загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Теорія управління >
« Попередня Наступна »
В.А. Василенко, В.І. Шостка. СИТУАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК, Сімферополь, 2003 - перейти до змісту підручника

10.2 Експрес-діагностика фінансової спроможності фірми

загрузка...
Виняткову важливість для кожного конкретного підприємства являє дотримання принципу «тимчасової необмеженості »його функціонування [3]. Цей принцип означає, що у підприємства немає ні наміру, ні вимушеної необхідності припинити в осяжному майбутньому свою діяльність або істотно скоротити її масштаби. Виходячи з цього принципу, може бути рекомендований ряд напрямків (методів, прийомів) експрес-діагностики фінансового стану:

- попередній огляд економічного та фінансового стану підприємства;

- виявлення «хворих» і «симптоматичних» статей балансу;

- аналіз причин різких коливань структури майна змінних вітчизняних періодів (попереднього і звітного року, кварталів, місяців) і балансових сум по окремих статтях;

- дотримання балансових пропорцій, критичних показників в оцінці можливого банкрутства, попередня класифікація підприємства за ознаками фінансової стійкості.

125

Будь-який вид аналітичної діяльності повинен володіти своєю логікою, будуватися за принципом - від загального до приватного.

Тому попередній етап (комплекс завдань) параметричного аналізу - експрес-діагностика фінансової спроможності - повинен, мабуть, починатися з огляду основних показників (параметрів) діяльності підприємства. Джерелом інформації для подібної діагностики може служити офіційна бухгалтерська звітність, особливо якщо її зіставити з даними декількох звітних періодів.

У ході цього огляду можна отримати відповіді на такі, пов'язані зі складними фінансовим станом, питання:

- Яке майнове становище підприємства до початку звітного періоду? Те ж до кінця звітного періоду?

- В яких умовах протікає робота підприємства у звітному періоді?

- Яка господарська робота проведена протягом звітного періоду?

- Які перспективи господарської і фінансової діяльності підприємства?

Відповіді на ці та інші подібні питання можна отримати при аналізі даних, що містяться в офіційній бухгалтерської звітності, і пояснювальної записки до неї, причому додаткові аналітичні розрахунки тут не потрібні.

Майнове становище підприємства на початок, і кінець звітного періоду характеризуються даними балансу. Порівнюючи динаміку (збільшення «+», зменшення «-») підсумків розділів його активу, можна виявити тенденції зміни майнового стану.

Відповіді на другий і третій питання можна знайти в пояснювальній записці (організаційна структура управління, причини відбулися в ній змін, відкриття нових видів діяльності, особливості роботи з контрагентами та ін.)

125

Результативність і перспективність діяльності можуть бути узагальнено оцінені за даними аналізу динаміки прибутку, а також з порівняльного аналізу темпів зростання обсягів коштів і виробництва підприємства.

Інформація про недоліки в роботі підприємства може безпосередньо бути присутніми в балансі в явному або завуальованому вигляді. Явні недоліки мають місце, коли в звітності є «хворі» статті, які умовно можна поділити на дві групи, які свідчать:

- про крайню незадоволеною роботу підприємства в звітному періоді і сло жили в результаті цього фінансову неспроможність ;

- про певні недоліки в діяльності, що негативно позначаються на рівні фінансової спроможності.

До першої групи, безумовно, слід віднести «Збитки» (підсумок розділу III активу балансу), «Кредити і позики, не погашені в строк».

Негативну різницю між доходами та витратами по укрупненої номенклатурі статей можна простежити в «Звіті про фінансові результати». Більш детально причини збитковості можна проаналізувати за даними бухгалтерського обліку. Так, елементом статті «кредиторська заборгованість» є заборгованість постачальникам і підрядникам. Наявність такої простроченої заборгованості свідчить про серйозні фінансові труднощі підприємства.

Наявність сум за рядками «Кредити і позики, не погашені в строк» ??означають, що до моменту складання балансу підприємство не змогло розрахуватися з наданими йому кредитами, слід оцінювати в динаміці. Якщо сума за цими статтями присутня в балансі кількох звітних періодів, це говорить про хронічно незадовільну роботу підприємства. Якщо в передували балансах ці суми були відсутні, необхідно з'ясувати причини виниклих прострочених заборгованостей, оцінити можливі наслідки і вжити адекватних заходів до їх усунення.

До другої, симптоматичного характеру, групі, передбачається віднести статті, безпосередньо представлені в балансі, або елементи ста

126

тей, які можуть бути виділені за допомогою аналітичних розшифровок. Про певні недоліки в роботі підприємства можна також судити по деяких несприятливих співвідношенням між окремим статтями.

Одним з явних насторожуючих ознак погіршення фінансової спроможності можуть бути зміни в статтях, як з боку активу, так і пасиву, збільшення або зменшення балансових сум, взагалі, різкі зміни структури балансу. Наприклад, безумовно, негативною ознакою є зменшення грошових коштів на розрахункових рахунках фірми. Однак і різке збільшення грошових коштів так само свідчить про несприятливі тенденції, тому що може вказувати на його неефективну інвестиційну програму.

Тривожним ознакою є підвищення відносної частки дебіторської заборгованості в активах фірми, тобто боргів покупців, збільшення термінів цієї заборгованості. Це означає, що або фірма проводить нерозумну політику комерційного кредиту по відношенню до своїх замовників, або самі замовники неплатоспроможні.

Для оцінки тенденцій симптоматичною ознакою є дані про запаси сировини і матеріалів, готової продукції, зв'язуванні коштів у незавершеному виробництві. І в цьому випадку звертає на себе увагу не тільки різке збільшення запасів, яке нерідко означає затоварення, але і різке їх зниження, що свідчить, як правило, про збої, неритмічність і нерівномірності виробництва і постачання, що мають наслідком невиконання зобов'язань по взаємних поставках.

Найбільш контрольованим параметром неплатоспроможності є тенденції в зміні показників ліквідності фірми, тобто здатності виконати всі свої поточні зобов'язання. Приводом для додаткового, більш поглибленого аналізу та відповідних оперативних антикризових заходів має бути не тільки зниження показників ліквідності, але і їх різке підвищення.

126

З боку пасиву балансу тривожними симптомами неплатоспроможності можуть бути збільшення заборгованості фірми своїм постачальникам і кредиторам, старіння кредиторських рахунків, явна заміна дебіторської заборгованості кредиторської.

Критичні показники, використовувані на четвертому етапі експрес-діагностики можливого банкрутства по «слабким сигналам», можуть бути поділені на дві групи. До першої віднесені показники і критерії, несприятливі поточні значення яких або складається динаміка свідчать про можливі в найближчому майбутньому значних фінансових утрудненнях, в тому числі і про деяку ймовірність банкрутства. До них віднесені:

- повторювані істотні втрати в основній виробничій діяльності;

- перевищення деякого критичного рівня простроченої кредиторської заборгованості;

- низькі значення коефіцієнтів ліквідності;

- невиконання зобов'язань перед кредиторами та акціонерами щодо своєчасності повернення позик, виплати відсотків і дивідендів;

- наявність простроченої дебіторської заборгованості;

- наявність наднормативних і залежаних товарів і виробничих запасів;

- погіршення відносин з підприємствами банківської системи;

- використання нових джерел фінансових ресурсів на відносно невигідних умовах;

- застосування у виробничому процесі переамортізірованного обладнання;

- потенційні втрати довгострокових контактів;

- несприятливі зміни в портфелі замовлень .

У другу групу можуть бути включені критерії та показники, несприятливі значення яких не дають підстави розглядати поточний

127

фінансовий стан як критичний , разом з тим вони вказують, що за певних умов, обставин чи неприйняття дієвих заходів ситуація (фінансовий стан підприємства) може різко погіршитися. До них відносяться:

- втрата ключових співробітників апарату управління;

- втрата ключових контрагентів;

- вимушені перерви, а також порушення рівномірності і ритмічності виробничо-технічного процесу;

- надмірна залежність фірми від якогось одного замовника, виду робіт, виду активу;

- зайва ставка на успішність і прибутковість якогось одного нового проекту;

- участь підприємства в арбітражних розглядах з непередбачуваним результатом;

- недооцінка постійного і перманентного технічного та технологічного розвитку підприємства, розширення ринків збуту продукції і послуг, диверсифікації продукції та діяльності, інтенсифікації реклами;

- неефективні довгострокові угоди.

Зрозуміло, не всі перераховані критерії та показники можуть бути визначені за даними бухгалтерської звітності. Але якщо в рамках експрес-діагностики фінансового стану підприємства є можливість використовувати додаткову інформацію з деяких їх цих показників, якість (рівень, повнота і достовірність) аналізу та обгрунтованість його висновків тільки підвищитися.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон