загрузка...
Event -менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика по менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
Максімцова М.М., Горфінкеля В.Я.. МЕНЕДЖМЕНТ МАЛОГО БІЗНЕСУ. М.: Вузівський підручник. - 269 с., 2007 - перейти до змісту підручника

10.6. Інноваційна політика

загрузка...
Фінансування інновацій. Науково-технічний прогрес у всьому світі визнано найважливішим чинником економічного розвитку. Все частіше і в західній, і у вітчизняній літературі його пов'язують з інноваційним процесом. Це єдиний процес, що поєднує науку, техніку, економіку, підприємництво і управління. Він полягає у створенні нововведень і включає етапи від зародження ідеї до її комерційної реалізації, охоплюючи, таким чином, весь комплекс відносин виробництва, обміну та споживання.

Існує безліч форм керування інноваціями на різних рівнях: від підрозділів корпорацій - до держави в цілому, покликаного здійснювати спеціальну економічну політику. Ця політика неоднакова в різних країнах, але підпорядкована єдиній меті - стимулювання інноваційної активності та розвитку науково-технічного потенціалу. У сучасних умовах, коли інноваційне підприємництво стало важливим фактором забезпечення конкурентоспроможності не тільки окремої фірми, а й країни в цілому, державні асигнування зайняли важливе місце у фінансуванні інвестицій. Бюджетне фінансування інноваційної сфери представлено на рис. 10.4.

Рис. 10.4. Бюджетне фінансування інноваційної сфери

Місце і роль інноваційної політики в структурі державного регулювання економіки визначаються особливостями інноваційного процесу як об'єкта управління. Він більшою мірою, ніж інші елементи НТП, пов'язаний з товарно-грошовими відносинами, опосередкованими всі стадії його реалізації. Ця обставина переконливо виявляється в умовах регульованої ринкової економіки розвинених країн. Основна маса інноваційних процесів реалізується тут приватними компаніями різного рівня і масштабу, і такі процеси виступають не як самостійна мета, а як засіб раціонального рішення виробничих і комерційних задач компанії, що домагається високої прибутковості. У цих умовах інновація спочатку націлена на практичний комерційний результат.

Приступаючи до розробки та реалізації цієї ідеї, компанії повинні почати з авансування грошового капіталу. Специфіка такого роду вкладень - високий рівень ризику (загроза їх втрати). Імовірність успіху втілення нової ідеї в новому продукті досягає тільки 8,7%; з кожних 12 оригінальних ідей тільки одна доходить до останньої стадії масового виробництва і масових продажів. Американський фахівець в області інновацій

Б. Твисс відзначає, що комерційний успіх досягається лише в 10% початих проектів, отже, рівень невдачі можна оцінити в 90% К Іншими словами, віддача від вкладення капіталу в інноваційний процес не має нічого спільного з гарантованими виплатами позичкового відсотка на капітал у банку або дивіденду по акціях. Віддача при вдалій реалізації інноваційного проекту може виявитися величезною, а при невдачі вона відсутня. Крім того, у разі невдачі втрачається і вкладений капітал.

Які ж спонукальні сили змушують підприємців йти на такий значний ризик? Сили ці для будь-якої економічної системи (мала інноваційна фірма, велика корпорація, група промислових компаній, об'єднання промислових фірм, університетів, урядових лабораторій у різних комбінаціях і т. д.) можуть бути поділені на внутрішні і зовнішні, мають об'єктивну або суб'єктивну природу. Так, до числа внутрішніх спонукальних мотивів інноваційної активності можна віднести необхідність заміни застарілого обладнання (об'єктивна причина) чи прагнення групи талановитих інженерів реалізувати свій творчий потенціал (суб'єктивна причина). Набір внутрішніх спонукальних мотивів інноваційної активності індивідуальний для кожної окремої компанії, а в деяких випадках він грає вирішальну роль в ухваленні рішення про інновації. Так, для щойно створеної малої фірми народження й освоєння нововведення можуть бути єдиною можливістю завоювати місце на ринку. Однак найчастіше внутрішні причини виявляються недостатньо вагомими. Багатьом компаніям властивий стійкий консерватизм в інноваційній політиці. Великі монополії, що домоглися переваги на ринку, зазвичай не мають внутрішніх спонукальних мотивів до ризику, пов'язаному з інноваціями. Тут вирішальним стимулом можуть виступити причини зовнішнього характеру, зокрема, обумовлені заходами економічної політики держави.

Роль держави в інноваційних процесах. Державна інноваційна політика в промислово розвинених країнах спрямована на створення сприятливого економічного клімату для здійснення інноваційних процесів і є сполучною ланкою між сферою «чистої» (академічної) науки і задачами виробництва. У цілому роль держави в області підтримки інновацій можна звести до наступних моментів: - держава сприяє розвитку науки, в тому числі прикладної, і підготовці наукових та інженерних кадрів (основне джерело інноваційних ідей); -

в рамках більшості урядових відомств існують різноманітні програми, спрямовані на підвищення інноваційної активності бізнесу; -

державні замовлення, переважно у формі контрактів, на проведення НДДКР забезпечують початковий попит на багато нововведень, які потім знаходять широке застосування в економіці; -

фіскальні та інші елементи державного регулювання формують стимулюючий вплив зовнішнього середовища, зумовлюють ефективність і необхідність інноваційних рішень окремих фірм; -

держава виступає в ролі посередника в організації ефективної взаємодії академічної та прикладної науки, стимулює кооперацію в області НДДКР промислових корпорацій і університетів.

Методи впливу держави в області інновацій можна розділити на прямі і непрямі. Співвідношення їх визначається економічною ситуацією в країні й обраної в зв'язку з цим концепцією державного регулювання - з акцентом на ринок або на централізований вплив. Як правило, в період економічного спаду переважає кейнсіанський підхід до державної економічної політики, що передбачає активне втручання держави. У період підйому економіки бере верх філософія консерватизму, що віддає перевагу грі ринкових сил.

В даний час за ступенем активності втручання держави в економіку виділяють три групи країн. У першій групі запанувала концепція необхідності активного втручання держави в управління економікою (Японія і Франція); друга група країн орієнтована на ринкові відносини (США, Великобританія); третя група дотримується проміжного варіанту в економічній, в тому числі і інноваційній політиці: державне регулювання здійснюється при низького ступеня централізації державного апарату, використовуються непрямі методи впливу при розвиненій системі узгодження інтересів уряду і бізнесу.

Прямі методи державного регулювання. Прямі методи впливу держави на інноваційні процеси здійснюються переважно в двох формах - адміністративно-відомчої і програмно-цільовий. Адміністративно-відомча форма виявляється у вигляді дотаційного фінансування, здійснюваного у відповідності зі спеціальними законами, прийнятими з метою безпосереднього сприяння інноваціям. Так, в США в 1980 р. був прийнятий закон Стівенсона - Вайдлера «Про технологічні нововведення", що передбачає ряд заходів стимулювання промислових інновацій: -

створення для вивчення і стимулювання інновацій спеціальних організацій в рамках апарату виконавчої влади ; -

надання сприяння в обміні науковим і технічним персоналом між університетами, промисловістю і федеральними лабораторіями; -

заохочення приватних осіб і корпорацій, що вносять великий внесок у розвиток науки і техніки.

Прикладом дотаційного державного фінансування може служити відкриття в США в 1985 р. Інституту промислової технології при Мічиганському університету. На організацію цього інституту місцевою федеральними властями було виділено 17 млн ??дол Його основне завдання - розробка і досвідчена експлуатація гнучких інтегрованих виробничих систем і інших засобів автоматизації виробництва. Всього з витрачаються в США на НДДКР коштів на частку федерального уряду припадає майже половина - 49,3%.

Програмно-цільова форма державного регулювання інновацій припускає конкретне фінансування за допомогою державних цільових програм підтримки нововведень, у тому числі і в малих наукоємких фірмах; створення системи державних контрактів на придбання тих чи інших товарів і послуг; надання фірмам кредитних пільг для здійснення нововведень і т. д. Контрактне фінансування являє собою один з елементів розповсюдженої в даний час системи контрактних відносин - договорів між замовниками і підрядчиками (у даному випадку держава виступає в ролі замовника - споживача НДДКР, наприклад, в аерокосмічній області, а фірма - виконавець НІОКР є підрядчиком). У договорі передбачаються терміни завершення робіт, конкретний розподіл праці між виконавцями, характер матеріальної винагороди. Строго обмовляються взаємні зобов'язання і економічні санкції. У США таким чином фінансуються 77% федеральних витрат на НДДКР.

225

Особливе місце в системі прямих заходів впливу держави на інноваційний бізнес займають заходи, що стимулюють кооперацію промислових корпорацій в області НІОКР і кооперацію університетів із промисловістю. Остання викликана усвідомленням об'єктивної необхідності доведення передових наукових ідей до стадії їхньої комерційної реалізації та створення умов для зацікавленості промисловості у фінансуванні академічних досліджень. У цьому напрямку державної інноваційної політики простежується перспективна наукова спрямованість промислових інновацій, що нерідко є вторинною завданням при реалізації інтересів промислових компаній, що вирішують у першу чергу виробничі і комерційні завдання.

Взагалі ринок не дає ефекту в ситуаціях, коли є потреба в реалізації великих інвестиційних проектів з тривалими термінами окупності та існує невизначеність щодо майбутньої норми прибутку. Створення консорціумів, інженерних центрів, наукових і технологічних парків і інших перспективних формувань, що успішно реалізують складні інноваційні ідеї, - приклад ефективності державної підтримки великих інвестиційних проектів. Державна підтримка створення таких організаційних формувань в промислово розвинених країнах здійснюється переважно у вигляді спеціальних програм урядових відомств (у США це Міністерство енергетики, Національний науковий фонд - ННФ).

В даний час ННФ здійснює чотири програми по організації співробітництва науково-дослідних установ і промислових фірм США. Перша програма «Промислово-університетські кооперативні дослідницькі центри» реалізується з 1973 р. Вона передбачає створення кооперативних университетско-промислових центрів на базі розробки і реалізації великої дослідницької програми, у якій бере участь кілька промислових фірм і університет. У країні налічується більше 100 таких центрів, причому 20 з них цілком організовані на кошти ННФ. У 1985 р. в рамках цієї програми ННФ приступив до реалізації нової форми кооперації. Виникли центри інженерних досліджень, основна мета яких - допомога у підвищенні ефективності та конкурентоспроможності підприємств. Держава надає фінансову допомогу у створенні спільних центрів по вивченню науково-технічних проблем, які не є привабливими для промислових компаній.

Друга програма почата в 1878 р. і спрямована на організацію кооперації промислових компаній з університетами у виконанні дослідницьких проектів, фінансованих ННФ в цікавлять уряд областях. Партнерам по спільній дослідницькій роботі ННФ надає субсидії. Третя програма ставить своєю задачею надання фінансової допомоги окремим особам або фірмам у сфері дрібного бізнесу, що зобов'язується протягом півроку провести дослідження якої-або наукової ідеї. Нарешті, мета четвертої програми полягає у розвитку фундаментальних знань про процес технологічних нововведень і оцінці механізму підтримки досліджень, спільно ведуться промисловими компаніями та університетами.

Непрямі методи державного регулювання. Непрямі методи, використовувані в державній інноваційній політиці, націлені на стимулювання інноваційних процесів і створення сприятливого загальногосподарського і соціально-політичного клімату для новаторської діяльності. Це лібералізація податкового та амортизаційного законодавства, законодавчі норми, створення соціальної інфраструктури і т. п.

 Лібералізація податкового та амортизаційного законодавства. Підприємці реалізують інноваційні процеси з метою отримання більшого прибутку. Схильність до підприємництва взагалі і до інноваційного - зокрема, регулюється рівнем оподаткування прибутку. Ілюструючи цю думку, угорський економіст Б. Санто наводить таку залежність: «Якщо розмір податку на прибуток варіює між 0 і 25%, то схильність до підприємництва швидко зменшується, якщо ж податок досягає 50% від прибутку, то схильність до інновацій і пов'язаним з ними капвкладенням практично зникає »30. Важливість цього інструмента державного регулювання усвідомлюється практично у всіх промислово розвинених країнах, і кожна з них прагне знайти оптимальну модель оподаткування прибутку. У США система податкових пільг на НІОКР існує з 1981 р. Податкова знижка припускає можливість відрахування витрат на НДДКР, пов'язаних з основною виробничою і торговою діяльністю платника податків, із суми оподатковуваного податком доходу. До 1985 р. вона становила 25%, нині - 20%. Підраховано, що в США амортизаційні і податкові пільги в цілому покривають у середньому від 10 до 20% загальної суми витрат на НДДКР. 

 15 ' 

 227 

  Законодавчі норми. Вони дуже різноманітні і стосуються багатьох областей впливу на інноваційну політику. Наприклад, діє в США вже близько 200 років патентне законодавство закріплює право на інтелектуальну власність, яке передбачає монополію патентовласника на науково-технічне рішення. Ця обставина дозволяє патентовласнику подібно землевласнику отримувати «інноваційну ренту», тобто плату за користування винаходом. Таке положення, в кінцевому рахунку, позитивно позначається на активності наукової роботи в країні. Антитрестовські законодавство дозволяє підтримувати необхідну жорсткість конкурентної боротьби - важливого фактора стимулювання інноваційної активності. Ця обставина певною мірою обумовлює спрямованість торгово-валютної політики, орієнтованої на захист інтересів національного капіталу в області реалізації нововведень усередині країни. Так, в 1987 р. під тиском Асоціації електронної промисловості адміністрація Р. Рейгана запровадила 100%-й податок на деякі види японської електроніки, ввезеної на американський ринок, що було викликано перевищенням імпорту електронних виробів з Японії над американським експортом відповідних товарів на 16,9 %. 

 Створення соціальної інфраструктури. Цей захід передбачає формування єдиної інформаційної системи усередині країни, що особливо важливо, якщо враховувати ключову роль інформації в інноваційному процесі. При всьому різноманітті форм і прийомів стимулювання інноваційної діяльності з боку державних органів у всіх промислово розвинених країнах простежується щось спільне, що дозволяє виділити інноваційну політику як специфічний елемент системи державного регулювання. Так, відзначається погодженість інноваційної політики з усіма видами державної економічної політики взагалі. Це проявляється у використанні єдиних економічних інструментів державного впливу, що відповідають обраному економічному курсу. Характерною властивістю інноваційної політики є також широта впливу: вона націлюється на пропозицію інноваційних ідей, ініціює початковий попит на результати інноваційних процесів, сприяє залученню в інноваційний бізнес фінансово-кредитних засобів і інформаційних ресурсів, створює сприятливий для інновацій економічний і політичний клімат. Нарешті, загальна риса інноваційної політики - облік особливостей інноваційного процесу: його циклічності, розчленованості на етапи, імовірнісного характеру, високого ступеня ризику і т. д. 

 Національні моделі інноваційної політики. Національні орієнтири інноваційної політики виявляються в конкретних моделях, використовуваних різними країнами. Тут позначається нерівномірність економічного розвитку країн, що виявляється у сфері інновацій. Внаслідок цього виникає необхідність зосереджувати національні зусилля на тих ключових областях науки і техніки, в яких країна може домогтися лідируючого положення на світовому ринку. Зокрема, виділяють американську і японську моделі інноваційної політики. 

 Американська модель відрізняється найбільш повною автономією підприємництва. Орієнтація економічного розвитку здійснюється шляхом виділення особливої ??області (останнім часом це військові технології, куди держава вкладає кошти і тим самим забезпечує її технологічний пріоритет). Результати і побічні продукти військових інновацій стають важливим джерелом інновацій цивільних. Аналогічну модель використовує і Великобританія. За останні 5-7 років частка витрат на військові дослідження в загальних витратах на НІОКР зросла тут з 20-25 до 50%. 

 Японська модель також припускає створення технологічного пріоритету, але при цьому упор робиться на конкретні технології (за останні 10 років технологія будівництва великих танкерів була замінена провідною технологією виготовлення роботів). Іншими словами, на державному рівні визначаються технологічні переваги, які повинні бути досягнуті, і стимулюється їх розвиток з тим, щоб потім переводити на нові технології все національне господарство. 

 З посиленням міжнародних інтеграційних процесів і виробленням погодженої економічної політики в рамках загального економічного простору ряду країн, зокрема членів ЄС, з'являються нові можливості: розробки єдиної міждержавної інноваційної політики; прийняття єдиного антимонопольного законодавства; використання системи прискорених амортизаційних відрахувань, які, по суті, є безпроцентними позиками на придбання новітньої техніки; пільгового оподаткування витрат на НДДКР; заохочення дрібного наукоємного бізнесу; прямого фінансування підприємств для заохочення нововведень в галузі новітніх технологій; стимулювання співробітництва університетської науки і компаній, що роблять наукомістку продукцію, і т. п. 

 Координаційні заходи інноваційного бізнесу. Інноваційна політика держав - членів ЄС знаходить логічне завершення у виробленні координаційних заходів, що стимулюють інноваційний бізнес на рівні співтовариства в цілому. До їх числа можна віднести прийняття в 1985 р. Радою ЄС регламенту «Про Європейську об'єднанні з економічних інтересів» (ЄОЕІ). Регламент виводить підприємства - члени ЄОЕІ з-під юрисдикції національних адміністративних органів, підкоряючи їх єдиним правилам співтовариства і створюючи, таким чином, сприятливі умови для зміцнення господарських і науково-технічних зв'язків між ними. 

 Прийняття Плану розвитку міжнародної інфраструктури нововведень і передачі технологій, що діє з кінця 1985 р. - інший приклад координації в сфері інноваційної політики країн ЄС. Основною метою цього документа є прискорення і спрощення процесів втілення результатів наукових досліджень у готових продуктах на національному і наднаціональному рівнях, а також сприяння поширенню інновацій у спільноті. Перший розділ плану - кооперація між країнами в області інновацій - передбачає створення «консультаційних служб по передачі технології і керуванню інноваціями» - специфічної інфраструктури по впровадженню нововведень на регіональному рівні. Другий розділ документа присвячений координації національних інноваційних зусиль з метою підвищення їх ефективності і виключення дублювання робіт у масштабі ЄС. У третьому розділі плану, що передбачає удосконалювання патентної системи та уніфікацію технічних стандартів, розглянуто питання створення в ЄС системи передачі інформації з нововведень і технологіями. Четвертий розділ охоплює заходи з підвищення інноваційного потенціалу менш розвинених країн співтовариства (Ірландія, Греція). З 1988 р. діє програма, орієнтована на поширення і використання в ЄС результатів НДДКР. Усвідомлення в ЄС важливості координаційних заходів в інноваційній сфері багато в чому обумовлено створенням єдиного внутрішнього ринку, який відкриває нові можливості. Це загострює конкуренцію, спрощує доступ до національних ринків і стимулює кооперацію фірм у науково-технічній галузі. 

 Звернення держав з розвиненою ринковою економікою до питань глобального, перспективного характеру (маються на увазі аналіз напрямків технічного розвитку і вибір пріоритетних областей інноваційної діяльності, аналіз темпів розвитку інноваційних процесів і схильності суспільства до інноваційного підприємництва, ініціювання інноваційних програм і т. д.) розкриває основну причину державного втручання в управління інноваціями. Зосереджуючи увагу переважно на питаннях перспективного характеру, державні заходи впливу гармонійно доповнюють ринкові механізми, що роблять в основному лише короткостроковий вплив на сферу інновацій. Ринкові орієнтири дозволяють підприємствам враховувати поточну економічну ситуацію і виробляти прогнози, але тільки на найближче майбутнє. У цих умовах пріоритет віддається інноваційним процесам, що забезпечують високий "приватний ефект» - найчастіше максимум прибутку на вкладений капітал. При цьому можуть виявитися незатребуваними інноваційні ідеї, що укладають у собі величезний суспільний ефект (наприклад, програма боротьби зі СНІДом) або потенційний ефект у майбутньому (продукти і процеси завтрашнього дня). От ці спрямовані у віддалене майбутнє ідеї і покликана головним чином вбирати сучасна інноваційна політика промислово розвинених країн. 

 Інноваційна політика в Росії. У сформованій у країні ситуації очевидна необхідність розробки дієвої програми розвитку інноваційного комплексу Росії. Вона повинна охоплювати як окремі виробничі, дослідницькі, конструкторські, інформаційні одиниці, їхнього сполучення в ринкових структурах, так і органи державного управління інновацій. І в цьому сенсі позитивний досвід в області державної інноваційної політики в країнах може виявитися корисним на рівні як окремих країн, так і Співдружності Незалежних Держав. Зокрема, вже на стадії розробки та реалізації заходів масової приватизації потрібно думати, як і в яких випадках успішніше зрушить з місця проблему посилення зацікавленості виробника у використанні наукових, технічних, технологічних досягнень; які внутрішні і зовнішні причини стимулювання інноваційної діяльності виникнуть при цьому, враховуючи специфіку саме наших ринкових відносин. Видозмінюючи умови приватизації, критично оцінюючи і уміло використовуючи західний досвід "зовнішнього" прямого і непрямого впливу на систему стимулювання інновацій, можна прискорити прогресивні зміни. При цьому необхідно, зокрема, прагнути до розвитку в СНД міжнародної структури нововведень і системи передачі технологій, до створення відповідних консультаційних служб, патентної системи, міжнародних технічних стандартів, посиленню інтеграції в інноваційних процесах. При слабкому «внутрішньому» стимулюванні інновацій необхідно підтримувати високий рівень регулюючих впливів з боку держави, всіляко зміцнювати і розвивати міждержавні відносини. Конкретні наукові розробки і програми таких втручань державних органів та їх організаційних структур - не тільки справа сьогодення, але в ще більшій мірі - майбутнього. Деякі надії можна пов'язувати з рішенням про створення міжнародного науково-технічної ради як єдиного координуючого органу СНД. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон