загрузка...
Авторське право / Аграрне право / Адвокатура / Адміністративне право / Адміністративний процес / Бюджетна система / Гірське право / Цивільний процес / Цивільне право / Європейське право / Житлове право / Виборче право / Інформаційне право / Виконавче провадження / Історія політичних вчень / Конкурсне право / Конституційне право зарубіжних країн / Конституційне право Росії / Криміналістика / Міжнародне право / Спадкове право / Право власності / Право соціального забезпечення / Право юридичних осіб / Правознавство / Підприємницьке право / Сімейне право / Соціологія права / Судова психіатрія / Судова справа / Митне право / Теорія та історія держави і права / Трудове право / Кримінальне право / Кримінальний процес / Фінансове право / Екологічне право / Ювенальна юстиція / Юридична антропологія / Юридична техніка / Юридична етика
Головна >
Юридичні науки >
Теорія та історія держави і права >
« Попередня Наступна »
Абдулаєв М.І. . Теорія держави і права: Підручник для вищих навчальних закладів. - М.: Фінансовий контроль, 410 с. , 2004 - перейти до змісту підручника

11.1. Поняття правової норми. Правові та технічні норми

загрузка...

Норма (від латинського norma) означає правило поведінки, зразок (модель), точне розпорядження. Іншими словами, норма являє собою

відомості про можливе і належному поведінці учасників суспільних відносин, тобто міру свободи суб'єктів у конкретних взаєминах. Цей масштаб свободи може бути виражений у діяльності суб'єкта як здатність свідомо вибирати той чи інший варіант поведінки і діяти на свій розсуд в рамках дозволеного. Отже, безпосереднім змістом норми є укладена в ній інформація про поведінку суб'єктів відносин. Соціальна норма є завжди правило належної поведінки, вона адресується суб'єктам суспільних відносин. Юридична норма відрізняється від інших видів соціальних норм тим, що має предоставительно-зобов'язуючий характер і є загальнообов'язковим правилом поведінки. У сучасних правових системах юридичні норми в своїй основній масі встановлюються (санкціонуються) державою.

Юридична норма - це одна з реальних різновидів соціальних норм. Спільним між правовими нормами та іншими соціальними нормами є їх призначення. Норма права, як і інші соціальні норми, - це масштаб, міра свободи особистості, розмежування цих свобод між людьми. Однак норма права - це також чітко позначений масштаб правил поведінки. Вона вимагає офіційного визнання з боку держави. Юридична норма - це загальне правило поведінки, встановлений і охороняється державою.

Норма права - це особлива соціальна норма, має свої соціокультурні характеристики і специфічні ознаки. Правовим нормам повинні бути властиві всі ознаки, характерні для права. Це такі ознаки, як свобода, рівність, справедливість, загальнообов'язковість, нормативність, системність. Ці ознаки ми розглянули в темі: «Поняття права», а тут зупинимося на характеристиці ознак, що визначають ці норми з формальної сторони.

Ознакою правової норми є, по-перше, її формальна визначеність. Ця властивість не тільки дозволяє виділити норму права з словесної оболонки того чи іншого джерела права, а й визначити структуру конкретної норми, відокремити її від норми моралі, співвіднести норму права з конкретною ситуацією, з її учасниками. Формальна визначеність характеризується тим, що норма права виражена в письмовій формі, тобто має державно-визнану форму вираження: форму закону, нормативного договору і т. д. Формальна визначеність норми права є одним з факторів культурного розвитку людства.

По-друге, юридична норма має загальнообов'язковий характер. Норма права - це загальнообов'язкове веління, виражене у формі державного приписи, яке носить безумовний (імперативний) характер і обов'язково для виконання всіма, кому воно адресоване, неважливо, чи стосується воно створення того чи іншого способу життєдіяльності, т.

е. для можливого, дозволеного поведінки або ж направлено на строго позначене обов'язкове поведінку. У разі

порушення правила поведінки суб'єкт відносин несе заздалегідь встановлені негативні наслідки.

По-третє, юридична норма має предоставительно-зобов'язуючий характер. З одного боку, вона надає суб'єктам правовідносин певну свободу дій, спрямованих на задоволення своїх інтересів чи потреб. Найчастіше такі норми містяться в приватному праві, а в публічному праві, навпаки, йдеться про зобов'язуючих нормах. Наприклад, у цивільному законодавстві є норми, що закріплюють право власності або інші речові права. Що таке право власності? Право власності - це право власника в повному обсязі володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому майном, тобто він (власник) має право вільно визначати долю речі в рамках закону.

З іншого боку, кожному суб'єктивному праву відповідає певна юридична обов'язок. Тому юридична норма зобов'язує учасників правовідносин здійснювати або не здійснювати певні дії. Таким чином, правова норма обмежує свободу поведінки суб'єктів права в рамках встановленого правила поведінки. Ця зобов'язуюча сторона юридичної норми є такою ж суттєвою, як і надається свобода дій, оскільки кожному суб'єктивному праву відповідає певна юридична обов'язок. Свобода дій суб'єкта правовідносин не означає вседозволеності, незважаючи на те, що вона нічим не обмежена. Тоді взагалі не може бути й мови про право. З наведеного вище прикладу ми бачимо, що у правовідносинах власності завжди є обов'язок абсолютно всіх не порушувати право власника. Значить якщо немає правила, що обмежує свободу привласнення чужої речі, то ні в кого не буде права власності. Або інший приклад: кожна людина має природне право на життя. Законодавство, закріплюючи це правило, встановлює обов'язок інших не порушувати це право. Якби кожен мав можливість вільно розпоряджатися чужим життям, то це означало б, що ніхто не має права на життя.

Системність - ще одна ознака норми права. Ця ознака характеризує властивість норми права бути в певному зв'язку з іншими нормами, з правовим інститутом, галуззю права. Юридична норма завжди являє собою частину єдиного цілого - системи права. Тільки в рамках системи правова норма може функціонувати і вирішувати поставлені перед нею завдання з регулювання та охорони суспільних відносин. Свої ж справжні правові властивості вона набуває в органічному єдність з іншими юридичними нормами та іншими правовими явищами. Системність характеризує ієрархію правових норм, їх первинність і вторинність. Прикладом може служити поділ правових норм за видами, по ієрархії актів, в яких вони містяться: закон, підзаконні нормативні акти.

Отже, юридична норма - це формально визначене загальнообов'язкове правило поведінки, що має предоставительно-

зобов'язуючий характер і офіційно встановлене (санкціоноване) державою.

Правові та технічні норми. Технічні норми так само, як і правові, створюються людьми. Технічні норми складаються в рамках відносин «людина - машина». Під технічними нормами розуміються такі правила поведінки, які визначають прийоми поводження людини з технічними засобами, предметами матеріального світу і силами природи. Технічні норми мають певний соціальний характер в тому сенсі, що виробництво, у сфері якого ці норми застосовуються, носить суспільний характер. Проте розходження між технічними і правовими нормами істотно: технічні норми визначають відносини людей з приводу поводження з цими предметами у виробничій діяльності, а правові норми регулюють поведінку людини в правильному обігу і експлуатації цієї техніки.

Актуальною на сьогоднішній день стала проблема співвідношення правових і технічних норм, що обумовлено зростаючою роллю науково-технічного прогресу і ускладненням суспільних відносин у виробничій сфері.

Науково-технічна революція (НТР) та її результати вимагають постійної уваги і найбільш доцільного поведінки людей у ??поводженні з різними технічними засобами. Нехтування цими правилами призводить до небажаних наслідків, а іноді навіть до глобальних катастроф і катаклізмів (наприклад, аварія на Чорнобильській АС). Отже, технічні норми покликані регулювати відносини людей з приводу правильного використання технічних засобів.

Також важливе значення мають питання державного контролю за якістю продукції, виробленої з впровадженням технічних нововведень. Актуальними є проблеми, пов'язані з охороною здоров'я людей та забезпеченням прав споживача.

Багато технічні норми, що мають значення для суспільного життя, закріплюються в юридичних актах. В актах органів державної влади або прямо викладається зміст технічної норми, або міститься відсилання до технічним нормам, у зв'язку з чим ці правила поведінки стають загальнообов'язковими нормами, які охороняються державою. В основному це норми, що діють в материальнопроизводственной та управлінській сферах (наприклад, правила ведення будівельних робіт, протипожежної безпеки, залізничного руху і руху інших видів транспорту, ГОСТів, стандартів, енергопостачання, зберігання вибухових речовин і т. д.). У деяких з них передбачені санкції. Так, наприклад, в кримінальному законодавстві Росії є норми, що передбачають кримінальну відповідальність за порушення правил техніки безпеки.

Правові норми, що регулюють поведінку людей при поводженні з технікою, стимулюють ефективність використання техніки та її вплив на людину.

Впровадження нових прогресивних технологій у виробничу сферу і поліпшення добробуту народу висувають на передній план правильне поводження з цією технікою, суворе дотримання правил безпеки з метою збереження життя і здоров'я людини. Відповідно державі доводиться постійно удосконалювати технічні норми, розробляти нові правила експлуатації техніки.

У сучасному суспільстві інформаційних технологій, коли велике значення надається науково-технічному прогресу і людині все частіше доводиться мати справу з технічними засобами, пов'язаними з використанням і обробкою інформації, зростає роль правового регулювання цих питань. Сама інформація теж стає об'єктом правового регулювання.

Які ж істотні відмінності в продуктах виробництва інформаційних технологій (ІТ)? По-перше, продукт ІТ віртуальний, тобто не має фізичної ваги, обсягу і т. д. По-друге, середа, в якій переміщається продукт ІТ, не має меж (Internet, E-mail і т. д.) . По-третє, продукт ІТ дуже легко реплицируется, тобто можна створити точну копію без особливих технічних витрат.

Цим можна пояснити і всі складнощі у правовій сфері, які повинні обумовлювати нові правила поведінки людей, де все більшу роль починає грати просто звичайна порядність, так як засоби виробництва інформаційних технологій дозволяють більш витончено займатися вторгненням в чужу життя і відповідно отримувати вигоди для себе.

Інформаційні системи в сучасному суспільстві відіграють роль, аналогічну ролі кровоносної системи для людини. Змінюється спосіб життя. Суспільство, яке володіє інформаційними технологіями, живе зовсім за іншими принципами і законами, ніж інші види товариств. Різко прискорюється час відгуку і різко зменшуються витрати на запит. Якщо раніше на отримання певної інформації або продукції ми повинні були витратити і час (піти в бібліотеку), і ресурси (піти в супермаркет за продуктами), то в інформаційному суспільстві ми можемо зробити все це, не виходячи з дому. Це так званий «онлайновий маркетинг», який дає нові можливості, яких не було раніше.

Інший важливий фактор бурхливого розвитку інформаційних технологій - це зміна характеру праці. Праця фізичний, важкий все більше замінюється на працю інтелектуальний. А з повсюдним впровадженням інформаційних мереж людина може працювати, не виходячи з дому, в режимі онлайн (online), використовуючи, наприклад, режим відеоконференцій.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =