринкової економіки можливостей для інвестування багато. Разом з тим, підприємство має обмежені вільні фінансові ресурси, доступні для інвестування.

В основі процесу розгляду даної проблеми, яку належить обгрунтувати підприємству, інвестуючи власну діяльність як за рахунок внутрішніх, так і за рахунок зовнішніх джерел фінансування, лежить оцінка і порівняння обсягу передбачуваних інвестицій і майбутніх грошових результатів. Це, звичайно, означає, що вирішальною стра-

211

гічного завданням інвестиційної діяльності підприємства є обгрунтування найбільш економічно ефективних напрямків вкладень коштів в інвестиційну діяльність з метою досягнення найвищого конкурентного статусу підприємства, який, як відомо, визначається зовнішніми і внутрішніми чинниками. Отже, інвестиції під "зовнішнє середовище" представляють собою інвестиції в розвиток: -

на вигідних умовах для підприємства тих підприємств, які підтримують коопераційні зв'язки по постачаннях; -

соціальної інфраструктури регіону розташування підприємства, або інших регіонів, від яких залежить успіх діяльності підприємства в конкурентній боротьбі; -

тих факторів зовнішнього середовища, без яких підприємство не може отримати конкурентної переваги ні в своїй країні, ні за її межами і т.п.

Ці інвестиції, як правило, здійснюються у вигляді пайової участі підприємства у спільних проектах з урахуванням чинного законодавства. Не виключено і пряме кредитування об'єктів вигідних для підприємства.

Інвестиції внутрішнього характеру мають на меті розвиток можливостей підприємства за рахунок стратегічної гнучкості виробництва, його технічних, технологічних, просторових і т.п. вдосконалень і поліпшень на основі впровадження науково-технічного прогресу, змін структури і поновлення ресурсів і матеріальних запасів. Будь-яке інвестиційне рішення не захищене від впливу фінансового ризику. Концепція цього явища полягає в тому, що перспективне рішення фінансового характеру має стохастичну природу, будучи, отже, суб'єктивним, а ступінь його об'єктивності залежить від ряду факторів, включаючи точність і достовірність прогнозування динаміки грошового потоку, ціни джерел засобів, можливостей їх отримання та т . д.

Цим самим підкреслюється виняткова важливість цього моменту, зокрема, для оцінки ефективності інвестицій.

При розгляді інвестиційної діяльності, пов'язаної з розширенням, реконструкцією або технічним переозброєнням в сільськогосподарських підприємствах, слід враховувати наступне різноманіття їх особливостей: -

рассредоточенность інвестиційних (будівельних) робіт з території підприємства; -

необхідність застосування мобільних високопроходімих будівельних машин і механізмів щодо малої потужності і, в той же час, універсальних, а не вузькоспеціалізованих за призначенням; -

віддаленість будівельних майданчиків від промислових баз, що випускають залізобетонні та металеві конструкції, цегла, арматуру, розчини, віконні та дверні блоки і т. п.; -

відсутність у багатьох випадках в районі виробництва місцевих будівельних матеріалів; -

більш висока частка будівельно-монтажних робіт в кошторисній вартості, ніж в інших галузях; відповідно, менше питома вага інвестицій на придбання обладнання, машин і механізмів; -

високий питома вага в кошторисній вартості інвестицій в дорожнє будівництво; -

незначні виробничі потужності місцевих будівельних організацій і труднощі в залученні будівельних організацій з боку (інших регіонів) і т.п.

Ці обставини ускладнюють організацію кожного виду інвестиційних робіт,

212

не дозволяють точно їх класифікувати і розкрити сутність.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =