загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економіка підприємства >
« Попередня Наступна »
Скобін. Економіка готельного, ресторанного та туристичного підприємства, - перейти до змісту підручника

10.4. Фінансове планування на підприємстві

загрузка...
У структурі планів підприємства Игитов важливе місце відводитися фінансового планування, так як воно здатне впливати на всі сторони роботи підприємства через вибір об'єктів фінансування, напрям витрачання грошових коштів і забезпечувати раціональне використання трудових, матеріальних і грошових ресурсів.
Фінансове планування - це планування дій щодо формування та використання фінансових ресурсів, які забезпечують взаємозв'язок доходів і витрат на підставі взаимоувязки показників розвитку підприємства з джерелами фінансування.
228
При складанні фінансових планів слід дотримуватися наступних принципів:
- відповідності строків;
- платоспроможності;
- рентабельності капіталовкладень;
- збалансованості ризиків;
- пристосування до потреб ризиків;
- граничної рентабельності.
Фінансове планування передбачає розробку: фінансового плану (балансу доходів і витрат); платіжного календаря; касового плану та ін
Мета фінансового планування - забезпечення відтворювального процесу відповідними за обсягом і структурі фінансовими ресурсами. У ході фінансового планування виконуються такі розрахунки:
- планування прибутку (доходів) і витрат підприємства;
- розрахунок потреби у власних оборотних коштах;
- аналіз і планування грошових потоків;
- розрахунок необхідних фінансових ресурсів, а саме, обсягів і структури внутрішнього і зовнішнього фінансування, резервів і обсягів додаткового фінансування, потреби в кредитних ресурсах;
- складання балансу доходів і витрат підприємства.
Фінансове планування є складовою частиною стратегічного, поточного та оперативного планування. Оперативне фінансове планування полягає в складанні платіжного календаря, касового плану і розрахунку потреби в короткостроковому кредиті. Основою поточного фінансового планування є баланс доходів і витрат.
Приблизний зміст розділів фінансового плану можна представити наступними основними статтями доходів і витрат підприємства.
I. Доходи і надходження коштів
1. Доходи і надходження від реалізації продукції, послуг.
2. Доходи і надходження від іншої реалізації (основних засобів, інших активів).
3. Плановані позареалізаційні доходи, в тому числі:
- доходи від пайової участі в статутному капіталі інших підприємств;
- доходи, отримані з цінних паперів;
© На правах рукопису Скобкин CC , 229
- доходи від зберігання грошових коштів на депозитних рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах;
- доходи від здачі майна в оренду.
4. Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів і по нематеріальних активів.
5. Надходження коштів від інших підприємств, у тому числі:
- у порядку пайової участі у спільній діяльності;
- по госпдоговорами на інші види робіт.
6. Надходження з позабюджетних фондів.
7. Інші доходи.
II. Витрати і відрахування коштів
1. Витрати по основній діяльності.
2. Адміністративно-господарські витрати.
3. Амортизаційні відрахування на повне відновлення основних фондів і по нематеріальних активів.
4. Податки, сплачувані з прибутку (за видами податків).
III. Чистий прибуток та його використання
1. Розмір чистого прибутку, в тому числі направляється:
- на накопичення (за напрямками використання);
- на споживання (за напрямками використання).
IV. Довгострокові інвестиції.
V. Інші витрати.
У фінансовому плані підприємства у дохідній частині необхідно виділити кошти, що мобілізуються за допомогою випуску акцій.
До складу доходів включаються, насамперед, суми, одержувані за рахунок стійких джерел власних коштів, а при необхідності - за рахунок позикових коштів. До стійких джерелами власних доходів відносяться прибуток, амортизаційні відрахування, відрахування в ремонтний фонд, кредиторська заборгованість, постійно знаходиться в розпорядженні підприємства.
При розробці фінансового плану слід мати на увазі, що ПДВ, спецналог і акцизи у фінансовому плані не відображаються, оскільки вони стягуються до утворення прибутку. Розрахунки слід почати з визначення планової суми амортизаційних відрахувань і відрахувань в ремонтний фонд, так як вони є частиною собівартості і передують плановим розрахунками прибутку.
230
Амортизаційні відрахування розраховуються виходячи з норм амортизації і середньорічної балансової вартості основних фондів (за групами основних фондів).
При складанні фінансового плану важливим моментом є розрахунок потреби в оборотних коштах.
При перевищенні доходів над витратами сума перевищення направляється в резервний фонд. При перевищенні витрат над доходами визначається сума нестачі фінансових коштів і джерела їх покриття.
Фінансовий менеджмент - це управління фінансами підприємства, спрямоване на досягнення стратегічних і тактичних цілей функціонування даного підприємства на ринку.
Таким чином, якщо фінанси - об'єктивна економічна категорія, що відображає об'єктивно існуючі грошові відносини, то фінансовий механізм, або фінансовий менеджмент, - це система управління фінансами (рис. 10.2).
Управління фінансами здійснюється за допомогою фінансового механізму, тобто сукупності форм і методів організації, планування і стимулювання процесу формування та використання фінансових ресурсів.
Фінансовий механізм включає:
- фінансові методи - планування, прогнозування, кредитування, страхування, інвестування тощо;
- фінансові важелі - ціну, процентні ставки, форми розрахунків, види кредитів тощо;
- забезпечення - правове (закони Російської Федерації, укази Президента і постанови Уряду тощо); нормативне (інструкції, нормативи і методичні вказівки); інформаційне (будь-яка інформація про підприємство, ринку, посередниках і т.п.); кадрове, технічне і програмне;
- фінансові інструменти - короткострокові та довгострокові інвестиційні цінності, торгівля якими здійснюється на фінансових ринках (грошові кошти, цінні папери, опціони, форвардні контракти, ф'ючерси і т.д.).
©, ЕтаіІ:
231
Фінансовий механізм підприємств
Механізм управління фінансовими відносинами
Механізм управління грошовими фондами
з постачальниками
з іншими підприємствами та організаціями
з покупцями
статутним фондом
всередині підприємства
з будівельними, транспортними та іншими підприємствами
т
основними засобами
оборотними коштами
резервним фондом
з бюджетами всіх рівнів з підприємствами і фірмами інших стран_
амортизаційним фондом
інвестиційним фондом _
з позабюджетними фондами
- з банками
зі страховими компаніями
валютним фондбм
фондом для виплати заробітної плати
з фондовим ринком з вищестоящою організацією
фондом для платежів до бюджету
з іншими організаціями
іншими фондами
Рис. 10.2. Система управління фінансами підприємства Оперативне фінансове планування на підприємстві включає розробку наступних розділів:
- складання платіжного календаря;
- складання (розрахунок) касового плану;
- розрахунок потреби в короткостроковому кредиті.
Складання платіжного календаря полягає у визначення конкретної послідовності і термінів здійснення всіх розрахунків, що дозволяє своєчасно перерахувати платежі до бюджету і позабюджетні фонди і забезпечити фінансування нормальної господарської діяльності підприємства. Платіжний календар складається на короткі проміжки часу (місяць, 15 днів, декада, п'ятиденка). Термін визначається виходячи з періодичності основних платежів підприємства. Найбільш доцільне складання місячних планів з подекадної розбивкою. Платіжний календар охоплює всі витрати і поступ
© На правах рукопису Скобкин CC , 232 Статті За декадах 1 2 3 ВИТРАТИ
1. Невідкладні потреби
2. Заробітна плата та прирівняні до неї платежі
3. Податки
4. Оплата рахунків постачальників за товарно-матеріальні цінності
5. Прострочена кредиторська заборгованість постачальникам
6. Оплата рахунків підрядників за виконані
роботи з капітального будівництва (капітального ремонту)
7. Погашення прострочених позичок банку
8. Погашення термінових позичок банку
9. Сплата відсотків за кредит
10. Інші витрати
Всього витрат
НАДХОДЖЕННЯ
1. Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг
2. Виручка від реалізації зайвих основних фондів, матеріалів та інших активів
3. Надходження простроченої дебіторської заборгованості
4. Надходження короткострокового кредиту банку
5. Залишок коштів у касі і на розрахунковому рахунку
6. Інші надходження коштів
Всього надходжень
Перевищення надходжень над видатками Перевищення витрат над надходженнями
Першим розділом календаря є його видаткова частина, що відображає всі майбутні розрахунки і перерахування коштів, другий - дохідна частина. Співвідношення обох частин календаря повинно бути таким, щоб забезпечувалося їх рівність або, що ще краще, перевищення доходів і надходжень над витратами і відрахуваннями. У цьому випадку надлишки коштів осядуть на розрахунковому рахунку підприємства, що означає велику фінансову стійкість підприємства, його платоспроможність в майбутньому періоді.
При складанні платіжного календаря використовують дані обліку операцій по розрахунковому рахунку в банку, обліку здачі розрахункових документів у банк, відомості про термінові і прострочені платежі постачальникам, враховують графік здачі пла
лення коштів підприємства як у готівковій, так і безготівковій формі, включаючи взаємини з бюджетною системою і банками.
Приблизна форма платіжного календаря показана в табл. 10.2.
Таблиця 10.2
Платіжний календар на місяць (у тис. руб.)
233
тіжних документів в банк, фінансові результати реалізації продукції / послуг, а також планові внески до бюджету податку на прибуток, на майно та інші податки, відрахування в соціальні позабюджетні фонди, стан розрахунків з дебіторами і кредиторами.
Касовий план - це план обороту готівки через касу підприємства, який забезпечує своєчасне отримання готівки в банку і контроль над їх надходженням та використанням. Касовий план є частиною оперативного фінансового планування і складається на квартал. Підприємства зобов'язані здавати в банк всю готівку понад лімітів, встановлених банком за узгодженням з керівництвом підприємства.
Касовий план складається з чотирьох розділів:
1. Джерела надходження готівки.
2. Витрати.
3. Розрахунок виплат заробітної плати й інших видів оплати праці.
4. Календар видач заробітної плати робітникам і службовцям за встановленими термінами (суми виплат готівкою, одержуваними в банку).
Розробка касового плану починається з першого розділу, в якому відображаються надходження готівки до каси підприємства (крім грошей, одержуваних в банку).
Другим етапом розробки є розрахунок третього розділу касового плану. Планований фонд заробітної плати та премії розраховуються на основі річного плану на відповідний квартал. Готівкові гроші на заробітну плату видаються за вирахуванням з нарахованої суми утримань, податків і перерахувань. Після розрахунку виплат заробітної плати заповнюється другий розділ - витрати. У другому розділі показуються витрати підприємства у вигляді готівки на заробітну плату, відрядження та господарські витрати, виплату допомоги по соціальному страхуванню і т.п.
У четвертому розділі заповнюється календар видач заробітної плати працівникам, де у встановлені терміни (конкретні числа кожного місяця) вказуються суми виплат підприємству готівкою. Ці суми відповідно до договору розрахунково-касового обслуговування банк видає підприємству за встановлену в договорі плату.
 Касовий план необхідний підприємству для того, щоб по можливості більш точно представляти розмір зобов'язань перед працівниками підприємства 
 234 
 по заробітній платі і розмір інших виплат. Банку, що обслуговує підприємство, також необхідний його касовий план, щоб скласти зведений касовий план на обслуговування своїх клієнтів у встановлені терміни. 
 Розрахунок потреби в короткостроковому кредиті проводиться, якщо підприємство відчуває таку потребу. У цьому випадку необхідні документи подаються в банк відповідно до його вимог, і з ним укладається договір про кредитномуобслуговуванні. Проте цьому повинен передувати обгрунтований розрахунок розміру кредиту, а також тієї суми, яку з урахуванням відсотків необхідно повернути банку. Ефективність кредитованого заходу або очікувана виручка від реалізації продукції повинна забезпечити своєчасне повернення кредиту і виключити штрафні санкції. 
 Завершальний етап фінансового планування - розробка зведеної аналітичної записки. 
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =