загрузка...
Event- менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
Ламакін Г.Н.. Основи менеджменту в електроенергетиці: Навчальний посібник. Ч.1. 1-е вид. К.: ТДТУ,. 208 с., 2006 - перейти до змісту підручника

10.2.4. Органи управління відкритого акціонерного товариства ВАТ

загрузка...
- одна з найбільш складних форм організаційно-правових форм підприємств.

Органами управління ВАТ є: загальні збори акціонерів; рада директорів (наглядова рада); одноосібний виконавчий орган (генеральний директор); колегіальний виконавчий орган (правління, виконавча дирекція); ревізійна комісія (орган внутрішнього контролю за фінансово-господарської та правової діяльністю товариства); лічильна комісія (постійно-діючий орган загальних зборів).

Збори акціонерів є вищим органом управління ВАТ. ВАТ зобов'язане щорічно проводити загальні збори акціонерів (річні загальні збори акціонерів).

Голосуючої акцією суспільства є звичайна акція (в деяких випадках і привілейована), що надає акціонеру-її власнику - право голосу при вирішенні питання, поставленого на голосування.

Річні загальні збори проводиться не пізніше ніж через 6 місяців після закінчення фінансового року товариства. На річних загальних зборах акціонерів вирішується питання про обрання ради директорів (наглядової ради) товариства, ревізійної комісії товариства, про затвердження аудитора товариства; розглядаються надається радою директорів (спостережною радою) товариства річний звіт суспільства та інші документи відповідно до Федерального законом.

Дата і порядок проведення загальних зборів акціонерів, порядок повідомлення акціонерів про його проведення, перелік надаваних акціонерам матеріалів (інформації) при підготовці до проведення

110

загальних зборів акціонерів встановлюються радою директорів (спостережною радою) товариства відповідно до вимог Федерального закону.

Розрізняють чергові (річні) та позачергові (крім річного) загальні збори акціонерів. Правовий статус загальних зборів визначається положеннями Федерального закону, а також статутом акціонерного товариства.

До компетенції загальних зборів акціонерів належать питання:

- внесення змін та доповнень до Статуту товариства або затвердження Статуту у новій редакції;

- реорганізація товариства;

- ліквідація товариства, призначення ліквідаційної комісії та затвердження проміжного та остаточного ліквідаційних балансів;

- визначення кількісного складу ради директорів (наглядової ради) товариства, обрання його членів і дострокове припинення їх повноважень;

- визначення граничного розміру оголошених акцій;

- збільшення статутного капіталу товариства;

- зменшення статутного капіталу товариства;

- утворення виконавчого органу товариства, дострокове припинення його повноважень, якщо Статутом товариства рішення цих питань не віднесено до компетенції ради директорів товариства;

- обрання членів ревізійної комісії (ревізора) товариства та дострокове припинення їх повноважень;

- затвердження аудитора товариства;

- затвердження річних звітів, бухгалтерських балансів, рахунки прибутків і збитків товариства, розподіл його прибутків і збитків;

- порядок ведення загальних зборів;

- утворення лічильної комісії;

- визначення форми повідомлення суспільством матеріалів ( інформації) акціонерам;

- дроблення і консолідація акцій;

- здійснення великих угод;

- придбання та викуп товариством розміщених акцій;

- участь у холдингових компаніях, фінансово-промислових групах, інших об'єднаннях комерційних організацій;

- вирішення інших питань, передбачених Федеральним законом. Загальні збори акціонерів не вправі розглядати і приймати

рішення з питань, не віднесених до його компетенції.

111

Рішення з питань порядку денного приймається загальними зборами акціонерів тільки за пропозицією ради директорів (наглядової ради) товариства, якщо інше не встановлено Статутом товариства.

Загальні збори акціонерів не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного зборів, а також змінювати порядок денний.

Обрання ради директорів здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Рада директорів (наглядова рада) товариства здійснює загальне керівництво діяльністю товариства, за винятком вирішення питань, віднесених Федеральним законом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

За рішенням загальних зборів акціонерів членам ради директорів (наглядової ради) товариства в період виконання ними своїх обов'язків можуть виплачуватися винагорода і (або) компенсуватися витрати, пов'язані з виконанням ними функції членів ради директорів (наглядової ради) суспільства. Розміри таких винагород і компенсацій встановлюються рішенням загальних зборів акціонерів.

До виключної компетенції ради директорів (наглядової ради) товариства належать питання:

- визначення пріоритетних напрямів діяльності товариства;

- скликання річного і позачергового загальних зборів акціонерів товариства;

- затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів;

- збільшення статутного капіталу товариства, якщо відповідно до Статуту товариства або рішенням загальних зборів акціонерів таке право йому надано;

- розміщення товариством облігацій та інших цінних паперів;

- визначення ринкової вартості майна;

- придбання розміщених товариством акцій, облігацій та інших цінних паперів у випадках;

- утворення виконавчого органу товариства та дострокове припинення його повноважень;

- рекомендації за розміром дивіденду по акціях і порядку його виплати;

- використання резервного і інших фондів товариства;

- затвердження внутрішніх документів товариства, що визначають порядок діяльності органів управління товариства;

- створення філій та представництв товариства;

- ухвалення рішення про участь суспільства в інших організаціях;

112

- укладання великих угод , пов'язаних з придбанням та відчуженням суспільством майна;

- інші питання, передбачені Федеральним законом та Статутом товариства.

Члени ради директорів (наглядової ради) товариства обираються річним загальними зборами акціонерів, строком на 1 рік.

Голова ради директорів обирається членами ради директорів товариства з їх числа більшістю голосів від загального числа членів ради директорів.

Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства загальними зборами акціонерів відповідно до Статуту товариства обирається ревізійна комісія (ревізор).

Ревізійна комісія - самостійний орган управління, що формується в акціонерному суспільстві поряд з іншими органами.

Перевірка (ревізія) фінансово-господарської діяльності товариства здійснюється за підсумками діяльності товариства за рік, а також у всяке час з ініціативи ревізійної комісії (ревізора) товариства рішенням загальних зборів акціонерів, ради директорів (наглядової ради) суспільства або на вимогу акціонера (акціонерів товариства, що володіє в сукупності не менше ніж 10% голосуючих акцій товариства.

На вимогу ревізійної комісії (ревізора) товариства особи, що займають посади в органах управління товариства, зобов'язані надати документи про фінансово-господарської діяльності товариства.

Ревізійна комісія має право вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =