загрузка...
Event-менеджмент / Адміністративний менеджмент / Бренд-менеджмент / Інноваційний менеджмент / Інформаційний менеджмент / Контролінг / Лідерство / Менеджмент в галузі / Менеджмент ресторанного та готельного бізнесу / Менеджмент (іспит) / Організаційна поведінка / Організація виробництва / Основи менеджменту / Практика з менеджменту / Виробничий менеджмент / Ризик-менеджмент / Стратегічний менеджмент / Теорія управління / Управління організацією / Управління персоналом / Управління проектами / Управлінські рішення
Головна >
Менеджмент >
Основи менеджменту >
« Попередня Наступна »
Н. Е. Ревська. ПСИХОЛОГІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ. Конспект лекцій. - СПб.: Альфа.-240 с., 2001 - перейти до змісту підручника

10.1. Визначення комунікативної функції

загрузка...

Необхідність постійної координації діяльності підрозділів і окремих членів організації для досягнення спільних цілей пов'язана із самою суттю управлінської діяльності. Здійснюється ця координація в різних формах, в першу чергу в процесі коммунікаціі1, тобто за допомогою різноманітних контактів членів організації. Все, що відбувається всередині організації, пов'язане комунікативними процесами. Тому вони є основними засобами забезпечення її цілісності та функціонування. У діяльності керівника функція комунікації грає специфічну роль: вона виступає засобом реалізації та взаємної координації всіх інших управлінських функцій. Тому дана функція поряд з функцією прийняття рішення розглядається як сполучний процес в організаціях.

Комунікація в загальному плані - це будь-який обмін інформацією між людьми або групами людей незалежно від того, чи приводить він до взаєморозуміння.

У силу різноманіття явищ і процесів, що включаються в поняття «комунікація», виникає необхідність його структурування та виявлення в ньому найбільш важливих для характеристики змісту діяльності керівника аспектів: 1.

Комунікація як загальне явище. 2.

Комунікація як безпосередня практика контак тов керівника з виконавцями і підрозділами орга нізації.

3. Комунікація як специфічна функція управління. Кожен з цих аспектів включає в себе нормативно-орга ганізаційні і суб'єктно-психологічний плани. Перший свя-

1 Комунікація - це обмін інформацією і сенсом інформації між людьми, одна з основних функцій управління.

72

зан зі структурою оптимального комунікативного процесу. Другий показує великий вплив психологічних особливостей «комунікантів» на цю функцію і пояснює її найважливіші риси, у тому числі заважають її ефективності.

Поняття комунікативної функції включає в себе три власне психологічних аспекти: комунікативну поведінку керівника, комунікативні явища і процеси його діяльності.

Наступні напрямки характеризують зміст комунікативної функції: -

визначення сутності даної функції і її специфіки; -

аналіз основних видів і типів комунікацій ; -

визначення структурних компонентів та етапів процес са комунікації; -

характеристику форм реалізації цієї функції; -

аналіз «бар'єрів» (характерних помилок і труднощів); -

опис загальних вимог для оптимізації коммуни катівнях функції (принципи оптимальної комунікації).

Основне завдання комунікаційної функції керівника - забезпечення оптимального обміну інформацією всередині організації між її підрозділами і з зовнішнім оточенням. Критерій оптимальності - ступінь сприяння існуючої комунікативної мережі досягненню загальних цілей організації. Для ефективності комунікацій необхідна ясна формулювання мети, її конкретизація на підцілі для кожного підрозділу; деталізований план, який регламентує певні види робіт підрозділів і нормативи; правильно вибраний тип організації; ефективна система контролю. На специфічність комунікативної функції вказує те, що засобами її реалізації є всі інші управлінські функції - цілепокладання, планування, організація, контроль. Це робить зрозумілими дані про те, що від 50 до 90% усього робочого часу керівника заповнене саме комунікаціями.

73

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =