загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
Ламакін Г.Н.. Основи менеджменту в електроенергетиці: Навчальний посібник. Ч.1. 1-е вид. К.: ТДТУ,. 208 с., 2006 - перейти до змісту підручника

10.4. Інтеграція підприємств

загрузка...
На сучасному етапі розвитку ринкових відносин в економіці нашої країни відбувається структурна перебудова промислового виробництва. Її мета - створення конкурентоспроможних підприємств, інтегрованих у світову економіку. У цих умовах підприємства різних організаційно-правових форм на тимчасовій або постійній основі об'єднують зусилля. Це процес об'єднання зусиль підприємств приймає форму кооперації або концентрації.

114

Кооперація передбачає прийняття підприємствами спільних рішень для досягнення спільних цілей, без створення при цьому спільного органу управління. Зазвичай цей процес відбувається на договірній основі без втрати підприємствами своєї господарської або юридичної самостійності.

Інтеграція підприємств проводиться на основі концентрації та централізації їх господарських засобів або капіталів. Цей процес пов'язаний з відмовою підприємств від своєї фінансово-господарської самостійності на користь іншого підприємства або новостворюваного спільного органу управління.

Об'єднання підприємств на основі кооперації може бути тимчасовим або постійним у вигляді різних організаційних форм (картелів, синдикатів, пулів і холдингів).

Картель являє собою форму союзу підприємців на основі картельної угоди, в якому встановлюються обов'язкові для всіх учасників умови: за обсягом виробництва, цінами на товари і послуги, обміну патентами, частці квоти на ринках збуту та ін

Як правило, в картель об'єднуються підприємства однієї галузі. Учасники картелю зберігають юридичну і господарську самостійність і здійснюють свою діяльність відповідно до картельних договором.

Одним з різновидів картелів є синдикати, що представляють собою сукупність підприємств з централізованою функцією збуту або постачання. Учасники синдикату втрачають комерційну незалежність, при цьому зберігаючи юридичну і виробничу.

Концентруючи в єдиних органах збуту певний вид продукції синдикат отримує можливість регулювати умови продажу на ринках. При концентрації постачальницьких функцій підприємства, що входять до складу синдикату, економлять на витратах виробництва за рахунок оптових закупівель сировини, матеріалів комплектуючих.

В умовах ринкової економіки широке поширення знаходять холдингові компанії.

Холдинг - акціонерна компанія, що володіє контрольним пакетом акцій юридично самостійних підприємств для здійснення контролю над їх операціями.

На основі принципу концентрації утворюються такі об'єднання, як синдикати, трести, концерни та інші.

Трест є прикладом найбільш тісного об'єднання підприємств. Підприємства, що входять до його складу, втрачають свою юридичну і господарську самостійність і перетворюються на підрозділи тресту.

Трести можуть об'єднувати підприємства однієї галузі або декількох. Злиття підприємств в трест може відбуватися або через включення одного підприємства до складу іншого, або освіта нового підприємства.

115

Широко розповсюдженою організаційною формою інтеграції підприємств є концерн - це горизонтальне, вертикальне або диверсифікаційних об'єднання підприємств, які зберігають свою юридичну самостійність, але фінансовий контроль і певні функції по постачання, виробництва та маркетингу підприємства взяті під єдине управління.

В даний час на перший план російських економічних перетворень виходить формування підприємств у фінансово-промислові групи (ФПГ). У цих господарських структурах акумулюються інтегровані можливості фінансового, промислового і торгового капіталу.

ФПГ створюються не тільки на базі технологічно і коопераційно пов'язаних підприємств, але і на основі диверсифікації діяльності промислових підприємств.

Учасниками ФПГ визнаються юридичні особи, що підписали договір про створення фінансово-промислової групи, і заснована ними центральна компанія ФПГ чи основні і дочірні товариства, що утворюють ФПГ.

Серед учасників ФПГ обов'язкова наявність організацій, що діють у сфері виробництва товарів і послуг, а також банків чи інших кредитних організацій.

Контрольні питання

1. Яка організація визнається юридичною особою?

2. У чому відмінність комерційних і некомерційних організацій?

3. Дайте класифікацію комерційних організацій.

4. У чому відмінність господарського товариства від господарського товариства?

5. Дайте коротку характеристику видів господарських товариств та господарських товариств.

6. Що таке унітарне підприємство?

7. У чому основна відмінність ВАТ від ЗАТ?

8. Що таке дочірнє і залежне акціонерне суспільство?

9. Що таке акція? Види акцій.

10. Що таке контрольний пакет акцій? Можливі величини контрольного пакета акцій.

11. Органи управління ВАТ і їх компетенція.

12. Види зборів ВАТ.

13. Створення та ліквідація ВАТ.

14. Поділ і виділення у ВАТ.

15. Кооперація та інтеграція підприємств.

16. Форми об'єднання підприємств.

17. Що таке холдинг?

18. Що таке мале підприємство?

116

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =