загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Основи менеджменту >
« Попередня Наступна »
Дорофєєв В.Д., Шмельова О.М., Шестопал Н.Ю.. Менеджмент: Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М. - 440 с. - (Вища освіта »)., 2008 - перейти до змісту підручника

10.4.4. сучасні російські мотиваційні розробки

загрузка...

Сутність мотивації трудової активності розглянута в наукових працях вітчизняних авторів (табл. 10.2). При всіх раз лічіях ці визначення зближує єдину думку про те, що мотивація - це, по суті, заявка на трудову поведінку, вибір мотивів, що спонукають людину до праці, до відповідної активності. Істотними недоліками розглянутих формулювань визначення мотивації індивіда до праці є те, що вони не враховують сучасний рівень суспільного розподілу праці, міжнародний поділ праці, технологічне розподіл праці, наявність приватної власності.

Таблиця 10.2

Визначення мотивації праці в сучасних роботах російських вчених Визначення мотивації Джерело Мотивація праці - це прагнення працівника задовольнити свої потреби (отримати певні блага) за допомогою трудової діяльності Дятлов В . А., Кибанов А.Я., Пхало В.Т. Управління персоналом. - М.: Пріор, 1998. Мотивація трудової діяльності - сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, що спонукають людину до діяльності і які додають цій діяльності спрямованість, орієнтовану на досягнення певних цілей Управління персоналом: Енциклопедичний словник.

-М.: ИНФРА-М, 1998. Мотивація як сукупність сил, що спонукають людину здійснювати діяльність з витратою певних зусиль, на певному рівні старання та сумлінності, з певним ступенем наполегливості, в напрямку здійснення певних цілей Виханский О.С., Наумов А.І. Менеджмент. - М.: Гардаріки, 1999. Формування мотивації трудової поведінки працівників передбачає поєднання внутрішніх і зовнішніх спонук до спрямованості їх дій. Потреби тоді стають внутрішнім побудником того чи іншого типу трудової поведінки, коли вони усвідомлюються працівниками як інтересу, тобто відображають потребу як прагнення задовольнити її допомогою участі в трудовому процесі Адамчук В.В., Кокін Ю.П., Яковлєв Р.А. Економіка праці. - М.: ЗАТ «Финстатинформ», 1999. Мотивація - це вплив на поведінку людини по досягненню особистих, групових і суспільних цілей Генкін Б.М. Економіка і соціологія праці. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. Формування мотивацій визначається, з одного боку, реакцією особистості на вплив зовнішніх чинників, з іншого - через розкриття його внутрішнього світу і мотивації поведінки, що лежать у площині його потреб, устремлінь і цінностей.

Поведінка людини детермінована його мотиваціями і тому є предметом соціального управління. У зміст мотиву включається свідомий вибір мети і засобів її досягнення, враховуються зовнішнє середовище та умови реалізації, визначаються лінія і програма поведінки, оцінюються можливі наслідки Кулінцев І.М. Економіка і соціологія праці. - М.: Центр економіки і маркетингу, 1999. визначення мотивації Джерело Мотивація - це вербальна поведінка, направлена ??на вибір мотивів (суджень) для пояснення, обгрунтування реального трудового поведінки Адамчук В.В.,

Ромашов О.В.,

Сорокіна М.Є. Економіка і соціологія праці. - М.: ЮНИТИ, 1999. Поняття мотивації в економічному сенсі з'явилося у зв'язку з необхідністю стимулювання більш продуктивної роботи і позначає певний щабель демократизації виробництва. Поняття мотивації широко вживається в педагогіці, психології, в промисловій соціології та теорії управління. Деякі автори поняття мотивації прирівнювали до економічного стимулюванню. Такий підхід обмежує мотиваційну частину поведінки працівника, не стимулює потреба в саморозвитку, самовдосконаленні.

В даний час, з точки зору теорії управління, мотивація розглядається як процес формування у працівників стимулів до діяльності після досягнення особистих цілей і цілей підприємства.

Управління мотиваціями засноване на тісному зв'язку управлінського та індивідуально-психологічного змісту мотивації, на тому, що управління соціальною системою і людиною містить в собі елемент узгодження цілей об'єкта і суб'єкта управління.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =