загрузка...
Event- менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Управління проектами >
« Попередня Наступна »
І. І. Мазур, В. Д. Шапіро, Н. Г. Ольдерогге. Управління проектами, 2010 - перейти до змісту підручника

10.1. СКЛАД І ПОРЯДОК розроблення проектної документації

загрузка...

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Будівництво об'єктів здійснюється на основі затверджених (схвалених) Обгрунтувань інвестицій у будівництво підприємств, будівель і споруд. Проектною документацією деталізуються прийняті в обгрунтуваннях рішення і уточнюються основні техніко-економічні показники. Проектна документація зазвичай включає ТЕО (проект) будівництва і робочу документацію.

У розділі 5 розглянуто порядок розроблення, погодження, затвердження і склад ТЕО (проекту; будівництва, що є основним проектним документом на будівництво об'єктів. Основні етапи і загальна схема розробки проектної документації представлені на рис. 10.1.1 . та 10.1.2. Порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації на будівництво будівель і споруд регламентований СНиП 11-01-95 (4).

Рис. 10.1.1. Етапи розробки проектної документації Результати передінвестиційних досліджень ^ -

Організація й проведення торгів на ПИР (або на ПИР і будівництво; укладання договорів підряду) -

Завдання на проектування -

Розробка ТЕО будівництва об'єкта (для промислового будівництва) або ескізного проекту (для житлово-цивільного будівництва) -

Узгодження та експертиза ТЕО (ескізного проекту), прийняття інвестиційного рішення -

Видача ліцензії на природокористування -

Клопотання і рішення про вилучення (викуп) ділянки і умови його надання -

Робоча документація -

Клопотання і дозвіл на будівництво

Рис. 10.1.2. Склад заходів з розробки проектно-кошторисної документації

Для технічно та екологічно складних об'єктів і при особливих природних умовах будівництва за рішенням замовника (інвестора) або висновком державної експертизи одночасно з розробкою робочої документації та здійсненням будівництва можуть виконуватися додаткові детальні прора-откі проектних рішень по окремих об'єктах, розділах, питань.

Для об'єктів, що будуються за проектами масового та повторного застосування, а ДР ^ ™ Х технічно нескладних об'єктів, па основі обгрунтувань в будів-документація) Т ^ Азраїл ^ атьшаться робочий проект (частина, що затверджується п робоча

ТА 1? Сь ° ВНЬ? * Документом 'регулюючим правові н фінансові отіошенпя, закпто До ° ® язательства та відповідальність сторін, є договір (контракт), ташга а ^ м замовником з залучаються ним для розробки проектної докумен - ми і? РоектнЬ1мі1 проектно-будівельними організаціями, іншим »юрідцческі-особами (см-главу 12). Невід'ємною! частиною договору (кон-чмкта; має бути завдання на проектування.

ппел1тапнто0ТКа пРоек1'і ° ї Документації здійснюється за наявності рішення про обос1т! гат'чЬНОМ соглас ° ванш1 місця розміщення об'єкта на основі затверджених догояппа »шшес ™ Цин в будівництво чи інших передпроектних матеріалів, А говірки і завдання на проектування.

нове докУментаЧ1, я розробляється переважно на конкурсній ос

ШпеЗ ™ 6 Через торгп п ° ДРяДа (тендер) (див. розділ 12). технічно »™ 1 докУментацня 'розроблена відповідно з вихідними даними, нагляду (кпнт <^ 1: Л0 ^ иями І вимагають ° ваніямн, вьщанпимн органами державного Розміщення пбьет І заінтеРес0ванн'1мі організаціями при согласоваюш місця випадків <Та' ДОПОЛН11тельіому погодженню не підлягає, за винятком

Проек Огове ° ренних законодавством Російської Федерації.

11 Фізіческімі31! .1.116 ектов будівництва має здійснюватися юридичними СТЕУмцій вид деяТМІ 'П0ЛУЧ, Ш11ШМ1 [в установленому порядку право на відпо -

Використання винаходів при проектуванні об'єктів будівництва та правовий захист винаходів, створених у процесі розробки проектної документації, здійснюються відповідно до чинного законодавства.

Порядок затвердження проектної документації наведено в (4).

торгів (тендерів) НА Порядок організації та проведення тендера на

РОЗРОБКУ ПРОЕКТНОЇ проектні роботи визначається інвестором (замовлення-дікумьнтАціі чиком) відповідно до Положення про підрядних

торгах у Російській Федерації (див. розділ 12) і серією методичних рекомендацій, затверджених Міжвідомчою комісією з підрядним торгам (5 - 9).

Підготовка тендерної документації здійснюється організацією, що має на це право (ліцензію).

Тендер на проектування об'єкта може проводитися на частину проектної документації: ТЕО, ескізний проект, тільки на робочу документацію, на весь обсяг проектної документації.

Відповідно до Положення підрядні торги можуть бути оголошені тільки на ті об'єкти і види робіт, проектна документація на які погоджена в установленому порядку.

Одночасно міститься роз'яснення, що учасниками підрядних торгів на будівництво «можуть пропонуватися умови (технічні або комерційні), відмінні від умов торгу», тобто від тих, які прийняті в проектній документації, погодженої в установленому порядку .

Для організації та проведення тендера на проектні роботи створюється тимчасова комісія - тендерний комітет. До складу тендерного комітету, крім представника замовника, входять на договірних умовах експерти зі спеціальних питань. В обов'язки тендерного комітету входить оголошення тендера, організація підготовки та розповсюдження серед учасників тендера (співвиконавців) тендерної документації, організація та проведення тендера, розгляд пропозицій здобувачів і їхня оцінка.

Тендерна документація містить комерційну (фінансові умови і гарантії організаційну (порядок, форма і обсяг подання вимоги здобувача) і технічну частину (завдання на проектування і необхідні вихідні дані, в тому числі техніко-економічні критерії та вимоги ).

Фінансування діяльності тендерного комітету, підготовки тендерної документації здійснюється за рахунок коштів інвестора (замовника). Ці витрати можуть бути частково або повністю відшкодовані на рахунок продажу тендерної документації здобувачам.

При встановленні складу і змісту проектно-кошторисної документації на будівництво керуються діючими положеннями (4) з урахуванням додаткових вимог, що відповідають ринковим умовам. При цьому стадийность (поєднання стадій, вибір затверджується стадії) проектування жорстко не регламентується, а інвестор і підрядник мають право приймати за основу для формування вільної (договірної) ціни на продукцію проекту вартість, визначену на будь-якій стадії розробки документації.

РОБОЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ Робоча документація для будівництва підприємств, будівель і споруд розробляється відповідно до державних стандартів СПДБ (системи проектної доку ментації для будівництва) та уточнюється замовником і проектувальником в дого злодієві (контракті) на проектування.

Посилальні документи (державні, галузеві і республіканські ст Дарт, які не потребують прив'язки креслення типових конструкцій, виробів, вузлів; складу робочої документації не входять і можуть передаватися замовнику, якщо е обумовлено в договорі. ЛІНИХ

Склад завдання на проектування встановлюється з урахуванням привед нижче рекомендацій, а також галузевої специфіки та виду будівництва табл. 10.1.1 і 10.1.2).

Таблиця 10.1.1. Завдання на проектування об'єктів виробничого призначення (найменування і місце розташування проектованого підприємства, будівлі, споруди) Перелік основних даних н вимог Зміст даних і вимог 1. Підстава для проектування 2.

Вид будівництва 3.

Стадійність проектування 4.

Вимоги по варіантної та конкурсної розробці 5.

Особливі умови будівництва 6.

Основні техніко-економічні показники об'єкта 7.

Вимоги до якості, конкурентоспроможності та екологічними параметрами продукції 8.

Вимоги до технології, режиму підприємства 9.

Вимоги до архітектурно-будівельним, об'ємно-планувальних та конструктивних рішень 10.

Виділення черг і пускових комплексів, вимоги по перспективного розширення підприємства 11.

Вимоги та умови до розробки природоохоронних заходів 12.

Вимоги до режиму безпеки та гігієни праці 13.

Вимоги по асиміляції виробництва 14.

Вимоги по розробці інженерно-технічних заходів цивільної оборони та заходів з попередження надзвичайних ситуацій 15.

Вимоги щодо виконання дослідно-конструкторських робіт та науково-дослідних робіт 16.

Склад демонстраційних матеріалів 'Таблиця 10.1.2. »Завдання на проектування об'єктів житлово-цивільного призначення (найменування і місце розташування об'єкта) Перелік основних даних н вимог Зміст даних і вимог 1. Підстава для проектування 2.

Вид будівництва 3.

Стадійність проектування 4.

Вимоги по варіантної та конкурсної розробці 5.

Основні техніко-зкономические показники (поверховість, число секцій і квартир, місткість або пропускна здатність)

о. Особливі умови будівництва

7. Призначення і типи вбудованих підприємств громадського обслуговування, їх потужність, місткість, пропускна спроможність, склад і площі приміщень, будівельний об'єм -

Основні вимоги до архітектурно-планувального вирішення, обробці будівлі 10

<0Меідуемие типи квартир і їх співвідношення -

Основні вимоги до конструктивних рішень і матеріалами ІЕСУ-11

г? ЇХ І 0Гіа> к'а'а10Щіх конструкцій 12

? СН? вние т ° е ^ ованія до інженерного та технологічного обладнання

ребования щодо забезпечення умов життєдіяльності маломобнль-, про ГОупп населення

14 Л6 "К ^ лагоустр ° йствУ майданчики і малим архітектурним формам реоованія з розробки інженерно-технічних заходів громадян-1Ч ° б ° 0ОНИ і заходів щодо предупреждешпо надзвичайних сітуащш -

1 реоованія про необхідності:

- ^ полнеем демонстраційних матеріалів, їх склад та формі; толненія НДДКР у процесі проектування і будівництва; Разом із завданням на проектування замовник видає проектній організації вихідні матеріали:

обгрунтування інвестицій;

рішення місцевого органу виконавчої влади про попереднє погодження місця розміщення об'єкта;

акт вибору земельної ділянки (траси) для будівництва і додані до нього матеріали;

архітектурно-планувальне завдання, складене у встановленому порядку; технічні умови на приєднання проектованих об'єктів до джерел постачання, інженерних мереж і комунікацій;

відомості про проведені з громадськістю обговореннях рішень про будівництві об'єкта;

вихідні дані по устаткуванню, у тому числі індивідуального виготовлення; дані по виконаним ІІОКР;

?

?

?

матеріали інвестора, оціночні акти та рішення органів місцевої адміністрації про компенсації за зносяться будівлі н споруди; матеріали, отримані від місцевої адміністрації та органів державного нагляду, в частини оточення проекту і стан природного довкілля; матеріали інженерних вишукувань і обстежень, обмірювальні креслення існуючих на ділянці будівництва будівель і споруд; креслення і характеристики продукції підприємства; завдання на розробку тендерної документації;

укладення та матеріали, виконані за результатами обстеження діючих виробництв, конструкцій будинків та споруд;?

Інші матеріали.

Нижче наведені приблизні переліки техніко-економічних показників для об'єктів різного призначення (табл. 10.1.3 і 10.1.4).

Од. вимірювання

Таблиця 10.1.3. Примірний перелік техніко-економічних показників для оо'ектов виробничого призначення

Найменування показника

Грошові потоки

Розробка Вихід на ринок Зрілість Занепад

Фази життєвого циклу продукції

?-Модель життєвого циклу товару млн. руб. в соотв. одиницях га

коефіцієнт

кВт. годину куб. м. тис. куб. м.

тис. руб. / чол.

Од. / Чол.

Млн. руб.

Мли. руб.

Грн. / Од. потужності

міс.

Мли. руб. тис. грн. / од. тис. руб. тис. руб.

%

%

Років років 1.

Потужність підприємства, річний випуск продукції: -

у вартісному вираженні -

в натуральному вираженні 2.

 Загальна площа ділянки 3.

 Коефіцієнт забудови 4.

 Питома витрата на одиницю потужності: -

 електроенергії -

 води -

 природного гала -

 мазуту -

 вугілля 5.

 Загальна чисельність працюючих 6.

 Річний випуск продукції па 1 працюючого: -

 у вартісному вираженні -

 в натуральному вираженні 7.

 Загальна вартість будівництва, -

 в тому числі СМР 8.

 Питомі капітальні вкладення 9.

 Тривалість будівництва 10.

 Вартість основних виробничих фондів 11.

 Собівартість продукції 12.

 Балансова (валова) прибуток 13.

 Чистий прибуток 14.

 Рівень рентабельності виробництва 15.

 Внутрішня іорма прибутковості 16.

 Термін окупне ш 17.

 Термін погашення кредиту та інших позикових коштів Таблиця 10.1.4. Примірний перелік техніко-економічних показників для житлових і громадських будівлі Найменування показників Од. вимірювання 1. Число квартир, місткість, потужність 2.

 Загальна площа земельної ділянки 3.

 Загальна площа будівель і споруд 4.

 Будівельний об'єм 5.

 Коефіцієнт відношення житлової площі до загальної 6.

 Загальна кошторисна вартість будівництва, 

 - в т. ч. кошторисна вартість БМР 7.

 Середня вартість 1 кв. м. площі (загальної, житлової, корисної) 8.

 Показники ефективності проекту 9.

 Тривалість будівництва в соотв. одиницях га 

 кв. м. куб. м 

 коефіцієнт млн. руб. млн. руб. млн. руб. см. главу 13 міс. Зразки розрахункових та аналітичних таблиць у складі проектної документації наведені в розділі 5. 

 ТОЧНІСТЬ ВАРТІСНИХ На кожному етапі роботи над проектом виробляє-ОЦЕНОК ся вартісна оцінка (детально про це - див 

 глави 14, 15). У великих закордонних проектах складається, щонайменше, 4 види кошторисів зі зростаючою ступенем точності (про кошторисах і кошторисних розрахунках - див главу 15): ?

 попередня (на стадії дослідження інвестиційних можливостей), що має на меті оцінити життєздатність проекту. Допустима похибка оцінки становить 25-40%; 

 Про первинна або факторна (на стадії розробки ТЕО), що має на меті порівняти плановані витрати з бюджетними обмеженнями. Допустима похибка оцінки становить 15 - 25%; ?

 наближена (на початковій стадії робочого проектування), призначена для підготовки плану фінансування проекту. Допустима точність оцінки становить 10-15%; 

 Про остаточна (в середині циклу розробки робочого проекту), призначена для підготовки і проведення торгів. Допустима похибка оцінки становить 5-6%. 

 ЕКСПЕРТИЗА ПРОЕКТІВ Держбуд Росії ввів єдиний порядок проведення експертизи містобудівної документа-? ММ /? проектів будівництва, коротка суть якого зводиться до наступного і, 2) (детально - див главу 11): 

 містобудівна документація, техніко-економічні обгрунтування і проекти на будівництво, реконструкцію, розширення і технічне переозброєння підприємств, будівель і споруд (далі - Документація та Проекти) незалежно від джерел фінансування, форм власності та належності до їх затвердження підлягають державній експертизі в Главгосекспертізи Росії, місцевих (республіканських, крайових і ін) організаціях го сударственной позавідомчої експертизи, галузевих експертних підрозділах міністерств і відомств та інших спеціально уповноважених на те а державних органах; 

 Документація та Проекти затверджуються лише за наявності позитивного ключения ^ органів державних експертиз (а в деяких випадках - і ?

 ласов "Аніі органів державного нагляду); 

 нии ° ВН ° і проектних ° ї стадією, що підлягає експертизі, є ТЕО. Для тих-ески та екологічно складних об'єктів і при складних природних условн-по троительство> а також на вимогу органів державної експертизи ГУДПО ^ 5СМотренномУ ТЕО здійснюється додаткова детальна розробка окремих елементів проектних рішень. 

 Експертиза документації та проектів здійснюється в наступному порядку: ?

 Державна експертна комісія Мінекономіки Росії здійснює експертизу ТЕО будівництва об'єктів, що мають важливе народногосподарське значення (як правило, за участю Главгосекспертізи Росії та Головного управління державної екологічної експертизи Мінприроди Росії); ?

 Главгосекспертіза Росії здійснює експертизу містобудівної документації та проектів будівництва за встановленим переліком об'єктів і готує зведене експертний висновок; ?

 Главгосекспертіза Росії здійснює вибірковий контроль за якістю Документації і Проектів; ?

 організації державної позавідомчої експертизи здійснюють експертизу документації та проектів по об'єктах, що не входять в сферу діяльності Главгосекспертізи Росії; ?

 експертні підрозділи міністерств і відомств проводять експертизу Проектів з питань, віднесених до їх компетенції, відповідно до діючого положення про розмежування функцій з експертизи між міністерствами, відомствами РФ та Держбудом Росії і готують зведені експертні висновки. 

 Затвердження документації та проектів здійснюється в наступному порядку. * ?

 містобудівна документація затверджується державними органами представницької і виконавчої влади відповідно до їх компетенції; ?

 проекти будівництва затверджуються, залежно від джерел фінансування, таким чином: -

 при фінансуванні за рахунок державних капітальних вкладень - Держбудом Росії або зацікавленими міністерствами і відомствами; -

 при фінансуванні за рахунок капітальних вкладень з бюджетів суб'єктів Федерації - відповідними органами державного управління або у встановленому ними порядку; -

 при фінансуванні за рахунок власних фінансових ресурсів, позикових і залучених коштів інвесторів (включаючи іноземних) - безпосередньо замовниками (інвесторами). 

 ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРТИЗИ Роботу з проведення експертизи доцільно доручати групі експертів у наступному складі: ?

 фахівець з промислової економіці (бажано в якості керівника групи); ?

 фахівець з аналізу ринку; ?

 технолог; ?

 інженер-фахівець з обладнання; ?

 інженер-будівельник; ?

 експерт з управління промисловістю та аналізу господарської діяльності; ?

 юрист; ?

 експерти зі спеціальних питань та ін 

 Основними нормативними документами в галузі експертизи проектів явля ются (1, 2). 

 Завданням етапу експертизи проекту є визначення цінності пРое5 * ^ зважаючи на всі його позитивні і негативні наслідки, експертизі підлягають, крім суто технічних аспектів: ?

 розрахунок ефективності проекту; ?

 вплив на навколишнє середовище; а ?

 комерційні перспективи, включаючи ринкову привабливість і спр продукцію проекту; «азві- 

 Про економічний аналіз загальних наслідків проекту для національног р ку; ?

 соціальні наслідки проекту, лг »гянй-О адміністративно-управлінські аспекти, що мають на меті визначить р 

 заційного можливості реалізації проекту. 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =