загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
Ламакін Г.Н.. Основи менеджменту в електроенергетиці: Навчальний посібник. Ч.1. 1-е вид. К.: ТДТУ,. 208 с., 2006 - перейти до змісту підручника

10.2.2. Створення та ліквідація товариства

загрузка...
Товариство може бути створене шляхом заснування знову і шляхом реорганізації існуючої юридичної особи (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення). Товариство вважається створеним з моменту його державної реєстрації. Реорганізація існуючої юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення пов'язана з правонаступництвом. По суті, реорганізація є формою припинення юридичної особи, що полягає в тому, що замість одного (або кількох) суб'єкта цивільного обороту в ньому з'являється нове обличчя, унаследовавшее в тому чи іншому обсязі права та обов'язки, що належали права попередникам.

105

Створення суспільства шляхом заснування здійснюється за рішенням засновників (засновника). Рішення про заснування товариства приймається установчими зборами.

Рішення про заснування товариства має відображати результати голосування і прийняті ними рішення з питань заснування товариства, затвердження статуту товариства, обрання органів управління товариства. При цьому рішення повинні прийматися саме в зазначеній послідовності. Результати голосування з питань заснування товариства повинні бути відображені в протоколі установчих зборів та зафіксовані в рішенні.

Рішення про заснування товариства, його статуту та грошової оцінки цінних паперів, інших речей або майнових прав або інших прав, що мають грошову оцінку, що вносяться засновником в оплату акцій товариства, приймається засновниками одноголосно.

Цінні папери, речі, майнові права, інші права, мають грошову оцінку, вносяться засновниками в оплату акцій товариства. Грошова оцінка перерахованих цінностей проводиться засновниками та затверджується установчими зборами одноголосно. У числі прав, що мають грошову оцінку, слід згадати право на товарний знак, знак обслуговування, інші промислові права.

Ухвалення рішення про формування органів управління товариства вимагає більшості в три чверті голосів, що належать засновникам пропорційно загальній кількості голосуючих акцій, належних засновникам відповідно до їх майновими вкладами. Зазначене більшість необхідно при обранні членів ради директорів (наглядової ради), утворення виконавчого органу товариства (правління, дирекції), обрання членів ревізійної комісії (ревізора).

Здійснення підготовчої роботи щодо створення товариства проводиться на підставі договору, який укладається між засновниками. Договір про створення товариства може бути двостороннім або багатостороннім залежно від числа учасників.

Внесення змін і доповнень до статуту товариства або затвердження статуту товариства в новій редакції здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів. Внесення до статуту товариства змін, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу товариства, здійснюється на підставі рішення про зменшення статутного капіталу товариства, прийнятого загальними зборами акціонерів. Внесення до статуту змін, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу товариства, здійснюється на підставі рішення про збільшення статутного капіталу товариства шляхом збільшення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій, прийнятого загальними зборами акціонерів або радою директорів (спостережною радою) товариства.

106

Товариство підлягає державній реєстрації в органі, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, у порядку, передбаченому Федеральним законом про державну реєстрацію юридичних осіб.

Реорганізація товариства може бути здійснена у формі злиття, приєднання, поділу, виділення і перетворення.

Товариство вважається реорганізованим з моменту державної реєстрації знову виниклих юридичних осіб.

Злиття товариств - виникнення нового суспільства шляхом передачі йому всіх прав і обов'язків двох або декількох товариств з припиненням діяльності останніх. Товариства, які беруть участь у злитті, укладають договір про злиття, в якому визначається порядок та умови злиття, а також порядок конвертації акцій кожного суспільства в акції та (або) інші цінні папери нового суспільства.

Приєднання - припинення існування одного або декількох товариств з передачею всіх їх прав та обов'язків іншому товариству. Присоединяемое суспільство і суспільство, до якого здійснюється приєднання, укладають договір про приєднання, де визначаються порядок та умови приєднання, а також порядок конвертації акцій приєднується до акції і (або) інші цінні папери товариства, до якого здійснюється приєднання.

Поділ - припинення існування товариства з передачею всіх його прав і обов'язків знову створюваним товариствам.

Виділення - створення одного чи кількох товариств із передачею їм частини прав і обов'язків реорганізується без припинення існування останнього.

Ліквідація товариства тягне за собою його припинення без переходу прав і обов'язків у порядку правонаступництва до інших осіб.

Суспільство може бути ліквідоване добровільно або на підставі рішення суду.

При добровільної ліквідації товариства рада директорів (наглядова рада) ліквідованого товариства виносить на рішення загальних зборів акціонерів питання про ліквідацію товариства та призначення ліквідаційної комісії. Загальні збори акціонерів добровільно ліквідованого суспільства приймає рішення про ліквідацію товариства та призначення ліквідаційної комісії.

З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження з управління справами суспільства. Ліквідаційна комісія від імені ліквідованого суспільства виступає в суді.

Ліквідація товариства вважається завершеною, а суспільство-що припинив існування з моменту внесення органом державної реєстрації відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

107

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =