загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управлінські рішення >
« Попередня Наступна »
Лапигін Д.Ю. Управлінські рішення: навч. посібник. - М.: Ексмо. - 448 с. - (Вища економічна освіта)., 2009 - перейти до змісту підручника

10.3. Стратегічна система цілей

загрузка...

І. Ансофф, розглядаючи відмінні риси стратегії, призводить таке визначення стратегії та її орієнтира (бачення). «Орієнтир являє собою мету, якої прагне досягти фірма, а стратегія - засіб для досягнення мети» 50.

Але з теорії систем відомо, що, перефразовуючи визначення, засіб для досягнення мети є система. Звідси випливає, що стратегія є система досягнення мети. Спробуємо обгрунтувати висунуту тезу шляхом аналізу структури цілей організації.

На початку 1980-х рр.. А.І. Пригожин, розглядаючи головні загальноорганізаційні мети, запропонував три види цілей, не пов'язаних між собою ієрархією: цілі-завдання, цілий і-орієнтації і цілі системи. Цілі-завдання повинні були відображати зовнішнє призначення організації (термінології стратегічного управління в даному випадку більше відповідає словосполучення «місія зовні»). Цілі-орієнтації відповідали загальним інтересам працівників, які могли бути реалізовані через організацію (місія усередину). Цілі системи реалізовували потреба структури в рівновазі, стабільності, цілісності (точніше було б сказати - цілі щодо забезпечення системності організації, яка характеризується насамперед структурою, сукупністю свя-* їй між частинами системи) і т.д.

Звідси випливає, що система цілей організації являє собою «системний конфшуратр» - систему, що складається з підсистем, представлених різними мовами опису. Спробуємо уявити собі модель складу системи цілей стратегічного управління, яку потім перетворимо в модель структури.

Однак попередньо необхідно зробити кілька зауважень, керуючись положеннями системного аналізу.

Будь-яка діяльність носить цілеспрямований характер. Видів діяльності у організації, як правило, кілька, по лому і цілей може бути декілька. Крім того, відмінність цілей приводить до різних визначень одних і тих же явищ (під визначеннями тут розуміється мовна модель якої системи). Зазначене свідчить про те, що цілі організації можуть лежати в кількох пересічних площинах, причому точка (або лінія) перетину зазначених площин, як нам видається, в загальному вигляді буде найбільшою мірою відображати місце знаходження сукупної (інтегральної) цілі організації.

Під метою тут розуміється суб'єктивний образ (абстрактна модель) неіснуючого, але бажаного стану середовища, яке вирішило б проблему. Якщо тепер цей образ бажаного майбутнього спроектувати на навколишнє досліджуваний об'єкт середу, то проекція буде являти собою сукупність елементів середовища, використання властивостей яких дозволяє досягати мету. Подібна «тінь» цілі на середовищі являє собою засіб досягнення мети - систему (сукупність взаємопов'язаних елементів, відокремлену від середовища і взаємодіє з нею як ціле).

Міркуючи аналогічним чином і виходячи з раніше даних визначень, можна побудувати кілька підсистем, на різних мовах опису характеризують розглянуту мету. Приклад подібного опису (конфігуратор цілей) наведено на рис.

10.3. Суб'єктивне

(бачення)

Об'єктивне - (мета)

Вовні '(місія)

Мета організації

. Спрямований

ність

Усередину

Система

(стратегія)

Відображення _ на середовищі -

Образ майбутнього

Ціннісні орієнтації Параметри внутрішнього середовища -

Параметри зовнішнього середовища -

Задоволення

потреб

"Забезпечення розвитку Соціальна структура Т ехнологіческіе структури Проекти Програми

Плани

Заходи

Рис. 10.3. Конфігуратор цілі організації

Безліч елементів (оперативне управління)

Таким чином, на малюнку проілюстровані взаємозв'язку основних цільових характеристик організації, які дозволяють зробити наступні висновки:?

Стратегія є система досягнення мети організації;?

Зміст стратегії є відображення, проекція бачення н об'єктивної мети організації на саму організацію і навколишнє її середовище;

Терміновість

Соціально-економічна

орієнтація Короткострокові

конкретні і деталізовані

Довгострокові

розраховані на тривалий період

Економічні

мети

господарської

діяльності

Неекономічні

мети

(соціальні)

Зовнішня

Споживання ресурсів

Реалізація товарів

На внутрішній

Переробка ресурсів

Управління

відносинами

Установки суб'єктів цілепокладання -

власників -

менеджерів -

працівників-виконавців -

споживачів -

постачальників -

місцевого співтовариства -

суспільства в цілому

Бачення (образ майбутнього організації)

Місія організації (щодо суспільства і працівників організації)

/ Цілі

йл / \ Крік'ріі -

»ффекмжность -

реалі» усмосгь -

ієрархічність -

СОІІМСІ I імость -

вимірність -

гнучке і »

Рис. 10.4. Розподіл факторів, що впливають на формування цілей? спрямованість стратегії визначається місією, обращенной51 в зовнішнє стосовно організації середовище, і всередину організації: в соціальну структуру і структуру, що забезпечує підтримання системних властивостей організації;?

Стратегія лежить в одній площині з оперативним управлінням організацією, яке складається з елементів зовнішнього середовища і слабо структуроване;?

Мета організації є система, підсистеми якої лежать у різних площинах, але об'єднані нею і через неї здійснюється зв'язок між елементами різних підсистем;?

Мети організації (як будь-якої системи) формуються під впливом багатьох факторів (див. рис. 10.4) і можуть бути різними: за часом досягнення та орієнтації; по суб'єктах визначення мети й спрямованості в просторі; об'єктивними, як властивості будь-якої системи, і суб'єктивними, як образ, до якого прагне організація. Ступінь досягнення мети визначається критеріями, вибраними для конкретного рішення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон