загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Інноваційний менеджмент >
« Попередня Наступна »
В. В. Глухов, С. Б. Коробко, Т. В. Мариніна .. Економіка знань - СПб.: Пітер. - 528 с: ил. - (Серія «Навчальний посібник»)., 2003 - перейти до змісту підручника

10.1. Оцінка інвестиційного проекту

загрузка...

Немає нічого більш важкого в плануванні, більш сумнівного в успіху, більш небезпечного в управлінні, ніж створення нового порядку речей.

Нікколо Макіавеллі

Фінансове обгрунтування проекту забезпечується співвідношенням витрат і результатів. Воно оцінюється для окремих інтервалів часу, окремих частин проекту і для процесу розробки та реалізації в цілому. Розрізняють комерційну, бюджетну та економічну ефективність проекту.

Комерційна ефективність проекту характеризується потоками грошових коштів. Потік грошових інвестиційних коштів при обгрунтуванні деталізується за такими елементами: земля, будівлі, споруди, машини, обладнання та передавальні пристрої, нематеріальні активи, оборотний капітал. Потік операційних грошових коштів включає: виручку від продажу продукції, позареалізаційні доходи, елементи змінних і постійних витрат, амортизацію будівель та обладнання, відсотки по кредитах, податки і збори. Потік фінансових засобів складається з: власного капіталу, короткострокових і довгострокових кредитів, погашення заборгованості, виплати дивідендів. Потік грошових коштів характеризується значенням за інтервал часу, накопиченою сумою з початкового моменту, зміною в порівнянні з попереднім періодом. Для розрахунку сальдо накопичених грошових коштів необхідно до його значення на попередньому кроці додати надходження і відняти всі витрати. При розрахунок потоків реальних грошей слід розрізняти їх від понять доходів витрат. Наприклад, знецінення активів зменшує чистий дс хід, але не впливає на потік реальних грошей. Аналогічним чином рас подружжя по амортизації також не вимагають реальних грошей. З іншого боку, не всі грошові виплати виявляються витратами. Наприклад, покупка матеріальних запасів вимагає відтоку реальних грошей, але не є витратою.

З метою забезпечення достовірності результатів необхідно проводити розрахунки з варіюванням вихідних нормативно-довідкових даних: ціни продукції, сировини і послуг, норми запасу і заборгованості, відсотки за кредит, терміни реалізації, інфляція. Межі варіювання вихідних даних визначаються експертним шляхом. Причинами ризику і невизначеності можуть бути нестабільність законодавства, невизначеність політичної ситуації, неповнота вихідних даних, коливання ринкової кон'юнктури, невизначеність природних умов, невизначеність поведінки учасників проекту.

У складі проекту повинні бути передбачені спеціальні заходи, покликані компенсувати можливий майбутній ризик. Перевіркою достовірності отриманих розрахункових показників може бути аналіз різних сценаріїв розробки та реалізації проекту. Однак це вимагає додаткових витрат. Проект вважається ефективним, якщо при будь-яких розглянутих ситуаціях він залишається ефективним. На практиці ця ситуація практично нереальна, тому розрахунки ефективності проекту доповнюються визначенням критичних значень найбільш значущих параметрів. Ці значення є межами, перевищення яких робить про-ектнееффектівним.

Очевидною ефективністю інвестиційного проекту є позитивність потоку реальних грошей в кожному контрольованому інтервалі часу. Їх негативність в будь-якому з інтервалів часу свідчить про необхідність залучення додаткових кредитів, а отже, потребують врахування додаткових витрат. Додатковими оцінками проекту виявляються: термін погашення заборгованості, частка учасників у загальному обсязі інвестицій, структура потоків реальних грошей. Для порівняння різних проектів можуть бути використані показники: чистий дисконтований дохід (сума поточних ефектів, приведена до початкового кроку), індекс прибутковості (відношення наведених ефектів до величини капітальних вкладень), внутрішня норма прибутковості. Чиста поточна вартість показує ефективність проекту при заданій нормі дисконту. Внутрішня норма прибутковості ілюструє фактичну норму доходу інвестора на вкладений капітал.

Бюджетна ефективність проекту характеризує взаємини з бюджетом федерації або місцевої влади при виконанні проекту. Бюджетний ефект показує перевищення доходів над витратами для конкретного бюджету в конкретні проміжки часу. До складу видатків бюджету включають: пряме фінансування проекту, кредити банків, що виділяються за рахунок бюджету, виплати по державних цінних паперів, пільги по податках, витрати на страхування ризиків, різні компенсаційні виплати за рахунок бюджету. Доходи бюджету складаються з податкових надходжень від учасників проекту, зміни податкових надходжень від сторонніх підприємств, обумовлені виконанням проекту, мита та акцизи, емісійний дохід від випуску цінних паперів під здійснення проекту, плата за користування ресурсами, погашення кредитів, відрахування в позабюджетні фонди.

На основі витрат і доходу бюджету обчислюються термін окупності бюджетних витрат, внутрішня норма бюджетної ефективності, ступінь участі держави в реалізації проекту.

Економічна ефективність проекту розглядається з позицій всього господарства країни, регіону. При її визначенні до складу результатів проекту включають: кінцеві виробничі результати, соціальні та екологічні зміни для учасників проекту та уражених господарських об'єктів, фінансові результати, кредити і позики. Поряд з прямими результатами проекту необхідно передбачити облік непрямих результатів на прилеглій території, в уражених сферах господарської діяльності, впливу на елементи навколишнього середовища та їх перенесення на інші території.

Фінансовими показниками, що характеризують проект, можуть бути показники залучення позикових коштів, ділової активності та прибутковості. Самостійність у реалізації проекту характеризується коефіцієнтом співвідношення позикових і власних коштів. Надійність фінансування можна оцінити часткою довгострокових позик у їх загальній величині. Ділова активність проекту характеризується співвідношенням результатів і капіталу в одержуваному об'єкті. Це може бути співвідношення реалізації та вартості активів, собівартості продукції і вартості товарних запасів. Прибутковість проекту характеризується в двох аспектах. З одного боку, прибутковість має місце при виконанні проекту, як дохід учасників. З іншого - це прибуток одержуваного об'єкта після завершення проекту. Показниками прибутковості можуть бути співвідношення валового прибутку і собівартості, чистого прибутку і собівартості, чистого прибутку і вкладеного капіталу.

Поряд з кількісними показниками проекту залучаються такі оцінки, як суспільна значущість, вплив на імідж, відповідність цілям і можливостям діяльності, екологічна безпека, конкурентоспроможність, соціальна стабільність, надійність інвесторів, науково-технічний рівень, вдосконалення інфраструктури , комплексність.

До складу документації, що обгрунтовує ефективність проекту, повинні входити: балансові відомості, таблиці руху грошових коштів, звіт про фінансові результати, загальні капітальні вкладення, потреба в оборотних коштах, калькуляція виробничих витрат, джерела та обсяги фінансування , сальдо реальних грошей ЛО інтервалах часу, повернення кредитів, соціальні та екологічні наслідки.

Для розрахунку показників інвестиційного проекту на комп'ютері використовується широко відомий пакет COMFAR, що має міжнародну сертифікацію. Він створений у Комітеті з промислового розвитку Організації Об'єднаних Націй. За допомогою цього пакета оцінка ефективності інвестиційного проекту виконується на основі імітації потоку доходів і витрат у період розробки та реалізації. Пакет складається з трьох блоків: введення даних, розрахунок, виведення результатів. Пакет дозволяє скласти хронологічний графік проекту.

Для якісного аналізу проектів застосовується пакет PROJECT EXPERT. Він дозволяє по формалізованим процедурам провести якісний аналіз і оцінити ризики. При якісному аналізі проект оцінюється за 40 ознаками: реальності концепції, надійності, довговічності, привабливості, суспільної значущості, відповідно стандартам, залежно продукту, підготовленості користувача, ринковому потенціалу, розвитку продукту, готовності ринку, основним споживачам, ціною, конкуренції, поточному попиту, розподілу , стабільності попиту, рекламі, просуванню товару, збуту, часу життя на ринку, дослідженням і розробкам, серійності виробництва, підготовки виробництва, обладнанню, сировини, матеріалам, виробничої кооперації, сервісного обслуговування, патентної захисту, виробничому персоналу, екології, відповідності законодавству, безпеки , інвестиціям, прибутковості, окупності. Експертні оцінки виставляються за п'ятибальною шкалою з можливістю залучення кількох експертів. Аналіз ризиків виконується по 11 ознаками: дослідження і розробки, придбання та оренда землі, будівництво, придбання та монтаж обладнання, виготовлення оснащення, виробництво, ринок, продукт, система розподілу, реклама, сервіс. Параметрами оцінки ризику є реальність ідеї, наявність фахівців, якість управління, фінансування, безпека, екологічність, взаємодія з владою, чутливість до законодавства, готовність середовища, пристосованість до середовища.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =