загрузка...
Головна >
Маркетинг, реклама і торгівля >
Маркетинг >
« Попередня Наступна »
Мурашкін Н.В. , Тюкіна О.Н., Сеник Н.М., Мурашкін А.Н., Ялла В. А.. Маркетинг: Навч. посібник для вузів; Під загальною редакцією проф. Мурашкіна Н.В. Псков, 361 с. (Підручники та навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів)., 2000 - перейти до змісту підручника

10.2.1.Організація маркетингу

загрузка...

В умовах переходу до ринку загальними завданнями , що забезпечують ринкові умови господарювання, що розробляються суб'єктами-товаровиробниками, є: -

підвищення технічного рівня виробництва і забезпечення конкурентоспроможності товару; -

розробка планів і програм виробництва товарів і послуг і активізація виробничих і технологічних структур підприємства; -

зміна структури виробництва, підвищення питомої ваги товарів народного споживання; -

розробка і включення ринкового механізму ціноутворення; -

розробка і включення механізму саморегулювання виробничо-економічних процесів; -

умови організаційно-економічного характеру, що забезпечують вільний товарний обмін суб'єктами господарювання; зняття обмежувальних заходів при бартерних взаємозаліках.

В умовах ринкової економіки товаровиробники самостійно визначають параметри виробництва і форми збуту продукції, несуть відповідальність за результати своєї діяльності, а ринок в цих умовах спрямовує діяльність безпосередніх товаровиробників в області: -

визначення основних завдань і напрямів виробничої діяльності; -

виявлення проблем організації маркетингу; -

вибору найбільш ефективної організаційно-управлінської структури.

Відповідно до рекомендацій, розроблених економістами в області маркетингу, при розробці основних завдань і напрямів виробничої діяльності повинні бути визначені і сформульовані наступні критерії: -

склад показників діяльності підприємства , підлягають управлінню (комплекс маркетингових засобів); -

характер управління виробництвом і збутом;

182 -

методи роботи в області поточного та стратегічного планування (складання програм) та контролю.

Розроблювана стратегія маркетингу при цьому повинна грунтуватися на ретельному обліку наявних всіх виробничих ресурсів у взаємодії з складовими стратегічного потенціалу підприємства, щоб адекватно відповідати на виклик зовнішнього середовища і постійно розширювати граничні можливості і вдосконалювати виробничий потенціал підприємства.

Комплекс маркетингових засобів являє собою сукупність обраних розробником факторів для даної стратегії маркетингу: як економічних, так і організаційно-технічних і технологічних, які, на думку розробника, є визначальними для виробництва та ефективного збуту виробленої продукції ( послуг) на конкретних потенційних ринках збуту.

Комплекс маркетингових засобів, таким чином, є основою концепції маркетингу та розробляється ним стратегії в галузі виробничої і збутової діяльності підприємства.

Найважливішими заходами при розробці організаційно-управлінської структури виробленої продукції є точна і обгрунтована формулювання завдань і напрямів виробничої діяльності, для чого повинні бути визначені: -

завдання, що визначають стратегічну концепцію регулювання обсягів випуску товару у відношенні кожної виробничої лінії або категорії продукції; -

фактори, що впливають на конкурентоспроможність товару і підлягають постійному уточненню з метою досягнення необхідної якості та рівня конкурентоспроможності продукції кожної виробничої лінії або категорії продукції; -

характер рівняння виробництвом і збутом відповідно до прийнятої маркетинговою стратегією для кожної категорії продукції; -

з урахуванням маркетингової стратегії, відповідні методи і виробничі інструкції (інші види правової документації) для різних категорій продукції з метою подальшого впровадження в діяльність підприємства в галузі управління, планування і контролю.

Проблеми в організації управління і збуту товару включають: -

забезпечення схвалення і формального затвердження сформульованих завдань і напрямків його діяльності; -

розробка схеми делегування повноважень і відповідальності відповідно до прийнятої схеми управління; -

визначення і детальна розробка структури та порядку звітності; -

створення умов щодо своєчасної перебудові організаційно-управлінської структури підприємства.

Комплексний характер маркетингової діяльності зумовлює такі орієнтації: за функціями, по товарах, по ринках (покупцям), по регіонах.

Однак найбільш прийнятними для підприємства є: -

функціональна організаційно-управлінська структура; -

структура управління за видами (категоріями) товару ; -

ринкова організаційно-управлінська структура.

На рис. 10.1. приведена функціональна організаційно-управлінська структура. Вона, як правило, використовується підприємствами до тих пір, поки вони не виростуть у фізичному обсязі, або їх продукція не стане настільки диверсифікована, що виникне необхідність в організаційно-управлінської перебудові, щоб розширити повноваження і відповідальність їх функціональних служб.

У випадках, коли має місце значне зростання номенклатури асортименту (категорії), що випускається, виникає необхідність перекладу використовуваної функци-

183

ональной структури в більш прийнятну в цих умовах структуру управління за видами продукції, що видно з рис. 10.2. При використанні останньої досягається найбільш ефективна організація управління, при якій виробничі служби за певними видами продукції безпосередньо можуть бути підпорядковані службі маркетингу, при цьому на останніх покладається відповідальність за обсяги виробництва і збуту товарів та їх конкурентоспроможність по відношенню до аналогічної продукції інших товаровиробників.

Іншим засобом передачі відповідальності за здійснення функції маркетингового управління є ринкова організаційно-управлінська структура, що видно з рис. 10.3.

Рис.10.1. Функціональна організаційно-управлінська структура.

Остання схема (структура) використовується в тих випадках, коли підприємство здійснює збут свого товару або послуг на багатьох паралельно діючих (освоєних) ринках збуту, що пов'язано з географічним положенням, характеристикою споживачів (виробнича, транспортна або будівельна організація або населення) рівнем

184

Г енсральний директор

Інші

Відділи Виробничий Маркетингу Підрозділи 1 Вивчення ринку Управління Збуту Реклами Інші Служби Продукція В

Продукція Б

Продукція А Інші

: Виробничий I

Служби

Продукція ін видів

Продукція А:; Продукція Б

і т. п.

: Виконавці? Дослідження Планування '? Збуту; Реклами: ринку: продукції для концерну або ін виду вищестоящої організації

для підприємства

185

Рис. 10.2 Структура управління за видами продукції.

Ритттсі Росії

Країн

СНД

Далекого

зарубіжжя

Зовнішньо-еконо-міческіч: зв'язків

Реклами

Збуту

Планування

продукції

Дослідження,

управління,

прогнозування

ринку для концерну або ін виду вищестоящої організації

для підприємства

186

Рис. 10.3 Ринкова організаційно-управлінська структура. його споживання, якістю (споживчими властивостями), ціною, потребою в післяпродажному сервісі і т.п.

Маркетингові служби російських підприємств і організацій в залежності від стадій розвитку маркетингу та впровадження його в управлінську діяльність, можуть бути сформульовані за типами організаційних структур, показаних на рис. 10.2. 1.

На першій стадії в управління виробництвом, збутом, фінансовою політикою і т.п. вводиться три підрозділи: -

комерційний відділ, який організовує та керує діяльністю по збуту товару або послуг на внутрішньому та зовнішньому ринках; -

відділ кон'юнктури і цін, який вивчає і аналізує ринки (споживачів) і динаміку цін на продукцію; -

відділ з реклами продукції (послуг) функцією якого є комунікаційна політика (ФОССТИС). 2.

На другій стадії в систему управління, безпосередньо підпорядкованих вищому керівництву, вводиться ланка (відділ) з маркетингу, у віданні якого закріплюються питання: прогнозування кон'юнктури ринків і цін, комплексних ринкових досліджень і планування діяльності на них, реклами і стимулювання збуту, розробки маркетингової політики з усіх проблем підприємства і т.п. 3.

На третій стадії маркетингова діяльність розширюється і значно ускладнюється, маркетинг набуває статусу управління і включає відділи: -

безпосередньо маркетингу, який в свою чергу розбивається на сектори (підвідділи) : комплексних ринкових досліджень, досліджень окремих ринкових сегментів, маркетингового планування, планування нових товарів, асортименту), складання графіка виробництва, аналізу та контролю за ходом збуту товару та визначення каналів збуту, реклами і стимулювання продажів і т.п.; -

комерційний відділ, у функції якого входять організація оперативної роботи: підготовка, укладання та реалізація контрактів, договорів, угод; організація техобслуговування і контроль за документообігом по комерційних справах.

У свою чергу, цей відділ може включати сектори (підвідділи) за товарним і раціонального ознаками, або змішаним типом.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =