загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економіка підприємства >
« Попередня Наступна »
Скобін. Економіка готельного, ресторанного та туристичного підприємства, - перейти до змісту підручника

11.1. Кадри підприємства: структура, управління

загрузка...
Під кадрами підприємства розуміється сукупність працівників різних професійно-кваліфікаційних груп, зайнятих на підприємстві і вхідних у його обліковий склад. У обліковий склад включаються всі працівники, прийняті на роботу, пов'язану як з основною, так і не основною діяльністю.
Слід розрізняти такі поняття, як «кадри», «персонал» і «трудові ресурси підприємства».
Під кадрами підприємства розуміється основний (штатний, постійний), як правило, кваліфікований склад працівників підприємства або організації.
«Персонал» - весь особовий склад працюючих за наймом постійних і тимчасових, кваліфікованих і некваліфікованих працівників.
Поняття «трудові ресурси підприємства» характеризує його потенційну робочу силу.
Склад і кількісні співвідношення окремих категорій і груп працівників підприємства характеризують структуру кадрів.
Кадри підприємства, безпосередньо пов'язані з процесом виробництва продукції / послуг, тобто зайняті основною виробничою діяльністю, представляють виробничий персонал. До нього відносяться всі працівники основних, допоміжних та інших підрозділів підприємства; апарату управління з усіма відділами та службами, а також транспортних засобів підприємства.
Працівники підприємства поділяються на дві основні групи - робітники і службовці. При цьому в групі службовці зазвичай виділяються такі категорії, як керівники, фахівці і власне службовці. Віднесення працівників підприємства до тієї чи іншої групи визначається загальноросійським класифікатором професій робітників, посад службовців і тарифних розрядів, які мають по суті значення загальноросійського державного стандарту.
249
До керівників відносяться особи, наділені повноваженнями приймати управлінські рішення та організовувати їх виконання. Вони поділяються на лінійних, які очолюють відносно відособлені господарські системи, і функціональних, які очолюють функціональні відділи або служби.
На підприємствах до керівників відносяться працівники, що займають посади керівників підприємства та їх структурних підрозділів, заступники директора, начальника, керуючого, завідувача і т.д., а також головні спеціалісти (головний бухгалтер, головний інженер, головний економіст та ін.)
До фахівців відносяться працівники, зайняті технологічними, економічними, бухгалтерськими, юридичними і іншими аналогічними видами діяльності.
До власне службовців відносяться працівники, що здійснюють підготовку та оформлення документації, облік і контроль, господарське обслуговування і діловодство (інспектора, бухгалтера, контролери, касири, діловоди, менеджери з продажу та ін.)
Залежно від характеру трудової діяльності кадри підприємства поділяються за професіями, спеціальностями та рівнями кваліфікації.
При цьому під професією мається на увазі особливий вид трудової діяльності, що вимагає певних теоретичних знань і практичних навичок, а під спеціальністю - вид діяльності в межах професії, що має специфічні особливості і жадає від працівників додаткових спеціальних знань і навичок .
Спеціальність визначає вид трудової діяльності в рамках однієї і тієї ж професії. Наприклад, економісти (професія) підрозділяються на плановиків, маркетологів, фінансистів і т.д.
Працівники кожної професії і спеціальності розрізняються за рівнем кваліфікації. Кваліфікація характеризує ступінь оволодіння працівниками тією чи іншою професією або спеціальністю і відображається в кваліфікаційних (тарифних) розрядах і категоріях. Тарифні розряди і категорії - це одночасно і показники, що характеризують ступінь складності робіт.
Рівень кваліфікації робітничих професій визначається розрядами, які присвоюються залежно від теоретичної і практичної підготовки працівника.
250
Тарифно-кваліфікаційні характеристики (вимоги) встановлюються для підприємств в нормативному порядку за загальногалузевим посад і професій.
Тарифно-кваліфікаційні характеристики служать основою при розробці посадових інструкцій, а також диференціації в рівні оплати праці цих працівників на основі єдиної тарифної сітки.
Тарифно-кваліфікаційні характеристики по кожній посаді складаються з трьох розділів: «Посадові обов'язки», «Повинен знати» і «Вимоги до кваліфікації освіта оплати».
Розділ «Посадові обов'язки» містить основні функції, які можуть бути доручені повністю або частково службовцю, що займає дану посаду, і, є основою для розробки посадових інструкцій безпосередньо в організаціях, що закріплюють конкретні обов'язки, права і відповідальність службовця.
Розділ «Повинен знати» містить основні вимоги, пропоновані до службовцю щодо спеціальних знань, а також знань законодавчих актів, положень, інструкцій, інших керівних і нормативних документів, методів і засобів, які повинні застосовуватися при виконанні посадових обов'язків.
Розділ «Вимоги до кваліфікації освіта оплати» визначає рівень професійної підготовки службовця, необхідний для виконання покладених на нього обов'язків, і необхідний стаж роботи.
Професійно-кваліфікаційна структура працівників підприємства знаходить своє відображення в штатному розкладі. Штатний розклад підприємств - це документ, щорічно затверджується керівником підприємства і представляє собою перелік згрупованих по відділах і службам посад службовців з зазначенням розряду (категорії) робіт і посадового окладу. Перегляд штатного розкладу здійснюється протягом року шляхом внесення до нього відповідних змін за наказом керівника підприємства.
Управління кадрами (персоналом) являє собою частину менеджменту, пов'язану з трудовими ресурсами підприємства. Його основними завданнями є:
- задоволення потреби підприємства в кадрах;
- забезпечення раціональної розстановки;
© На правах рукопису Скобкин CC , 251
- професійно-кваліфікаційне і посадове просування кадрів;
- ефективне використання трудового потенціалу підприємства.
Управління кадрами пов'язане з розробкою і реалізацією кадрової політики, що включає планування, наймання і розміщення робочої сили; навчання, підготовку і перепідготовку працівників; просування по службі та організацію кар'єри; умови найму, праці та її оплату; забезпечення формальних і неформальних зв'язків, створення комфортного психологічного клімату в колективі.
Забезпечення потреби в кадрах діючого підприємства припускає:
- визначення чисельності працівників підприємства;
- зіставлення чисельності з наявною потребою в робочій силі ;
- оцінку обороту, плинності кадрів;
- визначення додаткової потреби або надлишку кадрів.
Під плинністю кадрів розуміється виражене у відсотках відношення числа звільнених за власним бажанням, за прогули й інші порушення трудової дисципліни працівників за певний період часу до середньооблікової їх чисельності за той же період. Плинність кадрів характеризує коефіцієнт плинності кадрів (Ктек), що визначається за формулою:
Ктек = (ЧУВ: ПСП) Х100%, де Чув - число звільнених за власним бажанням, за прогули й інші порушення виробничої дисципліни за певний період, людина; Псп - середньооблікова чисельність працюючих за той же період, людина.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон