загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Теорія управління >
« Попередня Наступна »
Пивнев Е.С.. Теорія управління. Томськ: ТМЦДО. - 246 с. , 2005 - перейти до змісту підручника

11.1 Поняття ефективності управління, результативності, продуктивності в менеджменті

загрузка...

Оцінка ефективності управління має першочергове значення для багатьох аспектів менеджменту, оскільки з її допомогою визначається правильність, обгрунтованість, дієвість роботи керівника.

Ефективність управління - це відносна характеристика результативності діяльності конкретної керуючої системи, що відбивається в різних показниках як об'єкта управління, так і власне управлінської діяльності (суб'єкта управління). Причому ці показники мають як кількісні, так і якісні характеристики. Ефективність діяльності керуючої системи повинна бути виражена через показники ефективності керованої системи, хоча може мати і свої приватні характеристики.

Будь-які зміни в організації, здійснювані апаратом управління, повинні відповідати певним її цілям, досягнення яких зумовлює, буде чи ні ефективною робота організації.

За словами П. Друкера, результативність є наслідком того, що «робляться потрібні, правильні речі», а ефективність - наслідком того, що «правильно створюються ці самі речі». Так, «Макдоналдс» визначив спосіб приготування гамбургерів з їх невисокою собівартістю і з стійко високою якістю і цим досяг успіху.

Важливою кількісною характеристикою ефективності є продуктивність. Продуктивність - це відношення кількості одиниць на виході до кількості одиниць на вході. Вона відображає комплексну результативність використання всіх видів ресурсів (праці, капіталу, технології, інформації). Продуктивність на всіх рівнях організації є критично важливим фактором для того, щоб організація змогла вижити і добитися успіху. Продуктивність визначає рівень життя суспільства, величину податків, соціальні гарантії громадян країни, рівень інфляції.

Рівень ефективності управлінської діяльності багато в чому визначається рівнем раціональної організації керованої системи та процесу управління. Ефективність проявляється в різних показниках як об'єкта управління, так і власне управлінської діяльності.

Основними поняттями ефективності управління є: ефективність праці працівників апарату управління; ефективність процесу управління; ефективність системи управління, ефективність механізму управління.

Загальна формула ефективності: відношення корисного результату до обсягу використання ресурсів, або співвідношення якості (як сукупності корисних споживчих властивостей) до витрат.

Для визначення ефективності управління потрібно, насамперед, реально оцінити його результативність. Спочатку необхідно з'ясувати, що вважати корисним результатом управлінської діяльності, а потім - як його виміряти.

Принципове значення для оцінок ефективності системи управління має вибір бази для порівняння або визначення рівня ефективності, який приймається за нормативний.

Тут можна вказати кілька підходів, які можуть диференційовано використовуватися стосовно конкретних випадках (рис.11.1).

Рис. 11.1? Підходи до оцінки ефективності

Суть еталонного підходу зводиться до порівняння з показниками, що характеризують ефективність організаційної структури як еталонного варіанта системи управління. Характеристики такого варіанту приймаються як нормативні.

В якості еталонного варіанту може прийматися як проектована система, так і реально функціонуючий об'єкт. Тоді в першому випадку порівняльна ефективність аналізованої системи визначається на основі зіставлення нормативних та фактичних (проектних) параметрів системи, з використанням переважно кількісних методів порівняння. У другому випадку порівняння проводиться з показниками ефективності і характеристиками функціонуючої системи управління.

Експертна оцінка організаційно-технічного рівня може проводитися:

- для комплексної оцінки системи управління;

- оцінки окремих підсистем;

- оцінки прийнятих проектних і планових рішень.

Експертна оцінка заснована на використанні кількісно-якісного підходу, що дозволяє оцінювати ефективність управління по значній сукупності факторів. Показники, що використовуються при оцінках ефективності апарату управління та його організаційної структури, можуть бути розбиті на наступні три взаємопов'язані групи (рис. 11.2).

Рис. 11.2? Показники оцінки ефективності

У групу показників, що характеризують ефективність системи управління і які висловлюються через кінцеві результати діяльності та витрати на управління, можуть входити:

- обсяг (збільшення обсягу) випуску продукції;

- прибуток (збільшення прибутку);

- собівартість (зниження собівартості);

- обсяг капітальних вкладень (економія на капітальних вкладеннях);

- якість продукції, терміни впровадження нової техніки.

У групу показників, що характеризують зміст і організацію процесу управління, в тому числі безпосередні результати і витрати управлінської праці, включаються дві підгрупи. Це, так звані, нормативні та витратні показники, що дозволяють оцінювати як кількісно, ??так і якісно процес управління.

До нормативних характеристикам апарату управління можуть бути віднесені наступні:

- продуктивність;

- економічність;

- адаптивність;

- гнучкість;

- оперативність;

- надійність.

Продуктивність апарату управління може визначатися як кількість виробленої організацією кінцевої продукції або обсягів виробленої в процесі управління інформації, що припадають на одного працівника, зайнятого в апараті управління.

Під економічністю апарату управління розуміються відносні витрати на його функціонування, вимірюються з обсягами або результатами діяльності.

Для оцінки аналізу економічності можуть використовуватися такі показники:

- питома вага витрат на утримання апарату управління у вартості реалізованої продукції;

- питома вага управлінських працівників у чисельності промислово-виробничого персоналу;

- вартість виконання одиниці об'єму окремих видів робіт.

Адаптивність системи управління визначається її здатністю ефективно виконувати задані функції в певному діапазоні зміни умов. Чим відносно ширше цей діапазон, тим більше адаптивної вважається система.

Гнучкість характеризує властивість органів апарату управління змінювати відповідно до виникають завданнями свої ролі в процесі прийняття рішень та налагоджувати нові зв'язки, не порушуючи властивою даній структурі впорядкованості відносин. В принципі гнучкість структури управління може оцінюватися по різноманіттю форм взаємодії управлінських органів, за номенклатурою розв'язуваних підрозділами завдань, за рівнем централізації відповідальності та іншими ознаками.

Оперативність прийняття управлінських рішень характеризує своєчасність виявлення управлінських проблем і таку швидкість їх вирішення, яка забезпечує максимальне досягнення поставлених цілей при збереженні стійкості налагоджених виробничих та забезпечуючих процесів.

Надійність апарату управління в цілому характеризується його безвідмовним функціонуванням. Якщо вважати якість визначення цілей та постановки проблем достатнім, то надійність апарату управління може відносно повно характеризуватися його старанністю, тобто здатністю забезпечувати планові завдання в рамках встановлених термінів і виділених ресурсів. Для оцінки старанності апарату управління та його підсистем можуть використовуватися такі показники, як рівень виконання планових завдань і дотримання затверджених нормативів, відсутність відхилень при виконанні директивних вказівок, порушень адміністративно-правового та технологічного регламенту і т.п.

В якості витрат на управління враховуються:

- поточні витрати на утримання апарату управління, експлуатацію технічних засобів, утримання будівель і приміщень, підготовку і перепідготовку кадрів управління;

- витрати на дослідницькі та проектні роботи в галузі створення і вдосконалення систем управління, на придбання обчислювальної техніки інших технічних засобів, що використовуються в управлінні, витрати на будівництво.

У групу показників, що характеризують раціональність організаційної структури та її техніко-організаційний рівень, відносяться показники, які умовно можна розбити на дві підгрупи: статичні показники і динамічні. Статичні характеризують систему управління як організаційну структуру в цілому. До них відносяться:

- звенность системи управління;

- рівень централізації функцій управління;

- прийняті норми керованості;

- збалансованість розподілу прав і обов'язків;

- рівень спеціалізації і функціональної замкнутості підсистем і т.п.

Для оцінки ефективності управління важливе значення має визначення відповідності системи управління та її організаційної структури об'єкту управління. Це відповідність виражається за показниками, що відображає її динаміку:

- збалансованість комплексу функцій і цілей управління;

- змістовна повнота і цілісність процесів управління;

- відповідність чисельності та складу працівників обсягу та складності робіт;

- повнота забезпечення виробничо-технологічних процесів необхідної інформацією;

- забезпеченість процесів управління технологічними засобами з урахуванням їх номенклатури, потужностей і швидкодії;

- забезпечення структурно-ієрархічного відповідності показників в системі цілей організації;

- здатність адекватного відображення динамічності керованих процесів, збалансованість і несуперечність показників.

Слід розуміти, що формування і реалізація корисного ефекту управління виступають не як разове явище, а як тривалий процес, що охоплює різні рівні і ланки управлінського процесу. Іноді результативність управлінського впливу на конкретний об'єкт виявляється протягом декількох тижнів, місяців і навіть років. Цей процес можна розбити на окремі етапи та операції, виділяючи взаємопов'язані проміжні (локальні) і кінцеві результати управління в цілому і його окремих ланок.

Проміжні результати діяльності керівника чи органу управління неоднорідні. Головні з них - нова інформація, узагальнення, ідеї, концепції, втілені у відповідних документах, рішеннях або планах. Крім того, кожна ланка управління, а також окремі фахівці готують для керівництва свої розробки, аналітичні, нормативні та довідкові матеріали. Такі матеріали можна вважати проміжними результатами (допоміжними). Їх якість багато в чому зумовлює результативність управління в цілому і має бути предметом спеціального аналізу, оцінки і стимулювання. Зіставлення корисних результатів управлінської діяльності з відповідними витратами або використаними ресурсами в конкретному ланці управління, як правило, являє собою загальну базу для визначення критеріїв ефективності управління. Однак така база, що дає можливість відносно непогано вирішувати проблему ефективності у сфері економіки та виробництва, неприйнятна повністю у сфері соціального і, отже, в сферах державного і муніципального управління.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =