Головна
загрузка...
Головна >
Маркетинг, реклама і торгівля >
Маркетинг >
« Попередня Наступна »
Мурашкін Н.В. , Тюкіна О.Н., Сеник Н.М., Мурашкін А.Н., Ялла В. А.. Маркетинг: Навч. посібник для вузів; Під загальною редакцією проф. Мурашкіна Н.В. Псков, 361 с. (Підручники та навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів)., 2000 - перейти до змісту підручника

10.2.2. Практичне застосування концепції маркетингу в реалізації основних цілей діяльності підприємства

загрузка...

Широта участі маркетингу в реалізації цілей підприємства характеризується даними таблиці 10.1

Як видно з таблиці, маркетингова служба підприємства практично бере участь в реалізації всіх цілей і завдань підприємства, для чого розробляє відповідні функції і прийоми в своєму структурному вмісті (див. табл. 10.2).

У цьому зв'язку, важливими умовами економічно ефективного функціонування маркетингу є: вдосконалення і налагодження системи збору та аналізу великої інформації.

Система маркетингової інформації - це постійно діюча і безперервна система взаємозв'язку і зумовленості виконавців, технологічних засобів і методичних правил і прийомів, призначених для збору, обробки за класифікаційними групами, аналізу, оцінки і розповсюдження актуальної, своєчасної і точної інформації, необхідної для сфери маркетингу, з метою вдосконалення прогнозування, планування, втілення в життя і контролю за виконанням маркетингових заходів. Загальна характеристика інформаційної системи маркетингу наведена на рис.10.4.

187

Таблиця 10.1 №

n. / N. Основна область діяльності підприємства Основна мета діяльності підприємства Участь маркетингу в їх досягненні 1

]. 2

Виробництво та

Сб ^ ГТ ТОЕІра 4 березня Виконання планів, до-Регулювання процес-гонорон, замовлений ло про-са лроічіодсч ні на ос-ізводсгіу м збут ^ по нотзе інформації за обсягами, асортиментом кон'юнктурі толара, та строками збуту ємності ринку, обсягів по-

мої попиту н т.п. ? ™ i Забезпечення якості товару (технічного впусти я продукту) Забезпечення технічної відповідності Пролук 11 і н і й ровом у у ровню і запитам і вимогам внутрішнього і зовнішнього р'анкоі (споживачів і експортерів) Коригування вимозі споживачів за внутрішньому і зовнішньому ринках за якістю продукції.

3. Формування і внутрипроизводственное розподіл ресурсів Відносне знижено-Дослідження цінового нис витрат на свавілля-процесу на ринках н ство і обитій товару, по-знаходження оптималь-засобом збалансовані-нин варіантів пен на ва] 1П01 про ісісіьзопінія ресурси всіх ресурсів 188 1. 2, - "1 J. 4. 4. 'Оптимізація в раз Оптимізація і підви Розвиток виробництва вітіі виробництва шення організаційно-з урахуванням стратегії і вдосконалюватися технічного рівні маркетингу за цільовими нии управління Виробництву праці і ринків. управління производст вом Охорона навколишнього Виконання стандартів, Дослідження впливу середовища тощо норм і вимагали до виробництва на окру процесам виробництва нього середовища і ра в напрямку їх віз циональное вико дії на навколишнє вання ресурсів. нє середовище

Таблиця 10.2. № Функціональна підсистема маркетингу, Примірний перелік спеціальних функцій управління. 1 т

j-3 Розділ 1. Перспективне і поточне планування соціально-Коном і-Iеекпiч; pasнітія підприємства. Розробка довгострокових програм і прогнозів. короткострокових планів на остові комплексного вивчення ринку: кон'юнктури. цін товарного асортименту, реакції Eia новий товар, обсягів попиту, трішнаі н і споживача і т.п. 189 1 2 3? 7 Організація робіт: по стандартизації. Збір і аналіз діючих стандартів, між народних норм л мраніл але вироб але дмитриком продукції. 3. Технологічна іодто-'ЮН-еси свавілля рах-на і керування технологічними процесами. Організація виробництва. Разрабснка систем взаємодії плануючих і виробничих підрозділів з урахуванням ситуації на ринках і вимог споживачів до якості товару. 4, Оперативне управління виробництвом. Коригування планів, програм і прогнозів з урахуванням умов по сбичуг продукції та укладених замовлень.

5. Метрологічне забезпечення виробництва. Удосконалення метрологічного забезпечення на основі аналізу інформації, що надходить від споживачів. 6. Технологічний контрол Є. та випробуванні продукції. З овершенствооаі и не система контролю і іс-1 іьпаній на основі інформації про якість продукції, 7. Управління кадрами та творчою діяльністю колективу. Навчання кадрів принципам, методам, прийомам маркетингу. S. Управління матеріальнотехнічна забезпеченням. Вивчення н встановлення постачальників з урахуванням якості їх продукції, своєчасності ііі.іпслігегіія до го поро п на гтосташгі і т.п. 190 9. Управління збутом про Організація реклами, додаткових пільг дукции. та заходів в області поставок (збуту та бенкету) і т.зв.

10. ! Управління гарантійним! Аналіз претензій споживачів до якості обслуговуванням. товару. 11. Управління фінансовою діяльністю і кал-строітсльством. Обгрунтування необхідності капвкладень у розвиток і розширення виробництва з урахуванням прогнозів на попит продукції та ізмснсннс технологічної політики. 12. Облік і звітність. Оперативний збір відомостей про канали збуту, торгівлі продукції. 13. Економічний аналіз. Вивчення стану товару підприємства на ринку, зміни умов, обсягів попиту, цін і вимог замовників і т.п. Система внутрішньої звітності - відображає поточний процес по збуту, суми витрат, обсягами ресурсних запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості і т.д.

Система аналізу зовнішніх маркетингових даних - відображає відбуваються на ринку події, умови його інфраструктури та комерційному оточенні.

Система маркетингових досліджень - дає характеристику ринку, його купівельних переваг, розробляє прогнози обсягів продажів по регіонах (ринків), відображають ефективність реклами і вцілому рекламних заходів.

Система управління маркетингом спрямована на глибоке вивчення нової продукції, ціноутворення, витрат (витрат) по заходах на рекламу, передачу інформації та приводяться маркетингових заходів тощо (Рис. 10.5.)

Основними висуваються вимогами до інформації є: точність, достовірність, своєчасність, узгодженість процесів збору, зберігання, поновлення, переробки і передачі даних для економічних методів управління процесами виробництва і збуту товару або послуг, тобто для складання прогнозів, планів, програм; аналізу виробничо-господарської діяльності та фінансово-розрахункових операцій і т.п.

191 Зовнішні

Фактори

Інфраструктура:

-наука

ОКОНОМІКЕ

1]

- 2 '

-техніка-закони-культура і т.д.

Комерційне

? Кружляння:

-покупці

-Капали збуту

-конкуренти

-постачальники Збір Обробка лнфор.мшяі] інформації Використання

інформації Система

внутрішньої

звітності Накопичення

зберігання,

ІІОІСК Олнсаніг Система аналізу зовнішніх маркетингових ДШ13ШХ Распростри

нання Оповіщення Слстема досліджень і упрЕв - лення Опенька Прийняття

вирішенні Внутрішні

фактори

планирова

ня

Виконання

Контроль 192

Рис. 10.5. Місце і роль керівника маркетингу (керуючого продуктом) у системі управління підприємством.

Потік зворотного зв'язку Рис. 10.4. Схема інформаційної системи маркетингу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =