загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Теорія статистики >
« Попередня Наступна »
Т. В. Рябушкин. Загальна теорія статистики: Підручник / Т. В. Рябушкин, 0-28 М. Р. Єфімова, І. М. Іпатова, Н. І. Яковлєва. - М.: Фінанси і статистика. - 279 с, іл., 1981 - перейти до змісту підручника

10.2. ПОКАЗНИКИ ряду динаміки

загрузка...
При вивченні динаміки суспільних явищ необхідно вирішити цілий ряд завдань і висвітлити широке коло питань з тим, щоб охарактеризувати особливості та закономірності розвитку досліджуваного явища. До числа основних завдань, що виникають при вивченні динамічних рядів, належать такі: 1) характеристика інтенсивності окремих змін у рівнях ряду від періоду до періоду илн від дати до дати, 2) визначення середніх показників часового ряду; 3) виявлення закономірностей динаміки ряду в цілому; 4) інтерполяція і екстраполяція; 5) виявлення факторів, що обумовлюють зміна досліджуваного явища в часі.

Динамічний ряд являє собою ряд послідовних рівнів, зіставляючи які між собою можна отримати характеристику швидкості та інтенсивності розвитку явища. У результаті порівняння рівнів виходить система абсолютних і відносних показників динаміки, до числа яких відносяться абсолютний приріст, коефіцієнт зростання, темп приросту, абсолютне значення одного відсотка приросту і т. д. Якщо сравне

220

нию підлягають кілька послідовних рівнів, то можливі два варіанти зіставлення:

1) кожен рівень динамічного ряду порівнюється з одним і тим же попереднім рівнем, прийнятим за базу порівняння.

В якості базисного рівня вибирається або початковий рівень динамічного ряду, або ж рівень, з якого починається якийсь новий етап розвитку явища. Таке порівняння називається порівнянням з постійною базою;

2) кожен рівень динамічного ряду порівнюється з безпосередньо <му попереднім, таке порівняння називають порівнянням із змінною базою. *

Показники динаміки з постійною базою характеризують остаточний результат всіх змін у рівнях ряду за весь аналізований проміжок від періоду, до якого відноситься базисний рівень, до даного (t'-ro) періоду. Показники динаміки зі змінною базою характеризують інтенсивність зміни рівня від періоду до періоду (або від дати до дати) у межах досліджуваного проміжку часу.

Абсолютний приріст Ai визначається як різниця між двома рівнями динамічного ряду і показує, наскільки даний рівень ряду перевищує рівень, взятий на базу порівняння:

Ai = де А, - абсолютний приріст; - рівень порівнюваного періоду; г / баз - рівень базисного періоду.

При порівнянні з змінною базою абсолютний приріст буде дорівнює:

Ai = * / i-«/ ii? (10.16)

де yi-i - рівень безпосередньо попереднього періоду. Абсолютний приріст із змінною базою інакше називають швидкістю росту. Коефіцієнт зростання визначається як відношення двох порівнюваних рівнів н показує, у скільки разів даний рівень перевищує рівень базисного періоду.

Ki - при порівнянні з постійною базою; (10.2а)

Ki = ~ - при порівнянні з змінною базою. (10.26)

Якщо коефіцієнти зростання виражають у відсотках, то їх називають темпами зростання:

Tp = K-100% -. (10.3а)

Темп приросту показує, на скільки відсотків рівень даного періоду більше (илн менше) базисного рівня. Цей показник може бути розрахований двояко:

як відношення абсолютного приросту до базисного рівня

Тп = - ^ = ^ 1.100% илн Тп = - ^ ^ - 100% . (10.36)

j / баз Ух-1

221

? 0

Таблиця 10.2 вироб - ництво елек-тро-енергії, млрд. кВт-ч Абсолютний

приріст, млрд. кВт - год, порівняно Коефіцієнт зростання порівняно Темп приросту в до порівняно Абсолютна значе- Рік

з 1970 р. з перед-шест-вуго-щим го_; ом з 1970 р. з перед-шестпую-щим роком з 1970 р. з попереднім роком ня 1% прибутку зростання, млрд . кВт? ч Пункти росту

% I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1970 1971 1972 1973 1974 1975 740 800

857 915 976 1039 60 117

175236299 60 57 58 61 63 1,081 1,158 1,237 1,318 1,404 1,081 1,071 1,067 1,067 1,064 8,1

15,8 23,7 31,8 40,4 8,1 7.1 6,7

6,7 6.4 7,40 8,00. 8,57 9,15 9,76 8,1

7,7 7,9 8.3 8,4 Разом 5327299 40,4 Між показниками динаміки, обчисленими з постійної і змінної базою, існує певний зв'язок.

Так, сума абсолютних приростів із змінною базою А, - дає загальний приріст за досліджуваний період.

П-1

? Аг = «/ п-У1 = Ап / 1 -

1

де п - число рівнів динамічного ряду. У підрядкових позначеннях стоять індекси рівнів: в чисельнику - порівнюваного, а в знаменнику - бази порівняння.

Рівним чином може бути здійснений перехід від коефіцієнтів росту, обчислених з постійною базою, до коефіцієнтів зростання, обчисленим із змінною базою, і навпаки. Якщо відомі коефіцієнти зростання з постійною базою, що приватні від послідовного розподілу цих коефіцієнтів дорівнюють відповідним коефіцієнтам зростання із змінною базою.

Ki / ii = - -

За наявності коефіцієнтів росту з змінною базою відповідний коефіцієнт зростання з постійною базою знаходиться перемножением коефіцієнтів росту із змінною базою.

Ki / i = k2/fkS/2 '. . . -Ki-ili-z-kili-l?

Отр аналізі відносних показників динаміки (темпи зростання і темпів приросту) не слід розглядати їх ізольовано від абсолютних показників (рівнів ряду і абсолютних приростів). Порівняння абсолютного приросту і темпів приросту за одні й ті ж періоди часу показує, що уповільнення темпу приросту не завжди супроводжується зменшенням абсолютних приростів. Зазвичай така закономірність спостерігається в динамічних рядах з безперервно зростаючими рівнями. При уповільненні темпів росту може збільшуватися абсолютний розмір приросту. Тому, щоб правильно оцінити значення отриманого темпу приросту, його розглядають у зіставленні з показником абсолютного приросту. Результат виражають показником, який називають абсолютним значенням 1% приросту AT '.

Ai ^ ff ^ -. (Ю.4)

тобто цей показник розраховують як відношення абсолютного приросту до темпу приросту (у%) за той же період часу. Якщо перетворити цю формулу, то отримаємо такий вираз:

У У '-100% Vi-l

Абсолютні значення 1% приросту представлені "в графі 9 табл. 10.2 . У тих випадках, коли порівняння проводиться з віддаленим періодом часу, прийнятому за базу порівняння, розраховують так звані пункти зростання, які представляють собою різницю базисних темпів зростання (у%) або темпів приросту двох суміжних періодів (див. графу 10 табл. 10.2) .

JL. юоо / о _i ^ L. 100о / 0 eJ!! Z J / баз Убаз У * аз

На відміну від темпів приросту, які не можна ні підсумувати, ні перемножать, пункти зростання можна складати, в результаті чого отримуємо темп приросту відповідного періоду в порівнянні з базисним періодом, тобто за даними нашого прикладу Сума пунктів зростання дорівнює 40,4% , що відповідає темпу приросту рівня 1975 р. по порівнянні з 1970 р.

При зіставленні динаміки. розвитку двох явищ можна використовувати показник, що є відношенням темпів зростання за однакові відрізки часу по двох динамічним рядах. Цей показник називають коефіцієнтом випередження.

Копереж = ~ у ~ Т '? *. (1 0.5)

223

як різниця між темпом зростання у відсотках і 100%

Тп = Тр-100% .

Розглянемо розрахунок вищевказаних показників по ряду динаміки обсягу виробництва електроенергії в СРСР, представленого в табл. 10.2.

222

де у 'і у "- відповідні рівні порівнюваних динамич ських рядів.

За допомогою цього коефіцієнта можуть порівнюватися динами ческие ряди однакового змісту, але які відносяться до різних територіях (країнам, республікам, районам і т. д.) або до різних організаціям (міністерствам, підприємствам, установам), або ряди різного змісту, що характеризують один і той же об'єкт. Так, наприклад, по даними табл. 10.3 розрахуємо коефіцієнти випередження зростання продуктивності праці порівняно із зростанням середньої заробітної плати в промисловості СРСР (у% до 1970 р.):

Таблиця 10.3 Рік Темп зростання продуктивності праці Темп зростання середньої місячної заробітної плати робітників і службовців Коефіцієнт випередження (гр. 2: гр. 3) 1975 1976 134 138 121

125 1,107 1,104

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =