загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління проектами >
« Попередня Наступна »
І. І. Мазур, В. Д. Шапіро, Н. Г. Ольдерогге. Управління проектами, 2010 - перейти до змісту підручника

10.4. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ

загрузка...

В останні роки провідні західні та, меншою мірою, вітчизняні проектні фірми здійснювали перехід від комп'ютеризації окремих, на леї трудомістких, видів робіт до систем автоматизованого проектування (САПРЛ охоплює весь процес створення проекту. У результаті показник капіталоозброєності праці проектувальників, наприклад, в США збільшився за останні 20 років у 30 разів, продуктивність праці - в 2,5 рази. За цей же період цей показник в Росії і бувши. СРСР збільшився на 5%.

В результаті число проектувальників в Росії приблизно в 1,3 рази більше, ніж у США, а обсяг виконуваних робіт - удвічі нижче.

Разом з тим створення (чи придбання) САПР повинен передувати ретельний економічний аналіз. Досвід показує, що для дрібних і середніх фірм вигідніше скористатися послугами сторонніх фахівців, ніж створювати власну систему зі штатом фахівців.

До інших основних питань, які належить вирішити при впровадженні САПР, відносяться :?

Адаптація організаційної структури фірми до вимог САПР, суть якої полягає в організації інформаційних потоків таким чином, щоб уникнути дублювання (або відсутності) даних у різних учасників процесу проектування;?

Вибір програмних засобів та обчислювальної техніки з урахуванням того, що їх оновлення відбувається кожні 5 - 6 років;?

Вирішення питання про структуру використовуваного в системі банку даних. У загальному випадку до складу даних включають відомості про питомі витрати матеріалів, вартості, компонувальних рішеннях, технології, терміни будівництва, а також про нормативи та типові конструктивних рішеннях.

Як приклад САПР, ефективно працює в багатьох країнах світу, можна навести потужну універсальну систему CADAD (США) з елементами штучного інтелекту типу CAD / CAM (CAD - Computer Aided Design, CAM - Computer Aided Management ), що представляє собою інтегровану автоматизовану систему для конструювання, проектування, аналізу та управління проектами.

Цю систему умовно можна розділити на дві частини. Перша призначена для проектування об'єктів і складається з:

PDMS - підсистеми компоновочного проектування з блоками двох-і тривимірної графіки;

SAS / SDB - підсистеми проектування та аналізу будівельної частини об'єкта з формуванням креслень;

FAS / FDS - підсистеми проектування та аналізу технологічної частини об'єкта з формуванням креслень;

QTO - підсистеми розрахунку потреби в матеріальних і трудових ресурсах з оцінкою в людино-годинах.

Друга частина забезпечує управління проектною діяльністю і включає; AMS - систему управління (планування); проек У систем ° ценка і контролю якості (аналіз ефективності роботи по I

систему документообігу по проекту зі своєю базою даних (підго-вка інформації для керівництва компанії та менеджерів проектів), л **, Терф ** С0М CADAD пов'язана з системою ARTEMIS, використовуваної власне для календарного планування.

ньтр ^ мСТеМа ° ^ ест1ечівает швидку відповідь на запит, а також гнучкі і ефек-дант.ГГ0ДИ захисту ііформаціі від несанкціонованого доступу. Графічні ровать сопРоволсДаться текстовими примітками, які можна редактн-

CKo ^ bflf1, 13 ° ^ еспечівает нанесення всіх можливих видів розмірів (в англій-ня я _еждународной системах одиниць) з урахуванням різних правил їх оформлений-200, rna Система автоматично створює зображення в перспективі з нанесенням або видаленням невидимих ??ліній.

Однією із складових частин CADAD є модуль для тривимірного проектування складних систем трубопроводів. Графічна база даних модуля містить об'ємні елементи трубопроводів (з'єднання, крани, фланці, труби). Вибраний із бібліотеки елемент автоматично приводиться у відповідність з характеристиками трубопровідної системи проектованої моделі. Модуль здійснює обробку креслень і створює двох-і тривимірні зображення, включаючи побудову ізометричних моделей і ортогональних проекцій об'єктів. Передбачений вибір деталей для трубопроводів, видів покриттів і типів ізоляцій згідно заданої специфікації.

На виході програми користувач отримує три моделі: новий двоконтурний креслення стін з детальним промальовуванням дверних і віконних прорізів, план з накладеною на нього штрихуванням і текстовий файл, що містить інформацію про факти і причини незадовільного виконання програми, який вказує на помилки в кресленнях.

Бібліотека стандартних деталей і символів містить близько 1200 графічних елементів і деталей конструкцій, які можуть переноситися на робочі креслення.

Деталі з бібліотеки можна використовувати в первісному вигляді або модифікувати їх стосовно до особливостей проекту.

Система AUTOCAD представляє собою професійну систему автоматизованого проектування та виконання креслень, робота якої заснована на використанні недорогих мікрокомп'ютерів, використовуваних навіть у невеликому проектному бюро або відділі. Їх відмінними особливостями є низька вартість і висока продуктивність, можливість виконання широкого класу проектних завдань. Вартість системи коливається в діапазоні від 6 до 10

тис. дол.

Система AUTOCAD дозволяє виконати роботу в більш короткі терміни. Її користувачі завершують виконання креслень в два-три рази швидше, ніж при традиційних методах, система багаторазово окуповує себе при використанні.

Система AUTOCAD знайшла досить широке поширення на російському ринку.

Фахівці Національної аерокосмічної лабораторії (Нідерланди) розробили систему управління базами даних в області проектування EDIPAS (Engineering Data Interactive Presentation and Analysis System).

Система забезпечує требующуюся інформацію для вирішення широкого класу задач у сфері проектування. На відміну від звичайних систем подібного типу розроблена система управління базами даних забезпечує можливість зберігання не тільки вихідною, базової інформації, а й похідною від неї, отриманої в результаті проведення проміжних розрахунків. Ця обставина має принципове значення в задачах проектування, де необхідно проводити повторні розрахунки, виконання яких значною мірою спрощується завдяки системі EDIPAS.

В останні роки все більш широке застосування отримують експертні системи, що представляють собою новий етап зростання інтелектуальності автоматизованих систем, розвинених до такого рівня, при якому з безлічі фактів і даних створюється можливість появи нової інформації, аналогічно тому, як це робить людина.

Експертні системи включають в себе бази знань, механізми логічного висновку та засоби навчання та адаптації, що дає можливість якісно вимірюв нитка характер взаємин людини з ЕОМ: на зміну традиційному пр Кладно програмування приходить проблемно-орієнтоване спілкування.

Людина задає мета, а інтелектуальна система видає одне або н ^ кол ^ »допустимих рішень. Розробник звільняється від маси рутинних функци

аналізу проміжних результатів і отримує можливість сконцентрувати свою увагу на дійсно ключових творчих аспектах проектування.

Експертні системи використовуються в будівельному проектуванні, коли поряд з математичними інженерними розрахунками потрібне залучення концепцій, ідей, суджень і досвіду фахівців.

У США ведуться роботи по створенню та вдосконаленню експертних систем для проектування і будівництва, в числі яких можна назвати наступні: 1.

Експертна система для прийняття рішень про вибір будівельних матеріалів. Ця система створюється як прототип аналогічних систем в будівництві.

Система дозволить, зокрема, підбирати необхідні добавки для бетонів в залежності від умов його роботи. Система створюється Центром з будівельної технології (СВТ).

В основу експертної системи закладаються дані Американського інституту бетону (АС1). Комітет АС1 піддавав експертизі пропоновану експертну систему і рекомендував ввести певні поліпшення в базу знань про бетонах.

При створенні бази знань були використані н інші документи, наприклад, дані про корозії металів у бетонах і цементах. 2.

Експертна система для прогнозування та управління інфільтрацією повітря в будівлях.

Для роботи експертної системи розвиваються моделі пророкувань, виробляються вимоги до інформації, яка зазвичай не використовується в моделях.

В остаточному варіанті система повинна використовувати наявну інформацію про будівлі, визначати швидкість інфільтрації як функцію погодних умов; визначати втрати тепла, конденсацію, якість повітря в приміщеннях, рекомендувати відповідні заходи і проводити оцінку їх ефективності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =