загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економіка підприємства >
« Попередня Наступна »
Скобін. Економіка готельного, ресторанного та туристичного підприємства, - перейти до змісту підручника

10.2. План маркетингу на підприємстві

загрузка...
Маркетинг являє собою процес планування і реалізації задуму, виробництва, ціноутворення, збуту і просування товарів і послуг шляхом обміну, який задовольняє потреби окремих осіб і організацій.
При складанні плану маркетингу необхідно спиратися на наступні принципи:
1. Принцип «задоволення споживача», заснований на обліку потреб і динаміки ринкової кон'юнктури. Бізнес неможливий, якщо підприємство орієнтоване тільки на прибуток, а не на задоволення споживача і його потреб.
2. Принцип «боротьби за споживача». Суть цього принципу - боротьба за споживача, а не збут товарів. Товари та послуги в даному випадку є лише засобом для досягнення мети, а не самою метою.
3. Принцип «максимального пристосування надання послуг до вимог споживача» ставить надання послуг у функціональну залежність від запиту ринку і вимагає надавати послуги в асортименті та обсязі, необхідних для споживача.
У план маркетингу, як правило, включаються такі питання:
- цілі та стратегії маркетингу;
- ціноутворення;
- схема збуту послуг;
- методи стимулювання продажів і повторного звернення клієнтів за послугами;
- реклама;
- формування громадської думки про підприємство та його послуги. У комплекс маркетингових заходів підприємства зазвичай входять:
224
- вивчення споживачів послуг, їх поведінки на ринку;
- сегментування ринку і вибір «ніші»;
- вивчення конкурентів, аналіз ринкових можливостей і встановлення частки ринку для підприємства;
- оцінка можливості організації надання послуг підприємством, очікуваних споживачем на ринку;
- визначення вимог до якості послуг, що надаються, контроль якості;
- розробка відповідних методів ціноутворення;
- аналіз використовуваних форм і каналів збуту;
- позиціонування і просування послуг;
- вибір стратегії реклами.
Слід пам'ятати, що такі заходи маркетингу, як «сегментування», «позиціонування товару» і збільшення «частки ринку», є основним.
Частка ринку - це частина ринку галузі, яка використовується підприємством для продажу своїх товарів і послуг.
Сегментування ринку полягає в поділі загальної сукупності споживачів на певні групи покупців (сегменти), що розрізняються за цілою низкою чинників (соціальне становище, рівень доходів, професія, сімейний стан, вік і т.д.) і які мають схожі споживчі запити і переваги.
Позиціонування - це заходи з просування товарів / послуг на ринок і забезпеченню їх конкурентоспроможного становища. Це створення образу товару або послуги у свідомості споживача, відмінного від продукції конкурентів.
План маркетингу визначає вимоги до якості надаваних послуг. Організація робіт з управління якістю послуг в готельних підприємствах передбачає створення систем якості, відповідних рекомендацій стандартів ІСО, і прийняття необхідних заходів щодо забезпечення їх ефективного функціонування. Під створенням систем якості розуміється розробка і впровадження стандартів у діяльність готельного підприємства. Система якості являє собою сукупність структур, що виконують функції управління та надання якісних послуг встановленими методами. Розробка системи якості включає:
225
1. Визначення процесів і структур готелі, що включаються в систему якості.
2. Опис бізнес-процесів та виробничих функцій структурами готелі для забезпечення необхідної якості.
3. Впровадження стандартів технічного та функціонального якості в діяльність готельного підприємства.
4. Створення необхідних нормативних документів для виконання цих процесів і функцій.
5. Організація контролю якості.
6. Удосконалення системи якості.
Одним з найважливіших елементів плану маркетингу є ціноутворення, вироблення цінової політики підприємства, яка полягає у встановленні і зміні цін залежно від ситуації на ринку, що дозволяє зберігати певну частку ринку і отримувати прибуток.
Ціноутворення є найважливішим елементом плану маркетингу. Ціна товару може визначатися виходячи з:
- собівартості послуг;
- ціни конкурентів на аналогічні послуги;
- унікальних властивостей послуги;
- ціни, обумовленої попитом на дану послугу.
На основі собівартості звичайно встановлюється мінімально можлива ціна послуги, відповідна найменшим витратам виробництва. На основі аналізу цін конкурентів визначається середній рівень цін на послугу. Максимально можлива ціна встановлюється для послуг, що відрізняються високою якістю або унікальними властивостями. Ціни, зумовлені попитом або кон'юнктурою ринку даних послуг, можуть коливатися в широкому діапазоні - від мінімальних до максимальних.
Важливим елементом плану маркетингу є схема поширення послуг, тобто організація каналів збуту. Канал збуту - шлях, по якому відбувається процес придбання послуги споживачем.
Рівень каналу збуту - це будь-який посередник, що виконує ту чи іншу роботу по наближенню товару до кінцевого споживача. Посередником при однорівневому каналі на ринку туристських послуг зазвичай буває турагент.
При дворівневому каналі посередниками на ринку туристських послуг стають оптовий посередник - туроператор і роздрібний - турагент.
© На правах рукопису Скобкин CC , 226
При трьохрівневому каналі з'являється третій посередник - глобальні системи бронювання (GDS). Для підвищення ефективності маркетингу необхідно вибрати найкращу комбінацію з декількох каналів.
Методи стимулювання продажів (збуту) є ще одним елементом плану маркетингу.
Стимулювання збуту - це різноманітні дії, що сприяють вчиненню покупки. До них відносяться:
- стимулювання споживачів;
- стимулювання збутового апарату, наприклад турфірм;
- стимулювання власного торгового персоналу підприємства. Реклама - ще один розділ плану маркетингу. Головною функцією реклами
є індивідуалізація продукту, однак реклама - дорогий захід. Різноманіття видів реклами можна звести до п'яти видах:
- інформативна;
- виборча (на певний сегмент);
- порівняльна;
- нагадує;
- подкрепляющая.
Завдання формування громадської думки про підприємство і його послуги («паблік рілейшенз») також включається в план маркетингу. Це завдання вирішується шляхом формування та підтримки сприятливого відношення до підприємства громадськості, установ і організацій; презентацій та виставок; інституційної реклами (престижною, фірмової, корпоративної); надання консультативних послуг.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон