загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Теорія статистики >
« Попередня Наступна »
Т. В. Рябушкин. Загальна теорія статистики: Підручник / Т. В. Рябушкин, 0-28 М. Р. Єфімова, І. М. Іпатова, Н. І. Яковлєва. - М.: Фінанси і статистика. - 279 с, іл., 1981 - перейти до змісту підручника

10.1. ВИДИ РЯДІВ ДИНАМІКИ, ЇХ ПОБУДОВА, графічні зображення

загрузка...

Важливим завданням статистики є вивчення змін явищ суспільного життя в часі. Ці зміни можна вивчити, якщо мати дані з певного кола показників на ряд-моментів часу або за ряд проміжків часу, наступних один за одним.

Ряд розташованих в часі статистичних показників, послідовна зміна яких відображає закономірність розвитку досліджуваного суспільного явища, являє собою динамічний (часовий) ряд. Кожен часовий ряд складається з двох елементів: по-перше, моментів або. періодів часу, до яких відносяться приводяться статистичні дані про досліджуваному суспільному явищі (вони наводяться в першій графі), по-друге, статистичних показників, які характеризують дане суспільне явище на той момент або за той період, який вказаний в першій графі.

Статистичні показники, що характеризують досліджуване суспільне явище, називають рівнями ряду. Вид ряду динаміки залежить не тільки від характеру показників, що оцінюють досліджуване явище, а й від того, наводиться чи показник за період або на момент часу. Статистичні показники, що наводяться в динамічному ряду, можуть бути абсолютними, середніми або відносними величинами.

Як приклад ряду динаміки абсолютних величин розглянемо показники виробництва електроенергії в СРСР за дев'яту п'ятирічку:

1971 1972 1973 1974 1975

Виробництво електроенергії, млрд.

кВт.год 800,0 857,0 915,0 976,0 1039,0

Кожен рівень наведеного динамічного ряду характеризує величину виробництва електроенергії за певний проміжок часу - рік. Такі ряди динаміки називаються інтервал ьнимі.

Наведемо дані про чисельність населення СРСР, отримані за результатами переписів населення в 1970 і 1979 рр..:

15 січня 1970 17 січня 1979

Чисельність населення,

млн. чол. 241,7 262,1

214

Рівні цього динамічного ряду характеризують стан явища (чисельність населення) на певну дату. -Такий ряд називається моментним динамічним поруч.

Відмінною особливістю інтервальних рядів динаміки абсолютних величин є можливість підсумовування їх рівнів. Кожен рівень наведеного інтервального ряду вийшов від підсумовування рівнів за коротші проміжки часу, а сума рівнів за окремі роки дає обсяг виробництва за більш великий проміжок часу. Так, зокрема, обсяг виробництва електроенергії за п'ятиріччя виходить підсумовуванням обсягів виробництва за кожний рік цього п'ятиріччя. У результаті підсумовування рівнів інтервального динамічного ряду отримуємо так звані накопичені Іто-\ ги, які мають реальний зміст.

Сума рівнів моментного ряду динаміки не має ніякого реального змісту, і накопичені підсумки для цих рядів не розраховуються. Певний сенс має розрахунок різниць рівнів моментного динамічного ряду, які будуть характеризувати зміна рівнів за певний період часу. Наприклад, за період з 15 січня 1970 р. по 17 січня 1979 чисельність населення СРСР зросла на 20,4 млн. чоловік.

Ряди динаміки відносних і середніх величин складаються з похідних статистичних показників, отриманих у результаті зіставлення між собою сумарних абсолютних даних.

Поруч динаміки відносних величин називається ряд цифрових даних, що характеризують зміну відносних розмірів суспільних явищ у часі. Темпи зростання продуктивності праці в промисловості СРСР за десяту п'ятирічку характеризуються такими даними:

1975 1976 1 977 1978 1979

Темпи зростання, у% до '1975 100 103 107 Ш 114

Поруч Динаміки середніх величин називається ряд цифрових даних, що характеризують зміну середніх розмірів ознак суспільних явищ у часі.

Середньомісячна заробітна плата робітників і службовців у народному господарстві СРСР за дев'яту п'ятирічку характеризується такими даними:

1976 1977 1978 1979

Заробітна плата ,

руб. 151,4 155,2 159,9 163,3

Найважливішою проблемою побудови динамічних рядів є проблема порівнянності рівнів цих рядів. Порівнянність рівнів динамічного ряду досягається однаковим підходом до одиниць сукупності на різних етапах формування цієї сукупності. Порушення однаковості підходу призводить до непорівнянності даних. Мається на увазі неможливість дати повну характеристику динаміки для ряду, складеного з даних, непорівнянних на окремих відрізках усього періоду.

215

Дотримання вимоги порівнянності рівнів ряду означає, що корисно лише таке порівняння, яке враховує істота досліджуваного явища і мета, до якої воно призводить. Показники динамічного ряду, що підлягають порівнянню, повинні бути однорідні за економічним змістом. Однак внаслідок багатьох обставин однорідність величин, складових динамічний ряд, може порушуватися, і таким чином порушується порівнянність рівнів динамічного ряду. Насамперед-повинна бути забезпечена однакова повнота охоплення різних частин явищ. Вимога однаковою повноти охоплення різних частин явища означає, що рівні динамічного ряду за окремі періоди часу повинні характеризувати розмір того чи іншого явища по одному і тому ж колі входять до його складу частин. Наприклад, при характеристиці динаміки чисельності студентів вищих навчальних закладів по роках не можна в одні роки враховувати тільки чисельність студентів денного навчання, а в інші - чисельність студентів всіх видів навчання. Різниця кола охоплених об'єктів може спостерігатися при оцінці діяльності промислових міністерств. На різних етапах свого існування міністерство може мати у своєму підпорядкуванні різне число підприємств. Вважається, що порівнянність по колу охоплених об'єктів не порушується, якщо вводяться 'до ладу нові підприємства або окремі підприємства припинили роботу. У тому випадку, коли змінюється галузева структура промисловості та ряд підприємств одного міністерства передається у відання знову утвореного міністерства, умова порівнянності рівнів такого динамічного ряду порушується. У таких випадках зіставлення показників рекомендується робити тільки по тому колу підприємств, які входять до складу міністерства (главку, тресту) як до, так і після зміни галузевої структури.

Питання про те, чи є неодмінною умовою порівнянності рівнів динамічного ряду однаковість меж території, може бути вирішене різному. Так, при характеристиці зростання економічної могутності країни треба використовувати дані у змінюються межах території, а при вивченні темпів економічного розвитку слід брати дані по території в одних і тих же межах. Візьмемо інший приклад. Нехай необхідно простежити закономірність збільшення чисельності населення країни, беручи до уваги, що це збільшення залежить від величини природного та механічного приросту. Відомі дані про чисельність населення СРСР у передвоєнні роки:

1938 1939 1940

Чисельність населення, або. чол. 167,0 190,7. 194,1

Рівні динамічного ряду чисельності населення СРСР у передвоєнні роки (1938-1940 рр..) Виявляються непорівнянні в силу того, що в 1939-1940 рр.. відбулося возз'єднання з СРСР ряду республік, тобто збільшення чисельності населення СРСР б

216

ло викликано не тільки збільшенням природного приросту населення, а й зміною складу держави.

При визначенні рівнів динамічного ряду необхідно використовувати єдину методологію їх розрахунку. Наприклад, до 1958 р. рівень продуктивності праці в промисловості визначався в розрахунку на одного робітника, а з 1958 р.

визначається в розрахунку на одного працюючого. Тому для динамічних порівнянь рівні продуктивності праці, розраховані до 1958 р., необхідно перераховувати за новою методологією. Неспівмірність показників, що виникає в силу неоднаковості застосовуваних одиниць виміру сама по собі очевидна. З відмінністю застосовуваних одиниць виміру часто доводиться зустрічатися при обліку продукції в натуральному вираженні. Особливо важким завданням є приведення до порівнянної увазі різноманітної продукції, вираженої в ціннісних або трудових вимірниках. При приведенні до порівнянної увазі продукції, виміряної в ціннісних одиницях, складність полягає в тому, що, по-перше, з плином часу відбувається безперервна зміна цін, а по-друге, існує кілька видів цін (оптова ціна підприємства, оптова ціна промисловості, роздрібна ціна). Для характеристики зміни обсягу продукції має бути усунуто вплив зміни цін. На практиці кількість продукції, виробленої в різні періоди, оцінюють в цінах одного періоду, які називають незмінними, або порівнянними.

Умовою порівнянності рівнів інтервального динамічного ряду є рівність періодів часу, за які наводяться дані. Наприклад, для характеристики ступеня ритмічності роботи підприємства дані про питому вагу продукції за певними декадах порівнювати не можна, так як число робочих днів окремих декад може виявитися істотно різним, що призводить до відмінностей в обсязі випуску продукції. Для моментних рядів динаміки показники слід наводити на одну і ту ж дату; наприклад, визначення чисельності населення СРСР за даними переписів 1959 і 1970 рр.. проводилося за станом на 12 годину ночі з 14 на 15 січня. Існують спеціальні прийоми приведення рівнів ряду динаміки до порівнянної увазі. Один з них називається зімкненням рядів динаміки. Змикання рядів динаміки дозволяє подолати несумісність даних і отримати єдиний порівнянний ряд за весь період. Припустимо, є ряд показників за звітний рік, методика отримання ^ яких протягом аналізованого періоду зазнала, починаючи з травня місяця, деяка зміна (див. графи 2, 3 табл. 10.1). Необхідно отримати єдиний ряд, який був би придатний для характеристики динаміки обсягу продукції за весь аналізований період.

Висловивши обсяг випуску продукції за січень - квітень і червень - грудень у відсотках до відповідного рівня за травень (для першого ряду розраховуємо відношення рівнів до

«17

Таблиця 10.1 Місяць Обсяг продукції, тис. руб. Відносні дані, в до травня Зімкнутий ряд

за старою за новою для пер-для вто-відносних абсолютних методикою методикою вого ряду рого ряду даних величин, розрахунку розрахунку

тис. руб. 1 2 3 4 5 6 7 січня 260 92,2 92,2 262,8 лютого 265 94,0 94,0 267,9 березні 270 95,7 55,7 272,7 квітня 280 99,3 99,3 283 травень 282 285 100,0 100,0 100,0 285,0 червня 288 101,1 101,0 288 липня 285 100,0 100,0 285,0 серпня 282 98,9 98,9 282 вересень 290 101,8 101,7 290 жовтень 293 102,9 102,9 293 листопад 297 104,2 104,2 297,0 грудень 305 107,0 107,0 305 , 0282 тис. руб., а для другого ряду - до 285 тис. руб.), отримуємо два ряди динаміки відносних величин (див. графи 4 і 5). Ці ряди динаміки можна з'єднати в один загальний ряд (див. графу 6). За зімкнутих ряду визначимо і ряд абсолютних обсягів випуску, прийнявши за 100% обсяг випуску 285 тис. руб. (Див. графу 7 табл. 10.1) 1.

Графічне зображення зміни рівнів часового ряду дозволяє наочно представити процес розвитку явищ у часі. Способи графічного представлення динаміки досить різноманітні. Нами розглядаються тільки деякі види графіків.

Найбільш часто для графічного зображення динамічних рядів застосовується лінійна діаграма. Лінійна діаграма будується в прямокутній системі координат, в якій на осі абсцис розташовують дати або періоди часу, а на осі ординат-рівні ряду динаміки. Кожна точка лінійної діаграми відповідає рівню динамічного ряду, що відноситься до певного моменту або періоду часу. При графічному зображенні інтервального ряду динаміки рівень повинен бути віднесений до середини зазначеного на шкалі періоду.

Розглянемо графічне зображення інтервального ряду динаміки, що характеризує обсяг виробництва електроенергії в СРСР.

Представлена ??на рис. 10.1 лінія показує, як змінюється в часі зображуване явище. Вона може змінювати конфігурацію не тільки від того, що по-різному змінюються рівні явища, а й через відмінності способів побудови кривої (частіше

218

+136519671969 197 / 19/3 1975 р

Рис. 10.1. Виробництво електроенергії в СРСР за період 1965 - 1975 рр..:

_проізводство електроенергії, млрд.

КВГ-год; - ~ відносна зміна,%

До 1965 р.

, _, 1см-20 "1лн

 кВт - v 

 Рис. 10.2. Виробництво теплоенергії ТЕЦ по місяцях: 

 _ 1968; ---- 1969 

 всього в результаті застосування різних масштабів шкали). Невдало обране співвідношення масштабів по горизонтальній і вертикальній осях діаграми може значно змінити зовнішній вигляд кривої і створити невірне уявлення про характер динаміки зображуваного явища. При графічному зображенні сильно відрізняються за величиною рівнів доцільно застосовувати полулогарифмической сітку, в якій по осі абсцис відкладаються в натуральному масштабі періоди часу, а по осі ординат - логарифми рівнів динамічного ряду. 

 Значно посилює аналітичний зміст графіка застосування двох і трьох шкал. Так, наприклад, на рис. 10.1 на основній шкалі нанесені дані про виробництво електроенергії в натуральному вираженні, а на сполученої шкалою - відносна зміна у відсотках до 1965 

 Графічне зображення може "бути використано і для порівняльного аналізу розвитку двох або декількох явищ. Динаміка розвитку цих явищ представляється на одному і тому ж графіку. Однак рекомендується на одному графіку поміщати не більше трьох, чотирьох кривих, так як велика їх кількість ускладнює креслення, і діаграма втрачає наочність. 

 Крім лінійної діаграми для графічного зображення розвитку явища в часі, застосовуються радіальні діаграми. Вони зручні в тому випадку, коли динаміка явищ носить періодичний характер (наприклад, сезонність). Приклад радіальної діаграми даний на рис. 10.2. У радіальних діаграмах на зовнішньому колі позначається час, а на діаметрах отсчіти- 

 219 

 P "l 

 \ / /,,, / Л Ста уть 

 млн / я вають рівні, починаючи від 

 центру кола. Отримувані концентричні ламані зображують весь ряд динаміки з повторенням коливань по роках. 

 Для порівняння окремих рівнів ряду динаміки використовують стовпчикові діаграми. Вони широко застосовуються для популяризації розвитку в часі явищ за короткі періоди часу. Расположе-1975р. ня стовпчиків строго відповідає послідовності зміни явища в часі, чавуну і Стовпчики можна розташовувати впритул і роздільно. Графічне зображення декількох рядів динаміки за допомогою стовпчикові діаграм зручно робити так званим «напливом», коли стовпчики насуваються один на інший. За наведеними нижче даними про виробництво чавуну і сталі в СРСР (млн. т) побудуємо стовпчикові діаграм (рис. 10.3): 

 1965р. 

 197 (7г 

 Рис. Ю.З. Виробництво сталі в СРСР 

 Чавун Сталь 

 1935 

 66,2 91,0 

 1970 

 85,9 115,9 

 1975 103,0 

 141,0 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =

енциклопедія  біфштекс  індичка  мус  наполеон