загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Теорія статистики >
« Попередня Наступна »
Т. В. Рябушкин. Загальна теорія статистики: Підручник / Т. В. Рябушкин, 0-28 М. Р. Єфімова, І. М. Іпатова, Н. І. Яковлєва. - М.: Фінанси і статистика. - 279 с, іл., 1981 - перейти до змісту підручника

11.1. ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСІВ

загрузка...

У теорії статистики під індексом1 розуміється відносне число, одержуване при соизмерении рівнів складних показників для зіставлення їх у часі, просторі або для порівняння з планом. Зазвичай індекси характеризують зміну рівня різнорідних елементів сукупності, що представляє економічна єдність (наприклад, сукупність товарів, різнорідних за своєю споживною вартістю). Безпосереднє об'єднання (додавання) даних по різним елементам сукупності неможливо в силу їх несумірності. Наприклад, для отримання загального обсягу продукції підприємства не можна підсумовувати випуск різних видів продукції в натуральному вираженні. При цьому виникає проблема порівняння різнорідних елементів, рішення якої досягається за допомогою різних економічних показників.

У міру розвитку планування та вдосконалення системи обліку та звітності використання індексів у радянській статистиці значно розширюється. Вони застосовуються для характеристики динаміки розвитку народного господарства в цілому, при аналізі результатів виробничо-господарської діяльності та виявленні резервів виробництва.

Індексні показники використовуються для:

1) характеристики загальної зміни всіх елементів складного суспільного явища (наприклад, зміни витрат на виробництво продукції, зміни вартості виробленої продукції і т. д .);

2) виділення в показнику зміни складного явища впливу одного з факторів зміни шляхом елімінування впливу інших факторів (наприклад, збільшення витрат на виробництво продукції, пов'язане із зростанням випуску продукції у натуральному вираженні);

3) відокремлення впливу зміни структури явища на зміну індексованою велічіни2 (наприклад, при вивченні динаміки середньогалузевої собівартості продукції усувається вплив зміни в розподілі обсягів випуску продукції по підприємствах галузі).

Способи побудови індексів залежить від змісту досліджуваних явищ, методології розрахунку вихідних статистичних показників і цілей дослідження. Для зручності в теорії статистики розроблена певна символіка. Кожна величина, зміна якої нас цікавить (индексируемая величина), має своє символічне позначення. Наприклад, кількість одиниць даного виду продукції позначається q, ціна одиниці

Слово індекс (index) буквально означає покажчик, показник. Величина, зміна якої нас цікавить, називається індексованою.

251

вироби - р, собівартість одиниці виробу - z, трудомісткість одиниці виробу - / і т. д.

За ступенем охоплення елементів сукупності розрізняють індивідуальні та загальні індекси. Індивідуальними називаються індекси, що характеризують зміна тільки одного елемента сукупності (наприклад, зміна випуску легкових автомобілів певної марки). Індивідуальний індекс позначається L Загальний індекс відображає зміну по всій сукупності елементів складного явища. Якщо індекси охоплюють не всі елементи складного явища, а лише частину, то їх називають груповими, або субіндексів (наприклад, індекси продукції по окремих галузях промисловості). Позначимо загальний індекс символом /.

Індексні показники в радянській статистиці обчислюються на вищому щаблі статистичного узагальнення і спираються на результати зведення і обробки даних статистичного спостереження.

Підсумки по групах елементів в умовах їх несумірності виходять розрахунковим шляхом, є похідними. Наприклад, обсяг продукції підприємства може бути представлений у вартісному або трудовому вираженні. У будь-якому з цих випадків показник обсягу продукції являє собою складний похідний показник, зміна якого синтезує різний характер зміни окремих елементів цього показника і тих факторів, які його формують. Залежно від змісту і характеру величини, що індексується розрізняють індекси кількісних (об'ємних) показників (наприклад, індекс фізичного обсягу продукції) і індекси якісних показників (наприклад, індекси цін, собівартості).

При обчисленні індексів розрізняють порівнюваний рівень і рівень, з яким проводиться порівняння, званий базисним. Вибір бази порівняння визначається метою дослідження. У індексах, що характеризують зміну величини, що індексується у часі, за базисну величину приймають розмір явища в якомусь періоді, що передує звітному. При цьому можливі два способи розрахунку індексів - ланцюгової і базисний. Ланцюгові індекси отримують зіставленням поточних рівнів з попереднім. Таким чином, база порівняння безперервно змінюється. Базисні індекси отримують зіставленням з рівнем якогось одного певного періоду, прийнятого за базу порівняння. При територіальних порівняннях за базу приймають дані з якої-небудь однієї частини території або підсумковий показник по всій досліджуваної території в цілому. При використанні індексів як показників виконання плану за базу порівняння приймаються планові показники.

Залежно від методології розрахунку розрізняють агрегатні індекси та середні з індивідуальних індексів. Останні, в свою чергу, діляться на середні арифметичні і середні гармонічні індекси. Агрегатні індекси якісних показників можуть бути розраховані як індекси змінного складу

252

та індекси фіксованого (постійного) складу. У індексах змінного складу зіставляються показники, розраховані на базі змінюються структур явищ, а в індексах фіксованого складу - на базі незмінною структури явищ.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон