загрузка...
Event -менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика по менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Менеджмент в галузі >
« Попередня Наступна »
Максімцова М.М., Горфінкеля В.Я.. МЕНЕДЖМЕНТ МАЛОГО БІЗНЕСУ. М.: Вузівський підручник. - 269 с., 2007 - перейти до змісту підручника

10.2. Класифікація інновацій та організаційно-правові форми інноваційного підприємництва

загрузка...
Класифікація інновацій. Зміни характерні для всіх сфер техніки, економіки і суспільства в цілому. Усталеної класифікації нововведень поки не існує. Наведемо один з найбільш вдалих варіантів класифікації інновацій27 (табл. 10.1).

Інноваційне підприємництво пов'язане із створенням, освоєнням і комерційним використанням нового продукту. Цей процес включає ряд етапів: 1) пошук нової ідеї, її оцінку, складання бізнес-плану; 2) пошук необхідних ресурсів, створення дослідного зразка, проведення випробування; 3) вивчення ринку збуту і просування товару на ринок. Основні етапи розробки нового товару представлені на рис. 10.1.

Підприємець у своїй діяльності керується жорстким алгоритмом здійснення інноваційної діяльності (рис. 10.2) 28.

Таблиця 10.1 Критерій Види інновацій Поширеність Одиничні діффузорного Місце у виробничому циклі Сировинні

Продуктові

Забезпечуючі Наступність Відкриваючі Скасовуючі Заміщають Зворотні Охоплення частки ринку Локальні Системні Потенціал і ступінь новизни Радикальні

досконалістю

Комбіновані Сфера діяльності підприємства Технологічні (виробничі) Економічні (торгові) Соціальні (управлінські)

Класифікація інновацій

Пошук інноваційних ідей 1

Відбір найбільш перспективних ідей

Розробка задуму

Експертна оцінка

Виготовлення дослідних зразків 1

Розробка бізнес-плану

Випробування

Маркетингові дослідження

Просування товару на ринок 1

Завоювання ринкових ніш

Масове виготовлення товару

Рис. 10.1. Основні етапи розробки нововведення

Рис. 10.2. Принципова схема інноваційного підприємництва

Інноваційне підприємництво припускає постійний пошук нововведень: нових ідей, товарів і послуг, а також організаційних форм по створенню і впровадженню нововведень. Для нововведення потрібна нова організаційна форма, а для випуску продукції (послуги), навпаки, консервативна, усталена організаційна форма, яка забезпечує виготовлення оснащення, закупівлю сировини та організацію потокового виробництва і в кінцевому підсумку - випуск продукції.

Суперечність полягає ще й у тому, що для проведення наукових досліджень потрібні великі фінансові кошти: наприклад, при пошуку матеріалу з новими властивостями необхідно проведення експериментів, яке передбачає використання спеціального обладнання, кваліфікованого персоналу. Крім того, при інноваційному підприємництві не менш важливі досвід та інтуїція окремих дослідників-одинаків, які, отримавши новий або принципово новий продукт, здатні налагодити комерційне використання винаходу в рамках малого підприємства.

Перевагами малих організаційних форм в інноваційній діяльності є наступні фактори29: 1)

мобільність і сприйнятливість до принципових нововведень, оскільки процес очолює, як правило, автор нововведення, 2)

багатоплановий характер мотивації, зумовленої як позаекономічними причинами (для автора винаходу - це справа життя і честі), так і економічними (тільки успішна реалізація винаходу, його комерціалізація дозволить автору відбутися як підприємця); 3)

вузька спеціалізація творчого пошуку, звуження кола технічних ідей, нечисленний управлінський персонал; 4)

орієнтація на кінцевий результат при широкому використанні всіх видів ресурсів, і насамперед інтелектуальних; 5)

. можливість йти на ризик, що абсолютно неприйнятно для великих організацій.

Для інноваційного підприємництва важлива наявність підприємницького середовища, яка дозволяє знаходити відповідні організаційні форми для реалізації ідей, нововведень. Підприємницьке середовище - це середовище, що сприяє відтворенню та здійсненню цілеспрямованого пошуку, підготовці до реалізації нововведень. Елементами такого середовища є наявність інвесторів з вільними фінансовими ресурсами і товаровиробників з вільними потужностями, які могли б їх використати для виготовлення конкурентоспроможної продукції; існування відповідної інфраструктури. Ці елементи і створюють підприємницьке середовище - одна з обов'язкових умов для пошуку і впровадження інновацій.

Організаційно-правові форми інноваційного підприємництва.

Існують різні організаційно-правові форми інноваційного підприємництва. Широке поширення в країнах з розвиненою ринковою економікою отримали венчурні фірми, що здійснюють свою діяльність з великою часткою ризику. Венчурні фірми спеціалізуються на дослідженнях, розробці, виробництві нової продукції і послуг. Творцями таких фірм є вчені-дослідники, інженери, винахідники. Венчурні фірми працюють на етапі зростання винахідницької активності і, як правило, передають результати своїх досліджень іншим компаніям (фірмам-експлерентам, патиентам і коммутантам). Венчурний капітал являє собою вкладення не тільки великих компаній, але і банків, державних структур, страхових, пенсійних та інших фондів у сфери з підвищеною часткою ризику.

Фірма-експлерент - це піонерська фірма, «яка знімає вершки», тобто підвищену частку прибутку і надприбуток, на етапі максимуму винахідницької активності і з перших партій випуску нової продукції.

Фірма-патієнт працює, як правило, на вузький сегмент ринку і задовольняє потреби, які сформувалися під дією моди, реклами. Працює на стадії зростання випуску продукції і одночасно - на етапі падіння винахідницької активності.

14 *

211

Фірма-коммутант працює на стадії падіння випуску продукції, націлена на задоволення місцевих, національних потреб, адаптує інновації до конкретних місцевих умов, вносить зміни на різних стадіях виробничого циклу - від постановки продукції на виробництво до зміни в технології вже випускається.

Цікавою організаційно-територіальної формою інноваційного підприємництва є науково-технологічні парки. Науково-технологічний парк (технопарк) - це самостійна організаційна структура, створювана в сфері науки і наукового обслуговування з метою підтримки малого підприємництва та формування середовища для освоєння виробництва та реалізації на ринку інноваційної продукції. Основні завдання технопарків: -

перетворення відкриттів і винаходів у технології; -

перетворення технологій у комерційний продукт; -

передача в масове виробництво технологій виготовлення продукту через мале підприємництво; -

формування і ринкове становлення наукомістких фірм; -

підтримка підприємств у сфері наукомісткого бізнесу.

Науково-технологічний парк може мати певну спрямованість цільового характеру (табл. 10.2).

Таблиця 10.2

Основні завдання технопарків Вид парку Напрямки діяльності Джерела фінансування Дослідницький Проводить процедуру приймання завершених фундаментальних досліджень Розробляє проекти в сфері передових ідей

Доводить дослідження до прикладних розробок Державна підтримка Науково-технологічний Відпрацьовує нові технології

Виготовляє дослідну партію продукту Тиражує технічну документацію Державна підтримка та підтримка структур бізнесу Технологічний Здійснює технологічну підготовку виробництва Реалізує готову продукцію, включаючи ноу-хау Бере участь в серійному виробництві продукту Незважаючи на прибутковість діяльності, потребує підтримки структур бізнесу

Закінчення табл. 10.2 Вид парку Напрямки діяльності Джерела фінансування Промислово-технологічний Надає в тимчасове користування площі, обладнання для організації виробництва нової продукції за новою технологією У фінансовій підтримці не потребує (прибуткова діяльність)

Інкубатор бізнесу - це структура, що спеціалізується на створенні сприятливих умов для діяльності малих інноваційних фірм, що реалізують оригінальні науково-технічні ідеї. Інкубатор бізнесу виконує ряд функцій: -

забезпечує підтримку фірм шляхом надання їм на пільгових умовах обладнання для дослідного виробництва, надання консультаційних послуг, введення невідомих фірм в коло бізнесу, правової та інформаційної допомоги; -

сприяє успішній стратегії комерціалізації ризикової технології; -

виконує освітню функцію.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =