загрузка...
Головна >
Економічні науки >
Економіка підприємства >
« Попередня Наступна »
Скобін. Економіка готельного, ресторанного та туристичного підприємства, - перейти до змісту підручника

10.1 Зміст і методи планування

загрузка...
Планування - це розробка і встановлення керівництвом підприємства системи кількісних і якісних показників його розвитку, в яких визначаються темпи, пропорції і тенденції розвитку даного підприємства як у поточному періоді, так і на перспективу. Планування є центральною ланкою всієї системи господарського механізму управління виробничим процесом. Планування, адміністративне управління і контроль над діяльністю підприємства в зарубіжній практиці визначають одним поняттям - «менеджмент». Взаємозв'язок планування та управління можна представити у вигляді схеми, рис. 10.1.
Управління ділової та господарською діяльністю (менеджмент)
Планування господарської діяльності
Контроль виконання ділової та господарської діяльності
Управління виробництвом
Виробниче планування
Контроль виробництва
Рис. 10.1. Взаємозв'язок планування та управління виробничою діяльністю предпріятія10 Існує кілька методів планування: балансовий, розрахунково-аналітичний, економіко-математичні, графоаналітичний та програмно-цільові.
Балансовий метод планування забезпечує встановлення зв'язків між потребами в ресурсах і джерелах їх покриття, а також між розділами плану. Наприклад, балансовий метод пов'язує виробничу програму з
© На правах рукопису Скобкин CC , 220
виробничою потужністю підприємства, трудомісткість виробничої програми з чисельністю працюючих. На підприємстві складаються баланси виробничої потужності, робочого часу, матеріальний, енергетичний, фінансовий та ін
Розрахунково-аналітичний метод використовується для розрахунку показників плану, аналізу їх динаміки і факторів, що забезпечують необхідний кількісний рівень. У рамках цього методу визначається базисний рівень основних показників плану та їх зміни в плановому періоді за рахунок кількісного впливу ОСНОВНИХ факторів, розраховуються індекси зміни планових показників порівняно з базисним рівнем.
Економіко-математичні методи дозволяють розробити економічні моделі залежності показників на основі виявлення зміни їх кількісних параметрів в порівнянні з основними факторами, підготувати кілька варіантів плану і вибрати оптимальний.
Гоафоаналітіческій метод дає можливість зобразити результати економічного аналізу графічними засобами. За допомогою графіків виявляється кількісна залежність між сполученими показниками, наприклад, між темпами зміни фондовіддачі, фондоозброєності і продуктивності праці. Мережеві графіки є різновидом графоаналітичних методів. З їх допомогою моделюється паралельне виконання робіт у просторі та часі по складних об'єктах, наприклад, реконструкція окремих приміщень готелю, освоєння нового обладнання та ін
Програмно-цільові методи дозволяють складати план у вигляді програми, т. е. комплексу завдань і заходів, об'єднаних однією метою і приурочених до визначених термінів. Характерна риса програми - її націленість на досягнення кінцевих результатів. Стрижнем програми є генеральна мета, конкретізіруемая в ряді підцілей і завдань. Цілі досягаються конкретними виконавцями, які наділяються необхідними ресурсами. На основі ранжування цілей (генеральна мета - стратегічні й тактичні цілі - програми робіт) складається граф типу «дерево цілей» - вихідна база для формування системи показників програми та організаційної структури управління.
По термінах розрізняють такі види планування: перспективне, поточне і оперативно-виробниче.
221
Перспективне планування грунтується на прогнозуванні, інакше його називають стратегічним плануванням. З його допомогою прогнозуються перспективна потреба в нових видах продукції / послуг, збутова стратегія підприємства по різних ринків збуту і т.д. Перспективне планування традиційно підрозділяється на довгострокове (10-15 років) і середньострокове (5 років), або п'ятирічне, планування. Розглянемо різні види планів і їх особливості.
Довгостроковий план, на 10-15 років, має проблемно-цільовий характер. У ньому формулюється економічна стратегія діяльності підприємства на тривалий період з урахуванням розширення кордонів діючих ринків збуту і освоєння нових. Число показників у плані обмежено.
Цілі і завдання перспективного довгострокового плану конкретизуються в середньостроковому (п'ятирічному) плані. Об'єктами середньострокового планування є організаційна структура, виробничі потужності, капітальні вкладення, потреби у фінансових коштах, маркетингові дослідження, збільшення частки ринку і т.п.
В даний час терміни виконання (розробки) планів не мають обов'язкового характеру, і ряд підприємств розробляють довгострокові плани строком на 5 років, середньострокові на 2-3 роки.
Поточне (річне) планування розробляється в розрізі п'ятирічного плану і уточнює його показники. Структура і показники річного планування різняться в залежності від об'єкта і поділяються на показники всього підприємства і його підрозділу.
Оперативно-виробниче планування уточнює завдання поточного річного плану на більш короткі відрізки часу (місяць, декада, зміна, годину) і по окремим виробничим підрозділам, наприклад в готелі або ресторані готелю: підрозділ (цех) - ^-ділянка-йерігада - ^-робоче місце. Такий план служить засобом забезпечення ритмічної і рівномірної роботи підприємства і доводить планове завдання до безпосередніх виконавців. Завершальним етапом оперативно-виробничого планування є змінно-добове планування.
В цілому перспективне, поточне і оперативно-виробниче планування взаємопов'язані і утворюють єдину систему. Основні параметри і показники за видами планування показані в табл. 10.1.
222
Основні параметри і показники за видами планування в готелі Основні показники за видами планування Довгострокове (стратегічне) Середньострокове Поточне Оперативно-Виробниче Найменування послуги Перелік найважливішого асортименту послуг Перелік і кількість всього асортименту послуг Детальний перелік і кількість всього асортименту послуг Орієнтовна, що підлягає уточненню сума витрат Сума витрачання ресурсів за видами Сума витрачання ресурсів за видами та асортиментом послуг Детальні норми витрачання ресурсів за видами асортименту послуг, що надаються Орієнтовні терміни виконання Календарні строки виконання Точно встановлені терміни виконання Добові графіки виконання (прибирання номерів) Відповідальні виконавці Відповідальні виконавці та співвиконавці по етапах і видам робіт Докладний перелік виконавців по етапах і видам робіт і асортименту послуг Детальний розподіл робіт серед виконавців Ефективність досягнення мети, окупність витрат Перевищення доходу над витратами (прибуток) Сума чистого доходу Своєчасність та повнота виконання плану по асортименту послуг У результаті планування передбачає використання системи показу-
телей, що включає кількісні та якісні величини. Етапи процесу планування:
- визначення локальних і глобальних цілей підприємства Игитов;
- аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища;
- пошук альтернатив ;
- складання прогнозу і оцінка найкращої альтернативи;
- прийняття рішення, постановка планових завдань;
- розробка плану.
В даний час не існує якоїсь суворої, офіційно затвердженої методології щодо складання плану економічного розвитку туристського підприємства.
Для координації та організації роботи з планування застосовують такі способи:
- зверху вниз;
- знизу вгору;
- зустрічне планування.
Таблиця 10.1
223
Разом з тим приблизна структура плану може складатися з наступних розділів:
1. План маркетингу.
2. Програма розвитку підприємства.
3. Фінансовий план, включаючи план по доходах і витратам.
4. Бюджет.
5. План з праці і кадрів.
6. План соціального розвитку трудового колективу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =